HOTĂRÂREA NR. 260 DIN 27.11.2020

privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in „Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.570889/26.10.2020 al Compartimentului Managementului Calității Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a Aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575908/16.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală   înregistrat cu   nr.

575911/1/16.11.2020;

-Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului înregistrat cu nr. 575980/2/16.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1253/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1254/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1255/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1256/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1257/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 22 lit. ”d” din Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 27 alin. 2 și art. 28 alin.l din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

-Prevederile H.G. nr. 806 /2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite in urma încadrării in regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin.l lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b” alin. 4 lit. ”e” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in ”Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 260 DIN 27.11.2020


PREȘEDINTA DE ȘEDINȚA ANA- MANtEtA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVIC1 x/

RAPORT - TRIMESTRUL III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BACĂU pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NOz/NOx) pentru perioada 2019-2023

Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România prin Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011), cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004/107'CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniul, cadmiu!, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004'107/CE și 2008/50'CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.

Pentru punerea în aplicare a legii calității aerului înconjurător a fost înființat Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEG1CA) care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător. în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor țintă corespunzătoare, având măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II să se elaboreze planuri de menținere a calității aerului.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limita stabilite de legislația în vigoare pentru emisiile de poluanți. Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ordinului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NOî/NOx).

Conform H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Municipiul Bacău a elaborat Planul de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NOa/NOx) și care ulterior a fost aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

Planul do calitate a acrului în municipiul Bacău a avut la bază Studiul dc calitate a aerului pentru municipiul Bacău, studiu elaborat de către SC ENVIRO ECOSMART SRL, operator economic înscris în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676. conform prevederilor Ordinul ministrului mediului iir. 1026 2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Studiu de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău a fost elaborat prin evaluarea informațiilor existente la data realizării acestuia, precum și prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a calității acrului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Acrului, și au fost identificate măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor limită orare și anuale.

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot (NOx) la nivelul municipiului Bacău sunt reprezentate de arderile din sectorul energetic, procesele dc producție, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor.

Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor provenite din diferite categorii de surse de emisie a oxizi lor de azot (NOx) din municipiul Bacău s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei poluanților provenind din: surse fixe, mobile și de suprafață, la nivelul de precizie necesar pentru evidențierea zonelor critice (zonele predispuse la valori ale NO2 peste valorile limită) conform cerințelor cuprinse la art.17 și 18, Anexa 1 la metodologia H.G. nr. 257/2015.

Pentru identificarea măsurilor pentru menținerea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Bacău până în anul 2023.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

S Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

S Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

S Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

J Planul de mobilitate urbană durabilă, Municipiul Bacău, august 2017;

J Programul Operațional Infrastructura Mare (PO1M) 2014-2020;

S Strategia de Dezvoltare Regională Nord Est 2011 2020;

J Legea nr. 104/15.06.20I l privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

J H.G. 257 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (PUG Bacău, Strategii de dezvoltare locale) sau investițiile propuse la nivel local. în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru menținerea nivelului pohianților sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Bacău.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizii de azot (NOa/NOx) aprobat prin HCL 134/19.04.2019, conduc la menținerea nivelului de NCh/NOx sub vaîorile-limita și reducerea riscului de apariție a depășirilor. Măsurile au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrațiilor de dioxid de azot și oxizi de azot să fie sub valorile-limită ale acestora.

în continuare se prezintă informații privind stadiul realizării măsurilor pentru reducerea poluării cu dioxid de azot și oxizi de azot (NCL/NOx) cuprinse în Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

£ &

MnM

M.l.l

Extinderea/înnoirea parcului de vehicule pentru transportul public urban

Achiziționarea de 15 autobuze ecologice noi pentru îmbunătățirea și modernizarea transportului public de călători.

2019-2023

M.1.2

Sistem          de

management    al

traficului. Prioritizarea coridoarelor     de

transport public local       și       a

deplasărilor      cu

bicicleta           în

municipiul Bacău

Implementarea unui sistem de management al traficului care va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public în comun și pentru deplasarea cu bicicleta, creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor și în secundar, fluidizarea traficului rutier prin reamenajarea a 94 intersecții.

2019-2023

M.1.3

Construcția

Variantei de Ccolire a       Municipiului

Bacău

Construcția unei variante de ocolire a Municipiului Bacău în vederea creșterii accesibilității și a mobilității. Proiectul va consta din

2019-2023

394.000.0

00 Lei Bugetul de stat2.700.000

2023

Autobuze noi

Director

Achiziționat 10

EUR

achiziționate

Generai

autobuze noi de

Buget

Transport

tip Iveco

operator

Public SA

Crossway LE

Bacău

(Euro 6)

21.370.00

2023

Nr. intersecții

Primarul

Contract semnat

0 EUR

reamenajate

Municipiului

cu Ol ADR Nord-

Buget local

Bacău

Estsi începere

POR 2014-

implementare.

2020. Axa

4.1

Alte surse


2023


Km de drum    Director

construit        General

CNAIR


Realizat 75,0% din lucrările necesare construcției


construcția a 30 km de drum, care să unească DN2, DN 15 și DN 11, precum și mai multe noduri rutiere, intersecții și lucrări de artă.

variantei de ocolire

M.1.4 Dezvoltarea zânelor  *Traseu     pentru     deplasări 2019-2023   3.238.000  2023

de acces pentru  nemotorizate Sud:   Centru   -               EUR

pietoni         prin  Aeroport în lungime de 3,720 km.                  Buget local

amenajarea     de                                               POR 2014-

trotuare și alei                                                       2020. Axa

pietonale inclusiv                                                          4.1

Km amenajați Primarul      Contract semnat

Municipiului cuOIADRNord-Bacău         Est si începere

implementare.

piste        pentru *Coridor pentru deplasări 2019-2023    1.240.000 2023

bicicliști               nemotorizate: Centru - Șerbănești                 EUR

în lungime de 6,600 km.                           Buget local

POR 2014-

2020- Axa

4.1

‘Coridor pentru deplasări 2019-2023   3.537.000   2023

nemotorizate pentru agrement:               EUR

Centru - Insula de Agrement - Letea                Buget local

Veche (Traseu de agrement) în               POR 2014-

Km amenajați   Primarul      Documentația

Municipiului   SF/DAL1 -

Bacău         Selectată pentru

finanțare de către Ol ADR Nord-Est.

Km amenajați   Primarul      Documentația

Municipiului   SF/DAL1 -

Bacău         Selectată pentru

finanțare de către

Coridor     pentru     deplasări

2019-2023

2.585.000

2023

Km amenajați

Contract semnat

nemotorizate Parcul Cancicov -

EUR

Primarul

Municipiului

Bacău

cu 01 ADR Nord-

Stadion - Bazin de înot -

Buget local

Est si începere

Universitatea V. Alecsandri

POR 2014-

implementare.

(Traseul tineretului și sportului) în

2020. Axa

lungime de 4,280 km.

4.1

Coridor     pentru     deplasări

2019-2023

5.502.000

2023

Km amenajați

Primarul

Contract semnat

nemotorizate Centru - Gara Bacău -

EUR

Municipiului

cu O) ADR Nord-

Cartier CFR - Sala Polivalentă -

Buget local

Bacău

Est si începere

CAEX/ Parc Industrial (CFR) în

POR 2014-

CNCFCFR-

implementare.

lungime de 7,410 km.

2020. Axa

4.1

SA

Traseu pentru biciclete

2019-2023

422.000

2023

Km amenajați

Primarul

Documentația

semicircular - Mioriței în lungime

EUR

Municipiului

SF/DALI -

de 3,130 km.

Buget local

Bacău

Selectată pentru

POR 2014-

finanțare de către

2020. Axa

4.1

Ol ADR Nord-Est.

I’*»' ’-Hț *

■ '

WO»

•; $•;>.?■- ;      < ?:•           W ■ <+:-1

■'.t; ■ tt

■ .

■Z: W'î

îv-             ‘"-W ■' ‘

JGalâwâriik

r '’r71T'E£T’

;>C>fîȘțu-

fț.'' ' ’ “■ ■rl“L ' u‘ ■ ■ ■ ■.*. '•*

r.                         1

-xlVz;1?,’: rz^' iJ

L                 ~irV;

r            ;

K’          'ftiAyi-

iciȘ-;,-. ■ '■ '

Amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița, pe modelul "zonă rezidențială" în lungime de 1,090 km.

2019-2023

379.000

EUR

Buget local

POR 2014-

2023

Km stradă amenajată

Primarul Municipiului Bacău

Documentația SF/DAU-Selectată pentru finanțare de către

2020. Axa

4 1

Ol ADR Nord-Est.

M.1.5

Fluidizarea traficului

Reamenajare 2 intersecții în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - Bd. Unirii.

2019-2023

253.000 Lei

Buget local

2023

Intersecții reamenajate

Primarul Municipiului Bacău

Realizat

M.2.1

Modernizarea rețelei            de

tennoficare SACET

închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa. 2,978 km traseu (5,956 km conducte)

2019-2023

7.600.000 Lei Buget de stat.

2023

Km rețele termice modernizate

Primarul Municipiului Bacău

Realizat

Bacău

Buget local,

M.2.2

Eficientizarea consumului     de

energie termică

‘Reabilitarea rețelelor termice secundare pe o lungime de 3,17 km.

2019-2023

2.354.000

Lei

POR 2014-

2020

Bugetul de stat

2023

Km rețele termice reabilitate

Primarul Municipiului Bacău

Realizat


M.3.1 Măsuri locale pentru îmbunătățirea calității aerului prin amenajări       de

parcuri și grădini

Amenajare Parc Aviatori 1.

Suprafață amenajată 1156 mp.

2019-2023

Amenajare Parc Aviatori 2.

Suprafață amenajată 1011 mp.

2019-2023

Amenajare Parc Gherăiești.

Suprafață amenajată 10 ha.

2019-2023

100.000

2023

Mp. suprafață

Primarul

Realizat

Lei

POR 2014-2020 Bugetul local

amenajată

Municipiului

Bacău

200.000

Lei

POR 2014-2020 Bugetul local

2023

Mp. suprafață amenajată

Primarul Municipiului Bacău

Realizat

400.000

2023

Mp. suprafață

Primarul

S-au aprobat de

Lei

POR 2014-2020 Bugetul local

amenajată

Municipiului

Bacău

către Consiliul Local Bacău indicatorii tehnico-economici și s-a trecut ia


etapa de contractare proiectare (PTh).


Comisie tehnică întocmire Raport trimestrul III - 2020:


 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


Municipiul Bacău - Compartiment MCPMPM coordonator comisie - Adina flotez Municipiul Bacău - Direcția Drumuri Publice Jescu Gheorghe

Municipiul Bacău - Unitatea Municipală de Monitorizare - Pintilie Isabela Municipiul Bacău - Direcția Salubrizare Agrement Parcuri - Dumnicăi Ad Municipiul Bacău - Direcția Tehnică - Paholnischi Rodica Municipiul Bacău - Arhitect Șef- Asaftei Irina                  .

Poliția Locală a Municipiului Bacău - Genes Lucian Mihăiță , I Agenția de Dezvoltare Locală Bacău - Grigoraș Constanța Direcția de Sănătate Publică Bacău - Dobrean^Antoaneta          /

 • 10. SC Transport Public SA - Ifrim Mihail

 • 11. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău Ciurlea Ciprian

  -r


privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in ”Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.570889/26.10.2020 al Compartimentului Managementului Calității Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a Aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău  înregistrată cu nr.

575908/16.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală   înregistrat   cu   nr.

575911/1/16.11.2020;

-Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului înregistrat cu nr. 575980/2/16.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1253/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1254/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1255/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1256/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1257/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 22 lit. ”d” din Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 27 alin. 2 și art. 28 alin.1 din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

-Prevederile H.G. nr. 806 /2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite in urma încadrării in regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin.1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b” alin. 4 lit. ”e” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Raportul aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in ”Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL