/(ff< ZI

<<r/a/   //ffstfcrHOTĂRÂREA NR. 26 DIN 25.02.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.02.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 5/25.02.2020 prin care s-a hotărât ca Municipiul Bacău să depisteze pensiuni la periferia municipiului Bacău care să întrunească toate condițiile carantării persoanelor cu înalt risc de transmitere a infecției COVID- 19 și să aloce fondurile necesare acoperirii costurilor închirierii;

-Hotărârea nr. 8 din 25.02.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență prin care se aprobă punerea în executare a Hotărârii nr. 5/25.02.2020 și alocarea sumei de 1.500 mii lei necesară acoperirii costurilor închirierii unei pensiuni la periferia municipiului Bacău;

-Referatul Direcției Economice înregistrat cu nr.1682 din 25.02.2020

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 1681/ 25.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 1683/1/25.02.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 1683/2/25.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 271/25.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 272/25.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 273/25.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 274/25.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 275/25.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin.l lit. ”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin.l lit.”a" si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentul formulat de către doamna consilier Ionela- Cristina Breahnă- Pravăț, amendament care a fost adoptat;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“, alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1.

Art.2. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica.

Art,3. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau și la Direcția Economica.

Art 4. Prin grija Secrg^fulm General al Municipiului Bacau prezenta hotărâre se comunica in termen

legal Instituției Prefectului- .kjrkttd Bacau pentru verificarea legalității.


PREȘEDINȚI

CATALINABji


CONTRASEMNEAZĂ

ÎBNTRU LEGALITATE AL AL MUN. BACĂU 1DIU POPOVICI


SECRETARUL GENE)

NICOLAfTlO*

N.O.P./M.Z./T.A./0,[Or/EX.l/DS.]-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

ANEXA 1AI LA HOTĂRÂRE A NR. 26 DIN 25.02.2020


CONSILIUL LOCAL AL MUN1C. BACAU

Data : 25/02/2020 Tit:pag:    I - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritnl

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

278.034,86

66.274.32

79.848,00

68 267.00

63.645.54

000202

1 VENITURI CURENTE

278 034.86

66.274,32

79 848.00

68.267.00

63 645,54

000302

A. VENITURI FISCALE

256.966,91

77.806.37

65.223,00

57.790,00

56 147.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFITSl

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372.00

41,108,00

41.108.00

41.108.00

41 048,00

030002

Al.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164 372,00

41 108.00

41 108.00

41.108,00

41 048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

propt ietatilor imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155.00

155,00

97,00

0402

COTE S! SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.810,00

40.953,00

40.953,00

40.953.00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810,00

40.953,00

40 953,00

40.953,00

40.951,00

U7OOO2

A3 impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20 432.37

10 275.00

5.583,00

5.092.54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,91

20.432,37

10 275.00

5.583.00

5.092,54

070201

Impozit st taxa pe cladin

27.756,54

13.056.00

7.711,00

3.822.00

3.167.54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6.036,37

1 559,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500.00

425.00

310,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49.012,00

15 416,00

13.340,00

10 599.00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,00

9 790.00

9 191.00

8.238,00

8.082.00

l10202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugaia pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33 356,00

9 303,00

8.705,00

7.752,00

7 596,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486,00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15.00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90.00

61.00

53.00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52.00

50.00

31.00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40.00

30,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

13.400.00

5.525,00

4.053.00

2,300.00

1.522.00

160202

impozit pe mijloacele de transport

11 787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400.00

135.00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850.00

500,00

500.00

350,00

1802

ALTE IMPOZI TE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850.00

500,00

500,00

350,00

290002

C. Venituri nefiscale

21.067,95

-11.532,05

14.625,00

10.477,00

7.498,00

300002

CI. Venituri din proprietate

10 143.47

3.401,47

3 050,00

2.500,00

1.192.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143.47

3 401,47

3.050.00

2.500,00

1.192,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1 «34-4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

15.00

15,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,4?

3.286,47

3.000.00

2.500.00

1.192.00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

10.924,48

-14 933,52

11 575.00

7.977,00

6.306.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Si

ACTIVITATÎ

8.800.00

2 455.00

2 310,00

2.232,00

1.803.00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731.00

2.072,00

2.000,00

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputam si despăgubiri

63,00

33.00

10.00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activttali

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215.00

70,00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI, PENAHTATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600.00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, pcnulitati si confiscări

6.068,00

1 800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7 500,00

7.000,00

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6 000,00

6.000,00

3.000.00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500.00

l.000.00

700,00

38.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-27.558,52

-27558,52

370203

Varsammte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-30.957,91

-30.957.91

370250

Alte transferuri voluntare

3 399,39

3.399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

278.034,86

121.029.86

78 082,10

50.402.00

28.520.90

01

CHELTUIELI CURENTE

252.271,63

113.586,03

71 285,10

43.605,00

23.795.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 897,85

24 386,95

21 052,50

19.280.70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.974,70

21 725,10

20 562,40

18.807,60

10.879,60

10010]

Salam de baza

63.8S 1,50

19.213,50

18 241,00

16.991,00

9.406.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135.00

100106

Alte sporuri

194,00

66.00

55,00

35.00

38.00

100112

Indemnizații plante unor persoane dm

afara unitarii

414,00

115,00

115,00

115.00

69.00

100113

Drepturi de delegare

60.80

24.00

18.80

17,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

5 767,40

1.655,60

I 724,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

1 112,00

501.00

258,00

252,00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2 165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.740,40

491,10

486.10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator m

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4.00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91.264,91

48.477.21

28.960,10

i 0.001.20

3.826.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II 1

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

53.933,50

26 65530

17 307,60

6.698,20

3,272,40

200101

Furnituri de birou

840,70

385,70

264,00

173.00

18.00

200102

Materiale pentru curățenie

601,00

305.00

163,00

98,00

35,00

200103

Încălzit, iluminat si tona motrica

17.848,70

11 402,20

4 521.50

1.517,00

408,00

200104

Apa, canal st salubritate

5.778,20

2 128,60

l 624,60

1.277,00

748.00

200105

Carburant! si lubrifiant.

1.513,00

694,00

415,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

311,50

202.00

105.00

28.00

200107

Transport

173,50

92,00

56.50

14,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

200109

Materiale si presuri de servicii cu

caracter funcțional

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

23 885.40

10017,90

9 113,20

3.041.90

1 712.40

2002

Reparat» curente

17 483.14

10 300,44

6 396,70

733.00

53,00

2003

Hrana

585.00

184,50

177,50

122,50

100.50

200301

Hrana pentru oameni

555,00

177,00

170,00

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30.00

7,50

7,50

7,50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

222,20

175,20

21,00

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6.00

5,00

200402

Materiale sanitare

3,60

2,60

1,00

200403

Reactivi

12,00

8.00

4,00

200404

Dezinfectant!

173,00

149,00

9,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.061.57

1.588.57

339.00

77.00

57,00

2OO5OI

Uniforme si echipament

22,00

1.00

21,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triin.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5.00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.034,57

1 587.57

313.00

77,00

57,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

98.20

76,70

18.50

2.00

1.00

200601

Dcplasan interne, delasan, transferări

93,20

74.70

15,50

2.00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

5.00

2,00

3,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

545,00

290,00

205,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

307,60

138.10

148,50

16.00

5.00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6 660,00

2 828.00

2 540.00

1.256.00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309.20

261.00

20.20

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255.00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3.00

25.00

2025

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

1.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

8 826,50

5.860,50

1 699,00

1 009,00

258.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204.50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare nen-viata

234,00

107.00

70,00

37,00

20.00

203004

Chim

432,00

150,00

110.00

110,00

62.00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

7.588,00

5.397.50

1.314.50

700,00

176,00

30

TITLUL Bl DOBÂNZI

8.744,60

2.358.00

2.560,60

2.319,70

I 506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388.60

2 358,00

2 383,60

2.319.70

1 327.30

300101

Dobaiui aferente datoriei publice

interne directe

8 388,60

2 358,00

2 383.60

2 319.70

1 327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356.00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500.00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100.00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33.116,00

10.321,30

9 961.00

7.752,50

5.081,20

5101

Transferuri curente

33.116.00

10.321,30

9 961,00

7.752,50

5.081,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

24.764,00

7905,00

7 675,00

5.564,50

3 619.50

$10103

Acțiuni de sanatate

8.352,00

2.416,30

2 286.00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

II 181,47

5.523.47

4 306,00

866,00

486.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trirn.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5H

2

3

4

5

6

5501

A Transferuri interne

11.181.47

5.523.47

4.306.00

866.00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3.820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditai

1.945,00

487,00

486,00

486.00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650.00

12.433.00

4.114,00

3.075.00

28,00

5702

Aj moare sociale

19.650,00

12.433.00

4.114,00

3.075.00

28.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.636.00

9 433.00

4 100.00

3 075.00

28.00

570203

Tichete de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

14,00

14.00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.816,80

4 486,10

330,90

309,90

1 689,90

5901

Burse

3.078,80

1.578,80

1 500.00

5911

Asociații si fundații

1.850.00

1.850.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

1 165,60

337,90

328,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797.00

4.725,40

SI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25 975,00

7.655.60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

publice interne locale

25 975,00

7.655.60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plan efectuate in anii precedenti $i

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1 >=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-211,77

-211.77

8501

Plăti efectuate tn ann precedenti si

recuperate m anul curent

-211.77

-211.77

850101

Plăti efectuate in an» precedent) si

recuperate tn anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-211,77

-211,77

510002

Partea i-a Servicii publice generale

61.007,40

19.270,70

16.398,90

14.894,40

10.443,40

5102

AUTORITAT! PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13.718,60

12.176,00

11.304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.305.00

7.063,00

6 379,00

5.507,00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435.00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230.00

4 365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

10010!

Salarii de baza

15.676.00

3 940,00

3.940,00

3.940,00

3.856.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilatii

414,00

115.00

115,00

115.00

69.00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10.00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200.00

200,00

190.00

190.00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

100,00

90,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100.00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.260,00

2.276,00

1 882.00

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

2 786,00

1.161.00

1 075,00

540,00

10.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

8

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

100,00

100,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10.00

10,00

10.00

to.oo

200103

încălzit, iluminat si forța muinca

200.00

100,00

100.00

200104

Apa. cana! si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80,00

55.00

20010?

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 350,00

500,00

450,00

400,00

2002

Reparații curente

181,00

100.00

81.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alic obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26.00

25,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2.00

1,00

1.00

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200.00

50.00

20)3

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

20)4

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

I 697,00

700,00

495,00

440.00

62,00

203001

Reclama st publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40.00

40,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Ii

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Ahe cheltuieli cu bunuri si servicii

705.00

350.00

185.00

170.00

59

TITLUL XI ALTE CHEL TUIELI

155.00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42.00

42.00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6 655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

81

TITLUL XVII RAMBURSARJ DE CREDITE

21.975,00

6655.60

5.797.00

5.797.00

3,725,40

8102

Rambursări de credite interne

21 975,00

6 655.60

5.797.00

5 791.00

3 725.40

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975,00

6 655,60

5.797,00

S 797.00

3 725.40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6 673,60

2 933.10

1.642,10

1 267,70

830.70

01

CHELTUIELI CURENTE

6 678.51

2 938,01

1.642.10

I 267,70

830.70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 340,20

966.30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salar iale in bani

3 195,20

877.60

779,40

773,60

764,60

100101

Salarii de baza

2 951,00

811.00

716.00

710.00

714.00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4.00

0.80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204.40

52.60

52,60

52.60

46,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

34,00

10,00

10.00

10,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69.60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69.60

69,60

1003

Contribuții

75.40

19,10

19,10

19.10

18.10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19.10

19,10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 708.31

1 262.71

314,60

86.00

45,00

2001

Bunuri si servicii

421,1)

227,01

H5.10

49.00

30.00

200101

Furnituri de birou

49,41

22.41

17.00

5.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

2.00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trini.Il

Trhn.II!

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si Torta motrica

105,00

62,50

12,50

20,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10,60

5.60

5,00

5,00

200105

Carburant: si lubrifiant!

20,00

15,00

5.00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio. lv.

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servtcu cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

165,00

90,00

50,00

15,00

10.00

2002

Reparații curente

33.00

13.00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,00

7.00

6.00

200530

Alte obiecte de inventar

13.00

7.00

6,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

11,00

6.50

4.5C

200601

Deplasări interne, detasari, transferau

8,00

5.50

2,50

200602

Deplasați in străinătate

3,00

1.00

2.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

5,00

5.00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3,00

2,00

2014

Protecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

997.50

167,00

37.00

15.00

20300!

Reclama si publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0.50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

991.50

161,50

37,00

15.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

auloritatilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500.00

600,00

520.00

380.00

5501

A. Transferuri interne

i .$00.00

600,00

520.00

380.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500.00

600,00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadraie

30.00

9.00

9.00

9,00

3,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-4,91

-4.91

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.91

-4.91

8501

Plăti efectuate in anii precedent i si

recuperate in anul curent

-4.91

-4.91

850)01

Plăti efectuate in anii precedent; st

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4.91

-4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9053,80

2.619,00

2 580.80

2.322,70

L53I.30

01

CHELTUIELI CURENTE

9 053.80

2.619,00

2 580,80

2.322.70

1.53130

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

2024

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261.00

20,20

3.00

25.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IH

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272.20

255.00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6.00

3,00

3,00

25.00

30

TITLUL Iii DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2 560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319.70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358.00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea H-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

10.737.00

4.556,90

3.731.90

2.218.90

229.30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

10.737.00

4.556,90

3.731,90

2.218,90

229.30

01

CHELTUIELI CURENTE

10.737.00

4.556.90

3.731,90

2.218,90

229.30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62.00

63,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

241.00

6I.00

59,00

60.00

61.00

100101

Salar» de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16.00

4,00

3,00

4.00

5.00

100130

Alte drepturi salariate m bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5,00

5,00

10020b

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2.00

2.00

2,00

100307

Contribuita asiguralorie pentru munca

8,00

2.00

2,00

2,00

2.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+€

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.216,00

1,109.00

60,00

46,00

1.00

2001

Bunuri si servicii

73,90

56,90

15,00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

încălzit, iluminat si forța molnca

40,00

30,00

10.00

200104

Apa, canal sf salubritate

1.00

1.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1.00

1.00

1,00

200108

Pasta, telecomunicații, radio, tv,

inteniet

6,00

6.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrclintrc si funcționare

17,90

13.90

4,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2014

Proiecția muncii

2,00

2.00

2030

Alte cheltuieli

1 140,00

1.050,00

45.00

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1 140,00

1.050,00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9264,00

3.379,00

3.610,00

2.110,00

165,00

5101

Transferuri curente

9 264,00

3.379,00

3 610.00

2.110,00

165,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9 264,00

3.379,00

3.610,00

2.110,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

i reîncadrate

3,00

0,90

0,90

0.90

0,30

650002

Partea IH-a Cheltuieli social-cuiturale

128 355,99

58.533.49

33.494.80

23.933,50

12.394,20

6502

invatamant

24 867.69

14.925.99

5 211.70

1.934,00

2.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.867,97

14.926,27

5 211,70

1.934,00

2 796.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.Iil

Trîm.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

18 925.77

IL959,07

4.709,70

1.447,00

810.00

2001

Bunuri si servicii

14 768,70

9.456,50

3 532,20

1.066.00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52.00

28,00

8.00

12,00

200102

Materiale pcnlru curățenie

320,00

151,00

92,00

53.00

24,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10 961.50

7.791,50

2.391,00

436.00

343,00

200104

Apa. canal si salubritate

1 278,00

577,00

420.00

167,00

114,00

200107

Transport

97,00

37.00

37.00

12.00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

349,00

143,00

113,00

63.00

30.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65.00

18.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

1 412,20

610,00

378,20

262,00

162,00

2002

Reparam curente

528.00

427,00

60.00

40.00

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5.00

3,00

2.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I 291,57

985,57

187,00

65,00

54,00

200501

Uniforme st echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1.276,57

985.57

172.00

65,00

54,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1.00

200601

Deplasa» interne, detasari, transferari

27,00

16,00

9,00

1.00

1,00

20H

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6.00

2013

Pregătire protesionala

119,50

40.00

67,50

9.00

3,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2620

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trim. HI

Trim.IV

A

B

13=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

6.00

5.00

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale h realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2 160.00

1 028.00

840.00

256.00

36.00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3.00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1.00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7.00

2,00

1,00

55

TITLUL VI) ALTE TRANSFERURI

2 045,00

587,00

486.00

486.00

486.00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invaUmanluJui particular sau

confestonai acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486.00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

582.00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

582.00

14.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582.00

582.00

570203

Ttchete de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

14.00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3 301,20

1.798,20

2,00

1,00

1.560,00

5901

Burse

3 078,80

1.578,80

1.500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific Si

socio-cultural

222,40

219,40

O o <-r

1.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate tn anul curent

-0,28

-0.28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1*33+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.28

•0,28

8501

Plat j efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-0.28

-0,28

850101

Plat* efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent in secțiunea

ce funcționare a bugetului local

-0.28

-0.28

6602

SANATATE

8.352,00

2 416.30

2 286.00

2.188.00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.352,00

2.416,30

2 286,00

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.352.00

2 416,30

2 286,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.352.00

2 416.30

2 286.00

2.188,00

1.461.70

510103

Acțiuni de sănătate

8.352,00

2.416.30

2 286,00

2.188,00

1.461,70

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

31 559,30

12 878,20

7.585,10

5.600,50

5.495,50

01

CHELTUIELI CURENTE

31 559,59

12.878.49

7.585,10

5.600,50

5.495.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5 563.00

1 772,00

1 451,00

1.175.00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5 233,00

1.532.00

1421.00

1.145.00

1.135.00

100101

Salam de baza

4 621.00

1.351,00

1 270.00

1.000.00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30.00

10.00

10.00

5.00

5.00

100!13

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120.00

120.00

120,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190.00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30.00

30.00

30,00

IOO3O7

Contribuita asiguratone pentru munca

140,00

50,00

30.00

30,00

30.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4 400,49

2.039.10

941,00

860.40

2001

Bunuri si servicii

5 623.90

2 465,00

1 557,50

841.00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5.C0

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

998.00

747.00

171.00

30.00

50.00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20.00

200)05

Carburanți si lubrifiant!

3.00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200)08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10,SO

4,00

3.50

2.00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

3.865.40

1 300,00

1 150,00

730.00

685.40

2002

Reparații curente

935.29

935.29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136,60

2.00

200401

Medicamente

1,00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7.00

5.00

2,00

200404

Dezmfecianti

130,00

130.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247.00

20,00

200501

Uniforme st echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247.00

10,00

2006

Deplasau, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasau interne, detașau, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32.00

31.00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.Ill

Trim.1V

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Proiecția muncii

33.20

24,60

8,60

2030

Alie cheltuieli

1 210,00

560,00

4S0.00

100,00

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450.00

100.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.500,00

4 526,00

4 065.00

3.454,50

3.454.50

5101

Transferuri curente

15.500,00

4 526,00

4 065,00

3.454,50

3.454,50

510101

Transferuri calre institutnlc publice

15 500.00

4 526.00

4 065,00

3.454,50

3 454,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUlELf

2 255,60

2 180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociam si fundații

1.650,00

1 650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

105,60

30.00

30,00

30,00

15,60

84

Plăti efectuate in an» precedent! si

recuperate in anul curent

-0.29

-0.29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0.29

-0.29

8501

Plăti efectuate tn anu precedenti st

recuperate in anul curenl

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63.577,00

28.313,00

18 412,00

14.211,00

2.641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.581,94

28 317.94

18.412,00

14.211,00

2.641.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34.983.6S

12.111,65

10.981,00

9.538,00

2.353.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

32.993,00

10.718,00

10.726,00

9288,00

2 261.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.il!

Trîm.lV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

28 826,00

9 300.00

9.438.00

8.468,00

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140.00

135.00

100106

Alte sporuri

72,00

18.00

18.00

18.00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

3 034,00

949.00

1 040.00

582.00

463.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300,00

80.00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.163,65

1 163.65

100206

Vinichcrc de vacanta

1.163.65

1 163,65

1003

Contribuții

827,00

230.00

255.00

250.00

92,00

IOO3O7

Contribuția asiguratorie pentru munca

827.00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.725,29

3 964.29

3 149.00

1.435.00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.192,29

1 730,29

l 081,00

305,00

76.00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28.00

23.00

12.00

1,00

2OOIO3

încălzit, iluminat si forța motnca

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

245.00

212.00

14.00

15.00

4.00

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31.00

H.00

10.00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34.00

30.00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.384.00

624,00

615.00

90.00

55,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2003

Hrana

555.OO

177,00

170.00

115,00

93.00

200301

Hrana penlru oameni

555.00

177.00

170.00

115,00

93.00

2004

Medicamente si maici tale sanitare

21,00

8,00

7.0G

5,00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2.00

1.00

200402

Materiale sanitare

2,00

1,00

1.00

200404

Dezinfec tanti

13.00

4,00

4.00

4.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

2,00

1.00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,0C

2,00

3,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

26.00

23,00

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detusan, transferuri

26,00

23,00

2,00

1,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

116,00

44,00

68,00

2.00

2.00

2014

Proiecția muncii

80.00

45,00

35.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

l 700.00

1.000.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30.00

10,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-vtala

11,00

8.00

3,00

203030

Al le cheltuieli cu bunuri $i servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054,00

11.851.00

4 100.00

3.075.00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19 054,00

i 1.851,00

4 100,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.054,00

8.851.00

4 100.00

3.075,00

28.00

570204

Tichete cadou acordate pentru

chcltuteh sociale

3 000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații st fundain

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191,00

182.00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate >n anul curent

-4,94

-4,94

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,94

-4,94

8501

Plăti efectuate m anii precedent) st

recuperate in anul curent

«4,94

-4,94

850101

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționale a bugetului local

-4,94

-4.94

700002

Partea 1 V-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

52 646,00

23.688,30

17.125.50

7.522.20

4 310,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

II 916,00

5.257,30

3.203,50

2.619,20

836.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11 987,85

5 329,15

3.203,50

2.619.20

836.00

10

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 980,00

1.145.00

1.012,00

1.000,00

823.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+44^4-6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate tn bani

3 792,00

1 017,00

987,00

977.00

811,00

iooioî

Salarii de baza

3 432,00

926,00

890,00

881.00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2.00

L00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88,00

20,00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103.00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

85,00

25,00

25.00

23.00

12,00

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

7,947,85

4 168,15

2 175,50

1.604,20

2001

Bunuri si servicii

5.333.10

2 374.10

1 751,80

1 207,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14.00

10,00

200103

încălzii, iluminat si forța motrica

4.166.70

1 761,70

1.470,00

935.00

200104

Apa, carul si salubritate

156,00

61,00

45.00

50.00

200105

Carburanți si lubrifianti

19,00

14,00

3,00

2.00

200(06

Piese de schimb

79,00

43,00

26.00

10.00

200107

Transport

9.50

4.00

3.50

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

3,40

2,30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

700,90

381,00

181,00

138,90

2002

Reparații curente

1 275,85

1.185,15

20,79

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.H

Trim-III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

1.00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.00

32,00

25.00

10,00

200530

Alic obiecte de inventar

67,00

32.00

25.00

10,00

2006

Deplasau, detasan, transferări

6,20

4,20

2,00

200601

Deplasau interne, detasan. transfera»

6,20

4,20

2.00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5.00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5.00

2014

Proiecția muncii

7,10

2.10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.191,00

513,00

370.00

308.00

203001

Reclama si publicitate

3.00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

50.00

50.00

22.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si semen

1.066,00

462,00

319,00

285.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16.00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

60,00

16,00

16,00

15.00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plăti efectuate in anii piccedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

•71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40 730,00

18.431.00

13 922,00

4.903.00

3.474,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.IlI

TrimJV

A

B

KJ+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

40.859,50

18.560,50

13 922,00

4.903.00

3.474,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2 140.00

2.122,00

1.596.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638,00

2.940.00

2 085.00

2.067.00

1.546.00

100101

Salanî de baza

7 539,00

2.639,00

1 800,00

1.800,00

1 300,00

100106

Alic Sporuri

85,00

34,00

24,00

12.00

15.00

100113

Drepturi de delegare

4.00

1,00

1,00

1,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230.00

230.00

230.00

230.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90.00

36.00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340.00

340.00

100206

Vouchcre de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225.00

65.00

55.00

55.00

50,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

225.00

65,00

55,00

55,00

50.00

20

TITLUL ii BUNURI Si SERVICII

23.888,50

10 373,50

8.440.00

2.739,00

1.836,00

200)

Bunuri si servicii

20.662,50

8.382.50

8.010.00

2.589,00

1 681.00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200I02

Materiale pentru curățenie

40.00

20.00

10.00

10.00

200103

Încălzit, iluminat si torta motnca

662,50

408,50

218,00

36,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.531,00

1.011,00

955.00

960.00

605.00

200105

Carburanți si lubrilîanti

1 200,00

400,00

400.00

200,00

200,00

200106

Piese de schimb

150.00

65,00

35,00

25.00

25.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

3,00

2,00

2.00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

600.00

300,00

200,00

50.00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trfrn.ll

TrimJII

Trim.IV

A

B

t~3+4+S+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

14.461.00

6 170.00

6 185.00

1.306.06

800.00

2002

Reparații curente

1 150,00

850,00

200,00

50,00

50.00

2003

Hrana

30.00

7.50

7,50

7.50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,S0

7,50

7.50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55.00

25.00

10,00

10.00

10.00

200401

Medicamente

25,00

10.00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant»

30,00

15.00

5,00

5,00

5.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

251,00

201.00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

251.00

201,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10.00

10,00

2014

Proiecția muncii

30.00

7.50

7,50

7.50

7.50

2030

Alte cheltuieli

1.700,00

1 390,00

155,00

75.00

80.00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

20,00

15,00

15.00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri $i servicii

1.630,00

1 370,00

140.00

60.00

60.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4 300,00

3 300.00

550!

A. Transferuri interne

7.600.00

4 300,00

3 300.00

550!î8

Alte transferuri curente interne

7.600.00

4 300,00

3 300.00

59

TJTLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42.00

42,00

42.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

168,00

42,00

42.00

42.00

42.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-129.50

-129,50

85

TITLUL XIX PIJ’iTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

•129.50

-129,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.Ili

Trim.1V

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

850101

Plan efectuate in anii precedcnh si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

8OODO2

Partea V-a Acțiuni economice

25.288.47

14.980,47

7.331,00

1.833,00

1.144.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.536,47

6.536,47

1.000,00

1.000,00

1 000.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536.47

5.536,47

40

TUIUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36.47

36,47

5501

A Transferuri interne

36,47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36.47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000,00

1.000.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

1 000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000,00

1.000.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

8402

TRANSPORTURI

15.752,00

8.444,00

6.331,00

833,00

144,00

0)

CHELTUIELI CURENTE

15 752,00

8 444,00

6.331,00

833.00

144,00

10

TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156,00

140,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

214,50

150.00

152,00

136,00

100101

Salar» de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3.00

100113

Drepturi de delegare

15.00

5,00

5,00

5.00

Data ; 25/0272020 Tit:pag: 29 - mii lei

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

10+4+5+6

2

3

4

5

6

100117

Indemnizații de hrana

44.00

n.oo

11,00

11,00

11.00

100130

Alte drepturi salariate in bar»

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14.50

14.50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17.00

5.00

4.00

4.00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5.00

4,00

4.00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15 043.00

8.203.00

6 170,00

670,00

2001

Bunuri si servicii

1 072,00

802,00

170,00

100,00

200103

IncalaH, iluminat si forța motrica

29.00

15.00

14.00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200)05

Carburanți si lubrifiant!

250,00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250.00

200,00

50.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

mtrelinere si funcționare

529,00

329.00

100,00

100,00

2002

Reparat» curente

13.320.00

6.750.00

6 000,00

570.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30.00

30,00

2006

Deplasări, detașau, transferări

1,00

1.00

200601

Deplasa» interne, delăsări, transfera»

1.00

1,00

2014

Protecția muncii

2.00

2.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

618,00

618,00

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590.00

590.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,00

7,00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

neincadrate

25.00

7.00

7,00

7.00

4,00

9902

EXCEDENT/DEHCIT

EXCEDENT/DEFICIT

-54.755.54

1.765.90

17.865.00

35 124.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎNTOCMIT

A.TURCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

ANEXA IA LA HOTARAREA NR. 26 DIN 25.02.2020


CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. BACAU

Dat»: 25/02/2020 Tit;          pag.* 1   - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2620

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.Ill

Trim. IV

A

B

1-3+44-5+6

2

3

4

5

i

7

8

9

TOTAL VENI IURI-BUGET LOCAL

337 tbo.37

126 105.83

1f 848,4®

OX.267.MJ

*3 64.1,.«4

380 054.2»

358.740.40

368.939,26

Ouil2t)2

1 VENITURI CURENTE

3v8.992.77

97.232.2)

79 848,00

68.267.W

«645,54

33X.485.K)

347.33S.OV

362.327.iX)

WO3u2

A VENITURI FISCALE

256.966,91

77.Mia.37

65 223,011

57.71X1.1®

56 J 47,54

M4.623.W

2» 776,00

302.939.00

DU»4v2

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT $1

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372.00

41 108.00

41 108.1»

41.iO«.«I

41.944,00

I76.596.W

IM.74I.WI

193 I4U. 09

VJ<)W>2

Ai 2 tmpe/H pe venii, profil » catiiguri

3m wprul de 1> pcis^mk fi/iw

164 372.00

4I.I01.W

dl 104.1)0

4I.IWI.O9

41.04X0)

176 5*16.4X1

IS4.74i.OU

193 840.00

0W2

IMPOZIT PE VENIT

5(12.00

155.00

155,00

155.00

97.00

590.00

620,00

651,00

OJO’IK

împciniiul pe vttixurilc dm transferul

propricinukx tmobiliue du

pataimoniui personal

562.1)0

155.00

155.110

155.00

97.00

5’XI.OV

«1.00

(Nai

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 810.00

4n.953.ix)

40 95J.HO

40.953.00

40 951.00

176 066.00

1 «4.121.1»

191 189.1»

O4«2ul

CoicdcWeMcdin impozuul pe

icnit

I63 8IU.M)

40 953.00

40 953.00

4u.953.W>

40 951.00

I724MMI.I»

IIUWM.OO

1X9630.00

04O2M

Sune bkxev dm culele defalcate din impozitul pe .ciur pentru echilibrare* bupculor locale

4 OOG.Ot)

3.52 J. IX»

3J5V.OO

!»7l«xi2

A 3 Impo/iK ci taxe pe propriei»»

41.312,91

20432.37

l«.27>,l«i

5 583,1X1

5 092.54

35.9W.iX»

3X.479.0CI

40.541.00

«02

IMPOZITE SI 1 AXE PE PROPRIETATE

41.3*2,91

20 432.37

10.275,00

5,583.1X1

5.092,54

35 994.01»

38.479.1»

40.541.00

VjUIUI

Impozit»laxa pe ciuliți

2? 756.54

13.056.00

7 7H.OO

3 822.1X1

3.167,54

25.81V.IXI

27.295.ttl

29357.W

u7t>202

Impurii ai «as pe letca

9W6.37

6036.37

l 559.1»

i 86.00

1.165.00

6.21)0.00

L J5U.WI

6 350,01

U7o2l>3

Toejudienu-cde timbru sr »l!c taxe

deisnbtu

2 245,00

140.00

505.00

450,00

450.00

3.KB.00

3200.00

3 200,00

«?02Si>

AUe rmpo.'AC a usc pe proprietate

1.735.00

500.00

500.00

425,00

310,0)

884.00

t.dJ4,(W

1.634.00

iOUUri

A 4 Impwile p Usc pe bunwt u semen

49012.00

15.416,00

13.340.00

l<> 5*39.01)

9657.01

72.033,1»

67.556.00

68558.1»

fiul

SUME DEFALCATE IUN TVA

35.301.00

9 790.1»

9.191.00

i Z3S.0U

8 0*2.00

57.121.00

51.899.00

52.118.00

110202

Sume dcfilcaic dm laxa pe idiuica adaugata pcMtu Tmanlueachclavictiloa detcentralizale la nivelul comunelor, castelor. municipiilor « sectoarelor Municipiului Bucurctu

33.3S6.trO

9.363.00

8 7D5.I»

7 752.00

7 5%.i»

43.97S.lXi

44.377.1»

44 7*8.04»

H03im>

Sume defalcate diu rasa pe » aloarca

a&uțela pentru echilibrarea tapetelor

locale

H 202.1»

5.577,00

1 J85.W

I10209

Same defalcate din laxa pe»slove adcujjaut

penuu fin uitare* invaumanlului particular

ui confesional ocrcdual

1945.00

487.00

486.IK’

486.IX*

486.00

l 945.1X1

i 945.00

1 945.00

1202

ALTE IMPOZITE Si TAXEGENERALE PE

SI SERVICII

I5.W

9,00

UIMI

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bugel 2026

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2621

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din «are credite bugetare destinate stingerii (Jart lor restante

Trim 1

Trîm.U

Trim.lll

Trim.tV

A

B

l=3+4+5»6

2

3

4

5

6

7

S

9

121120?

T*w hund Ktc

15,1)0

v.ai

6,00

J.MîJ

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

W.Oo

9U.UO

61.00

53.W

3IJ.IK

327,1»

343.U0

(50’01

Impozit pe jpcctKolc

163.00

52.00

50.00

31,00

30.60

I7u,ot

1 >5,1»

176,18»

150’50

Alte lave pe scnietr speculez

133.00

4tî.<W

•itt.ao

30,OU

23.00

I4I.0C

152.011

167.00

1602

taxe pe utilizarea

IHTlIZARil BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITĂȚI

| Î.4CO.M)

S.52S.0O

4 OS 3.ou

2 300.00

1.522.00

14.600,00

15.33(1,1»

16 097.011

Impozit pe tnțjto»«le de «suport

11.787.00

5.000.00

3 500

1 900.00

1.387.00

12 987,00

I3717.W

14 484.00

I&J2OJ

Iisc ii urifc pcouu cHbcrarc a de

licențe « sutonzaiii de tunet umorc

1.613.(30

525,00

553.00

400.00

1)5,00

1 ul3.UO

I 6I3.W»

1.613.00

IW1O0’

Ai» ALTE IMP02ITE S! TaXE FISCALE

2.2W.0U

850.1»

500.00

500.00

350,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

12t».0U

150.00

Soo.oo

500.00

350.00

18625»

Alic impozite i> Usc

2 200.00

850.00

500 00

500.00

350.1»

’Moft’

C Venituri nefiscalc

52025.86

19 425.KG

14 625.00

10477.00

7 490.1»

53862.1X1

56.5S9.Mi

59 JKX.OO

3IW4X32

CI VcRjSuridinpropncttw

1» 143.47

3 401.47

3 050.00

2.500.00

1.192.00

12.O97.IU

I2.705.WI

13 34(1.00

HM2

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401.47

3 050,00

2.500,1»

1.192.00

12.097,0(1

I2 7O5.1XI

13 340.00

VarMounie din profilul net oi ret iilor

15.00

15.00

3(10205

Vcuiiun d»n coiicet»an> ti ladiiiieri

9978.4?

3 286.47

3 Otki.tW

2.500,1X1

1.192,1»

I2.097.IXI

12. M5.00

13 340,1»

31X120530

Alto teșituri din eorKcuiuni ti ttthi-

ricn de către msniiaiitc pubJiee

9.978.47

3.216.47

3,000.00

2.5WI.M»

1.192,011

12.W, W>

12.703.00

I534O.1W

3<K)2Mi

Atw > ciuturi din propnctuc

150.W

100.00

5(MXi

330UO7

C2 Vanztfi dc tunuri ti Kriicii

4J.8W.39

16.024.39

11.575.00

7,977.00

6.306,00

4 1 765.00

43.854.00

46.048.00

3362

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII St

ACTIVITaTI

S 800.00

2.455,00

2.310.00

2.232.00

I 803,00

9.647,00

10,130.00

10.637.00

33(J’o8

Venituri din preturi de servicii

7 731,00

2 072.00

2 000.00

’ 0I7.O0

1642.00

9.647.00

10.130.00

10637.W

330’10

Contribuim părinților sou «.‘Mxuwnlor

legali pentru irurciincrei copiilor m

crete

451.00

150.00

150.00

100,00

51.00

330228

Vcnilun dtn recuperarea cbeliuKhtor

de judecau, inipvrotii ti derpagubin

63.00

33,00

10.00

10.00

10.00

330’50

Alte venituri di» presuri de teniei»

ti akc xii< iuti

555.00

200.1»

150.00

105.00

wu.fltl

î«U

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.1X)

45.00

35.00

340202

T»xc ciP ajudic urc de Undxu

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

350’

AMENZI. PENALHATI SI CONFISCĂRI

tS.46K.P0

2600,00

î JftJ.VO

’ 000.00

1.668.1»

l> HK.4H»

9.574.00

tooST.ai

Î5O2OI

Vcruiun din amenzi *i »Uc sancțiuni

aplicate potmit dispozițiilor legale

i*KW»W

800.00

700,00

590.00

400.00

350250

Alte «ucaz», penal im» si canTacan

6068.90

1,800,00

1 5IW.U0

1 500.00

1 268.00

9.II8.1X»

V.57-I.IMF

10.053.00

Cod

Denumire «dictator

Prevederi «rurale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2029

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinare stingerii plaliJor restante

Triat I

Trim.ll

Trim.lU

Trim.lV

A

B

1-3+44546

2

J

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

2LMXU»

7,500.00

7.000.1»

3.7OO.no

2.IMJ.IX}

23 lW,l>l

24JSU,W)

360206

T»w tjjecUk

17.762,1»

4.000,00

3 IXW.OCI

2.762.1»

’3 UOO.OI

24450.00

25.351.00

360250

Aht tcni'w

323S.WI

1. $00.01)

|.Wi0,tXi

700,00

31,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3399.39

3.399,39

379203

Vareaanmle din secțiunea ie fimctioriarc

pentru ftrunuicq secii ia«i de

4 Fu jelui ui local

-30.W7.91

-30 957.91

370204

Varununie din acenunea de fum: turnare

30.957.91

30.957.91

370’50

AIU traiu/cTun volutMare

3.399.39

3.399.39

■uojia

IV Subtcrti;

1 «.$56.59

14.556.59

4.793.4*

1.516.17

87M.%

42«Oo3

Sub»emil de Italic nițele Jc

admmuwatiei publice

I* $56.59

il.556.59

4 793.46

1.516.47

47M.9I,

420’

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

11 556.59

1» 556.59

4.793.46

1.516.47

*71.96

420265

Finanțarea prep anului Narirmai de

Dczioîurc Locuia

17.015,36

17.018.36

42«’<>V

Sub»cnt» de U bwgciui de sat calic bugetele locale necesare susținerii derulant peoKciclor lîaaniaie din fonduri cMccnc nerarnbursabtlc (FEN) poaiaderatc. aferente perioadei de programate 2014.2020

1 531,23

1.534.25

4.MJ.4O

L5IK47

47*.‘9,

4402

SUME PRIMITE DE LA UE'ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE 51

AFXENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Ht 317.01

IO3I7.OJ

36 77$.42

9 M8.23

5 733,30

«o’in

Fondul European de Dezvoliare Rcgxsni)a(FEDR)

4.064,44

2064.4»

x..7?$,»;

9.111.23

5.733.30

4*0’9101

Sume pnmiie in cornul pinilor efeciuaie

in anul curent

4.064.44

$064.4»

36 775.42

9.44»,23

i 733,30

440’92

Fondul Social European! FSE)

2.352.53

2 252.53

44020201

Sume primite mcoftlul plăților etccumc

u» utulctaenr

2 252.53

2.25233

4990

VENITURI PROFBH

270.292.3»

*4 042.44

71) 6>7JM

Ml Q^>J»

55.563.54

2MI.363.W-

295 436.00

3 H?

5002

TOTAL CHELTUIELI

347.7u2.59

IV0 757.59

7» Mijit

Sft 402.00

2» 520.90

3»0,054.2>

354 740.10

364 939.26

ftj

CHELTUIELI CURENTE

274.742.X4

136057.2*

71 245.10

43.695.1»

23 795.50

34* 732.21

322.IS1.1O

332 350.26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 W.W

24.3X6.95

2!

19 240.70

II 177.70

61 W6.M-

6X355.00

6» nt.wi

TI ILULI! BUNURI $1 SERVICII

91 264.91

4* 477.21

24 960,10

10.Wl.20

3,4’6.40

K».46$.lie

129 361.00

135 252.00

30

TITLULUI DOBÂNZI

4.744+10

2.354.00

2.56iU#

2.319.70

1.$06,30

» 6XS.W

7.14J.<nt

5.WZ.W

40

TITLUL IV SUBVENȚII

$.500.1»

5JM.00

ști

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

lOO.t»

1O0.00

500.W

500.00

50O.W

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.9’6.92

12.13222

9.961,110

7.752,50

$011.20

30.3«0.00

n MNtua

Cod

Denumire îndicutor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimiri 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care c redite bugetare destinate stingerii plăților r Minate

Tritn I

Trim.ll

Trim.lll

Trun.1V

A

B

lOH+S+f

2

3

4

5

6

7

«

9

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16 641,31

t<B.          l

4 3U6.1M)

M6,M>

ItUUO.Wl

16 SW,(NJ

,<«.

TULUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTaDERaRE

1.515,5$

1.515.5$

44 24M.14

Sti.tm.M

51 O7*,26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 650.00

12.435.00

4 114.00

3 975,00

2*, oo

20312.(0

IHAW.OU

I8ULW.OO

5<

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAM BURSA BILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13684,94

13014,94

54.443.C4

13.205.22

7652.00

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 8I6.X0

4.4*6.10

530.00

309.00

1.6*9,90

2.977,(4)

3.990.00

3.999,00

7ft

CHELTUIELI DE CAPITAL.

47 259.76

47.259.7u

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCiARE

47 259.76

47.259.7b

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25975.UO

7.65S.UI

6 797.1*1

6 797.011

4.725,40

51.3221’0

36.5*9«»

.16 54'i.tM

X)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25 W.tXi

7655.00

6 797.1»

6 797.00

4 725.W

3132210

36519.00

36 JX'z.lXr

«4

Plăti cTeeluate ut util ptcecdentt st

recuperate tn u»ul curent

-215.115

-215,05

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Sî RECUPERATE IN ANUL

-2)5.0$

•215.05

.M<KM£

Partea l-a Sen icn pubtee genciaie

66 *03.71

35 067,01

16 39».%

nm«

10443.40

o4 Wl»

r.2 215.1*»

61 <«7.00

5102

AUTORîTaTI PUBLICE 51 ACȚIUNI EXTERNE

50952.12

19.570,72

12.176.110

11.304.110

*0*1,40

49014.29

4X WG.tMt

4* 200,00

ul

CHELTUIELI CURENTE

25.7*7.%

9.545.%

6 37?,M>

5 5U7.<4>

4.356.00

21 *9t,2>

16.411.1*1

I66ii.au

H!

TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17X90,00

4.745.00

4.435.OU

4 435.00

4 255.00

16 335.1*1

11.411.1*1

I3 6H.UO

iMH

Cheli meii stJaritte in bani

i7 2Ju.ua

4 365,00

4 355,00

4,345,00

4,165,1»

17 230.111

n.2.w,uu

17.230.00

|l*l|Ol

Salturi de bara

15 676,1»

3 940.00

3.940.1*1

3940.011

3 *56,00

|5 <>76.(X»

15676.1*1

1 $ 676.00

IW1I2

U<kwu<aii> piuite unor peruane din

afara vnitalii

414.00

115.00

115.00

115.00

69.00

4U.S1

414.1X1

414.00

llW))3

Dreptar: de delegare

30.00

itM»

10.00

10.00

10,00

1W1U

Indemnizații <te hrau

7*0.00

200,00

21*1.1»

190.00

IWl.t»

IWJMfi

Alte drepturi salariate m ban»

33I1.UO

I00.W

9U.U0

90.UO

58.00

339,1»

330,00

330.00

1012

Cbcllutei) sal anale tn saluri

2*11.00

2*0.00

2H0.(*>

210,(X)

2H0.D0

joom

Visudicre devatanu

2*0.00

2W.00

2*0,00

2*0.00

2IO.0C

1003

CoMnbufti

3*3.90

100.00

tw.oo

w.w

3*0.1»

.mco

3*0.00

}INJft7

CortntxAM tuigurilonc pentru menea

3W1.OU

it».nu

M».oo

90.1»

93.00

20

TiTLUL II BUNURI SI SERVICII

$260.00

2 276.00

i xi2.no

1 030.00

72.»

5.5W.IM

3 W.W

J WX) 00

2<*n

flunun si semeți

2.7*0.00

1.161.00

1 075.00

540.00

10.00

2«>l»l

Furnituri de birou

2511.00

tOO.Otl

100.00

$0.00

’<*||O2

Materiile pentru curaturi».

•W.00

10.09

IWO

iit.no

IlU»

200103

IkuLtiL iluminat ai fooa metrica

299.08

100,01)

100,00

2lio|(U

Apa. canal st wiidmlatc

40.00

U.MI

15.00

10.00

21*11(16

Piețe de Klumb

235.00

100,00

*0.00

$5.00

21101117

Țr«apwi

24.00

21.00

5,00

Cad

Denumire indicilor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

l'rim i

Trim.il

Trim.ni

Trim.IV

A

B

i«a+4+s+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2iwi«»

Pa«a.               isdio. u,

uwwl

«45,00

315.00

315.00

15.1»

21WI3U

Alic tuiuui si sen icii pentru

inUctwiCK oi fwirtioojrc

1 350.00

500.1X1

aSo.t»

4UU.W

2i»2

Rcparaiii OKcmc

181.00

100,1X1

SI.03

21X15

Bunuri de nnuri obiecteIw de fcvcour

30.00

30.90

200530

Alte «biet» de inventa*

30.1X1

30.90

JOdu

Ikphson, detașa». iMiuftan

26.00

25,00

1.00

200601

Deplasa» înletne. tfclawti. Vwiifctiri

24.00

24.00

2lWrt»

Deplasa» m sit amititc

2,0)

1.09

1.60

2011

Cam publicații ti m«<rvjtc

documentaro

39.00

15.90

15.00

2012

CcraulUMa si cxpcni«

401.0(1

23000

200.06

2013

Pregătite pioJcsionelt

20.00

to.oo

to.no

2014

Proiecția mutei i

to.oo

5.00

5J»

2»)0

Alte cheltuieli

1.697.00

700.1»

495.00

440.»

62.»

20»0i

Rccknia si publicitare

520.00

160.00

200.90

16U.90

2H3t»2

Protocol ti rcptc/cmare

4U.OO

40.09

2COWM

Chitii

432,00

!».{«

110.O«

11(1.00

62.00

2O303U

Alic cheltuieli <o bunuri st sen kti

795.W

350.00

185.00

170.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

financiar 2014-2020

2482.5X1

2.412.%

59.29

5SO2

Propune din Fondul Socul European (FSE)

2.482.96

2 412.96

$80291

FmanUfea tuttcmih

360.31

360.31

580202

Fnxtntca «stema aciambwsaMa

2.IMI.73

2.041.73

5WIM3

Cheltuieli iKelițibilc

00,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.0)

42.00

42.00

42,1»

29.00

5040

Sume aferente peroanelor cu tundre tp

ueitreadtatc

155.09

42.00

42,19)

42.00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 169.16

3.169.16

71

TITLUL XIIIACTIVF. NEFINANCIARE

3169.16

3.169.16

7J(H

Active fixe

3 169.16

3.169.16

710101

Coniuuctn

627.00

627.00

310103

Mobilier, aparatura birotica si alic

tKiiiccorporale

1UOO

19.00

71(1130

Alte «cine fixe

2 532.16

2 S32,K>

N

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21975.00

6 655.60

5.797,1»

5 797.00

3 725.40

27.122.1»

31.5X9.00

31 5S9.O0

01

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.9 75.00

6 655.60

$.797.00

$ 797.00

3.725.40

27.122.1»

Ji.5S9.OUj

31 5S9.OO

0102

Rvnborsan de credite interne

21.975,00

6655.MI

5 797.00

$ 797.»

3.725,40

27 122.00

31.519.001

31 JS9.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi sunate buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2029

Estimări 2421

Estimări 2022

Estiiuari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimt

Trtm.il

Trim.iil

Trim.IV

A

B

1=344+5+4

2

3

4

5

6

7

s

9

1W205

ftorabuuri de credite «/creme datoriei

publice interne locale

21,975.00

6 6.55.01

$ 797.00

5 797,00

3.725,40

27.I22.MI

3t.5W.0O

31.589,W)

510201

Autorrtoti cxccuine ti legt&nnc

50932,12

19.370.72

12 126.00

1 ( 3IM.00

«081.40

49 016.29

atuoc.t»

4t2oO.OO

51020103

Autorii»!/ executive

50932.12

19.370.72

12 176.1»

il ÎIM.OO

l 061.40

49016.19

41 ixw.oo

41.200.1»

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4» 17.79

3.077.29

1.642.16

1 267.70

130.70

6 702,IX»

6 «74.00

6.110,00

01

CHELTV1ELICURENTE

6.796.51

3.056.01

1.642,16

1.267.70

«30,78

6.702.00

6 174,00

61X0,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340.20

966.30

798.50

792.70

7*2.78

3.372,00

3.344.00

3.350.00

HWI

Chcilincb calJruic. m bani

3.195.20

«77,60

779.40

773,60

764,60

iOtllUt

talani de bara

2.951.00

«11.00

7)6,00

710.00

714.00

lOUlI)

Drepturi de delegare

s.w

4.00

6.10

1.00

101117

Indcmmeatii de hranj

201.40

52.60

52.60

52.60

46.60

tOII.’u

Alic diepiurt salariate » bani

34.00

10.00

10.110

ULMI

4.IHI

)flo2

Cheltuieli salanak m natura

69.60

69.60

100206

Veuchcre dc cecarua

69.60

69.60

1IW3

Cont» butii

75.40

19.10

19.10

19.10

11.10

10930?

CoaUtbulia astgwticnc pentru munca

75.40

19.10

19 10

19.10

11.10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I 7l».3i

1 262.71

314.60

io on

45.00

1 «m.ou

1.«00.08

1 «10.00

2001

Bunuri si sen icii

421.11

227.01

U5.in

49,01»

30.00

2U»HH

Fwiututi de birou

49.41

12.41

17.00

5,1»

5.00

200IW

Maienalc pentru cuwcnie

4.00

2.00

2.00

2WI0J

tocalzrl, duminai s font KMNricB

105,00

62.50

12.50

20.00

to.w

2110104

Ap». canal si sahibniate

16.20

10.60

$.60

5.1»

5.1»

200104

Cartwtauusi lubnfisau

20.00

15.00

5,00

21K4U6

Prese <k sciumb

1,50

1.50

20010$

Posta, telecomunicații, radio o.

miCTnct

36.00

16,00

16.MI

4.W

200UW

Materiale si prestart de servicii cu

caracter fanclional

t+.Ol

7J»

7.00

2IWIW

Al te bunuri »i sen icit pentru

mtretmcre si functaxtair

165,01»

901»

50.09

1S.MI

10.00

>1X12

Reparații «ireale

33.00

13.00

2O.<»

2005

&LMUJÎ de nahicaobiecteloi <fc mtcitW

13.00

7.09

«.00

200530

Alte obiecte de nu cmar

13.00

7.00

6 00

2006

Dcplastol. dcUMTi. tiaru/eraei

11.00

6.58

4.50

2rX)60i

Dvplasari mfcrttc. dcusari. transferat)

S.Otl

5.50

2.50

2«)602

Deplasau ui svainuatc

3.1X1

1.00

2.00

2l>tl

Carii, publicații st materiale

dcKumcfttsrc

0.511

0.50

2ot2

Cotwuluffia si «spania»

5.00

5,00

2013

Pregătire profesional*

5.00

3,00

2,n0

Cvd

Penumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimară 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trial

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

1-344+5+6

2

3

4

S

6

7

$

9

2014

?r\«ccUa ntuacii

3.20

3,20

203»

AhedtdHuch

1.216.50

tWO

167,(X

37.1»

ts.tm

20 JUG 1

Reclama fi pubian».'

H.OO

4.50

3.50

f rotocol rcpre/^nlj/c

O.K)

0.50

203003

Prune <fc os gurarc ncn-v iau

3.0»

1,00

2,00

2<>3o3»

A foc cheltuit! i cv boiwn si scrvicn

1 203,00

99I.5U

16I.SU

37.0»

13,09

3o

TITLUL V FONDURI OE REZERV A

lOtl.Oir

100.00

3oo,t»

50»,«t

5W.0O

51X14

Fond de rezerva bugetarii h dispoziiia

autor* autor ioc ale

100.00

100.00

35

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

1309.09

6O0.OU

5io.no

380.00

1.200.0»

1.2OH.00

i.’OO.tNi

5501

A Tijasfcrvri iutcmc

1 Soo.oo

600.00

520

3M».<il»

5Sl»ltx

Alic transferat! curente interne

1 500.09

GW.IW

529.00

340.00

5M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE WN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2021»

1 l»,t»

BK.tiO

SWH

Programe din Fondul European ic Dezvoltare

Regionala (FEDR)

IIK.GO

tu.oo

SIsiijtK

Finanțarea MUOMla

17?»

17.70

5M>Jf>2

Finanțarea externa nciambursabila

iw.lto

HW,3t)

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3U,00

9.00

9,(10

3,«»

3lr.it»

31J.W

3(».«»

5îM<>

Sume aferente persoanelor eu tundicsp

Mine adr tic

30,W

'.»,00

9.1»

9.00

3.1*1

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.15

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2», H»

26,19

noi

Active fixe

26.19

26.19

7ICI0I

Construcții

3.00

5.00

7101Jo

Alic active fi«

21,19

21.19

H4

Pbu efectuate in anii prcccdcnli ri

rec vpeiatc * anul curent

-4,91

<91

15

TITLUL XIX PI ATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•4.91

4.91

*50)

Pbi< etceiuatc manii peccedcnti si

recuperate in amil curau

-4.91

491

*5<i|fl)

Plăti cfcetuNc i» anii prceedcntl»

ICCupUUu « AiWÎ LW/cM m $C£lil4»C*

dc Ftnxuonarc a bugetului local

-4.91

4.91

<40205

Fond do rezerv* buget*» ladirpoâu*

auiixitatiior locale

100.00

ioo.no

Șffil.OUi

500.1»

<«>.«)

5402 W

Semen publice comuiiinrc de

evident* a persoanelor

3 «*.19

1 077,39

724,»l>

655.1)0

(MJM

3W>U,llt»*

3.J74.UO

3.38<t.VO

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 202(1

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare de» rina te stingerii plătitor restante

Tritu 1

Tritn.il

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

54025»

Alte semen publife jcnctale

3.651.60

Î.IW,90

917.30

6)2.70

221,70

3 I42.1X,

3(810.00

JWMl.O»

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9053.M)

2 619.00

2.580,80

2 3’2,70

1.531,30

8.885.(11

7 341.»

6 «17.00

UI

CHELTUIELI CURENTE

9 O53.H0

2 619.00

2 580.80

’ 322.70

LSÎUl»

S.Mă.W

7.341.00

6007.00

20

TITLUL 11 BUNURI $15EKVICH

309,2(1

261,00

20.20

3,00

25.00

200.00

200,00

200.00

21124

Comisioane w aiic roituri tfacMC

împrumut un Io»

309.20

261.00

20.20

5.00

25.00

202401

Conusipsne si aJiț costuri aferente

împrumuturi lot externe

272’0

255,00

17.20

20}4l>2

Coniirimmc si alte tvstun aferente

imjXvOHrturiUj inie nu?

37.00

6.60

3.m>

3.M

25.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8 744.60

2 358.00

2 560/41

ZJtVO

I.5O6.3O

8/>«$.<<

7 144.00

$ soT.rw

Wl

Dobânzi aferemț dstoncr publice interne

» 388.60

2 358.00

2. J83.6O

2.319.70

1.327.30

JtKSliM

Dobânzi aferente datoriei publice

lAtctnc du cete

8

2.358,00

2383,60

2 J19.70

1 327 JO

3oh2

Dobanz. afcrctrte datoriei publice

externe

356.00

177.U0

179.00

ÎIKl/fll

Dobânzi. aferente datoriei publice

externe tbiccK

356.00

177,1)0

179.00

«KW2

Partea 1'*a Apei arc, or dus? publica sr

sițurama nnitxwla

10.787,00

4 666.90

3 7JI.9H

2.218.90

229.3»

i3.72S.(K;

12 0I2.UU

12 760.00

»|U2

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL.1

10 787.00

4.606.96

3 731.9»

2.218.90

229.30

13 925.00

12 012.00

12.Î6U.W

«3

CHELTUIELI CURENTE

10 737,00

4.556.90

3.731,90

2.218.90

229,30

l3 92S.Uu

I2»I2,«O

12 7(41.00

)l>

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68.00

61.1X1

62.1X1

tiJ.iXJ

2UU.fi»

200.»

2UO.0U

l(XH

Cheltuieli wlMtale m bant

241.00

61.00

59.00

60,00

61,00

tWHOf

Sobnt <fc baw

224.00

56.00

56.00

56.00

.56.00

lumi?

)nJcmni/.rtii de hrana

16,00

J.OG

3,tu>

4.00

5,00

IWI30

Alte dzeptun satanele in bani

1.00

I.0U

IW2

Cbclnncii salariak m tutuia

5.00

5,00

lt»lo6

Voocbciedc vacanta

5.00

5.00

iooj

Contribuții

8.06

2.00

2.W

2.O0

2.00

IOO3O7

Coran bura asiți» atone pentru «muica

8,00

2.oo

2.00

2tWi

2.00

20

TITLUL II BUNU5U SI SERVICII

I 216.00

i 109,00

60.00

46.00

IJîO

210.00

2I2.IM

220.00

2W>I

Bunuri» servicii

73.90

56.90

tS.W

l.«i

MjC>

îtXIKC

Mstcntdc pentru cuimctuc

4.0U

4.00

2«>IO3

încălzit, iluminat si forța rnouic»

•w.tat

30.00

UtfXI

3CNUM

Apa. twil ti saiubnlafe

1.00

1.00

2(VIO5

Carburanți si lubrt flatai

5.00

2.1»

1.00

1.00

1.00

24)0101

Fmu ickcrxnuoicalii. radio, tv.

internet

6.1»

&.W

Cod

Denumire indicator

Prevederi

nuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triml

Trim.ll

Trimlll

Trim.iV

A

8

l«3+4+5+6

l

3

4

5

6

7

X

2001311

Aku bumHi m itn ucu pcnini

utirehoerest funcționare

n.w

13.90

4A)

20U4

Medicumcme n mucnalc sanitare

•jt>

0.1(1

ioWOI

Medteaaiwic

U.W

0.10

2OU

ftotectlâ muncit

2.00

2.00

2030

Alic cheltuieli

1 140.00

1.050,00

45.UO

45,00

203U30

Alte cheltuieli cu bunuri si kim:»

l 140,00

1.050,00

45,00

45,W>

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AU

ADMINISTRATEI PUBLICE

ojru.oo

3 329,00

3 610.00

Î.HO.oo

165.00

13.5I5.ro

t LbOO.OU

5101

Transferuri curente

9 264.00

3 3 79.00

3.610.00

2.110,00

165. W)

510)01

Iriai ieruri talrc jn$iiluiiik

0 2M.I»

3.379.00

3.610.00

2.110.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

O.W

tMXl

0.90

0.30

5940

Sume tderenic pertowclw cu handicap

nctucsdruc

3.00

0.90

O/KJ

0.90

0.30

?O

CHELTUIELI DE CaPITaL

50.00

59.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEf INANCÎARf

50.00

âo.00

711*1

Actnc fixe

50.00

$0.00

7)6101

Consirucuî

5o.oo

50.00

610203

Ordiw publica

9 2M.O0

3.279.00

3.6I0.1»)

2.110.00

165.1»

13 515.1)0

)| (>00.00

12 340.1»

otoR'XM

Politic locala

9 264,00

3.279.00

3 6IV,(K)

2.119,011

165.1»

B 515.00

11 iiUO.OO

12 3411.00

610265

Proiecție citita st protcciis cottua

inccivMlw (proiecție citii»

ruinau li tara)

1 523,00

1.227.90

121.90

101,90

M,J0

410.1»

412.1»

420.00

4MW92

Partea 1 ll-c Cheltuieli sociil-cuhuralc

1512517,71

IU.695.2t

33.4W.3U

23.93Î.5O

I2.3W.2O

l >9.595.75

132.972.22

i47.«’>3,U0

6502

1NVATAMANT

27.174,27

17732.57

5.211,70

1.934.00

î.7%,00

35.91lt.<»

45.767.00

60.792,00

(ti

CHELTUIELI CURENTE

25 07S.77

15 137.07

$ 211.70

1.934.00

2 796.00

35.91 S.Oir

4 5.767,(W

(iO 792.1X1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1» 915.77

li.959,07

4 709.70

(.447.00

gJC.Dft

35.9H.I»

45.767.1»

<41792,1X1

2001

Bunuri s't servicii

14 764.70

9 456.50

3 532.20

1 066.00

714.00

200101

Fumitun de birou

1110.00

52.00

XW

a. oo

I2.W

200102

Matcnaic peni» curățenie

320,00

>51.00

53,00

24.00

200163

Încălzit. riunnnu si forța nwinca

10961,50

7 791.50

2 301.00

436.00

343.00

200104

Apa. canal si ralubniatc

1 27X00

577.00

420.00

167.00

114.00

2OOIO7

Transpun

97.00

37.00

37.00

12.00

11.00

ÎMI OK

PosU. idecwnunicalu. rodi o. U.

mumei

349.00

143,00

113.00

63.00

311.00

2UW09

Marenalc si presuri de scnîcii cu

caracter funcțional

251,00

95.00

73.00

65.00

lk.00

2WI>|

AUe bimutt »r sen ic ii pentru

iaiittHtcrc si funcționare

1 412.20

610.00

371.20

262,00

162.09

Rcputtn curente

521.00

427,‘XI

ftPJW

40,00

Data: 35/02/2020        Til;          pag; 10 - mii tei

Cod

Denumire indicator

Prevederi onuale buget 2020

Prevederi trimettritle buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cere credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.ll

Trim. HI

Trim.lv

A

B

1 =3+4+5*

2

3

4

5

6

7

a

9

2MN

MctjifMdhînlc xtTnWMÎftk «nrîirț

5.00

3,<»

2.00

2iXMW

Reaciiii

5.1»

3.00

2.00

2t»5

Sunuti <fc natura obiectelor <k imcnw

1 2*J1.5?

985.57

i 81.00

65.09

54.4»

2*1501

Uniforme si echipament

10.00

IV.W)

2M15O3

Lenjerie ii accesuri» de pai

5.00

5.00

Î0OSW

Alte obere de inicntar

1.274.57

985,5?

172.00

65.00

54.1X1

2<»6

Deplasam delasan. Oaiuicran

37.00

16.01»

9.00

ton

I.BO

200601

fkplasan imeme «iclisan. Uanstetan

27.00

16.00

9.00

1.00

1,1»

iiliî

Cmi». publkaiii« nutenak

doewnemaic

7.09

1.00

4.00

2Q13

Pregătire pnsfosionab

119.50

40.00

<77.511

3.00

2014

Proteci» muftCn

<5.09

5.00

1.00

2019

ConVtbtfn ak adjmni3U<Mkj publice

kxuk h rcdtrtret mww tatrw w

sen ieri Jc imercs pnbln.' tocat. m ba/a

imm consentu saucoMiactc de asociere

2.160.00

I 028.1»

X40.4»

256.00

36.4»

:oî<>

Alic cheltuieli

13.00

2.1»

7.1»

3.00

1.00

î(W(>i

Reclama s« publicitate

1,00

1,00

2031139

Alte dhchuidi cu bunuri st sen iții

12.00

2,1»

7.1X1

2.00

i.t»

5<

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.M5JHI

587.1»

414.00

486,1»

486,1»

55W

A Transferați uucrac

2.045,(»

587.1»

486,1X1

486.1X1

486,00

55uli*

Alte treuisfcmn curemc interne

100,00

IOO.0O

55W.J

Finanțarea im atamantuki putrcuiu seu

confesional acreditat

1 <>45.00

487.W

486,1»

486.00

4*6,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

594.00

582,00

14.00

$?i)2

Ajutoare sociale

$%.O0

582.00

14.00

570201

Aiuioart sociale in numerar

5*2.00

582.00

570203

Tichcicdc «CM U ttCbCtC pxilie

penuu grădiniță

14.00

>4.1»

TI TOII X PROIECTE CV FINANȚARE DIN

EXTERNE NERaMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20

210.80

210.89

5X02

Programe dia Fondul Social Euiepcsn (FSE)

210.80

210.80

5Xi>20)

Finanțarea naționala

31.70

ît.70

5XO202

Finanțare* e stema neiwubtusabih

179.10

179.10

59

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

3 301.29

1 798.20

209

1.00

LSIW.OO

5'201

Burse

3078.89

i 578.80

t.5i».(»

5W2

Acțiuni cu caracter îtuntilk si

toeto-cUtural

222.40

219.40

2.ix>

1.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2095.78

2.095,78

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bugel 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destituie stingerii plăților restante

Trial 1

Trim.lt

Triox-tH

Trim.IV

A

B

J=>3+4*5+6

2

$

4

S

«

7

S

9

71

TITLUL XII! ACTIVE NLHNANCl AKt

2.W5.7»

2 095.?»

7)01

Ac mc fixe

2.O9S.7»

2.095,7»

710IUI

Cotutnitui

1 752.50

1 252.50

7)6130

Alte actisc fixe

Î4J.2»

343.24

14

Hali «fee Utile >n «aii precedcMi si

Kcupcwc m anul curci»

-0.3»

•0.21

xs

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDCNTl Si RECUPERATE IN ANUL

-0.21

•0.28

Ph;i ciccluarc iamiii precedent! si

re cupei au: «t auul cwcot

-0.2»

•0,24

15010)

Plai e fcc luare u> inii pretedenu ti

recuperate in anul curent in tccliwiea

dc luKironare i bujciuhri local

•0.2»

-0.24

656’03

irrvttimmt preșcolar st primar

X X«2.i2

5 319.12

1 749.1X1

8x3.00

151.00

GMC031H

Inx atuw! pt cstoJ tt

4 4X0,01

2.750.01

975.00

«14.00

547.00

r.50’03l)2

ba Atârn

3.922.1)

2 569.1)

774.00

275.1»

3U4.U0

6502(14

tmniniul secundar

14 049.15

il.753.45

3 404.70

1021.00

1.930,00

35.914.1*1

45.767.00

M) 792.00

651)20401

tai «umani «runda inferat

3.853.15

2.490.<»5

636.50

233.00

493.00

35.9IX.UI

45.767.00

60792.00

650’0402

tai «uman «cuirda tupetwr

lj.wo.irj

8.928,81)

2WtJ0

730.00

1 .4IMMXI

r>« >2041)5

Ini nlamant profciumd

576.01)

314,00

167.00

#».«>

37.00

650205

Iniuxmant pcsthccal

164.00

79.00

44.00

30.00

15,00

bM*2$U

Alic cKdlvwb M dvnvoiui

nu» «meniului

1)5.00

101,00

14,1X1

6ov2

SANATATE

it.M3.35

I2.6U7.65

2.246.00

2.1X8.1»

1.461.70

X841.1X)

fUJOU.Ui)

102511,00

<JI

CHELTUIELI CURENTE

J0.l62.92

4 227,22

Z.216.00

2.IJS.I»

l.463.70

8.841.141

10 200.00

10 250.00

SI

TITLUL V| TRANSFERURI INTRE UNITaTI ALi

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.162.92

4 127,22

2.1X6.00

2J1M.0C

1.46),70

X 441.00

10 200.00

io 25o.«mi

Sloj

T t âtufaun cwen le

I.352.W

2 4l<..30

1*16.1)0

2 114.00

1.46L7G

5WIG3

Acțiuni <k săniuțe

8.352.1»

2 416.30

l 2X6.00

’.tak.oc

1 461.70

5102

Transferuri de cepnal

I.» 10.92

1.» 10.92

510212

Tr»t ferim pentru fnuntirca

uiiesiunlor la spoate

t.KIO.92

1.410,92

70

CHELTUIELI O£ CAPITAL

«3X0,43

4.3X0.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8 340.43

» 340.43

7lui

Aclii e fixe

4 340.43

4 180.43

7HUO1

ConsUMCtn

4.202.43

4.202.43

71013»

Alte «elite fixe

I7t.i»

174.00

1/41206

ScnicH mcdteak tu uailtu ț^nturc

tu ptum

IX 365.35

1’429.65

2.2M6.I*

114X.M)

1.461.70

X «41.1*1

J0.200.IK)

10250,00

Spitale jcncrslc

18.345.35

12.429,65

2.286.06

2.IU.O0

1.461,70

4X41.1*1'

10 200.06

Iii 250.00

Dat»; 25/02/2820 Tit:         P»K- 12 -mw lei-

Cod

Denumire indiciilor

Prevederi anus le buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite btigeisre desiinote stingerii piutikr restante

Trim ]

Trim.il

Trimiți

Triat. IV

A

B

l-S-Hr&efi

2

J

4

5

6

7

8

9

66025»

Alic cheltuieli <n dcntcntui

178,1X1

I7S.IMI

66O2505U

Alic ÎMliiulii si «ctiuni SMHare

178.00

178.00

6702

CULTURA. RECREEKE SI RELIGIE

Î7.9IO/9

19.299,49

7.585.10

5600.50

5.495/0

41 759.--U

25 WA.2Î

24 85J.1*

Oi

CHELTUIELI CURENTE

35 910.051

I5.22t.99

7.5X5,11)

$400.50

5.495.50

41 759,-Ul

25005.22

24.151.«1

10

TITLUL i CHELTUIELI OEPERSONAL

5 563.00

1 772.00

1451,00

1.175.09

l.iuS.OO

6 UO0,‘>>

6 000 .W

6600.00

1001

Cheltuieli sal anale m bani

5 233.00

l 532.OU

1 421.00

1.145,00

1.135.00

100191

Salam de bw»

4 621.00

1 351,00

1.270,00

1.009,1X1

1.000.00

II» 106

Altcspexun

30.W

10.00

10.09

5.06

5.90

100113

Drcphm «k delcprc

2.00

1.00

1.00

10011?

Indemnizații de hrana

500.00

140.00

120.00

129.00

120.00

JOOlJO

Alte dfcpUai salatralc in baiu

XO.IM

3«,00

20.00

jo.i*)

10.60

10112

Cbdlwdi wtoiisk ia Atfuri

l#,W

PAI 00

itki2or>

Vcuchcre de iMMia

iw»

190.00

too3

Conuibut»

l-JU.Cl»

50.1»

30.011

30.0»

30/43

100307

pentru iauiki

140.1»

50.00

3U.fr»

30.00

30.00

20

TITLUL 11 BUNURI Șl SERVICII

X.240,99

4.400.49

2059.10

941.1»

86(1.40

7 50V.I»

7„M>tVIO

7.51X1,1»

2001

Bunuri si sen ic»

5 623.90

2 465.00

1.557,5»

*41.00

760.40

200101

FvimLui <jc

23.00

16.00

S.lxî

1.00

1.00

209102

Matenalc pentru curateme

X5JXJ

70.00

12.00

3JHI

21K1H13

încălzii,iluminai si fana nrouica

9ÎW.I»

747,1»

1714X1

3<>J0«

50.1X1

21XIHM

Apa. canal si «dutcitiMc

5W.1X)

24U.UO

17o.«i

70.90

20,00

200105

Cubut ami»luhrifiintt

3,00

3.00

210106

Piese de schimb

131.1X1

85.00

45,00

5.W

3.1X1

2WlU7

Transport

1.00

1.00

200)01

Roșu, tclecooiunicaiii. «adio. i«.

wmet

10.50

4.0U

3.5U

2.00

1,00

200)30

Atu butelii s.t semiti pctilru

TnllCl'DC'C w fofKUâAJrt

3 «<.$,49

1.300.00

i 150.00

730.OU

6*5,40

2002

RcpXQl« CWCW4C

935.29

935.29

20W

Medicamente si materiale sanitara

13», 63

I36.«O

2.0U

200401

Medicamente

1.00

1.00

2WM112

Matcnak sanitare

0.60

0.60

200403

Rcxlisi

7.00

5.00

7.00

2004 IM

DesinfcCOrtt

130.00

BO, W

2W15

Bunuri de natura obiectelor de im cnlar

267.00

247.1X1

20.00

21X1501

Uniforme si ccbipwKnt

10.00

iot»

21*1530

Alte obtccie <Jc inscoiw

257.00

247.00

10.00

îl**

Deplasau, dcusari,utmskr«i

1.00

LflO

20061)1

Deplasări intecnc. dcusari. transferau

i.r»

1.00

2OÎ3

Pregătite profesionala

32.00

31.1»

1,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi rrune$tri»le buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimwri 2023

TOTAL

din c»rc credite bugetare destituie stingerii plăților rest*»te

Trirn 1

Trim.ll

Trin4.HI

Trim.IV

A

B

j«3+4<*5+6

2

3

4

S

7

8

9

21114

PlULCCU» H1WKH

33,20

24,60

I.Mi

2i>31>

AliecielhMcti

1 210,00

560,00

450,00

lott.w

lOU.Wt

2030)0

Afte chdiukG cu bufi uri ti țcnkii

1.2)9,09

5M1.OI

450,00

100 00

100.09

31

TULUL Vi 1 RANSFfiRUHI 1NTRF. UNITATI ALI

AOMiNJSTRATlEI publice

15.500,00

4 526.00

4 065.00

3.454.50

3 454.50

«.5IH1.0U

s 509.00

K5ULU0

Sloi

TranifcrJri cur~Mc

I5.5tw.w>

4.526.00

4 C65.W

3.454,50

3.45440

5)0101

Ti anticarii soire rnniluoilc publice

15 500,00

4.526.00

4 065.00

3 454,50

3.45430

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2350.50

2.350.50

1» 072.67

305.22

141.00

5«>l

Programe din Fondul European de Dezvoltare

RejjronalalFEORI

2.350.50

2.350,50

5*0101

Finanțarea naiiooala

1 0ÎK.6Î

I.O2». 65

5*uit>2

Finanțarea cxKma rtcrambur labil*

I«.I4

*95.14

5*0103

Ctalbndt itedigibric

426,71

426,71

5*J

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

2.255.60

2.1 *0.00

ÎD.IW

3O.IW

15.60

IMS7.U9

2 700.00

2 71HI.0U

5911

A socialii si fundații

1 OStlt»

I 650.(10

5912

Susținere» cultelor

suooe

5(10.00

5940

Sume afcrcois pctioaneler cu handicap

IKMKtdrMC

105,60

30.09

30.1X1

30.0)

15.6(1

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.070,79

4.070.79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 <170.79

4 070,79

hui

Adir c lixe

4.079,79

4 070,79

71010)

Cotutflxiii

5.564.19

3 564,19

71IHÎI)

Alic aclnc frw

SM.60

506.60

*4

Plan efcciuak in anii peecxdemr u

recuperate m anul curent

-049

44.29

*5

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

4)49

-0.29

*501

Pj«i cfcctUilc cu »ui pcțCcknU si

recuperare tn anul curvtu

-0J9

-0,20

xtoioi

Pi au efectuate u> sirii preced anii »

recuperare m anul curent tn secțiunea

dc îuticuooofe j bunelului

41.29

670J03

Stmcitcutaffftk

6 iMJ.Xn

2.402.46

t 967.00

1.25(1.00

1.271.40

6 900.1*

6<XW(W

W0.«l

6702(>3iM

ItulUuiu publice dcapccucok st

COMtftC

6 509.00

» 145,00

I.X9ă.(W

UI 2.(10

1 24X.OO

6.500.1*

6 500.00

6 MMW

6702033(1

Alte scnicn culturale

39O.W>

257.46

72.00

â».rto

23.40

400.1*

4tXr.uO

400.W

070205

Sen icu {«reali» c n sportive

29.754,73

15 562,03

5 61*. IO

4.350.50

4 224.10

33 ««9.6»

17.105.22

16951.00

67020501

Sport

961W.00

29*1.1X1

2 170.00

2.242,50

2.206,50

3 0W,W

3.(X».oo

3 (XXI.0(>

Cod

Uenuuitre indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estiiuari 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din «re credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.11

Trim. tll

Trim.IV

A

B

|=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

67020302

Tinerei

Mcl.W

550.00

5W.IX»

50O.W

51M.00

67(120503

InUclinerc        publice, paicuri

zone i erei. t>ezc spori» e si dc agrement

19604,73

12.031.03

3.441,10

2.101.00

2 017.60

30 350.60

13605.22

tJdSI.W

«7o»ai

Scnteii religioase

StW.W

5W.OO

5oo.ou

500.00

5WW

678250

AUc scrviții «1 dwnctwk sollurtt.

fCtlCCfi M RhțKH

«35,00

«35,u«

SOo.oo

54X).<P

500,00

ASIGURĂRI $) ASISTENTA SOCIALA

G6.X 19.57

31.555,57

1X4I2.UO

14.211.00

2. Ml,oo

□3.077,15

52 UUU.W

52.1X10,00

CI

CHELTUIELI CURENTE

66 375,0)

3l.lll.0t

11.412.00

14.211.00

2 MM»

53 077,15

52 000,00

521X10.08

w

TITLUL 1 CHELTUIELI BE PERSONAL

34.913.65

12.111.65

JO.Ml.Oo

9.5JH.00

3.353,1»

21454.00

25 000,00

25000.00

CMlwdi selarmic M bani

32.O9J.OO

10711,(»

10 726,00

9 2«.0o

32(JI.OO

IliOiUl

SiIjjh 4c biAj

2»42«J»

9.J00.W

9431,60

* 46X.OQ

l 620,00

10(111)5

Speruri pentru condiții de ntonco

575,00

150.(10

J 50,00

140.00

135.00

100106

Alte sporuri

72,1X1

IS.OO

11.0(1

11.00

11.1»

iroiu

DicjXuti de delegare

1.041

i.00

inoi 17

lodernnrcato de hrana

3 034,00

949.00

1 640.00

5S2.OCI

463.00

inoijn

Alte drepturi wlarialc in bani

4SSJ»

300.00

m,no

xu.no

25.00

1002

Cbdliaclr salmtdc in uuuri

1.163.65

1.163.65

lOlUlN*

Vouchcrc de ' oculta

1.163.65

1.163,65

umj

Contnbutii

127,00

230.16

255.00

25o,W(

92.00

««397

Coraribuun ast&urarorit pentru munca

127,00

230.00

255,1»

25(i.i»

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

l 725,29

3964.29

3149 .«>

l 435,1»

177,1»

V.ODV.X*

l.n&n.Mi

S (KH).QO

2001

Bur>ut>s> ser> ieri

3.192,29

1.730,29

1 011.00

305,1X1

76,00

20018)

Furnituri do birou

257,29

104,29

102.00

51,00

200102

Muctulc pcntnr curalcnic

64.00

2«.l»

23.00

12.00

I.IKI

200103

Incalrl. iluminai st foita nKrtric»

616,00

4K.I»

135,00

60.00

5,00

200104

Apa. canal si salubritate

245.00

212,00

14.00

15.00

4.00

21» 10$

Carburanți u hrbrilbnsi

16,00

10,00

6.00

200 IOC

hesc de schimb

31.00

im»

10.00

10.00

200107

Transport

4U.0U

30.00

10.00

200101

Posta, tdeeonisuiicatn, radio. U.

poemei

395.00

191.00

136.00

62.00

♦.Oft

200 fi»

Motcnaic st presuri de sen ieri cu

cvxtcr fujxiiDnal

74,00

34.00

30.no

S.IXr

5.04)

200130

Alte bunuri si wrt teii pentru

inutuncic st funcuontrc

13X4,00

624.00

6I5.<»

<«>,60

35,00

2<»2

Reperări curcau

60.00

40.00

15.00

3,00

2.1»

2005

Hrana

555.00

177.00

170,00

115.00

93.00

2IWJ0I

Hrana pentru oameni

555,00

177.00

170.00

115.00

93.00

2txu

Medicamente ar niMwirrte samlee

21.00

1.00

7,00

5.00

1.00

2iXMit]

Medicamente

6,00

3,00

2.00

l.«>

Cod

Benumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2029

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cere credite bugetare destinate stingerii plăților resimte

Trir» I

Trim.ll

Trim.il]

Trim.1V

A

B

l-3<-4+S+d

2

3

4

s

$

7

«

9

2«M<l2

Malcnale mulate

2.00

1.00

2t*MW

DczinfectaMi

I3,W

4.00

4,11U

4.00

t.w

’OlS

Bunuc 1 dc natura obiectelor de un cotat

112.W

56,00

51.00

2.00

3.011

2uo5oi

Uniforme si echipament

2.0)

1.00

1.00

2UU53O

Alte obiecte dc insenur

HO.tX)

55.00

5001

î.l»

3.1»

21»6

Deplasare. detanui, vanslcran

26.00

23.00

2.00

1.1»

2*W63I

Cep! «are interne, detaun, cens f< rari

26.00

23.00

2,00

I.UO

21111

Cant, publicații» materiale

dixumcnurc

21.00

10.00

10.00

f.00

2013

Pregătire profesionala

116.00

44.00

61,00

2.1»

2,00

2011

PnrtccHa muncii

XO.Ufl

45.00

35.01

2(119

Contre butii ale administrației publice

locale h realitatea unor lucrare w

sen tui tfc interes pitolic tocai, «i traca

uuor eoni «4n sau corni acte de asociere

4 5(Xr.no

1 SlKU»

1 700.00

Looii.no

2U2S

Cheltuieli judiciare at exuajudkiarc demasc dinacinmi m icprcxcrtugrca intereselor statului, pomiti dispvnttikM legale

1.1*1

1.00

2(>3O

AEU<hetaidi

41.00

30,1*

10.1»

J.(»

2t>3<*3

Prime de asigurare non-vtaia

11.00

1.0(1

3.00

2VjH3U

Ahc cbelluidi <u tuftuB ii kh k li

30.00

22,00

7.00

1.1»

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.li54.00

II 451.01

4 109.00

Î.V75.OO

211,1»

20312,1»

1* w».oo

I* 1X10.1X1

5702

Ajutoare sociale

19.V54.tK)

11.151.*»

4.100,00

3.075.1»

2*, W)

$70201

Ajutoare sociale m nsmetar

16054.00

«*$1.00

4 100.00

3 <175.00

2S.M1

$70204

Tkhctc cadou auxdclc penuv

cheltuieli sociale

3 WX1.00

3ooo.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBL'RSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2oH.2Wt>

2,793317

2 793.07

l.JIl. ‘

MM

Programe din Fondul European dc Dc/vollaro

Rqptwb (FEDIU

2.793.97

2.793.07

5WH0I

Finanurca naționala

417.46

417.46

5»iHl!

Fmanuiw externa ncramburubda

2 365.61

2.365.61

5MHO3

Cndlirtdi necîtgi&k

10.00

10.1»

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

X 19.00

391.00

1*2.110

163.no

*3.00

i.ooo.oc

I.OMI.l»

1 Oatl.tMl

ÎMI

Asociații si fundații

2013.1»

200,00

$W»

Sanie «ferește persoanelor cu handicap

iKincadrate

619.00

I9j.no

1 *2.(10

165.00

*3,00

?ll

CHELTUIELI DE CAPITAL

449.50

449.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

di» care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Tritn.lii

Tri«tt.|V

A

B

l-JM+5+6

2

3

4

5

4

7

8

9

7)

TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449,50

44'2.50

7101

Ațlhc ftu

449,5(1

449,50

71010)

CoWUWIil

221,00

221.00

71013»

Alic active fixe

221.50

221.50

14

Piih efipciuile in iau parccckBii si

rtcupcruc ut anul curent

-1.94

-4.94

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! 51RECUPERATE IN ANUL

•4.94

•4,94

«dl

Ptoti cfcctoatc in caii pretcdcnii»

recuperate te amd cutau

•4.94

-4.94

«tiiOI

Pluti efectuate M aiul ptcccdcrti ri tccujKraie in <Miui Culcat insectiuaca dc tuncSKMarc a tețctuht tocat

•4.94

494

oXil’M

AttKcnle MUtiM* petsoxMtoe in' aisu

6.tOi>.IW

2.4*0.00

1 597.00

1 312.WI

717.®1

J.tvo.xt

5,1OO.W1

$ IH0.1HI

6*1)205

Asiaenic-iociela ta caz de boli«

unalidnui

3IAIM.nO

II.U60.®)

9.9X0.00

9 0X0.1»

14X4.(10

30.000.'»

306003»

iuiiwhki

61O2O.'V2

Asistenta muta in caz de in» «tobtotc

31.60400

It 060.1»

9 910.1»

9010.1»

1 4X4.06

NlOOO.Ml

30000.00

30600.06

ulfflll

Cresc

I <40.57

4 71657

1 941.(10

1.534.00

4|’.0D

6.311.15

Stxw.ou

*000.00

I,»i’l5

Pttx enijro cxcWcni jociik

3.4M.WI

3 251.00

50.1»

75.1»

23,011

2.51».»

2.5141.00

23«».<»

4X121*01

Ajut® social

3.4W.MI

3.251,1»

50,1X1

75.(10

21,1»

2 51».'»

2.500.60

2 5® i.l»

UMÎ250

Alte chclluicit in domeniul asigurantor

si «mentei sociale

17.023,00

9971.00

4 137.MI

2.210,1»

9 IM>.»

9.41X1.(10

94MI.W

6M’505ti

Alte «Oehuicli in domeniul asistentei

sociale

i7.v2J.w

997»,O>

4 S37.VO

2.210.00

9 166.'»

9.4W.0V

«3.460.00

Ti KW

Partea tV-a Servicii si dezvăluie

publice, lociuntc. mediu si ape

79.564,47

30 «IC,77

17.125.50

7.522,20

4.310.00

61 697.00

66 742.WI

66X00.00

7tW2

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12 45S.27

$799,5?

3.203,50

2.619.20

136.00

12.945.0tl

IS.552.W

IJ.6W1.UO

Ol

CHELTUIELI CURENTE

I l.W.15

5 329.15

3.203,50

16)9.20

<36.00

12.945,00

15.552,00

15600.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.9X6.0U

1.145.00

1012.00

1600.00

123,00

•ItXXM»)

4 100.00

4 2110.00

WU

Cheltuieli wlarwfc ia Vani

3.792,oo

1.017.00

917,00

977.0(1

XH.Otl

HKliOt

Sskni debara

3.43ZO0

926.00

190.1»

1X1.1»

735.00

unim

Drepturi de «fclțgxț

3.00

2.00

IftlU?

indemnizații de hrana

249.00

69.00

6X.W1

61.00

64.00

100130

Alte drepturi autor iile m bani

K.OO

20.00

2S.IKI

2».fiti

12.00

11*12

Cheltuieli salariile mnawra

103.®»

103.00

t<»206

Vouchere de vacanta

103.00

1113.00

iiM3

Țonmbotii

xs.oo

25.00

25,(10

23.1»

12.00

HWîtî?

Contribuția ariguratorie pentru menea

251»

25.00

23.00

12.00

TITLUL B BUNURI St SERVICII

7.947.45

4 161. IS

2.175.50

1 6IM.20

1 W5.W

II.392.00

11.340.00

21X11

Bunuri si sctxtot

5.333,10

2.374.10

t 751,1»

t 207.21»

Prevederi trimestriale buget 2020

Prevederi anuale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

dio rare credite bugetare destituie stingerii plăților restantt

Triat I

Triut.il

Trim.lll

Trim.lV

Estimară 2021

Estimări 2012

Estimări 2023

A

B

t«=3+4F5+6

2

3

4

s

6

7

8

9

2tWKil

Fm tuluri <k birou

151,00

16,01)

7.1 Kl

5S.W

260102

Maicnak pcairv eurwcnic

4*1.00

20.00

H.W

10,09

2WW3

lacalut, i luminat» font rnoirict

4.164,70

1 761,70

l 470,00

ws.w

200)04

Apa- renal» ulubruate

156.00

61.00

45.M

50.00

20010$

Carburanți 1> hibe fi un:

19,00

14.00

3.00

2.UII

2M1O0

Prese de uhimb

79,00

43.00

26.00

10.00

260J07

Tcuupon

9.50

4,00

3.50

2,00

2IXH0S

Pena, telecomunicații, radio, ar.

internet

7.00

3.40

2,W

130

21»l*0

Alte b«wi ti ten Kii pentru

inuchncrc ci fuACUOnarc

700.90

3*1.00

1311.90

Repar ahi curente

1 275.S5

1.1*5.15

20.70

7U.90

2004

Mcdicjmciuc $» m^cri^c    laic

2.$0

2.50

2WM0I

Medicamente

l,$0

1.50

2OU402

Materiale taniure

1.00

l.l»

ÎW$

Bunuri dc runurs obiectelor <fc imcnlar

47.0»

32.00

25.00

10.00

2OU53»

A Iu obiceic da ini cneaz

67.00

J>.OG

25.no

10.00

2006

Deplasai. «kwtA' izanifcr

6.20

4.20

2.00

20WI

Pcplaun iatc/nc. detasari, trmcfcrari

6.20

4,20

2.1*1

2012

Ccniufunu s» expenirt

611.00

55.CO

$.«l

2olî

Prețuire profeuonaia

5.10

0,10

5,60

2014

l’roteciu muncit

7.10

2.10

1.00

4.00

20>a

Alte chclwwli

1 191,00

513.00

370,1*1

2W0UI

Recitam si pvbUttau

3.00

1,00

1.00

l,«J

203003

Prunc dc aii^urarc non-uua

122,00

$0.1)0

50.00

22,00

203030

Alic cheltuieli cu tnmmi j: tenie»

1066,00

462,00

319,60

2I5.VO

i*>

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16.00

16,00

15.oo

13,oo

60,10

W.O*>

5940

Sume aferente pcnuarxlw cu handicap

nancddtetc

Ul,M

K..00

16.00

15.00

13.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

$44.00

$44.00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NfFtNANCiAKE

5-14,00

$44.00

7)01

Arme fiw

$44.00

544.00

710101

CoNtrutiii

16.00

16.00

7UH.I0

Alic raclat c fixe

5 2* .00

$20.00

n

Plăti cfcchiuc in anii pacccdceti »

tcrupeiate in «oul curent

-73.51

-73,54

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUA TE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-73.5»

-73.5*

C5ol

Plai efectuate m anii precedent: ti

tceupcraic mânui curent

-7J.S*

-73.511Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2026

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim i

Trtm.H

Trim.il 1

Trim.IV

A

B

I-J04+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

850101

FUn efectuate n> anii precedent) si

rccupeiaie in anul curam inacctiinK»

dc furwuoaarc a bugetului foca)

•71,85

-71.85

«5<)IU2

Plait clcctuatc ir anii preccdenti si

recuperate >n amil curam in secțiune»

de dcn«iure a bugetuiw local

-1,7)

-1.73

71.WÎU3

Loc iunie

I.99B.32

757.62

523,70

446,00

26300

2.0UO.U'

’.OdO.r»

2 ouo.ou

7W2O3JU

Alte chcRuuii m «fonemul tocwntclus

1.990.32

757,62

523.70

446,00

263.00

2.000,

2.0OU.OO

2.1XW.W

70O2«i

Iluminat public sielectrificări

4 472.00

2.522.00

1.250.00

700.00

5.5(JU.tt

5600.00

5.700,00

70025(1

Alte sers iții in dunteeiiie locuințelor,

oovtciitor w dezvoltării comuaale

i 995.95

2.5)9.95

1 429.80

l 473.20

573.00

5.445.1»

7.952.00

7 9CHMIG

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67.I06.2U

44 807.20

0.922.00

4.993,18»

3 474.1»

48 752.1»

51.190.00

SI 3iM(.<fo

IU

CHELTUIELI CURENTE

45 355.83

23 056.83

13 922.1»

4W3.00

3 4 74.00

48 1 <2.00

5l.)9O.t»

51.2(81.1»

ll>

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

</ 203.00

3 345.00

2 )4a.tKl

2.122.00

1.5%.00

9,500.00

9500.1»

ywm.mr

hm:

Cheltuieli salariate in bani

K 638.00

2 940.00

2 0t5.flfl

2.067.00

1.546.00

l(»IO|

Salar» <fc baza

7.539.00

2.639.00

) 800.00

1.800.00

1.300.00

100106

Alte sporuti

85.00

34.00

24.W

12.00

15.00

HM» 13

Drepturi de detegarc

4.00

1.00

(.00

L00

l.Oo

11(01)7

Indcmiuxstii de hiena

920,1»

230,00

23O.t«)

230.IHI

230.00

100)30

Alte drcpiwi saltfiale in baiu

911.00

36.00

30.00

24.00

1002

Cheltuieli s^ari^c in oalw»

34O.IM

340.00

I002I*

Vouchcic de»acuta

340.00

340.00

HWIÎ

Conurtxaii

225.00

65.00

55.181

55.00

50,00

100311?

ConuibuiM Migwawnc pcnvu munca

225,W

65,00

55.00

55,00

50,00

20

TITLUL 1J BUNURI SI SERVICII

23.888.50

10.873.50

S440.00

2.739,00

1.836,00

24 652.00

26 490.00

26 4UO.SU

2001

Bunun » (civicii

20.662^0

8.382.50

80)0.00

2.5W.UO

1 681.00

2 «nul

Furnituri de birou

10,00

s.Oo

5.00

;«ilo2

Materiale pentru curățenie

40.00

20.00

)0.<»

itt.OO

100103

foetbit, ifoaunat y

6*2.50

408.50

2)8.00

36.0»

200)04

Apa, canat si salubritate

3 531.00

toii.wi

955.00

060.00

605.00

iwnoS

Cxbuionh j« IwUiGânlt

l 200.09

400.00

400,00

200.00

200.00

10H1IX.

Piese de schimb

150.00

65.(10

35.00

25.00

25.00

iwiw

Posta, leleerumuucaiii. isJu», ti.

mUuxt

«.Ml

3.W

2.00

2.0a

I.Of»

2(81109

Muensk « presuri <fc «n teii ca

caracter fuocnonal

600.00

309.00

200J»i

50.00

50.00

2(0130

Alte bunuri si ten teii pcnUu

«Irctutcrc ti RinCtionatc

14461.00

6.170.00

6.185.00

13oo.no

8UD.00

2CX1J

Reparații curente

1 150.00

150.00

2W.(«

50.00

5d.oo

î«»

Hrana

30.00

7,50

7.50

7.50

750

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 21)20

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202.

Estimări 2022

Estimări 24323

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trimit

Trim. Iii

Trim.IV

A

8

|«3Me-&46

2

3

4

5

6

7

8

9

24X13V2

Hiana pcnlm anuitate

Jv.vo

?.$o

7..MJ

7,511

7%$(»

2<>o4

MedKinKtuc si msitmc sanitare

55.W

25.00

10.00

10.00

10,0c»

209401

Mcdrcamctuc

25,041

til.UO

5X0

5.4»

5.1»

2004 tM

DcziutecUMi

30.W1

15.440

5.00

5.4X4

5,00

20415

Runun dc lulort obiectelor de intciKar

25t.W)

201.00

50.00

Alte «bicele de mvcniar

254.410

201.4)0

50,00

2013

Picgaw piotesioruta

10.00

141.00

24114

Ftmcena muncii

3(300

7,50

7,50

7.50

7.50

2030

Alte chdtuic'i

1,71X1,00

1.390.1)0

155.00

75.110

19,00

203003

himc 4c        ooft-xhti

70.00

20,00

15.00

15.00

20.013

2030314

Alte cheltuieli cu huruin si servicii

1.6311.00

1.37(1.4»

HtU*>

00.(40

m.i»

55

TITLVLVII ALTE TRANSFERURI

i2.W6.33

* 79(03

3 JUO.lXl

14 4044.111

15 tinu.no

15

55CII

A Transferuri uiteme

12*54.33

8 796.33

3 31X4,00

550112

Invciwn ale «geniilor economiei cu

capital de «tal

4 496.33

4 4*5.33

55011»

Alte CMiifcruri curente interne

7 4044.00

4 3«4.044

3 300.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

IM. 00

4Î.D0

42.1»

42.041

43.00

20O.HI1

200,00

2(10.410

5W0

Sume afciente persoanelor cu handicap

neioeadrate

42,1)0

42.1X1

42.1»

42,W

70

CHELTUIELI DE CAPI TAL

21 I79.M7

21.179,17

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2i.S79.17

21179.17

7101

Aclne W

2i.S79.13

21.179,1?

7141191

Cenumeui

20 522.17

21022.17

7WIÎU

Alte «elite fixe

1 357,70

1.357.7(1

M

Riali ct'celuate in anii ptecedeoh ai

recuperate in anul curent

J 20.50

-129.50

âS

TITLUL XIX PLĂTI EiECWAIL'IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129.514

-129.50

K50i

Plan efectuate in arul jxecedenli si

recuperate m tuiul Curent

-I29,j<>

-129.50

0 $01141

PI au elccinatc iu anii prttcedran si

recuperate tn inul curent m secțiunea

de funcționare a bunelului local

-129.50

-129.30

74(433$

Salubritate ai gestiunea de «tunici

3» 275.69

1 (1.474 49

I2972.WJ

3953.1*

2 174.«■

44 9$2.W>

4b 7ti<100

74<I2<45<U

Salut» iute

1» 651,00

6.942,00

5 334.00

î.%1.00

2.114.4»

2<i nc-fi.wi

2 î .iMXW

22 «Xi.thl

74O2O$ti2

Corelarea. uaurca ti dtflmtcîCa

ikțCLM lio t

10.024.69

11.534.6»

7 631.110

392.00

60.4»

24 9<2.<>14

26.IW».«I

24.700.00

740206

Canalizarea S» tratatei apelor reziduale

2* (30.51

2« 330.51

950.00

950.00

6011.00

3 XPO 141

4 WJW

4. $1X1.410

K<mhK>2

Partea V-a Acțiuni economice

4(1 <419,63

29711.63

7J3I.OO

LS33.00

1.144.00

fOU233.:4

14.7M.lt

«0 39926

*102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.041,44

9.041.44

l.OW.OU

l.WX‘.«V

1 (4X1.04)

41441.24

55.IWII.tt

$6 071.26

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

1

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pinilor restante

Trim l

Trim.ll

Trim.il t

Trim.IV

A

B

1“W+5l6

2

3

4

5

6

?

8

9

tll

CHELTUIELI CURENTE

«015,53

*015.53

44 241.2»

5<>ffi>«,fS

5I.O7»’O

TITLUL IV SUBVENȚII

5.509,ou

5 SU0.00

4W3

Svbvcmu pcutnt acopctilce dtfaentctor

ic prc t ti tanf

5.5t».tM)

5.5;v.Bo

ss

TITLUL VI) ALTE TRANSFERURI

999.9*

999.9*

îsai

A Trantfcrmi itueroe

999.9*

999.98

SSall’

InwHHti sie jgcriutor cconontiti cu

capitol <fc aa

«3.51

55olt»

Alte ttaiufcnin cuicnxc inlemc

36,47

36.47

56

TITLUL VI)) PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

l 515.55

1.515.55

44 24*2-

50 09M»

51 U7K.26

5MB

Ptoyorec dui Fermul de Cocnuac iFC.)

1515 55

1.515.55

56930)

CbeUiiicli mxiigibilc

1 515.5$

l 515,55

7tl

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627.46

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFlNANCiARE

6’7.46

627.46

7101

Acinefisc

637.46

627.46

7 «HM

Cotutructii

627.46

6’7,46

7'.*

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4UtV.W

1 IKW.ttO

I .CIM.OO

l.ttW.t»

i.twu,w»

4 20o.nl'

5 **>.00

5 mtii.u»

ft

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DECKEUI 1 E

4W0.1V

1 000,00

I.OiV.t»

1 <>Jtt,t»U

I.MHI.00

4 2tV.ni-

SlHM.OU

5U0O.IW

»l<>2

Rjmburitui dc credite inlemc

4 000,00

IIV0.W

i 000.00

t ooo.tw

I.OUO.OO

*1020$

Ramburtaii dc «educ afeteste d»Mie<

publice interne locale

e.m.t»

t.m.oo

i ow.w

) tvo.oo

1.000,00

Î4

P io ii c&luaic ia aaii (Kccederti ii

recupctalc in anul curent

.1.5$

.1.55

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

-1.5$

MU)

Plata efcciuaic in anii ptcccdcnir si

iccupcrsic m anul curent

-1.55

-1.55

*$ti)0’

Wall elcciuatc in anii preccdcnii si

«ccupctuK m ansi cuteai mi secțiunea

ifc denollare a bujclult» local

-1.55

-U5

*IO2O6

tcntttfa

9536.47

6.5)6.47

t QOtl.tXl

1.000.60

l mXI.IHl

4 ’OO.tH.

5 w.oo

5 «HI.»!

*10250

AkcchcIluKh pfnind LWnbdUibfh K

trte/gm

3 104.97

3 11H.9J

44 ’4*. 24

5(>«9«.»*

5) f)7».26

*402

TRANSPORTURI

27.44M9

20.140.19

6.331.00

«33.00

144.00

5l.7S5.lt

29.70ft.ai

24 32 I.UO

Ol

CHELTUIELI CURENTE

214*1.61

14 173.61

6 m ,00

*3300

144.00

SL7I5.W

29.700,O>

24 321.00

in

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

664.00

234.00

154.00

156,00

140.00

7»5.lc.

*00.00

tilt.WI

«VI

Chehwdi ;ata iote hi b*«î

652.50

2I4.5U

150.00

152.00

) 16.00

itimi

Salini de baza

582.50

190,50

|3|,IV

136.00

125.18)

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.ll

TrimlJJ

Trim.IV

A

B

1-3+4+54*

2

3

4

5

*

7

8

9

iiitiioo

Alic sporuri

?,oo

4,1»

3.00

100113

Dicptun de delegate

15,1X1

$.00

5,00

5.00

IWtl7

InJcmiu/ain de buna

44,00

11.00

11.00

II.60

u.oo

10013»

Alie Oncptun nlina'c m bani

4.00

4.00

1002

CheliiMcli tslanak in«t*Hua

14.50

I4.SO

IOO206

Voucheicdc iac ama

14.50

I4.SO

iouj

Contribuții

17.00

5,00

4,00

4,90

4.00

1IH33UX

Coauibuin plaiiit de wgajMor in

numele angrialului

17,00

5.00

4.00

4,00

4.00

20

TITLUL» BUNURI Si SERVICII

15 643.00

a 203.00

6. i 70.00

670.00

16.tXM2.eiO

16 006.00

i<> W.lM

200)

Bunun si ten ki>

1 072.00

«02.90

170.00

IOO.IW

200103

incaJ/U. iluminat si fuoa momea

29.00

15.00

14.00

2ftHM

Apa. canal u salnbnute

1.00

1,60

20010$

TâibiulMi si Jub«r»M>U

250.00

250.60

100 IOT

Piese <fc schimb

12.00

6OT

6.1»

20016»

Posta.scleCwnunicMii. r*dw. 1».

mumei

LOT

1.00

2WKW

Materiale <t ptcuati de icmeii eu

tarocUr Fanclveut

250.00

2110.00

56.00

2W!3U

Alte bunuri ti scfxicri pcmsi

inuctiocrc si FubcIiOiimc

529,00

329.1)0

10000

1011,00

>002

Rcpuaia cwcnic

13.320.00

0 7S0.00

6000,00

570.00

200$

Budun de naturi obiectelor de intentat

30.111»

30.00

200530

Alic obiecte de iusentar

30.00

30.00

’OOT

Ocplaian. deustn. uatulctan

1.00

1.00

2<iC60l

beptasan interne. dciasan.uans/crari

1,00

1,00

2014

PrixceltamuiK»

2,06

2.00

2030

Alic cheltuieli

0U.00

61S.OO

203063

Prunc de sripira.'c aon-t iaia

28.OT

28.00

203030

Atic chdiuicii cu bunuri ti ten leii

$90,00

590,00

5K

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.2020

5 719.61

5 729.61

35 000 W)

12 900.OT

7 $1100

J»l|

Programe din totful Euiopcandc CkzTvharc

RcptontlatFEDRI

5 7’9.61

5 729.61

JWlilII

Finanțarea naționala

I 112.07

1 112.07

5«Hii2

Finwurc* țxuin*

4 617.54

4.617.54

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7.00

7.1»

7.00

4.OT

5940

Sume etcrciwc peruanelor cu handicap

ncmcadiatc

25.00

7,00

7,IUI

7,00

4.00

Cod

Denumire inilicutur

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2029

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care crediit bugetare destinate stingerii p taților rdtaatc

Triat 1

Trim.ll

TrimJII

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

i

4

5

«

7

8

9

CHELTUIELI DECANTAU

5

îl

TITLUL XI» ACHVE HEFINA NClAftS

5 W*,5»

5966.5»

ÎIQl

Aciuc fixe

5 966.5»

5.966,51

7IUHII

Conslroctii

4 71U.ÎI

4 704,$4

îltllju

A1k acwe fixe

1.261.74

1.261.74

aWJBJ

Traajport nutcr

25 701.19

19 IJ1.I9

6W0.u0

370.66

SI 71S.W

29 700.WI

24 Î21.1H

MMllNJ

StfAU

Î5Î0IJ9

19. UI. 19

6 000,00

570.00

51 745. TU

29.700,00

24 321.00

««250

Ahc cheltuieli in tanertui uanspcxlarita

1 747,01

OG

Ml,(l»

263,60

144,00

9902

cXCEDEhTfDHlClî

EXCEDENWEFIGT

-9 mj2

-64 651,76

l Tii.1»

17 *65.00

35.124.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACAU N1COLAE- OVIDIU POPOV1C1

ÎNTOCMIT

A.TURCU