HOTARAREA NR, 262 DIN 27.11.2020

privind modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Acordul nr. 576888 din 19.11.2020 din partea doamnei consilier Urban Violeta;

-Adresa nr. 576886 din 19.11.2020 din partea domnului consilier Ghiorghe Huluță ;

-Referatul nr. 576897 /19.11.2020 în care se propune modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Hotărârea nr. 227/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576958/19.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576961/1/19.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1263/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1264/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1265/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1266/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1267/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 124 alin. 2 și alin. 5, art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b„ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin.14 și art. 139 alin. 3 lit.”i” și alin. 5 din OUG 57 '2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu noua componență a comisiilor de specialitate nr.4 și nr.5, după cum urmează:

 • (a) Comisia de specialitate nr.4 - Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport, aceasta urmând fie alcătuită din următoarele persoane:

 • 1) DINU IOANA-RALUCA- Președinte;

 • 2) GROZA ANA-MANUELA- Secretar;

 • 3) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Membru;

 • 4) CHIRILESCU DORIN-Membru;

 • 5) BITIRE DAN -GABRIEL - Membru

 • (b) Comisia de specialitate nr.5 - Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, aceasta urmând fie alcătuită din următoarele persoane:

 • 1) CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Președinte;

 • 2) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Secretar;

 • 3) GHINGHEȘ CRISTIAN-Membru;

 • 4) DIACONU EUSEBIU-IANCU- Membru;

 • 5) MOCANU ADRIAN - Membru.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 227/2020, sunt și rămân in vigoare.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art. 1, secretarilor comisiilor de specialitate nominalizate la art. 1.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

'' ■ . N /

PREȘEDINTE DE^EDINȚĂ ANA-MANUELAGROZA^ \N.O.P., C.S./O.R.A./EX. 1 'DS.I-A-2

privind modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Acordul nr. 576888 din 19.11.2020 din partea doamnei consilier Urban Violeta;

-Adresa nr. 576886 din 19.11.2020 din partea domnului consilier Ghiorghe Huluță ;

-Referatul nr. 576897 /19.11.2020 în care se propune modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Hotărârea nr. 227/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576958/19.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576961/1/19.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1263/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1264/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1265/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1266/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1267/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 124 alin. 2 și alin. 5, art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b„ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. l și alin.14 și art. 139 alin. 3 lit.”i” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă modificarea HCL nr.227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu noua componență a comisiilor de specialitate nr.4 și nr.5, după cum urmează:

 • (a) Comisia de specialitate nr.4 - Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport, aceasta urmând fie alcătuită din următoarele persoane:

 • 1) DINU IOANA-RALUCA- Președinte;

 • 2) GROZA ANA-MANUELA- Secretar;

 • 3) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Membru;

 • 4) CHIRILESCU DORIN- Membru;

 • 5) BITIRE DAN -GABRIEL - Membru

 • (b) Comisia de specialitate nr.5 - Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, aceasta urmând fie alcătuită din următoarele persoane:

 • 1) CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Președinte;

 • 2) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Secretar;

 • 3) GHINGHEȘ CRISTIAN- Membru;

 • 4) DIACONU EUSEBIU-IANCU- Membru;

 • 5) MOCANU ADRIAN - Membru.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 227/2020, sunt și rămân in vigoare.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art. 1, secretarilor comisiilor de specialitate nominalizate la art. 1.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2