HOTĂRÂREA NR. 266 DIN 18.12.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șî completăi ile ulterioare, Având în vedere:

-Referatul comun nr.581877/10.12.2020 înaintat de către Direcția Economica si Direcția Tehnica care propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 581882/ 10.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 581854/1/10.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 581854/2/10.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1293/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1294/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1295/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1296/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1297/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 alin. 1 lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.2 lit. “b“, alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2,1B,1B1,1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secret General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica în termen legal Instituției Prefe lui- JudețuLBacău pentru verificarea legalității.PREȘEDII^f&^wSti i ' UE^X^tOZĂ) ■CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL . BACĂU VICI


N.O.P.ZM.T.A, AM. EX l/DS.I-A-2
NICOLAE-OVIDIL


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 266 DIN 18.12.2020


Dat»: 14/12/2020 Titi         paf: l - mii lei.

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim J

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

Estimări 2921

Estimări 2922

Estimări 2023

A

B

!-3t4tS46

2

3

4

5

6

7

8

«<>102

TOTAL VENiTURMtUGET LOCAL

435 255.49

120.105.13

97 716.71

120144.13

91.218.82

421.lM.3i

421.621,32

374.110.96

10021)2

1 VENITURI CURENTE

394 125,43

97 232,23

16.481,74

119.192.64

91.218.82

340022.6'»

349.313.06

362 492^9

000302

A VENITURI FISCALE

318.496,67

77.806,37

66 216.09

IV3 6I1.29

70.856.01

284.623.00

29O.776.4IO

302 939.00

OOG4U2

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

165.898,27

41. lOt.OO

40 895,00

4).m.0O

42.787J7

176.596.00

184.741,1»

193 840.0O

1)30002

Al 2 Impozit pe venii, profit «câștiguri

dic» capital 4c h pcpJAMK fizic*

165.898.27

44 103,00

Jn rtț.Ov

-HJDijW

42.7*7,27

PAS96.ni'

1M4.74|,t)U

»M «4»,00

0302

IMPOZIT Mi VLN1T

Sr^cxt

155,00

155.00

ISS.t»

97,00

59O.M

620,00

45 l.dO

O3O2U

lopomuJ pe veniturile din transferai proprietăților imobiliare dm patrimoniul pere ouai

562.W

155.00

155.00

155.1»

97.00

59O.CC

626.00

651.1»

9402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

165.33637

40953.00

40 740.00

40953.01»

42.600.27

l76.Mt6.fK)

184 121.00

193 189.00

OIIIJUI

Calc         din unpaznu( pe

icait

165 182.27

40.953.1»

40 516.00

4tl.953.00

42.690.2?

172 OW.itt

im oon.oo

119 630.01»

04O204

Sume xkxJK dm coick       dă*

impozitul pe t cnii pumn ecMilx «re»

bugclcit» tocate

IS4.W

154.1»

4 0(16.00

3.521.1»

3.559.1X1

Wouoi

AS Impozite la\c pc propficUtG

48.97S.SS

20.432,37

10.275.00

13.815.34

2.453.27

35994.OT

38.479.00

4O.54I.WI

0702

IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE

48 975.98

20 432,37

10.275,«1

15.815.34

2.453.27

35.994.01»

31.479,00

40 541.00

07030!

impout *i Ivi* pc cl adm

32.803^6

UttSfi.w

7 713.1*0

11.507.99

528.27

25.810,00

27.295,0»

29 357.00

WW2

tatpczjl ii (ax» pc Xtch

12.192.72

6 0’>M7

( 359.00

3.432,35

1.145,00

6 2OO.OU

6 350.00

6 351». 00

070203

Taac judiciuc de u^bre » site taxe

dc umbra

2 245.00

840,00

505,W>

450.00

450,00

3.) OO.tW

3 200.00

3 200.00

070250

Alte impozite si Usc pc proprietate

1.735.00

500.00

500.00

425,00

310.00

884.00

1.634.00

I 634.00

iOOnO?

A4 Impozite si i»w pc bunun ii sctVKU

itll.222.42

15.416,00

t4.)46.fW

46.403,95

25 256.47

72.u33.OO

47.556.00

68 558.00

IW2

SUME DEFALCATE DIN TVA

11 511,42

9790.00

9997.0»

38.042.95

23.611,47

57 122.00

51.899.00

52.118.WI

1 102»

Sume dcfakaie din u\> pc voțowca

odaugaw pcntnt finanțarea cbeknielilor

dcscenuab/ale la mi ciul comunelor.

orașelor. municipiilor *■ sectoarele»

Municipiului Bucurați

35429.00

9.303.00

8 705.00

9 »2$.W

7.596.00

43.975.00

44.377.00

44.788.00

noz<*

Sume defalcate din tava pe uloarea

adaugata penuu echilibrarea bugetelor

locale

43 477.42

««.no

27071.95

15.599.47

U 202.1»

5.577.00

5 385.00

IH»ÎO0

Sume defalcate dm laxa pc i aloate adangata

pentru finanLnrci mtaiimanfiilm p*fiîcul<r

si a celui confesional

2 6U5.W

487.1»

4X6JK)

1 146.00

486.00

I.943.00

1.945.00

1.945.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

St SERVICII

15.00

9,W

6.1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 202®

Estimări 2921

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tritn.il

Tria».EJI

Trim. IV

A

B

1-3+44S+6

2

3

4

S

«

7

S

»

120107

T*xg boidtcic

|5/K>

9,00

6.18)

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296.00

92,IX

90.00

41,01

53.00

3t 1.30

327.1»

343,00

I5O2OI

Import pe spccucok

1*3.00

52.1»

50.60

3LW

39,1»

170.Al

D5,W

176.W

159259

Alte Usc pe servicii specifice

133,00

40,00

4000

30,1»

23.00

141.00

152.00

167.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTfVITATI

19 409,00

5.525,00

4.<H3,W

X.30O.W

1,512.00

14.609.00

I5.33H.OC

16 (»?.«>

JM2O2

hxpoxnpe mijkwcck de uanspw»

13.787,01)

5.000,00

3 500.(10

7900.00

1.387.00

I2.917.M

J3.737.OQ

14 484,00

I«f2t)3

Tise si unfe pentru ctibeures dc

heente si anwn/alii de kmclionorc

1.613,00

525.00

553.00

400.00

135.00

1.613,00

1.613.00

1 613.90

180002

AR ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

2 400.00

159.00

900.00

2'31.1»

359.00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

24W.0O

85O.<»

900.00

2913»

359,1)0

180250

Alte impo/jic si mic

2400.00

850.00

900 W

2’M.M

359.(»

29^K)2

C Vmlnri ociiscslc

75 628,76

19.425.86

20 265.74

15.57435

20.362.11

5 5 399,(9

58 537.06

S9553J9

309002

CI Vcnnui i din propricuic

14 496.M

3 401.47

3 050.00

6.85237

1.102,00

12 097.(0

12.705.1»

13 340.(81

3»»

VENITURI DIN PROPRIETATE

|4 496,04

3.401.47

3059.00

6.852.57

1.192.1»

12 097.00

12.705.(10

>3 340,110

W20I

VuMiJUnle din profilul net «1 Irjiikx

«uicfwnc

57.32

15.00

42.32

31»

Vvtuiufi din «Jbcwoni ți mduikri

14.33 L04

3.286.47

ÎOMU»

6 852.57

LI 92.00

12.097.1»

12 705.W

13 34ti.lKI

Alic venituri din concesiuni si inchi-

nea de care inpd«tiitc publice

14 33I.IN

3 286.4?

3.000.00

6.852.57

LlfLOT

12.097.1»

I2.705.oo

13 340.00

300250

AUc i cmwri din proprietare

107.68

190.00

7.4»

33UOO2

C2 Vm/jn ck bunuri si ♦cnkîi

«1 132,72

16 024.39

17 215.74

8.721,78

19 170.81

41302,60

45132.O6

46213.39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATt

*3.205,02

2.455.00

2.7I5.OÎ

2.232.00

I.W.00

9.M7.00

10 130,00

10 637.00

33O2OX

Vcauun din pic sun de sci'icîi

i 134.02

2 0 72,00

2.405.0»

2.017.00

1 642.110

9 647.00

10.130,(10

10 637.00

3302I»

Camnbuu» părinților nu maiualoiilor

legali penuv inirenncrc» copiilor in

(KW

451.00

150.00

tso.no

100.00

51.00

35022»

Venituri di ii recuperarea chcluitclitu»

<fc judecata, împuțit si

43.00

33,00

10.09

to.ni>

10.00

330250

Alte venttun din presuri dc servicii

si alre «li» «m

555.00

200.00

150.00

105.00

100. DO

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.«|

45.00

35.00

34J2O2

T>\c cxirc^idicjare de Lmbn»

215.00

79.00

65.00

45.00

35.00

3503

AMENZI. PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI

t.468.00

2 600.00

2 200.00

2 000.(81

1 668.(10

9.118.1*'

9.574.00

10 053.00

5511201

Venuuri din UHtou » «llc uncnuni

bplicue potm il di^pozHiihr kgdc

2.400.00

xoa.oo

700,00

>UO,DO

400.MI

35H2M»

Alic «menzi. pcnnliuti si confixui

4 068,00

1.890.1»

15U0.00

1 MHI.MI

9118,110

9.574,18)

JOV’3.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnnale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202)

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tricn I

Trim.II

Trim.II]

Trim.IV

A

B

1-344+5t6

2

3

4

5

6

7

8

9

3603

DIVERSE VENITURI

3$. 140,70

7 5M.I»

75)1,11

4444.78

15.664.11

24.S37.W

26 12106

25.52J.39

JCO206

T>x< speciale

17.7C2.OO

6 060.00

6 000,1»

3.0VC.0O

2.762.WI

24.m7.9l

25.629.811

25 514.01

360250

Alic ^crniun

17.3Î1.7O

1 560.00

153 U1

t.444.»

12.902.» 1

449.78

498.26

9.31

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.104.00

3 399,39

4 704.61

370203

Vanwmtnic dm jcaiiwca de fLmcuona/c

pentru finanțarea secii unii 4c dcAcharc

« bugfiutui local

•52 02t.«l

-32.292,91

•5 475,39

-4.283.97

-9.975.79

370204

Varsanurue din tcclîurxa de funcționare

52.021,06

3Î 292.91

5.475,39

4.283.97

9.97J.79

37(1250

Alic iranifemn volunlare

II 04,06

3399.39

4.704.61

410043

IV. $ubv«mu

26 121.43

lt.S5o.S9

6.613.35

951.49

11.308.00

10.168 V6

2 239.33

420002

Subvcniu d: laaUe unele ak

admmisti alici pub1*x

26.121.43

11.55439

6 6DJ5

951.4»

1 l.308.<XI

10.168.96

2 239.33

421)’

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

26046.6»

18 556.59

6 577.81

91122

11.308.00

10.168,96

2 239.33

420201

Piogrrmul Tcmwfiearc

4 452.76

4 652,76

42(120101

Sume dkcdic dc U bugetul dc mm pcBttu

Programul Tcnnofkirc

4 652.76

4 652.76

420214

Finanțarea unor cheltuieli de capnal

dc u&HMilof dc ifivaumant

pCCUnlicnitU

41.90

41.00

420220

Sub»cnli» <k 1« bugciul dc um came bugetele toc 4c necesare Miumcrii derulării proiectelor finanțate dm fonduri c.vtetnc ncnunburs»bilc(F£N) postaderaic

151,69

151.69

420234

Subvenții penuu acordarea ojuiorvlui pentru mcalrirea tocuimci cu lemne, cărbuni. combustibil pefiokeri

1,19

1,19

42026$

Finanțarea programului Nauoual de

Dca oftare Locala

17.018.16

17 Olt 36

442.24

142.24

42O2r.'>

Subvenții de la bugetul ck stat eatre bugetele tocck necesare sasunerit dcmlatii proiectelor finanțele din teodori «teme ncrambursAik tFEril posudesarc. aferente perioadei de programare 2014.2'320

I 380.53

1 531.23

-W2.24

II 301.WJ

10.168 >6

2 239.33

4JO2KU

Subvenții dc la bugetul de sui pentru decontare» chdwicbloc pentru carantina

24)1.16

1 818.94

542 22

420212

Sume alocate pentru stiniutcniul de risc

370,00

376.00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT»

74,74

35.4?

39.27

430241

Sume «locale pereni ebehuielde eu

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cad

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tritn î

Trim.il

TriraJIl

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l-3Mf5+6

2

3

-1

5

«

7

»

9

«lucalM de hnuui )* <u iadMniMzaiia de «iamv penim pene* aiul d» un iciik «octale publice «Dai in uciire preț coli tal» locul de munca

74,74

35.47

39.27

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARil

«9055

690.55

450201

Pendul European de DcaoUjk Rcghxula

690.55

690,5$

4M2

SUME PRIMITE DE IA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2030

l-a.3JB.0K

10.317.01

aOOt.o?

76.SW.62

62.139.30

9 379.24

4*0201

Fondul European de Dervoliare K-s»n Jair'LDR)

11.462.9*

8.064.48

3 398,51)

74.7*7.12

62.139.30

9 379.24

4WU0IOI

Sume pnnutc in contul piautor eieetuaie

ia «oul curent

11.259,45

8064.4*

3 194.97

7» 7*7.1»

62.139.30

9 379.24

4*0’011)2

Sume pnnMc in contul plati loc e/ocluate

m «nu «nicnon

203.53

203,53

4W2O2

Fondul Social Europe«n(FSE}

2 855.10

2 252.55

602.57

47.5»

4*020201

Suine pcmile in cvnlul plLukrf cfccluuc

ia «aUcuKru

2.557.3?

2 252,53

3W.84

43.5»

4M»2O2<>3

PreFiuanuac

297.73

297.73

4990

VENITURI PROPRII

304 510.01

*4 042,34

71 7*0.13

81.149.69

67.537.53

2 82.900.64

297 414.06

3)0374.39

$(W2

TOTAL CHELTUIELI

445.151.71

194 763.59

96.014.81

99856.13

54,5)7.1»

428.161 J

421.621.32

374 110.96

Of

CHELTUIELI CURENTE

355.083,45

t3t 761.6)

10.10134

91.492.1»

44.728,32

3W.83P.3

385 032 J2

357.521.96

10

TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70 7’4.19

24 394.44

21.141.48

19263.70

5.924.57

6I.646.W

62.355.W

62 ) ? 1.00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

109474.43

50979,05

31322,69

17.323,28

9.649.41

109.445.18'

120361.00

135.252.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8 744,60

2.358.00

2 360.60

2.319.70

1.506.30

*685.10'

7,141,00

5.807,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

43 232,43

5300.00

36.071.9$

)1.660.4»

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

106.00

100.00

5U0.M-

500.00

5110.00

$1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3* 074,94

12 327.22

)06ll.t»

H. 398.50

3.668.22

30 856.M-

J0.M060

31 IIKU»

5$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

24.976.04

10.9*3.31

4.345.6*

6.749.92

2*97.13

tSMio.rx-

16 200.00

16*00.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

8925.91

1.515.55

2 674.05

4 736.31

44 241,’u

50098.88

5107826

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24 «24.20

i2«j.a>

4 180.3»

5.O8X9O

3 128.00

20.312.»

110001)0

IXlKXMKJ

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19017.63

13.684.94

5 332.69

102.550.07

76.0*6.44

12 823.70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.989.08

4.416.10

336.90

«0*.l*

1.557.90

2.977.»

3.990.00

3 990.00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

64 715.21

41.594.76

9.522.07

1.784,92

4.813.46

Cod

Denumire indicator

Prevederi

anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate slmRerii pielilor resiaate

Trisn 1

Trim.il

Trtm.lil

Teim.IV

A

B

1-J+4+S+6

2

3

4

5

6

7

$

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.715.21

41.594.76

9.522.01

1 7*4,92

4*13,46

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26.225.00

7.655.60

6 797.00

6 797,01

4.975.40

31.322.1»

36M9.O0

36 589.00

11

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26 225.00

7.655.60

6.797.»

6 797,1»

4 975.40

31.322.00

36.589.00

36 589.00

14

PlMi efectuate in an» peceedenn si

iccupcraic m miuI cu cnț

-171.95

-240.3»

-405,60

-217,97

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI!

FRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

«71.95

-248.38

-105,60

•217.97

5 ItWO’

Pancil-a Scoicii publice generale

67*60.93

25.I4S.O1

17.275.43

14.5I9.S1

10 917.62

M 6O3,:9

62 215.00

61 087,1»

5102

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

$1.931.36

19451.72

13.052.52

11.326.67

S î 00.45

40016,29

4S.00IU»

48.200.00

III

CHELTUIELI CURENTE

26795,11

9 626.96

7.363.07

5.712.S»

4.092.20

21194^9

16.411,00

16611.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17 350,00

4,745.00

4 455.0(1

4.435.»1

3.715.1»

16.335,(4»

13.411.00

13611.00

1001

CbdU*<k mIah»k in bar*

16 715,00

4.363.00

4 355.110

4 345.00

3650.09

17.230,1»

l7.23O.0tt

17 2311.00

t«»10l

$ Jam ck ba/4

15091,00

3.940.1»

3940.00

3.940.06

3 271.00

15676.14»

15.676.1»

15 676.1»

100112

IndCmmMlil piuite unor persoane din

afara unituii

434.60

I IS.I»

115.00

115.00

*9.00

414.1X1

414.a»

4I4.«»

1001 13

Drepciwi de delegare

toi»

10.00

10.00

10.00

•20.00

30.01»

3U.<»

30.00

100117

IndcmniMlii de hrana

670.00

iit.no

2t2.00

lyojxj

*0.00

1OOI50

Atee drepturi sataiuiic in bani

510.06

112.00

71.00

90.00

230.00

330,1X1

330.00

330.01

im»

Cheltuieli salanaie m naturi

260.00

2X0.00

•au»

2*0.W

2*(U»

210.00

itxct»

Veuchcre de sacaua

260.00

28O.WI

•30.MI

2W.I»

2*0.00

2*0.00

1003

375.00

100.00

tt»,<»0

9tyj(;

»3.<l0

3*0.1»

Jto.oo

38U.0U

11X1307

Cdniiibulia asijwatcru pentru munca

375.W

100.00

i 00.00

90.1»

15.00

20

TITLUL 13 BUNURI SI SERVICII

5 850.25

2 357,00

I9U‘>,I7

1235,31

Î4*>

3.3O0.<»

ÎWXl.00

3 tKHl.00

2001

Suluri si scoicii

3 633.02

1.242.00

1.367,86

SU0.16

323.U0

200)01

Furnituri de bwou

250.00

70.00

130.00

50.00

2tMH0?

Mareriaie penuu evrwcnie

40.60

10.00

10.00

10.00

10.00

200103

Incil/u. ilumina st foni ntwiea

314,10

130,00

134.19

50.00

200104

Apa. cânii m

40.00

15,00

15.00

1(1,00

2001 <X-

Pkst de schimb

235,00

100.00

10,00

55.00

200107

Transpun

26.41

21.00

5.00

0.41

21X3101

Pesta. telecoauwicMii, rădic, tv.

mumei

178.00

315.00

315.00

65,00

1S3.00

200130

Alte bunun ® semeți pentru

nHtcimcrc funcuoaare

1 *49.42

5*1.1»

571.67

6t».75

sn.00

21*12

Reptrun cwcntc

50.00

ino. oo

-SU.Oo

21KN

Medicamente si imKihIc SHttwe

I3.MI

83.110

-70.00

2t»H(N

Dram (ce unu

13.10

13.110

-70.00

2tX>5

lunuri de natura obiectele* de inu-nwr

40.40

30.00

5.40

5.00

20053(1

Alte obtccle de imcntar

40.40

35.0(1

5,40

5,00

|     2006

3epl*$sn. deliMfi. transferări

n.w

25.00

1.00

•5.00

Data • 14/12/2020________Tit:_______|>*g;    4 - «« lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trio I

Tritn.II

Trim.lil

Trim.IV

A

B

1-3+4+566

2

3

4

5

6

7

0

9

2WMH

Dcpkuri înRitK, dciârtn. VMMfcran

19JHJ

2<«U

-5.no

2WO>2

DcpidAii in slrawwa«c

2,00

1,00

MM)

2011

Cuti. pubhcoui ti materiale

documentare

10,00

15.00

15.00

•20.(81

21)12

CtXUuluaU si expertiza

7tU.2O

230.00

200.0(1

50.00

224.30

2013

Ptcgaiirc ptofciionda

20.00

1000

NkOO

30M

Piotccuo muncii

25.31

5.00

20.3)

2030

AUccbcllmcb

) 33252

700.00

445.00

296.52

-109,1»

2<>3OOt

Reclama ai publicitate

307,1»

16006

200.00

160.00

-213.00

203002

Protocol si reprezentare

10.00

40.0C

•30,00

203004

Chirii

504.1»

150.00

1 lO.i»

110.00

IÎ4.U0

203O.W

Alte cheltuirii cu bonuri ai servicii

51132

350.00

135.1»

26.52

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NGRAMBURSaBILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 439.86

2 482,96

956.*»

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (F SE)

3439.86

2.482.96

956,90

59.29

58O20)

Finanțarea naționala

503.84

360.31

143,53

1 w

580202

Finanțarea exerna ncrrunb tu sabila

2855.10

2 041,73

8)337

580203

Cheltuieli ncclisibilc

80.92

80,93

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I55.W1

42,00

42.00

42.00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

ncioeadrste

155,00

42,00

•I2.DU

42.00

29,(10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3018,10

3.169.16

•183.21

32.85

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.0)1.80

3.169.16

-183.21

32,85

71(11

Active fiw

3.0)1.80

3.169,16

-183.21

32,15

7)0)01

CâMWCIIl

600.00

627.00

-27.00

7)0)03

Mob>)icr. aparatura birotica ci alte

activa corporale

^6,50

10.00

10.00

76.50

7)0130

Alic active fisc

2 322,30

2.532,16

-166.21

-43.65

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22 225.00

6 655,60

5.797.00

5.797.06

3.975.40

27 122.1-0

31.5893»

31.589.00

8)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22 225.00

6 655.60

5.797.00

5.797.00

3.975.40

27 122.10

31.589.00

31.5*9.00

8)02

ROMburwn de credite interne

22 225.00

6.655.60

5.797.1»

5.797.00

3,975,40

27 122.10

31.589.(81

31 589.00

810205

Ramburtari da credite aferente datoriei

publice mteme kxGlc

22 225.00

6.655.60

$ 797.00

5.797.00

3.975.40

27 122.(0

31 519.00

84

Pieri efectuare io ami precede nu s>

recuperate ut anul eareni

-107.55

-107.55

*5

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN AN))

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107.55

-107,55

8501

Plan efectuate ut anii prccedcou ai

recuperate in anul curent

-107,45

-107,55

Led

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cere credite bugetar» destinate stingeri plăților restante

Trim 1

Trimit

Trim.IH

Trito.IV

A

8

J-3+4+5+6

2

3

J

5

6

7

S

9

*50)61

PJili cfccLuăie ia Artii jwțccdțnli □

tccupcratc ta anul cavenl in sccounca

<k funcootiarc a bugetului local

•IW.J5

-107,55

5IU2OI

Autoritari executive si lețtilauvc

51.931.76

19451.72

13 .052.52

11326.67

« 100,45

4X (Mx^rw

4» >1111,1)0

5)020103

Antoruiui executive

31.931,36

19451,72

13.052.52

H 326.6?

S 100.45

49.016.29

4t UKl.i»

4«.2(II>,UO

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

«.«75.77

3.077,29

1642,1»

m.si

1 2S5.«7

6 Xl'.tHI

6.874.00

6 ««ir.uo

01

cheltuieli curente

6.114.42

3.OÎ6.OI

1 672,03

170.51

I.KM?

6 TOÎ.ao

6 174.1»

6 1*0.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.537.20

966.30

79130

«17.70

954.70

3.372.0)

3 314.OU

3 350.00

loai

Cheltuieli salariate in bani

3.392.50

«77.60

779.40

«00.10

935.40

inoiui

Sakmi de boxa

3.103,10

791,00

726.00

754.25

*24.15

1001)3

Dreplundc delegate

5,00

4.00

0.10

41.10

1.00

100117

takmnudlii dc hrană

t«4.40

5260

52.60

|*.7O

6050

1 Olll 3«

Alic drepturi sNăruie m bătu

100.00

23,00

27.9}

49.05

1002

Cheltuieli talan ale in tutuia

71.40

6'1.60

I.KO

10021)6

Vouchcrc de vacanta

71.40

69.60

1.X0

1003

Contribuie

7330

19.10

19.10

1760

17.50

100397

Coouibuti» ssigunlone pcemi munca

73.30

19.10

19.10

17.60

17.50

21»

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

t 199.22

1 262.71

344.53

163.11

12XJ7

t 600 .141

1.«00.00

1 X0U.W

ÎWH

Bum#* ti tonicii

614.11

277.01

156.53

IU2.I7

79,1?

2ootOI

Furnituri de birou

90,5»

22.41

11.00

17.00

40.17

2o«i02

Materiale pentru curățenie

4.00

2.00

3.00

200103

IneaUii, iluminat si Tona metrica

175,53

94.50

71.03

3,00

200104

Apa. canal si salubritate

31.20

10,60

X.6O

5.00

7,«r

200105

Corburaii li iub<i6*oU

7.50

15.00

-S.00

*23«

200106

Piese de xtwisb

ijo

1.50

20010»

Posta, tdccomunkatii. radio. tv.

inertei

43.10

16.00

1600

«.10

3.00

2i»109

Materiale si prestări de servitii cu

cwwcr (uncuowl

21,00

7.00

7.00

4.00

3.00

200130

Ahc bunuri si servicii pentru

mlrtiicittc si fw»c(Mxwrc

240.47

101.00

3X.90

70.57

23.1»

2002

Reparau! curente

13.00

13.00

2«M

Medicamente t> materiale sărutare

15.00

15.00

200404

Dcoofccuen

15.00

15.00

2005

Bunuit dc niiuri vbiwuhî do im cnfv

44 50

7.1»

4.50

33.00

2*153»

Alte obiecte de inventar

44.50

7,1»

4.^1

33.00

20t»

Deplasați, detasari. transferai!

4.00

6.50

-1.50

-1.00

200601

Deplasări inicnie. delăsări. transferai!

4.00

5.50

4150

-t.l»

21X1602

Dcplwan in itraimuic

1.1»

•II»

2ini

CărtJ. pubhcmU ii fuaicnaic

IA


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din către credite bugetare destinate stingerii platilar restante

Triat 1

Tritn.H

Trim.lll

TritB.1V

A

B

1«3+4+5*6

2

3

4

5

6

?

fi

9

doc umeri urc

0,50

V.50

2012

Consulunit ii cxpeniu

4.00

5,00

*1.00

201J

Prcgaiirc preftsiantila

2.00

3,00

-l.W

2014

Pr«ccua m urzii

4J0

3.20

0 40

0.50

2030

Alte cheltuieli

1.197.24

947.50

H6.60

13.64

49.50

203001

Reclamași puWtciicue

2.1»

4.50

3.10

-5.60

203002

Prokxxrf si reprezentate

03u

030

2O3OOJ

Prime de asigurate aoti-cutr

3.00

1,00

î.oo

-s

203030

Alic cheltuieli ev bunuri si semen

1 191.74

941,50

i a 1.50

19.24

49.50

50

TITLUL V FONDURI Of REZERVA

100.00

100.00

500.00

.500.00

SfXl.OO

5004

FodJ de rt/lnl kigCKW a dupozUia

autorităților locale

HM* 00

H».f»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I 200.00

600.00

32l>/)h

-120,00

200.00

I.200.W

IJOO.Uft

1 2<».0<l

5501

A Trmsfctun mteme

1 WiMK)

600.00

52D.(W1

-1ÎH.00

Moli»

Ahc mnslctw» emenie interne

l W.4k)

600.00

520.00

-120.00

200.00

M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAM8URSAB1LE AFERENTE

FINANCIAR 2UH-2ft2O

l M.no

114.00

5X01

Fiagfuwc din Fondul Europe*n de Des votate

Regionali IFEDR)

I18OT

U 8. 00

580101

Finanlarca aariorula

17.70

17,79

550102

Finanțarea externa ntrarobumbtk

100,30

HRIJO

S9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3o,r>«

9,1»

94»

9.00

3,00

30(10

30.00

5940

Sume oftreutc persoanelor eu harricap

nemeadr Jie

30,00

9.09

9.00

9.00

3.110

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIARE

26.19

26,19

7101

Active fixe

26.19

26.19

710101

Construcții

i.oo

5.00

7IOI3O

Ahe active fixe

21.19

21.19

X4

Pitit efectuate in an» prwcJenii si

rec operele m auul curent

.34,84

■4.91

-29.93

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34 84

•4.91

-29.93

*501

Plati efectuate in «tui precedent! si

recuperate m anul curent

-34.W

■4.91

-29.93

Pluti c fee luate in an» precedenh si

recuperate in anul curent in secțiune*

de fuMfiuosre 1 bugetului loeal

-34 84

-1.91

-29.»

549205

Fond de «zen ■ bugetar» In dispoziția


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite Bugetare destinele stingerii platilor restante

Trio» l

Trim.li

Trim.ll I

Trim.iV

A

B

1-314+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

amonialitor loc»k

Itw.w

loo.uo

sw.w

540210

Sen icii publice comunitate de

cndcnia b peraoanelM

3 190.33

1.077.39

724.00

619,19

7a.2S

3.374,00

3.3SO.OO

54*1250

Alte «crucii publice (coctelc

3 5115,44

1.899.90

917.30

250.62

517.62

3 142.»

3.C00.UO

3000.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9033.40

2.619.00

2.580.B0

2 322.79

1 531.30

S SX$.W

7.341.00

6007,1)0

UI

CHELTU1ELICURF.NTE

9 USJ.av

2.619.00

2.58O.W

’ 322.70

1.531.30

SUS,*»

7.344.00

6 007.00

20

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

309.3®

261.00

20.20

3,00

25,00

200,00

200.00

200.00

2024

C«niwane si iile cațiun aferente

împrumuturilor

3<»^0

261.00

20.20

3,00

2S.IH1

21)2401

CwniHoant <i ahc «Mtvn ofereau

împrvniui urilor <xteov

221.54

255.00

17.»

•50.66

202402

Comisioane ti alte cosutn aferente

împrumuturilor infemc

«7.61.

6.00

3.00

35.66

J0

TITLUL Ut DOBÂNZI

* 744,60

2 J5D.0O

> 560.60

2 319.70

1.506.30

S 6*5 «0

7 MLI»

5 S07.1KI

3M)

Dobwui aferenV d*Uxict publice uwrK

&.3KL6U

2.350.00

23*3.60

2.319.70

1.323.30

300101

Dobanz» aferente (Uforwr puMtee

interne directe

«3tt.6o

2.358.00

2.383,60

2 319.70

1.323.30

3002

Dobânzi «ferește daunei publice

liXtOTO

156,00

127,011

139.011

3W2OI

Dobann, aferente datoriei publice

eMerne dacele

356.00

177.00

179.00

<4MX»2

Pane* (l-a Apărare, ordine publica»

»gwMM nalweato

21.393.74

I.3M.90

6595.72

6 211.32

229.30

13.925.60

12 012.00

12.700.00

6102

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NATIONAL)

21.393,74

1.356.90

6 595.72

6 21 l.S2

229^0

13.925.40

12 012.00

12.76O.IX)

01

CHELTUI EU CURENTE

19.928,34

6971,90

6.462.02

6 265.12

229.30

13.925.(0

12012.1»

12.760,00

11)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

6S.M

61,00

62.00

634»

2i».f<l

200,00

200.1XJ

ÎMI

Cheltuieli «olanele in bani

241.00

61.00

59.00

60.00

<>i.on

100101

Salarii de bau

224.00

56.00

56,00

56.00

56.00

1001 17

Indwnnirjiit de Stana

16.00

4.00

3,00

4.00

S.W

100130

Atic drepturi tolănite in baiu

1.00

1.00

1002

Cheltuieli salanale in naiu»

5.00

5.00

100206

Voucbcrcdo i acosta

5.00

3.00

1003

ConutbiAit

4.00

î.tift

2 fto

’.tXI

2.M

)m>07

MlpJaictie jhrotru munej

a.oo

2.00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL» BUNURI $1 SERVICII

6.434.34

3 479.00

2.79U.12

164.22

1.4»

2IU.H)

212.00

2211.00

20<)l

Bununsi semen

573.99

56.90

515.09

t.oo

1.00

200102

Materiale penau curățenie

4.00

4.00

KW103

IncabA iluminai n fwu momea

40.00

30.00

10.00

'    200IW

Apa. < anal» salubritate

1.00

L«r

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202 i

Estimati 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trtm.ll

Trim.ni

Trim. IV

A

B

1-3+M*5+6

2

3

4

5

4

7

8

9

2«M>W5

Cubutanli ii tubriduui

5,«i

7.1»

l.w

1.00

MK)

2<x»vi

Posu. iclecomuniealii. radio, n,

mumei

6.00

6,00

2O0BO

Alic bunuri ai scnkii pentru

muetwcrc st funciionare

517.99

13.91)

5W.<»

2002

Reparați) curente

53.30

$3,30

2003

Htma

7X1.03

l U3S.0U

-253.97

200301

Hrana pentru oamern

7X1.03

1035,00

-253,97

2«M

Medicamente st malcnaSc stsulsre

0.10

0.10

200401

Medicamente

€.10

0.10

2005

Bunun de natura obiectelor de tavemar

«7/O

87,60

200531)

Alte obtccic <fc intentai

87.647

87.60

2014

Proiecția «nunei i

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

< 936.32

7297.41)

2.529.00

109.92

2f»MWr

Aht cheltuieli <« bunuri st semen

4936.32

î 297.40

2 529.00

109.9’

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

*3.237.4»

3424.00

2610.00

6O3X.00

165.00

B5B.W

11 600.00

12 340.4 W

Transferuri curente

B.237M

3.424,115

3 6IO.i»

6O38.00

165.00

51010)

Tiiruferuri cure inaiiuiute publice

B.23?.«)

3.424.00

3 610.1X1

6 038.00

I6$,«>

.59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

(1.91)

0.90

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

«ejHcaJrtitc

3JHJ

0,90

UJMt

0,90

0.30

7I>

CHELTUIELI DE CAPITAL

t.518,76

1.385.00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

t .511,70

1.385/10

I311tl

7101

Active fixe

1.518.70

1.185.00

133,70

7imo)

Conitruciii

50.00

50.00

710130

Alte active lise

1 468,70

1.335.00

B3.7«

14

Plati efectuare in anii prccedeMi M

recuperau iii âau) cwenl

-53.30

•53 J0

«

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE JN ANUL

-53.30

-53.30

«ti f

Plati efectuau in anii pccccdcnti si

recuperate tn anul curent

-53,30

-53.30

850101

Plat! efectuate in unit precedenta si

recupcruc in anul curent in sceuunca

de fuoccionuc a bunelului local

-53.30

•53.30

610’03

Ord iov

13.237.00

3424.00

Idtn.Mt

5 65.00

B.m.->i>

11 000.00

n.34o,im

61020304

Politic locala

I3.23W

3 <24.00

3610.(8)

6038.09

165.00

13JI5.7O

II 600.00

I2.34o.ua

610205

Protecție cwiie st proiecția conua

iwxnditlor (proiecție civila

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Sstimari 2022

Esiimari 2023

TOTAL

di» care credit* bugetare destinate stingerii pUrilvr restante

Trim 1

Trim.JI

TristUlI

Triro.IV

A

B

l«3*4*S+6

1

3

4

5

i

7

0

9

Donmibiu*)

8 136,74

4.932.90

2 915.73

1 ?3.»2

64 JO

4IU.W

4I2JW

420.00

650W2

Puica Ili-a Cheltiikli social-culluralc

164 249.64

41.070.2»

34 227.3)

8 *92.01

144.524,79

139.944,44

133597.ÎI3

6502

INVATAMANT

37 636,89

17,432,57

5 792.67

I1.1HH59

3 4 IV.H6

31461,10

4*660,00

6l? J92.0U

Ol

CHELTUIEU CURENTE

34 794.16

15 337.07

5 751.67

•2.4*1,47

4224/»5

3»46».«)

4* 660,60

60 792.00

2u

TITLUL R BUNURI Sf SERVICII

26 923,3?

12.159.07

4,854,70

7 656.43

2.253,19

35.91 l.t»

45 767,(10

60 792.00

200)

Biaiun ci servicii

18 609,75

9 656.50

3.596,65

4.171,49

1.1*5.11

MiOl

TuniHt» 4c buou

MJ0

52.00

21.00

Î.Otî

5.10

200)02

Mascnalc pouru cvrakiue

803.3)

îSI.Oo

76.00

415,73

•39.22

2<»1O3

thcakk iluminai â fcno momea

II 917,68

7 791.50

2.411,25

725.50

919,43

200)04

Apa, canal Si salubnuae

1 232.2»

577.00

420.50

1*4.17

50.61

200107

Transport

609

37.00

33.00

to.oo

-D5t

206108

Posta. Klccomunirao. radio, u.

miemer

391,96

143.00

1)7.90

K.Hl

42.96

21X1109

Maicnik m piMlan de sen rea cu

caracter funcțional

3'XI,9X

95.06

53.i»

257.23

-14.25

218) IW

Alte bunuri si sen teii pentru

întreținere u funcționare

3 716,55

61000

457.00

2 4*7.76

161.79

21X12

Reparații ciatnlc

2 345.55

427.00

10.00

1.5*9.70

241 85

21

McdKamcwc si materiale sanitare

651,01

3.1»

M,2»

591.15

.7.34

300402

Muieri ale sanitare

504,64

62,2»

45*55

-16,11

20040?

Reacții i

3.4»

3.00

>00

•152

2000)4

Dezînfecwn»

142.19

I32.M)

10.29

•UU5

Bunuri de aaliiro obiectelor de im emu

2 631.56

915.57

292,10

774,42

579.47

2W5UI

Uniforme si echipament

4.00

lU.tH)

20050)

Lenjerie ai accesorii 4c pai

19.15

5.w

14,15

200530

Abc obiecte <k inventar

2.608.41

9*557

277,10

774,42

571.32

2006

Dcpluan, Jeusan. transfer an

25.00

16.00

9.00

-1,00

1,00

200601

fkpJajiri interne, dciwirt, transfer mî

25.00

t6,0U

9JK)

.1,01)

MW

20)1

Cam, pubEcaui si malen ale

documentare

2.00

1.00

1.00

2013

Prejduc profesionala

124.0»

40.00

63.05

0.1)3

23.IW

20)4

Protecția muncii

3.60

W

4,1X1

5.40

20) •>

Conlnbuiii ak ^dnuniMmbci publice Jucak k rcaii<âjcj unol lues^n m jcstkiÎ de tnicjei publk kxaJ. »n b*/A «nor c0A>c«ii mu eoouectc <fc asociat

2.327.70

1.02»,00

737.70

33*5»

223.20

2030

Alte clielluicli

203.14

2.00

7.00

116.1)4

7.30

203030

Alk cheltuieli cu bunuri si tenie li

203,14

2.00

7.00

116.84

7.30

55

TITLUL VI) ALTE TRANSFERURI

2 605,00

5*7.00

4*6,00

t.<M>54

471.46

5501

A Transferuri interne

2.605.0»

587,110

4*6.00

1.060,54

471.46

Data: J4/12/2420 Ttt:         pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestrisde buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat I

Trim.lt

Trim.lll

Triro.IV

A

B

)-3*4+84-6

2

3

4

5

6

7

8

9

5$0ll»

Abe ifâiu/cnxr curcote it^cme

uw.oo

■45,46

•14.54

*50t6j

Hatmirct lUmoniuhK particut*r >cw

confesional acreditat

2 605.00

417,00

416,00

1 146.00

486.00

57

TITLULIX ASISTENTA SOCIALA

1.304.00

512.00

14.00

712 00

5302

Ajutoare seriale

1.308,00

iti.OU

14.W

712.00

530201

Ajutoare sociale in numcriu

I294.W

513.00

712.1X1

570263

Tichcic de erau «1 tkhtfC social

penuw gtadmiia

14,00

14.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605.77

210.X0

394.97

2 559.00

2.893.00

5*«M

Programe di» Fondul European ds Dczvoilare

Re^ranab (FEDR)

394.97

394.97

2.550.4»

2 893.00

5SUI0S

Fmwu*rt* nu kj ruda

59.25

59.3$

382.50

433.95

58UW2

Finanțarea «.eterna ncramburaabita

335.32

335,72

2 lt.7.50

2.459.05

5802

Programe din Fondul Social Eutopcn (FSE)

210.S0

210*0

580201

Finantar c* naționala

31.70

31.70

5W2O2

Finwuarca cxtctM ncrambunabii*

139.10

179.10

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3 352.70

L39S.M

2.4H)

$2.50

LSUO.M

$901

Burse

3WA.8O

I.S7I.W

I.50O.IW

5922

ACOURi LUCrilUtcr îukaifiC 54

MXKKtfltur»!

273.90

219,49

2.1X1

<230

71)

CHELTUIELI I3E CAPITAL

2M5.1I

Z.W5.7»

41.4X1

1.522.92

414.59

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 M5.lt

2 095.7»

41,00

1.522.92

•814.59

7101

Active fisc

2.845.11

2 095.71

41,00

1.522,92

-114,59

7iDI0l

Couwuctii

1.363.50

1.752.50

41,00

■90.00

310)05

Mobilier, aparatul4 btf O«W St alic

active corporale

203.49

1603,49

-1.400.1»

710)30

Alte acuve fixe

»îl.)î

343.2»

9.43

«5.41

34

Pbti electiwlc ia ca» ptcecdenii«

recuperate m anul curent

•3.00

-0.»

J.*0

S5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

.3.0»

•0.2»

•2.X0

8501

Plou efectuate ut ano pceecdcnli ai

Tccvpciite m iW curent

•3.08

41.2»

•2<»0

«5«H»i

Pliu efectuate ui mii prcccdenu st

recuperate to «ulcutcrM in m<umac«

de funcționare e bugetului local

-3.08

■0.2»

-2.8H

650203

InvatoniMI preșcolar n primat

12W3.CN

5.437,14

1 796.6»

4.692.33

906.94

Gf

65U2V30I

Insatamant preșcolar

6534.RI

2.7M.IH

1015,2»

2.097.92

727.61

Dat»; 14/1272626Tit:         pig: 13 *miil«*

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Eslimnei 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinare stingerii platilor restante

Triml

T rin». 11

Trim.lil

lrim.IV

A

B

I-3-4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

65<J’O3O2

lai «iamwU pornAT

6 298,2»

2.613.13

78 M&

2 $94.41

2 MU»

650204

htvttWMnl Jocundi*

24 560.05

11.8)5.43

3 937,99

6.354.97

2.451.66

38 44.1,00

48 660.00

60 792.00

ftMJZlMUl

hxuikIw mfaux’

6004,46

2.467.23

730.32

2 994,82

-187.91

35.918.00

45.767,00

6O.7«2,OU

65020402

Insaiamwî skvimIv supcoor

17,440.10

9 046.05

3 020.2$

3.201,0»

2 573,42

1550,00

2 893.W»

4502<M<J3

Im atamam profesional

714.70

302.15

137.42

159.07

66.15

650205

Învâi^nw4 pvdliccjl

168.7$

79.00

44.00

39,75

6,00

650250

Afcc cKchmdi in dorneniui

iavalamarnih»

15.00

101.00

14,00

•85,46

-14,54

6o02

SANATATE

26 179,53

17.757.65

7 699.06

2.534.00

L 188.82

11.220,04

14.279.22

14 954.93

01

CHELTUIELI CURENTE

II.935.59

4.377,22

3 008,65

2.563.00

1.986.72

11 220.36

14 239.22

M 954.93

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1)332.94

4.377.22

2.606.00

2 563.00

1.986.72

KMLW

)0 2«l.tkl

IO25ii.<W

5101

Tcansknjri corcnlt

•J 391.00

2.566,30

2606.00

2 658.00

1.560.70

5fOi 10

Acoum de sonatele

9.391.00

2.566.30

2 606.00

2 658.00

1.560.70

5102

1 lensfcruti 4c capital

2 141.94

1 810.92

-95.00

426.02

5102)2

Traasfcnin pentru 5n«nUrcâ im» cmuilor h «pjwk

2.141.94

1.810.92

-95.00

426.02

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

420

4,24»

5M>|

A. Truufcrwi mteme

<20

4.20

5561 IU

Alte uuufcmii curente «teme

4.211

4,20

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE GIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398,4$

398,45

2.379,‘H

407R22

4.7114.93

5D0I

ftopamc d»n Fundul Euiupcun de Dczvvhwc

RCftcnoU (FEDR)

398.45

398.45

2.379.34

4 079.27

4.704,93

iaoioi

F mânute» tuftunih

2.78

2.78

668.63

1.146.21

1 392.S3

580102

Futanurca externa nevambutubrfa

6.4»

6.48

1560,12

2674.49

3.249,23

510103

Cheli weh iKchț ibric

389.19

319,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14 248.14

8.380.43

4 694.61

-29.00

1.2UU0

7)

TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE

14 248.14

8 380.43

4 694,6)

-29.00

1.202,10

7101

Active fixe

14 248.14

8.380.43

4 694 61

•29.00

1.202.10

710101

Construcția

I4.207.W

8.262.43

4 694.61

ItUH»

hWO.W

710)30

Alte astisc fixe

41.10

178.00

-97.90

*4

Plou efectuate mi unu preccdcnu st

recuperate in anul curent

-4.20

-4.20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDEN n SI RECUPERATE IN ANUL

-4.20

-4.20

«MU

Han efectuau' in anii precedent) si recuperate in anul curent

4.20

-1.20

8SHI01

Plan efectuate tn anii precedent) st

..................

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Oeoumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim l

Triraull

Trim.lH

Triro.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l°3*O5+6

2

3

4

S

6

7

S

0

ttcupcrttc m «mi curcru ai kciionel dc fuiKdo/wt i bd^ci^hi kxtl

-4.20

4^0

t.M)206

Sen icn medicale m mutau satucatc

cu pbiun

26 129,53

12579.65

7 699.06

2.573.00

3 277.82

11.220 04

14 27922

I4954.W

OOaîfk»!

Sptatc &cncrak

26 129.55

12 579,65

7 699.06

2 573,00

3 277.12

11 220.04

14 279.22

14'34.93

66025»

AltccbcituKli io domeniu) tanuaui

50.00

|7|,w

-39.00

•89,00

6602595»

Alic muitutii si acțiuni sanitare

50.00

178.00

-39,00

•89.00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

34.171.02

19 299,49

7 985,10

5.539.59

1.353J4

41 759.60

25 005.22

24 851.00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.223.6»

13.2’1.09

7 993.31

4.726.8»

3.274.50

4l.759.6O

25.005,22

24 «51,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4 «5.00

1.772,00

1 451.00

1.175.00

265.00

6.000.00

6.00»,f»

6 OOO.t»

ioni

Cheltuieli sakuiak >« bani

43$».(»

1.532,00

142t.<»

1.145.00

260.00

100101

Salarii de baza

3.831.00

1.351,00

1 270.00

i.m.oo

250.00

i(«i<i6

Alte spoturi

30.60

10 .00

io.m>

5.0t>

53»

i«n ii

Drepturi de delegate

2.00

t.Ml

100117

tndcmnualii de hrana

375.00

140.00

120.00

120.00

-5.00

100130

Alte dicplun wfsriak ia bani

80.0)

30.M1

20.00

20.00

(0.00

1002

Chcliuicli salariate in natura

190.00

190.00

100206

VoiKhuc de vaconu

190.00

190.00

1(03

Conwbutii

115.00

59.110

30.1X1

30.00

3.00

11X1307

Conuibuli* asigur ahxic penuv munca

115.1X1

$0.00

3O.«>

30.00

5,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8446.80

4.400,49

24147,31

5’1.60

1.477,40

3.500,1(1

7.400.00

7 500,00

2uol

Runu» si semen

5488.90

2.465.00

1.472,5»

154,(10

1.397,40

200101

Furnituri de bara

23.00

16,00

$.«>

1.00

1.00

200)02

Materiale pcnmi curățenie

85,00

70.00

12.00

3.00

21X1103

Incabii. iluminai ci Tona moliMa

1.048.00

347.00

171.00

-100.00

230.00

2i«i1M

Apa. canal fi srlubriiaw

580.01

240.00

120.0V

70.00

150.1»

21*1105

CdrtHjrâftii sii lubnfi»»

3.00

3.00

200106

Piese de schimb

168.00

85.00

45.00

40.00

48.00

200107

Transport

1.00

1,00

2l»IOit

Powa. tckconwnicauiadio. u ,

mterna

10.50

4.00

3.50

2.M)

l.UU

2OQHO

AH< bunuri ai servicii perstru

iiitrcWiv w fonctienare

3 570.40

1.300.00

1 ll$J»

mjiii

967.40

W2

Repar*» cui e aVc

mii

935.29

35.00

62.92

• H5.00

21*14

Medicamente si materiale samare

188.60

U660

52.00

2IKMU1

McdKâmCOU

1.00

1.00

2OO4U2

Maictidkr sanitare

0.60

0.60

2WMU)

R»ei«i

7.00

5.00

2.00

200404

De anfecitau

tw.oo

139.00

504»

21*15

Bunun de natura obiectelor de uuentar

342.00

247.00

20.00

75.1X1

Dau : 14/12/2020_______Tiu pag: 15 -mii kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale bugel 202B

Estimări 2021

Estimări 2022

Estituari 202 J

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll)

Trim.1V

A

B

1-344+5+6

2

3

4

s

6

7

8

9

2OO5U1

Uni fora* ii echipament

10.01»

10.00

2UU53I»

Alte «brectc <tc intcMar

332.00

247.00

10.00

75.00

2000

Dcplriuu. detasui. traufecari

1,00

1,00

200601

DepUsni interne. Jeluiri. Uanufetan

1.00

1.00

2013

Prețuire pio&swnala

32.00

31.00

1.0B

20 14

Proiecția muncii

30.20

24.00

».«)

•3.00

2030

Alic cheltuieli

1.475.89

56U.0O

458.21

307.68

150.1»

2OJO5O

Ahe cheltuieli cu bonuri st icn kri

1.475.89

560.00

431.21

307.68

150.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI A LI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.305,00

4326.00

4 465.00

2.797.50

1.316.50

8 5no.no

8 500.00

x5m.no

5161

'haasfciw curente

13 305.00

4526.00

4 465.00

2.797.50

1 516.50

5KHV)

Transfcran cave insiiutale publice

13.305.00

4 526.00

4.465.00

2.797,50

l >16.50

>8

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2021»

2 35OJO

2 350.50

IX 077+41

305.22

urw

>xnt

Ihcgrunc din Fondul Eux&pcui <k Dczvduic

Rețioftak (FEDR)

2.350/»

2.350.50

Fu»*nlirr* ntuoruh

1 028.65

t 028.65

5X0102

Finanțarea eMcma ncrwnixtnubila

895.14

895.14

58111113

Cheltuieli acciigibilc

426.71

426.71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 458.3»

2.180,60

303»

232.78

15,60

1.687.no

2.700.00

2 7U0.UI

5911

Asociații It fundații

1.852.71

1.650,00

202,78

5912

Suslincrcacuketor

500.00

500,00

5‘Mtl

Suine aferente persoanelor cu heldicsp

105.60

30.00

30.00

30.00

15.60

7<>

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.968.54

4.070.79

818.41

-1.920,66

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 968.54

4 070.79

811.41

-1.920,66

7101

Active fisc

2 9(4.54

4 070.79

818.41

-1.9’0,66

710101

Cotuuttcrii

2027,53

3.564.19

-2 220.66

710130

Alte jelite fisc

941,01

506.60

(34.41

300.00

X4

Plan efectuate ut am p<ccc deniisi

recuperau im anul cuccnl

-14.20

-0.29

4.21

-5.70

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

■14.20

-0.29

4.21

-5,70

8501

Plati efectuate m am» prcccdcnti si

jctopcf*ic m inul <mrrH

•14.20

•0.29

421

-5.70

150)6!

Pitii cfcctustc m «nu preccdeutist

recuperate >n anul curent in secțiunea

de funcționare • bufetului tocat

-14,211

-0.29

4.21

-5.70

OÎO2O3

Saucn wUirak

7.016.56

3.402.46

1.967.00

I.4M.Î0

1,2+2,46

6.900.00

6.900/10

6.9<N».tXl

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTAL

dincare credite bugetare dejtîaate stingerii plăților restante

Triml

Tritn.il

Trim.ll!

Trim.iV

A

B

l=3r4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

67020304

InsWutii pubUcc de spectacole »

«mcau

6 430.00

2.145.00

1.195.00

I 212,00

l

6.5MI.U0

6.5OO.W

6 30II.00

67(120330

Alic xmeti ««Huruie

566.50

257.46

72,U>

192.70

4J.4D

4KUW

40U.W

401 IOV

G7O2O5

Semen KctcMtvc « ipO'livc

25 822.46

15.562.03

GONUO

4 (3419

HI7.44

33 859)4

17.105.22

KWl.O»

67020501

Sport

7 655.00

2.911,00

2 57O.W

I 715,50

31130

3 000.00

3 «».«0

3 im.t»

67020502

TutCrc)

550.1»

550.86

500,00

SiMf.W

500.00

67020503

JmzțtHxrc gradim publice, porturi

zone verzi, baze sponite si de agrement

17.617,46

12.031,03

3 448.10

2.349.39

•211.06

30359.1»

13 605,22

13.451.00

670206

Semoi religioase

560,00

500.60

5O0.f4

sno.on

500.00

670250

Alte servicii ni domcniic culturii.

tecrecn s< ndigtct

«9.00

835.00

4.00

500.60

W0.1X)

500.00

6802

ASIGURĂRI S! ASISTENTA SOCIALA

M> 255.20

31.580.57

18 5X3.21

13.152.13

939.29

53.077.15

52 WXJJM)

52.<UH>.<)U

01

CHELTUIELI CURENTE

u5 <396.42

31.169.34

11622.75

15.265.04

53 077.15

52NW.OU

52 cw.iw

10

TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL

31174,99

12.119.14

1

9.496.00

■810.13

2l.4S4.«t

25 oiMi.tm

1001

Cheltuieli wluiak in bani

30 172.34

10 725.49

10814.98

•A 246.00

-614.13

IWltit

Salam de bau

26 272,97

9.307.49

9.526,98

1 338.50

iww

Spumei pentru condiții de mocg

516,00

150.00

130.01)

140.00

76.00

IUH06

Alic sporuri

72,00

11.00

I3.M

18.00

18.00

imiB

Drepturi de de legare

1.00

•w

unu?

IndcmoizAlii de hrana

2.755.87

949,80

1

512.00

184,87

unu?

Stimulentul <k usc

87.50

17.5»

KWI3O

Alte drepturi salanalc in buni

468.00

300,00

80.00

80.00

8.00

H42

Cheltuieli salariate in natura

991,65

1 163.65

•165.00

lvo2or>

Voucbeic de vacanta

991.65

1 163.65

•165.00

tOGJ

Conlnbulo

704.00

2 30 tio

255.1»

250.00

«31.00

IOO3O7

Contribuția asigutatorec penira munci

704.00

230.09

255,00

250,00

•31.00

20

TITLUL ti BUNURI SI SERVICII

7036.87

4 015,13

3.16*99

1.114.33

• 1 331.51

9 000.00

2l»)

Bunuri ți servicii

2 282.78

1741,91

1.087,79

431.12

84.20

200101

Fumuun de lwou

214.01

104.29

101.79

51,00

•50.1»

200102

Muchile pentru cutaienie

90.00

21.00

23.00

12.00

27.00

21» 103

liKikii ilummot si fum metrici

766.93

416.00

135.00

80.93

65.00

200104

Ap», canal si salubrsusc

269.62

223.62

14.1»

15.00

17.80

2<»)O5

C«buîi«(i h lubCifurHi

14.46

10.00

6.00

-1.60

200106

Pieac de schimb

16.00

1 L<»

îfl.DG

10.00

•15.00

2IXJIO7

Transpun

7.20

50.00

|<LM

-32.MO

2rwio>c

Poc». IdecomunicatH. rod», iv.

mkmci

468 60

191.00

62.00

79.60

20(1 |W

Malcnolc Si presuri de serv urii cu

caracter funetiooil

74,00

3J.00

3o.ort

5.W

5.M>

2<»B0

Alic bunuri t> semen pentru

Data: 14/12/2020 Ti;


pag: 17 * mii lei»


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinai* stingerii plăților restante

1 rim 1

Trim.ll

Trim.lt!

Trim.1V

A

B

1-344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

inuctiiXK ii ruticiionwc

361.9$

624,tKr

415.4»

2002

Reparații curente

IO5.W)

40,00

15.00

3u3,«)

■253.00

2oo3

Hruu

291.51

202.00

147.42

*34,98

-151.99

200301

Ikvu pentru oxmcnî

291.51

202.00

147.42

451.99

2004

Mcdic*racMc d        Mnilwc

178,80

62.22

60.58

5,00

5t,oo

200401

Medie antena

6.90

3,00

Z(W

l.rto

2<X44O2

Macnile aamum:

9»,58

31.00

28.58

40.00

2<XMO4

Dczmfcctânlî

73.22

28,22

30.00

4.M

11.00

2003

Bunuri de witure ebiccrctor <k im cuier

150,58

56.00

$3,00

408,37

-366.79

200501

Unifocmc ti echipscac»!

4%0U

1.00

33»

200531}

Alic «bicele de intentat

146,58

55.00

5G.00

408.37

*366.79

20%

Dcplasan.dctasan. irantlcean

I3.<»

2.00

1.00

*16.00

2iWr.nl

Deplasau interne, detosan. tranaferM»

13.00

2.«o

1.00

•16.1X1

2011

Cam. pubhcaut ti imicriale

documentare

j.on

10.00

10/10

l.<i0

2012

CvfUkihanU m expertiza

3.00

3.00

2013

Prețuire prcfenonala

2.00

14.00

4»XX»

100

-62.1»

20t4

Frotcclia muncii

JO.IW

45.00

35.00

-50.00

2619

Contribui» ale edminisrraUci publice

locale la realizata unor lucrări ai

«nreiitk Mierea public local, in baca

unor cuniVMu Du contracte <k asociere

3.96U.W

1 800.00

J 7W.W1

1 ww»

-540,00

2025

Cheltuieli judiciare ncMnjtrdiciaxc

deniile din acțiuni in reprezentare!

intereselor siatolui. potrivit

dispozițiilor Icțale

1.00

-1.00

20)0

Alte cheltuieli

30.20

30.00

10.20

*2.90

-a.no

203003

Pnmc de aiițurarc nw-i iau

$.00

8.00

Î.M

•9.00

203004

Chirii

2.00

2.1»

203030

Alte cheltuieli cu hunuri ai servicii

23.20

22.00

7.20

-2>W)

4.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

44.29

35.48

8.81

5501

A. Transferuri itiunu

4429

35.48

8.81

550r ix

Alte iramfciun curente interne

44.29

44.29

550173

Transferuri aferente chckutdikx cu

docsb» de hrmt pentru peisondul din

sen icitle sociale private aflai m

izolare prcvcaiiva la tocul de munca

35.4X

-35.48

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.516.20

li.85l.OO

4.166.30

4 370.90

3.128.00

20.3 U.Ki

i? cmXi.w

18 tKXMW

$7<>2

Ajutoare sociale

23.51620

11 851,00

4 166.30

4.370.90

3.128.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.516,211

8.851,00

4 166.30

4.370.90

138.00


Cud

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trieri

Trim-H

TrimJil

Trim.lV

A

B

l-J+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

51U2CU

Tkheic cidou KOidMt pemiu

cheltuieli sociale

6.WKJ.W}

3 (KKJNI

3.««t.00

sa

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE A FERENTE

FINANCIAR 2O14-2U2O

2.79J.O7

2.793.07

1311,15

5W1

Programe d» Fondul Euîopcin de DcrvoUxG

Rezonate (FEDR)

2.793.07

1793.07

SWlOf

Finanțarea naionda

417.46

417.46

5*0102

Finanțarea exwnta ncramhursabib

2365.61

2.365.61

5WIO3

Cheltuieli nccligibilc

10.00

10.00

50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

731.00

391.00

182.00

205.06

•47.00

1.000/4)

1.000,00

î 000,#»

Soli

Asociau » fundUii

70,00

2 DO,09

• 130.00

5940

Sun» aferente persoanelor cu handicap

hemctdrMo

661.00

191.00

I8Î.IH1

205.00

83,1»

CHELTUIELI DE CAPITAL

395.30

449.50

•54 20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39530

449.50

-54.20

7101

Acthc fixe

3953»

449.50

•54.20

710191

Construcții

221,00

221.00

7IOI3O

Alte aauo fixe

174,30

228.50

-54,20

*4

Plăti efectuate io anii precedente si

recuperate ia anul cwcm

-136,52

-38,27

•39.54

-51.71

1$

TITLUL XIX PIATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-136.52

•38.27

-39,54

•58.71

«ini

Piau efectuate ut wi precedenti si recuperate ui anul cuicnt

-136.52

-31.27

-3934

-58.71

MUIOt

Plju efcuuaK m anii prcc<dcnii ii recuperate «n mul curctu in țccuunea de Tunel kwvc a bwjewltn local

-136.52

-38.27

•39,54

-51.71

6*0204

A»sicnux;4Mdju persoanelor m sirsiâ

6131.00

2 505,00

1.597.00

1 312.00

717.00

$.100,00

5.100,00

5 HIO.UO

a»O2O5

A sistema social* ut caz. de boii si

■nroliduali

32460A7

11.060.00

$.9110.00

iu.Ml.VO

$7W

3o.ooo.ro

30000,00

6*020502

Arirtenu sociala in caz de invaliditate

32.460.87

li. 060.00

9 010.00

10.441.00

979.87

30000.00

laMUJ-oo

3000000

6*0211

Cresc

*664.64

4.7*6.57

2 033.02

1IWM

-354,79

6311,15

5.DO0.W

5 «OO.U0

6*0215

PrcT«>m54 «Kciudeiti cocuk

6 505.19

3 251,00

11630

3.12*00

2300.44)

2.50O.OO

2 $00,00

6*021501

Ajutor social

6 50539

3 251.00

11630

W

3,128.00

i .Wj'M

1S0CHW

2 <00AK)

6*025»

Alte cheltuieli >n domeniul asiguraiilor

st asistentei sociale

12 4WJ0

9 978.00

4 M6.W

I.IS9.40

-3330.79

9.

9.4DO.4M

9J00.W

6*025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

soetak

1X493,50

9 978,00

4 *56.89

LU9»40

•3 530.79

9.166.10

9.400.0»

94W.iXl

71KKXC

Partea 1 V-a Sen icii st dezvoltare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 202*

Prevederi trimestriale buget 21120

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

di» care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triat I

Tritn.Il

Trin.KI

Trie». IV

A

B

1=3+4+5+«

2

3

4

5

6

7

9

puMicJk Ikujiik mediu ii

94.090,41

50496.77

17.125.50

10.175.53

6| 697/10

66.742,(41

1-6 WJO.WJ

7«C

LOCUINȚE. SERVICII 51 DEZVOLTARE

14.933,66

5.799.57

3.203,50

4 052.79

1.177.60

12.945.00

15.552.00

15 6oo.tt)

UI

CHELTUIELI CURENTE

14 036.74

5.329,15

3 2U7.UO

4 052.99

1.447.(41

12.945.6»

15 552.00

15 6W.«)

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 wo.w

L 145.00

1 0)2.00

1.000.00

673,00

4,100.(10

4 ’Wk.W

l«oi

Cheltuieli aaljriik m temi

3 642.00

1017.00

917. W

977.00

66).00

kkhqi

Sabn i de baza

3 212,00

926.96

190.00

811.00

515.00

HWU3

Drepturi de delegare

3.1M>

2.00

1.00

tooin

Înlemnirăm de hrana

269.00

69.00

63.00

fiR.OO

64.00

100130

Alte drepturi lalariak rrt bani

11.00

20,00

2K00

2K.G0

12.00

1002

Cbcliuieli salinalc ia natura

103.00

103.00

108206

Veuchcredc vacauta

103.W

103.00

1003

Contribui ii

15 00

25.00

25.0O

23.0O

12.00

100307

Contribuia Mifeufaione pcnlw muniâ

15.00

25.00

25.00

23.00

12.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10 144.74

4 361.15

2379.00

3.037.99

761.60

K1W.HI

11 392.(8)

1 i 34» Oti

200)

Bunuri o sen iții

7 439.60

2 532.30

2 146,60

2.115.10

645.60

200101

FwtuLuii ik

101.00

16. W

7.00

8.00

200102

Mtlcnalc pcnUu curățenie

44.00

20 00

14.1»

10.00

200(10

incdzil, ilwiuatl li forte momea

5.950.20

2.013.90

1 732.30

1.624.00

380.00

2(WHM

Ap*, canal ti udutnuaic

226.00

61.00

50.00

H5.W

20)105

Catturanli si IuteiCann

9.00

14.00

3,(41

ZOOlWi

Fkk de schimb

99,00

41.00

21.W

30,00

21)0107

Tnnspoil

9.50

4.00

3.51»

200

200108

Posta, tclccvrmmicarii, radio.li.

internei

9.30

3.40

2.39

3.60

2WS3O

Alte bunuri Jl servicii pentru

întreținere ai funetwnare

991.60

219.00

30fi.Su

330.50

65.60

2tw>

Reparași*

14)9.65

1011.95

• 392.60

594 J0

204.00

2«M

Mcdieamcmc ci materiale tautluc

2,50

Î.Stl

200401

Medicamente

1,50

1.50

2WWW

Mstcnaîc x.vtiuur

l.OO

100

200$

Bunuri de natura obiectelor de intentat

33.00

32.OO

25.0(1

-24.0»

Alic obiecte de mtenur

33.00

3200

25.60

-24.00

nw

Depistări, dciuan. uaniferan

7.50

4.20

4.00

-0.70

2iMM.ni

Deplasări inumc. tkmaiî. uanilo 411

7.50

4.20

4 DO

-0,70

2012

ConcuHanl* u cipcrhza

60.00

55.00

5.00

2<) 13

PujiWc piofcliorxî»

0 10

0.10

2« 14

Protcclia muncii

5.60

2.10

l.l*

1.5»

1.00

2030

Arie cheltuieli

1 171,79

521.00

351,79

-91.00

2O3OOI

Reclama li publicitate

070

1.00

Loo

-U0

2O30OÎ

Piane de asigurare non-i Wla

t2o.M)

73.00

20.(4)

bugetul local pe anul me si estimări pentru anii 2021-2023

Cod

Denumire mdirator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Eitimiri ZOII

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim i

Trim.lt

Trim.ll]

Trim.IV

A

B

1«344+546

2

5

4

5

6

7

S

9

2n3u3l>

Alic etscîiuicli cu bunuri si sen ic»

1.(157,49

454.00

362.00

337,49

•9I.<»

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

«I.W

>6,00

16.1X1

15.00

13,00

Gtt.ua

5WU

Sume aferente fcîwanclw cu handicap

netncadraie

fiO.tW

16.00

16.00

15 00

I3.U0

"XI

CHELTUIELI DE CAPITAL

974,00

544.00

4ju.no

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIaRE

974.00

544,00

43O.IXI

7WI

Acin c Hsc

974.00

544.00

43<J.to

710101

Cnmuucltt

216.00

16.00

200.00

710130

Alte active fixe

751,00

528.00

230.00

*4

Plau efectuau m anii precedent! *i

recuperate in anul curent

•77.0»

-73.58

-350

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•77.11»

•73.5*

•3.50

850)

Plati cfcauote in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77.0»

-73.58

-3.50

MU 101

Plăti efectuate m anu precedent! si

recuperate in anul cteeM in secțiunea

de fuacuenarc a bugetului local

-75,35

.71.85

•3.50

«wo

riali efectuate in anii prceedemi si

rccuiteraie in and curtai ut secțiunea

de dccmliarc a bugetul tâ local

•1,73

-1.73

7UO2O3

Locuințe

l 829.42

757.62

523.70

385.50

163.00

2.0U0.L-»

2.000.00

2 000.00

70020)30

Alte thdlaiclt tn domeniul locuințelor

1 829.62

757.62

523.70

385.3b

163.1»

2.000.00

2MKJ.UU

2wu.uc

7f>O2(ib

Ilumina public si electrificări

6 638.00

2.522.00

1.250.00

2. 1»

764.00

5.5W.Ob

5 600.IKI

5.700.00

700250

Alic servicii in domeniile locuințelor.

semeților n Jczvoiiarii comunale

G 466.04

2.519,95

I 429.10

1.567,69

94»,60

5445,00

7.W2.<»

7.900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

79 156.75

44.607.20

13.922.1»

6 822,54

13.805.01

48 752,00

53.190.00

5t.2W.OO

1>I

CHELTUIELI CURENTE

52 570.19

22 *54.»3

14 134.67

6 987.02

« 597.47

48.752,00

51,190.00

Si.lW.t»

J0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Wlt.OO

3 345.00

2.140.00

XI 22.00

1 Ol 3.00

95W.0O

9000,00

1001

ChehMcli îaltfiaic in bont

« 123.00

2 940,00

2085.M

2.067,00

1031.00

Sobrii de ba/A

7 199.00

2 631,00

i.Roo.no

1.800.1»

960.110

U*11W>

Alic sporuri

05.00

34.00

24.4»

12.1»

-sjio

ÎMI 13

Dreplut» de delegare

4.00

1.00

M#

1 jm

i.n»

1IXHI7

Indcmni/Miî de hrsaa

740.00

250.00

230,06

220.00

6aoo

10013»

Alte drepturi salariate in bani

115.00

36.00

30.00

34.00

15.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

310.00

340.00

-30.00

100200

VotKberc de tacanu

3IU00

340,00

♦MW

(003

CoUnUib'i

185.00

45.00

55.00

55.1»

10.1»

[00307

Cnntribuoa awguMtorw penii» munca

185,00

65.00

55.00

55.00

10.1»

2n

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27954,19

10675,50

8646.67

3.293.02

5321.00

24 452.00

26,490.W

26.4UO.W

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 202U

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 202 J

TOTAL

din care credite bugetare destinele stingerii platilor restante

Trim I

Trim. 11

Trim.111

Trim. IV

A

B

ț®3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

S

9

21411

Biiruin $) xnîcji

22524,71

1 <uW.30

7 775.95

2.091.06

4 6511.411

2ixiioi

Furnituri dc biiou

16.011

500

5,00

21X1102

Materiale pculro curaiemc

4UW

20.00

it>W

10.00

200103

Incal/H. iluminai ti fon* motoc*

784.25

495.50

142.75

96.00

50.00

2«H04

Ap». cuiil si mWmh»ic

2.356.00

101090

956.00

•533.40

923,40

200105

Cubuf»Q »

1 135,00

400.00

4 00.00

115,1X1

150.00

200106

Rmk de behimb

90.00

64.00

36.00

^5.0i>

25.00

200108

Posta. ickcan imitai i. rediu. K.

interna

4,00

3.00

2.1»

2.00

1,00

200199

Materiale si ptestari de sen un cu

caracter fiincliotul

«M.W

300.00

200.00

50.1»

50.00

21X1130

Alic bunuri s> sen teii pcuuu

întreținere si funcționare

17 501.46

5 JOi.Xfi

6 024.20

2.323.46

3431,1»

2txa

Rcjouln cur cmc

1 I00.M)

«50 00

200.00

41.40

2(kB

Hr*n»

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2(«3I>2

Hrana pentru «nimalc

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2<XM

McdKtnKMt si aiMcrUlc aamuuc

55.00

25.00

10.00

10.1»

I0.00

2*0401

Medicamente

25.00

IO>»

$.00

3.<»

5.1»

2KMCN

Dccsnfccivui

30.90

15.00

5.00

5.W

5.1»

3i»5

Bunuri tic ușura ohccldw de inventar

4?.».00

379,00

50.1»

înt» Ju

Alte obiecte de inventar

429,00

379.00

W.O0

2013

trcgclur ptoTcswnali

10.00

2.00

9.00

2014

Prin «ti» muncii

30.00

7.50

7,50

750

7,50

2030

Alic cbchuielr

3.755.41

1 402.20

517,72

1.121,56

(M4.0U

203003

Firme de asigurare m»-'tata

70.00

w

26.00

15.00

20.00

2(30*1

Alte cheltuieli ev bunuri si servicii

3 615.41

1.393,20

561.72

1.106.56

624.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 5450.00

1.796.33

3.300.00

1.521,00

2.225.67

14 41KJ.0O

I5.IXIO.OII

15 600.00

550)

A. Trantfcrari imeme

15X50.00

1 7%, 3 3

3 300.00

1.521.00

2225.07

5SOH3

favestNu ale agemilor ecooomteî cu

caprta) <fc SMt

4.496,33

4 496,33

5501IK

Alic tronsfetun tuicntc interne

1 1 353,6?

4.300.00

3.300.00

1 $2t.iK>

2.225.6?

$9

TITLUL Xt ALTE CHELTUIELI

174.00

42.00

41.00

44,1»

40.00

2IXM»

’iw.iio

îoo.wl

$940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nerneadrate

174.00

42.00

41.00

44,00

4U.lXt

71»

CHELTUIELI DE CAPITAL

27 0211.19

21.179.17

<2<»7.34

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

27 O2O.I9

21179x7

-67.02

5 207.34

7101

Active fire

27 020.19

21.179.17

417.02

5207.34

710101

COfuiracth

21 225.10

20.532.17

IOT.!»

603.13

710130

Alte acare fixe

5.794,t9

1.357,70

-167,02

4604.21

«4

Plan cfcctuitc in mu picccdcoli o

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bufet 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2 521

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triat I

Triro.il

Trim.111

Trim.iV

A

B

1 ”314’^5+4

2

3

4

S

6

7

8

9

rc<upcr«U «a amtt cârceii

•439,63

-129,50

•212.67

■97,46

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE JN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-439.63

-129,50

-212.67

-97.46

«SOI

Plati c(w iulie m a»n prcccdcmi <i

recuperate m amil <ufc*l

-139.63

-129,50

-212.67

■97,46

«SOIOS

Plan c/wimu: u> ulii iMcccdcnli si

rCCWjKULC I» mMuI CUlCnl In KGllUtXCa

Jc fuMUunwa bugcidui local

■439.63

-129,50

-212.97

•97.46

140205

Salutatele ei gestiunea deșeurilor

51 8/41,13

IR 276.69

12 972.00

7.462,56

M.J5G.XX

44 952.00

43.lWr.OO

46 700.00

74020501

SakAotarc

20 I20.M

6 742,11)

5WW.0O

637,64

7.657,21

20 000.00

21.000.00

22 oao.fio

74020502

Cokclsrca. Uaiarca si distrugerea

deșeurilor

31.747.21

11334.69

7MU.0u

6 «24,92

14^67

24 W2,<»

26.t9tl.IW

24.700,00

740206

Cana]izarea SI uatarea apelor reziduale

2? 2(8.62

26 33(1,51

•040.02

MS, 13

3 «00.00

4 riOO.iMl

4

WW2

Ponce V-a Acțiuni economice

97 556.09

29.741.63

14 95K.D

34 02139

1(795,64

143411.23

14 0 707.88

«0866.03

«102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

fi? 3«MHt

9 64M4

5.652,76

34.OIS.57

ISO4S.2I

4S 44(34

55 09«.M

5 fi (J7JU6

Oi

CHELTUIELI CURENTE

57430.49

8.015.53

33 011.57

16390,7?

44 24B.24

$1.078.26

•W

TITLUL IV SUBVENȚII

43 232.43

5.500.00

26071.9$

11.660.4*

4003

Subtcniii peutni «copci irca difcrcMdor

de preț si tarif

22092,72

5.5O0.I»

15.026.20

1.566,52

•000

Afle SubvcOIH

21.139,71

11045.7$

10 093.96

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

5.272,5$

799.9»

4.27237

5509

A. Ttensfcruu interne

5.232,55

999.91

4.27237

550112

Invcsnui ele «geniilor economici cu

capelai de nai

8(3,51

963.51

40.1)0

5 MU t(

Alte ubnifeniri curente interne

4.349.04

36,47

4352,57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTaDERaRE

«925,91

1 515.55

2 674.05

4.736,31

44.248,24

50 091,0»

51 078,26

son

Programe dm Fondul de Coeziune (FC)

«925.91

1 515,55

2 674,05

4 736.31

560JO3

Cheltuieli nccligjbile

t 925.91

1 515,55

2 674.05

4.736.31

73

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 931.64

627.46

4 652.76

6$ 1.42

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 931.64

627.46

4.652.76

651.42

7 un

Aclnc fiw

5 931,04

627.40

4 652.76

651.42

710101

Construcții

5 931.64

627.46

4 652.76

«1.42

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 000.00

1 000.00

) OOQ.Hti

1.000.00

1 000.00

4.200,00

5.00CJKÎ

< (XJO^lG

Xi

titlul xvH rambursări de credite

4 000 00

1 000.00

1 000.00

1000.00

4.200,00

5 DO0JKI

S.lXlU.Wl

«102

Rembuisan de credite interne

4.000.00

1.000.0)

i. ouo.no

l.țmiKW

1000.00

»lll’U$

Rwnbuisrri de credite «ferenw datoriei

p^icc internr tocate

4 000.00

{.000,00

1.000.00

1.000,00

MMm.OO

<4

Pinii clecluiK m mii precedent! sr

Oala; I4/12Z2020 Tit:         pag: 23 - mii kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din c»rt credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrunI

Trim.il

Trim.lli

Trim.1V

A

B

l-J+4cS^

2

3

4

5

6

7

X

9

itt«p<«ic >» wwl curent

• 1,55

•1.55

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•1.55

-135

8501

Hal: efectuate in anii prxcccknli si

recuperau in anul curent

•u$

-1.55

«50102

Piui efectuate n anii precedent! ci

nccvpcratc in mwI curent m Kllitmca

de dezr dtare a bufetului kxai

-1.53

•1.45

SW2<Xi

Energie termica

51 o21,47

6.5)6.47

ItXKJ.W

31.424,52

12 660.4*

4 200,(41

5 000.W

*102511

Alte cheltuirii privind comUuibili ai

enc/ju

15.739.5}

3.104,97

4 652.74

2.594.05

5.3X7.73

44.2’ltsZ’l

50 09X.M

5t.O78.26

MW

TRANSPORTURI

30. m.oi

20.140.19

9 303.37

3.O2

747.43

34.787,77

CHELTUIELI CURENTE

24427.41

14.173.61

9 30537

22600

722.43

04 962.99

S5.MW.0tl

24 7»7.77

10

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

yns»

234.00

154.00

156.00

53,00

7S5.H»

M»JXI

SI 1X10

1001

Cbdluidi salariate in bwu

56«.5o

214.50

150.00

152.00

52.00

inoiflj

Salaiii de baca

512.50

1*1.50

1313»

136,00

55.00

100106

Alte sporuri

7.0»

4.00

X(H>

H»1I3

Drcpivti 4c delegări;

4.00

5.00

53 »o

5.00

•11.00

HWi 17

Indemnizații de bana

3».ou

11.00

l Li»

ll.oo

5,00

tlWMU

Alte drepun «alarialc in bani

7.W

4,00

3.1»

Hio2

Cheltuieli salariafe ta natura

14.50

I4,5o

100206

VtXKbcttdc tac anin

14.50

I4,5«

1003

ConUibulu

14.00

5.oo

4.CW

w

I.W

HW3O7

Contribuita asigur alurie pentru munca

14,00

5,00

4.OU

4,00

1,1»

21)

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14 493.43

8.203.00

5.562.00

63,00

665.43

KcMO.ft)

|G OOO.tW

I6<»O.W

2001

Bunuri sa servicii

1.210.43

802.00

255.00

-12,0)

165,43

200103

inobu. dumin^ si fucta mfMrKâ

31,50

15.00

14.00

2.50

200 HU

Apa. «anal w saktbtiialc

J.00

1.00

200105

Carburanți si lubrifianti

50.00

250.00

-150.00

-100.00

50.00

200106

Piese de schimb

6.00

6,00

• 12.00

2001OR

PtHU. Jckc<Wun Malii> i-Mta. H.

internet

2.00

1.00

1 00

200109

Matenak si precar» de icrx Kii cu

«Wdeur ruucuaiKJ

24'1.00

50.00

-L4I0

Ahc bunun « ten ttfi |xnLAx

uiticiuiere *t fuucnonarc

876.93

329.00

335.00

1011,00

1)2.93

2002

Reparam curente

1321200

6.750 00

5.39Î.OO

570.00

$ocu»

2005

Bunuo de natura vbicctclot de im ciute

40.00

)0<M)

10.00

21«)57O

Alte obreek: de inventa

40.00

30.00

10.00

2006

Deplasări, detasan. transferări

l.Ot

1.110

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimes triale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Ejlimsri 2023

TOTAL

din care cred Re tmfetare destituie stingerii plantar restante

TrimI

Trim.ll

Trtm.lll

Trtm.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

S

9

21WMH

Dcpluan inwrac dctawt. ttansfcran

1.00

î.ou

2W4

Ptotecua muncii

2,00

3.00

20)0

Akc <0cIhmcIi

Olt.oo

-15.00

50LU0

Prunc de asmuran nan-* uU

2 1.00

2S.0O

2030)0

Alic clKlnttdi cu txmun lf servit»

WUto

-w.no

-5W.W»

M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE MU

EXTERNE NERAMBUKSABILE AFERENTE

f.NANC AR WM.2V20

•1 311,91

3 729.61

551237

78 177.9*

61 809.4»

7 977.77

Programe din Fondul European dc Defilare

Rcgunala tFEDR)

9.311.91

5729.61

351237

71407.2*

63.505.52

7 51055

5WI0I

Ftizii arca nationaJ a

J «41.36

1 HW

536.29

JL596A«

10 771.77

5KH0Î

Fi turturea cwcnti ncramfaurubtlj

7.656.50

4.617.54

3aM.%

60,660.1

52591.21

5 642.6*

suoinj

Cteluneh f)ceh&ibilB

7.12

7.12

150.1X1

135.47

3*

TJTU «L XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7.1W

7.00

7.00

4.0a

5‘MU

Siene ifcicnic persoanele* cm handrap

ncineid/iK

25.1X1

7.M

7.00

7.00

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 76M (A

5.96651

-Z225K

25.»

71

TITLUL XIII ACnVENEFISANClARE

3.7*1.60

5.96651

-22251

2500

?HH

Ac»* e Fixe

JJAtJd)

5.966,M

’222,7H

25,00

?RHUt

ConsiAJdii

4 704.14

4,704.14

7|«|>0

Alto KliiC fixe

l.26t.74

<22251

25.(10

140201

Trtntpo*i rulici

2« 391.01

19 131,19

1.974.37

«147.91

640.43

94%19*

8S.6W.UO

24 717.77

14020303

Străzi

21591.01

19 131,19

«574.3?

447 91

64H43

94.962.99

85 6OT.W

24 717.77

WW50

Alic rtcitmeh hi domeniul lunrptMlurdor

1

I1W9.00

331.00

1510(7

107.00

WOÎ

EXCEPENWEFJClT

EXCEDLNWEF1CIT

-0 196.22

-61657 76

1 771.90

36.701,64

Z X?        -    >

PREȘEDINTĂ iSt ȘEDINȚĂ ANA - MANUELA.^gș^ .


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVIC1


întocmit

A.TURCUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 266 DIN 18.12.2020


Data ; 14/12/2020 Tit:__________pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

344.974,46

64.939,32

«2.931.95

1 15.860,16

81.243,03

000202

1 VENITURI CURENTE

342 097,37

64 939,32

81 006,35

114.908.67

81.243.03

000302

A. VENITURI FISCALE

318.496,67

77.806.37

66.216,00

103.618.29

70.856,01

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

165.898.27

41.108.00

40.895,00

41.108,00

42.787,27

030002

Al 2 Impozit pe venit, profil si câștiguri

din capiul de la persoane fizice

165.898,27

41.108,00

40 895,00

41 108.00

42 787,27

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155,00

155,00

155.00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155.00

155,30

155.00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

165 336.27

40 953.00

40 740,30

40 953,00

42.690,27

040201

Cote defalcate din inipuntul pe

venit

165 182.27

40 953,00

40 586,30

40 953,00

42690,27

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154.00

154,30

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

48.975,98

20.432.37

10 2 75,30

15.815.34

2.453,27

0702

IMPOZITE Sf TAXE PE PROPRIETATE

48.975,98

20.432.37

10 275,30

15 815.34

2.453,27

07O20J

Impozit si taxa pe clădiri

32.803,26

13.056,00

7711,30

11.507,99

528,27

070202

Impozit st taxa pe teren

12.192,72

6 036,37

1 559,30

3 432.35

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte laxe

de timbru

2.245,00

840.00

505,30

450.00

450,00

070250

Alte impozite si luxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500.30

425,00

310.00

Data : 14/12/2020________Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingeri) platilor restante

Trim 1

Trim.li

Trim.lll

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si (axe pe bunuri si servicii

101.222.42

15.416.00

14 146 00

46.403.95

25.256.47

1)02

SUME DEFALCATE DIN TVA

81.511.42

9 790,00

9 997 00

38.042.95

23,681.47

J10202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata peniru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429.00

9.303.00

8 705.00

9 825.00

7.596.00

110206

Sume defalcate din laxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

43.477.42

806.00

27 071,95

15.599,47

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

si a celui confesional

2.605.00

487,00

486,00

1.146.00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15.00

9.00

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53.00

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52.00

50.00

31.00

30.00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19.400,00

5.525,00

4 053,00

8.300.00

1.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3 500,00

7.900.00

1.387,00

160203

Taxe si tarife peniru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1 613,00

525,00

553,00

400,00

135.00

Data : 14/12/2020 Tit:_________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400.00

850.00

900.00

291.00

359.00

1802

alte impozi te SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900.00

291,00

359,00

180250

Alte impozite si laxe

2.400.00

850.00

900.00

291.00

359.00

290002

C Venituri ncfiscale

23.600,70

-12.867,05

14 790,35

11 29038

10.387,02

300002

CI. Venituri din proprietate

14,496,04

3.401,47

3 050.00

6 852.57

1.192.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401.47

3 050.00

6 852,57

1.192.00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15,00

4232

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3 286.47

3.000.00

6.852,57

1.192.00

300250

Ahe venituri din proprietate

107,68

100.00

7,68

330002

C2 Vanzart de bunuri si servicii

9.104,66

-16 268.52

11 74035

4.437,81

9 195,02

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIV ITATI

9 205,02

2.455,00

2 715,02

2.232.00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136.02

2.072,00

2 405.02

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputat» si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10.00

330250

Ahe venituri din prestări de servicii

si alte activitaii

555,00

200.00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65.00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35.00

3502

AMENZI, PENAIJTAT1 SI CONFISCĂRI

8.468,00

2,600.00

2.200,00

2 000,00

1,668,00

Data : 14/12/2020 Tit:__________pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

35020*

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700.00

500.00

400,00

350250

Alic amenzi, penalitaii si confiscări

6.068.00

1.800,00

1 500.00

1 500.00

1.268.00

3602

DIVERSE VENITURI

35.140,70

7.500,00

7531.11

4 444,78

15.664,81

360206

Taxe speciale

17.762.00

6.000.00

6000.00

3 000.00

2.762.00

360250

Alte venituri

17.378,70

1.500,00

1 531,11

1 444,78

12.902,81

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-43.924,06

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

-9.975,79

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-52.028,06

-32.292,91

-5 475,39

-4.283.97

-9.975,79

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4 704,61

410002

IV Subvenții

2.877,09

1.925,60

951.49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2.877,09

1 925,60

951.49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.802.35

1 890,13

912.22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

1.19

1.19

420280

Subvenții de la bugetul de stai pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431.16

1 888.94

542.22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370.00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74,74

35,47

39,27

430241

Suine alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Data; 14/12/2020 Tit:_________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Ill

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

t>va la locui de munca

74.74

35.47

39.27

5002

TOTAL CHELTUIELI

344,974,46

123.700,86

81 160,05

95.572,16

44.541,39

01

CHELTUIELI CURENTE

319.618,13

116.290,36

74 768,65

88.993.13

39.565.99

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70.724,19

24.394,44

21 141,48

19,263.70

5.924.57

1001

Cheltuieli salariate in bani

67.212,34

21.732,59

20 651.38

18 792.10

6.036,27

100101

Salarii de baza

59.555,57

19.207,99

18.339,98

16 905,75

5 101,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

516,00

150,00

150,00

140,00

76,00

100106

Alte sporuri

174,00

66,00

55,00

35,00

18,00

100(12

Indemnizații plățile unor persoane din

afara unitalii

434.00

115,00

115,00

115,00

89.00

100(13

Drepturi de delegare

28,00

24,00

18,80

15,20

-30,00

100117

Indemnizații de hrana

5.048,27

1 643.60

1 736,60

1.213,70

454,37

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariate >n bani

1.369,00

526,00

236,30

279.95

327,05

1002

Ciielluieli salariate in natura

1.952,55

2 165.75

-213,20

100206

Vouchere de vacanta

1.952.55

2.165.75

-213,20

1003

Contribuții

1.559,30

496,10

490.10

471,60

101,50

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.559,30

496,10

490,10

471.60

101,50

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

109.474,43

50.979,05

31.522,69

17.323,28

9.649,41

2001

Bunuri si servicii

62.378,06

26 773.92

18.273,97

8.798,86

8.531,31

200101

Furnituri de birou

776,76

355.70

294,79

130,00

-3,73

200102

Materiale pentru curățenie

LI 10.51

505.00

147,30

460,73

-2,22

200103

încălzit, iluminat st forța metrica

21.028,28

11.803,40

4 828,52

2.426,43

1 969,93

DaU : 14/12/2020__Tit;         pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trtm.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

4.737.10

2.139,22

I 584.10

-134.23

1,148,01

200105

Carburanți si lubrifianti

1.223,90

694,00

255,00

75,50

199,40

200106

Piese de schimb

609.50

308.50

205,00

38,00

58.00

200107

Transport

112,80

92,00

52,50

12.41

-44,11

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.817,46

682,40

592.70

230,80

311,56

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcționai

1.334,98

636,00

340,00

316,23

42,75

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

29.626,77

9.557,70

9 974,36

5.242,99

4.851,72

2002

Reparat» curente

19.186,71

10 127,24

5.279,40

3.221.62

558.45

2003

Hrana

1.102,54

1 244,50

-99,05

101,58

-144,49

200301

Hrana pentru oameni

1.072,54

1 237,00

-106,55

94.08

-151,99

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7.50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1 104,81

229,42

186.78

704.95

-16,34

200401

Medicamente

33.60

15.60

7,00

6.00

5,00

200402

Materiale sanitare

605,82

32,60

90,78

458,55

23,89

200403

Reactivi

10,48

8.00

4.00

-1.52

200404

Dezinfectant!

454,91

173.22

85,00

240,40

-43,71

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3 798,64

1 854.17

444,60

1 207.19

292.68

200501

Uniforme si echipament

18,00

1,00

23,00

-6,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

19,15

5,00

14,15

200530

Alte obiecte de inventar

3 761,49

l 853.17

416,60

l 207,19

284,53

2006

Deplasări, detasan. transferuri

59,50

66,70

14,50

-0,70

-21.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

57.50

64,70

14,50

-0.70

-21,00

\JO

06


Data: 14/12/2020_______Tit:_________pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

TrimJI

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+$+6

2

3

4

5

6

200602

Dcplasan i» străinătate

2.00

2,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

15.50

26.50

25.00

2.00

-38.00

2012

Consultanta si expertiza

771,20

290,00

204,00

53.00

224,20

2013

Pregătire profesionala

100.18

100.10

129.05

2.03

-41.00

2014

Proiecția muncii

132,81

91,40

77,81

10.00

-46,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.287,70

2.828,00

2 437?0

1.338,80

-316.80

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3.00

25,00

20240)

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

221.54

255.00

17,20

-50.66

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

87.66

6.00

3.00

3.00

75.66

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1.00

2030

Alte cheltuieli

14.137,58

7085,10

4.528,73

1 880,95

642,80

203001

Reclama si publicitate

309,70

165.50

204. 0

153.10

•213.00

203002

Protocol si reprezentare

10,50

40,50

-30,00

203003

Prune de asigurare non-viata

226,60

119,00

58,00

35.60

14.00

203004

Chim

506,00

150.00

110,00

110,00

136.00


Data: 14/12/2020 TU:         pag: 8 - mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

TrimJI

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

(3.084,78

6.610.10

4.156.63

1.582,25

735,80

30

TITLULUI DOBÂNZI

8 744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358.00

2.383.60

2.319.70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388,60

2.358.00

2.383.60

2.319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356.00

177.00

179.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

43.232,43

5.500,00

26071,95

11.660.48

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

22.092.72

5.500,00

15.026,20

1.566,52

4030

Alte subvenții

21.139,71

11.045.75

10 093.96

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

5004

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

100.00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI A LI

ADMINISTRAI IEI PUBLICE

35.933.00

10.516.30

10 681.00

11.493.50

3.242.20

5101

Transferuri curente

35.933,00

10.516.30

10681.00

11.493.50

3.242,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.542,00

7.950,00

8.075.00

8.835.50

1.681,50

5IOIO3

Acțiuni de sanatatc

9.391,00

2.566,30

2.606.00

2.658,00

1.560.70

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

19.596,20

5.523.47

4 345.68

6.829,92

2.897,13

5501

A. Transferuri interne

19 596,20

5523,47

4 345,68

6 829,92

2.897.13

550118

Alte transferuri curente interne

16.991.20

5 036.47

3 824,20

5.719,40

2.411.13

550163

Finanțarea invatamanlului particular sau

Data: 14/12/2020 Tit: ________pag: 9 - mit lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Ill

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

confesional acreditai

2.605.00

487.00

486,00

1.146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locui de munca

35.48

-35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24.824,20

12.433.00

4.180,30

5.082,90

3.128.00

5702

Ajutoare sociale

24.824.20

12.433.00

4.180,30

5 082.90

3.128,00

570201

Ajutoare sociale rn numerar

18.810,20

9.433,00

4 166,30

5 082,90

128,00

570203

Tichetc dc cresa si ttchetc sociale

pentru grădiniță

14,00

14.00

570204

Tichele cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

6.000,00

3.000.00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 989,08

4.486,10

336.90

608,18

1.557,90

5901

Burse

3 078.80

1.578.80

1.500.00

5911

Asociam si fundam

1 922,78

1.850,00

202.78

-130.00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500.00

5922

Acțiuni cu caracter stnntific si

socio-culturai

273,90

219,40

2,00

52.50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

1 213,60

337,90

334.90

352.90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26 225,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.975.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26 225,00

7 655,60

6 797.00

6.797.00

4.975,40

8102

Rambursări de credite interne

26 225.00

7.655.60

6 797,00

6.797.00

4.975,40

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

publice interne locale

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

Data: 14/12/2020 Tit:          pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2620

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.»

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+<>

2

3

4

5

6

84

Plan efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

85

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

8501

Pian efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•868,67

-245,10

-405,60

-217,97

850101

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-868,67

-245,10

-405.60

-217,97

510002

Partea La Servicii publice generale

61.258.08

19.351.70

16.318.52

14.703,09

10.884,77

5102

AUTOR1TAT! PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.472,70

13.799,60

12.095,62

11.509.88

8.067.60

01

CHELTUIELI CURENTE

23.355,25

7.144.00

6.406,17

5.712,88

4.092.20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.350,00

4 745,00

4.455,00

4 435,00

3 715.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

16.715,00

4 365,00

4.355,00

4 345,00

3 650.00

100101

Salam de baza

15.091,00

3 940.00

3 940.00

3 940.00

3 271.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalii

434,00

115,00

115,00

115,00

89,00

100113

Drepturi de delegare

10,00

10,00

10,00

10,00

-20.00

100117

Indemnizații de hrana

670,00

188,00

212,00

190,00

80,00

100130

Ahc drepturi salariate tn bani

510,00

112,00

78,00

90.00

230,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

260,00

280,00

-20,00

100206

Vouchere de vacanta

260,00

280,00

-20,00

1003

Contribuții

375,00

100,00

100.00

90.00

85,00

100307

Contribuita asiguratone pentru munca

375,00

100,00

100,00

90.00

85.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.850,25

2 357,00

1 909,17

1 235,88

348,20

Data: 14/12/2020 Tit;          pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3.633,02

1.242,00

1.267,86

800,16

323.00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10.00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

314,19

130,00

134,19

50.00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15.00

15.00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55.00

200107

Transport

26,41

21.00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio. lv.

internet

878.00

315.00

315,00

65,00

183.00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

1 849.42

581.00

578,67

609.75

80.00

2002

Reparații curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

13,80

83.80

-70.00

200404

Dezinfectant!

13.80

83,80

-70.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.40

30,00

5.40

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

40,40

30.00

5.40

5,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

21,00

25,00

1,00

-5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

19.00

24.00

-5,00

200602

Deplasări în străinătate

2,00

1,00

1.00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

10,00

15,00

15,00

-20,00

2012

Consultanta si expertiza

704,20

230.00

200.00

50.00

224,20

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Proiecția muncii

25,31

5.00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1.332,52

700,00

445.00

296,52

-109,00

Data : 14/12/2020________Tit:__________pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

TrimJII

Trim.1V

A

B

1^3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

307.00

160,00

200,00

160,00

-213,00

203002

Protocol si reprezentare

10,00

40,00

-30,00

203004

Chirii

504,00

150,00

110.00

110,4X1

134,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

511,52

350,00

135,00

26.52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42.00

42.00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.225,00

6 655,60

5.797,00

5.797.00

3.975,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.225,00

6.655.60

5,797,00

5.797.00

3.975,40

8102

Rambursări de credite interne

22.225,00

6 655.60

5.797,00

5.797,00

3.975.40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

22.225,00

6.655.60

5.797,00

5.797,00

3.975.40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107.55

•107.55

85

TITLUL XIX PLATI EFEC1UATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plat) efectuate m anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.731,58

2 933.10

1 642, 0

870,5)

L285.87

01

CHELTUIELI CURENTE

6,766,42

2.938,01

l 672,03

870,51

1.285,87

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.537,20

966.30

798,50

817,70

954.70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.392,50

877,60

779,40

800.10

935.40

Data : 14/12/2020 Tit: _____ pag: 13 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim JII

Trim.IV

A

B

1 “3+4+5'H»

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

3,103,10

798,00

726,00

754,25

824.85

100113

Drepturi de delegare

5,00

4,00

0,80

-0,80

1.00

100117

Indcinnizaiii de hrana

184.40

52,60

52.60

18,70

60.50

100130

Alte drepturi salanale in bani

>00,00

23,00

27,95

49,05

1002

Cheltuieli salariate in natura

71,40

69,60

1.80

100206

Vouchere de vacanta

71,40

69,60

1,80

1003

Contribuții

73,30

19,10

19.10

17.60

17.50

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

73,30

19,10

19,10

17,60

17.50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 899,22

1 262,71

344,53

163,81

128,17

2001

Bunuri si servicii

614,88

277,01

156,53

102,17

79,17

200101

Furnituri de birou

90.58

22,41

11,00

17.00

40.17

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2.00

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

175,53

94,50

78.03

3,00

200104

Apa. canal si salubritate

31.20

10.60

8.60

5.00

7.00

200105

Carburanți si lubrifianti

7,50

15,00

-5.00

-2.50

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

43.10

16,00

16,00

8.10

3.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,00

7,00

7.00

4.00

3,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

240.47

108.00

38.90

70,57

23,00

2002

Reparații curente

13.00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15.00

200404

Dczinfectanti

15.00

15,00

Data : 14/12/2020_______Tit:_________pag: 14 - mii ki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.I!

Trini.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44.50

7.00

4,50

33.00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

4.00

6.50

-1.50

-1.00

200601

Deplasați interne, dctasan, transferări

4,00

5,50

-0,50

-1,00

200602

Deplasați in străinătate

1.00

-1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Proiecția muncit

4.10

3,20

0,40

0,50

2030

Alte cheltuieli

1 197,24

947,50

186,60

13,64

49,50

203001

Reclama si publicitate

2,00