HOTĂRÂREA NR. 259 DIN 27.11.2020

privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 570671/26.10.2020 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575418/13.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575425/1/13.11.2020;

-Raportul Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 575425/2/13.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1243/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1244/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1245/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1246/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1247/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 21 alin.l din Anexa la HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

 • - HCL nr.148 din 28.07.2020, privind aprobarea criteriilor de acces si a listei cu actele necesare in soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și alin. 7 lit.” q” și art. 139 alin.l și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componența:

Președinte - LIVIU ALEXANDRU MIROȘEANU- Viceprimar al Municipiului BACĂU Membri:

 • - GHIORGHE HULUȚĂ- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

 • - ANA MANUELA GROZA- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

 • - VIOLETA URBAN- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

 • - LAURENȚIU NICOLAE CHICIU- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU

 • - LEONARD BULAI- ȘEF SERVICIU CABINET PRIMAR;

 • - CARMEN MIHAELA VASLUIANU- DIRECTOR ADJUNCT D.A.S BACĂU;

 • - ROXANA SONIA PAVELESCU- CONSILIER JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC si APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII;

 • - CRISTINA ELENA BARDAȘU- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și ÎNDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;

 • - MARJA MAGDALENA BOGDAN- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CONTRACTE;

 • - RAZVAN ANASIE- INSPECTOR de SPECIALITATE, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și ÎNDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;

Secretar: IONELA FENEA- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CONTRACTE.

ART. 2. Atribuțiile comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fond locativ și case naționalizate sunt următoarele:

 • - analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs;

 • - propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

 • - propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul locativ de stat disponibile, către persoanele care îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr.181/2016, cu modificările și completările ulterioare și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă;

 • - examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr.141 /19.04.2019.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5 Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., C.SJO.R.A./EX.I/DS.I-A-2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 570671/26.10.2020 al Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575418/13.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575425/1/13.11.2020;

-Raportul Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 575425/2/13.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1243/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1244/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1245/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1246/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1247/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 21 alin.1 din Anexa la HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

-HCL nr.148 din 28.07.2020, privind aprobarea criteriilor de acces si a listei cu actele necesare in soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin.

1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și alin. 7 lit.” q” și art. 139 alin.1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componența:

Președinte - LIVIU ALEXANDRU MIROȘEANU- Viceprimar al Municipiului BACĂU Membri:

 • - GHIORGHE HULUȚĂ- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

 • - ANA MANUELA GROZA- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

 • - VIOLETA URBAN- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

 • - LAURENȚIU NICOLAE CHICIU- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU

 • - LEONARD BULAI- ȘEF SERVICIU CABINET PRIMAR;

 • - CARMEN MIHAELA VASLUIANU- DIRECTOR ADJUNCT D.A.S BACĂU;

 • - ROXANA SONIA PAVELESCU- CONSILIER JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC si APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII;

 • - CRISTINA ELENA BARDAȘU- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și ÎNDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;

 • - MARIA MAGDALENA BOGDAN- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CONTRACTE;

 • - RAZVAN ANASIE- INSPECTOR de SPECIALITATE, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și INDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;

Secretar: IONELA FENEA- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CONTRACTE.

 • A RT. 2. Atribuțiile comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fond locativ și case naționalizate sunt următoarele:

 • - analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs;

 • - propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

 • - propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul locativ de stat disponibile, către persoanele care îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr.181/2016, cu modificările și completările ulterioare și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă;

 • - examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

ART. 3 -La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr.141 /19.04.2019.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2