privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 577342/23.11.2020 al Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate prin care propune modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 578724/26.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 578726/1/26.11.2020;

-Raportul Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 578726/2/26.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1278/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1279/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1280/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1281/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1282/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. 2 și alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. 1 și ale art. 8 alin. 1 lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 59 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și alin. 7 lit. ”a” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 240/10.11.2020 în sensul completării reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021, cu încă un reprezentant, după cum urmează:

Nr.crt.

UNITATEA DE INVATAM ANT PREUNIVERSITAR

CONSILIER LOCAL (completare consilier local)

1

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA" BACĂU

Bitire Dan

3

COLEGIUL "MIHAIEMINESCU" BACĂU

Mocanu Adrian

4

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU

Bitire Dan

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU

Stîngaciu Dumitru

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU

Gigi Nucu Candet

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU

Diaconu Eusebiu

ART. 2. - Se modifică Anexa la HCL nr.240/10.11.2020- pozițiile curente nr.8 și nr.29, în sensul următor: numărul membrilor CA este de 9 membri.

ART. 3.- Se modifică Anexa la HCL nr.240/10.11.2020 - pozițiile curente nr.7 și nr.l 1, în sensul că dl. Bitire Dan va face parte ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație de Ia Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Bacău în locul d-lui Botoi Romica care va fi desemnat în locul acestuia în Consiliul de Administrație de la Colegiul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău.

ART. 4.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate.

ART.5.- Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, unităților de învățământ și persoanelor menționate la art. 1 și art. 3.

ART. 6.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., B.S./O.R.A./EX. 1 /DS.I-A-2

HOTĂRÂREA NR. 264 DIN 27.11.2020

privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 577342/23.11.2020 al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate prin care propune modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 578724/26.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 578726/1/26.11.2020;

-Raportul Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 578726/2/26.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1278/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1279/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1280/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1281/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1282/27.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. 2 și alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. 1 și ale art. 8 alin. 1 lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 59 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;      .

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin.

1 lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și alin. 7 lit. ”a” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 240/10.11.2020 în sensul completării reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021, cu încă un reprezentant, după cum urmează:

Nr.crt.

UNITATEA DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

CONSILIER LOCAL (completare consilier local)

1

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA" BACĂU

Bitire Dan

3

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU

Mocanu Adrian

4

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU

Bitire Dan

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU

Stîngaciu Dumitru

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU

Gigi Nucu Candet

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU

Diaconu Eusebiu

ART. 2. - Se modifică Anexa la HCL nr.240/10.11.2020- pozițiile curente nr.8 și nr.29, în sensul următor: numărul membrilor CA este de 9 membri.

ART. 3.- Se modifică Anexa la HCL nr.240/10.11.2020 - pozițiile curente nr.7 și nr.11, în sensul că dl. Bitire Dan va face parte ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație de la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Bacău în locul d-lui Botoi Romica care va fi desemnat în locul acestuia în Consiliul de Administrație de la Colegiul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău.

ART. 4.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate.

ART.5.- Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, unităților de învățământ și persoanelor menționate la art. 1 și art. 3.

ART. 6.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2