HOTĂRÂREA NR. 261 DIN 27.11.2020

privind aprobarea bugetului cererii de finanțare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară Ia data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 3238.16.11.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576140/ 17.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576143/1/17.11.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală înregistrat cu nr. 576143/2/17.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1258/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1259/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1260/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1261/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1262/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin. 3, art.154 alin.l, art.196 alin. 1 lit. “a”, ale art.197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si “b” din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit „b” si alin. 4 lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă bugetul cererii de finanțare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău”, în cuantum de 2.564.791,19 lei (inclusiv TVA) conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


HOTĂRÂREA NR. 261 DIN 27.11.2020

privind aprobarea bugetului cererii de finanțare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

  • - Referatul nr. 3238/16.11.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău”;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576140/ 17.11.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576143/1/17.11.2020;

  • - Raportul Agenției de Dezvoltare Locală înregistrat cu nr. 576143/2/17.11.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1258/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1259/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1260/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1261/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1262/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 140 alin.1 si alin. 3, art.154 alin.1, art.196 alin. 1 lit. “a”, ale art.197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si “b” din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit „b” si alin. 4 lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1. Se aprobă bugetul cererii de finanțare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău”, în cuantum de 2.564.791,19 lei (inclusiv TVA) conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se împuternicește  Primarul Municipiului Bacău să semneze toate actele

necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL