Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 14398/17.11.2020 al Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576409/18.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576411/1.'18.11.2020;

-Raportul Poliției Locale a Municipiului Bacău înregistrat cu nr, 576411/2/18.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1268/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1269/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1270/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1271/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1272/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr, 5;

-Prevederile art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/ 15.07.2010 a Poliției Locale, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile H.G nr. 1332/29.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.C.L nr. 44/ 2017, privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L nr. 246 '31.08.2016;

-Propunerile făcute de Primarul Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57;2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ,

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează:

Primarul Municipiului Bacău Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

Șeful Poliției Municipiului Bacău cms. șef de Poliție Boghiu Sorin:

Șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău - Lucian - Dumitru Iftene;

Secretarul General al Municipiului Bacău - Ovidiu Nicolae Popovici;

Consilier local Sebastian Cemic;

Consilier local Romică Botoi;

Consilier local -. Cătălin-Bogdan Crețu.

Art. 3. Modul de funcționare ai Comisiei Locale de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 44/28.02.2017 privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău, precum și tuturor persoanelor nominalizate la art. 2 din prezenta hotărâre.

ART.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVTCȚ/

N.O. P., C.S./O.R. A./EX. I /DS. [-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 263 DIN 27.11.2020

REGULAMENT

de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică

Art.l, La nivelul Municipiului Bacău se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, care este un organism cu rol consultativ.

Art.2. Comisia Locală de ordine Publică este constituită din:

 • • Primarul Municipiului Bacău - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu

 • • Șeful Poliției Municipiului Bacău -cms. șef de Poliție Boghiu Sorin

 • • Șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău - Lucian - Dumitru Iftene

 • • Secretarul General al Municipiului Bacău - Ovidiu Nicolae Popovici

 • ♦ Consilier local - Sebastian CERNIC

 • ♦ Consilier local - Roinică BOTO!

 • * Consilier local - Cătălin-Bogdan CREȚU

Art.3. Ședințele Comisiei Locale sunt conduse de Primar.

Art.4. Comisia Locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul unității subdiviziunii administrativ-teritoriale:

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

 • f) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri, prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Art.5. Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului.

Art.6. Comisia Locală de Ordine Publică se reunește în ultima zi de miercuri, a fiecărui trimestru, la sediul Primăriei Municipiului Bacău sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului sau a unei treimi din numărul de consilieri locali.

DIRECT!

Lucian - Dl


pCUTIV

IfteneCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALII a4e SECRETARUL GENERAL AL MUN.4Î k/‘\l' NICOLAE-OVIDIU POPOVlG^^

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 14398/17.11.2020 al Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576409/ 18.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576411/1/18.11.2020;

-Raportul Poliției Locale a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 576411/2/18.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1268/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1269/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1270/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1271/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1272/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/ 15.07.2010 a Poliției Locale, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile H.G nr.1332/29.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.C.L nr. 44/ 2017, privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L nr. 246/31.08.2016;

-Propunerile făcute de Primarul Municipiului Bacău;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează:

Primarul Municipiului Bacău - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

Șeful Poliției Municipiului Bacău - cms. șef de Poliție Boghiu Sorin;

Șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău - Lucian - Dumitru Iftene;

Secretarul General al Municipiului Bacău - Ovidiu Nicolae Popovici;

Consilier local - Sebastian Cernic;

Consilier local - Romică Botoi;

Consilier local - Cătălin-Bogdan Crețu.

Art. 3. Modul de funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 44/28.02.2017 privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău, precum și tuturor persoanelor nominalizate la art. 2 din prezenta hotărâre.

ART.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2