Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 02.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 579534/ 02.12.2020 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, cu propunerea de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

-Expunerea de motive a doamnelor lonela-Cristina Breahnă-Pravăț și loana-Raluca Dinu, consilieri locali PSD și a Primarului Municipiului Bacău domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.579664/1/02.12.2020;

-Raportul Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 579664/2/02.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1283/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1284/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1285/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1286/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1287/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

-Prevederile OUG nr. 181/ 2020 privind unele masuri fisca l-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 2O7.; 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul Primar al Municipiului Bacău, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 87, ale art. 129 alin.(l), (2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” și art 139 alin.3 lit.”c” și alin.5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) - Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau starea de alertă, ca urmare a efectelor epidemiei corona virusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2(1) - Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau starea de alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂ/

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./R T./EX. I/DS.1-A-2

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau starea de alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legi ii să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • 2. Proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere;

 • 3. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la punctul (2) vor menționa :

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului;

 • - fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 4. în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență si/sau alertă, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență si/sau alertă;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la punctul 4 lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora.

 • 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, ia cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la punctul (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • 7. în cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctul (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, până la 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207'2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. în cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctul (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, până la 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207'2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9. In cazul contribuabililor care au beneficiat de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economică proprie a acestora sau date în folosință, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

 • 10. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 21 decembrie 2020.

 • 11. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Procedura privind scutirea de la plata taxei pe clădiri

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă ca urinare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică ;

 • 2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 21 decembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa :

 • - prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență și/sau alertă;

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei;

 • 4. în cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207'2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de scutire și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu de data limită de depunere și soluționare a cererilor de 21 decembrie 2020.

 • 6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea, respingerea cererii de scutire ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  z' ■A;.,

  // .

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ANA-MANUEȚAGROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN» BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOYIQ/

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 02.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 579534/ 02.12.2020 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, cu propunerea de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

-Expunerea de motive a doamnelor Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț și Ioana-Raluca Dinu, consilieri locali PSD și a Primarului Municipiului Bacău domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.579664/1/02.12.2020;

-Raportul Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 579664/2/02.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1283/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1284/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1285/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1286/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1287/02.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

-Prevederile OUG nr. 181/ 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul Primar al Municipiului Bacău, amendament care a fost adoptat;

În baza dispozițiilor art. 87, ale art. 129 alin.(1), (2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” și art 139 alin.3 lit.”c” și alin.5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) - Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau starea de alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 (1) - Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau starea de alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului - Judetul Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./R.T./EX.1/DS.I-A-2

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau starea de alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • 2. Proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere;

 • 3. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la punctul (2) vor menționa :

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului ;

 • - fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 4. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență si/sau alertă, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru      care      s-a      instituit      starea      de      urgență      si/sau      alertă;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la punctul 4 lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora.

 • 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la punctul (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • 7. În cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctul (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, până la 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. În cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctul (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, până la 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9. In cazul contribuabililor care au beneficiat de reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economică proprie a acestora sau date în folosință, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

 • 10. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 21 decembrie 2020.

 • 11. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Anexa nr.2 la HCL nr.265 din 02.12.2020

Procedura privind scutirea de la plata taxei pe clădiri

1. Prezenta procedură se aplică pentru scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică ;

 • 2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 21 decembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa :

 • - prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență și/sau alertă;

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei ;

 • 4. În cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de scutire și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu de data limită de depunere și soluționare a cererilor de 21 decembrie 2020.

 • 6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de scutire ce va fi comunicată contribuabilului. Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI