'r           v -a                                                      ' -j — *

HOTARAREA NR. 258 DIN 27.11.2020

privind constituirea Ia nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Prevederile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 289/24.07.2018 prin care s-a aprobat constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare;

-Adresa nr. 2506/05.11.2020 a Ordinului Arhitecților din Remania Filiala Teritoriala Bacău-Neamț;

-Adresa nr. 2692/30.10.2020 a Direcției Județene pentru Cultura Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 572018/30.10.2020 ;

-Adresa Uniunii Arhitecților din România, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 575381/13.11.2020;

-Adresa nr. 94296/05.11.2020 a Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 576002/17.11.2020;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 577332/20.11.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577351/20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577352/1/20.11.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 577352/2/20.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1238/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1239/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1240/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1241/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1242/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 127 alin. 3 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin.l lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin.3 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aprobă constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacău, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Subcomisiei de Estetica Urbana este de 4 ani, membrii acestora neputând fi desemnați mai mult de doua mandate.

ART. 2- Comisia prevăzută la art. 1 are rol consultativ, cu atribuții de analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef si isi va începe mandatul cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, data la care isi va înceta aplicabilitatea H.C.L. nr. 289/24.07.2018.

ART. 3 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacău, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR 2 - parte integranta din prezenta hotărâre, care intra in vigoare începând cu data prezentei hotărâri, data la care isi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 289/24.07.2018. ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacău.

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si membrilor comisiei nominalizați in Anexa nr. 1.

ART.6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ANA-MANIIELA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU/ NICOLAE OVIDIU POPOVICU #

N.O.P., D.M./O.R.A./EX.bDS t-A-2

ROMÂNIA


ANEXA NR. 1

JUDEȚUL BACĂU                        LA HOTĂRÂREA NR. 258 DIN 27.11.2020

CONSILIUL LOCALBACĂU

PREȘEDINȚIE DE-ȘED1NȚĂ ANA-MĂNUEL^ GROZA 'i $ X—Z NL             i f


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

COMPONENTA COMISÎEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI UMANISM SI A SUBCOMISIEI DE ESTETICA URBANA

COMISIA TEHNICA DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM:

 • 1. PREȘEDINTE: Cristian GhingheȘ - Viceprimar, Municipiul Bacau

MEMBRI:

 • 2. arh. Liliana Bârgu - arhitect membru OAR, RUR;

 • 3. arh. Eugen Enache ~ arhitect membru OAR; UAR;

 • 4. arh. Marian Cătuneanu - arhitect membru OAR, UAR, RUR;

 • 5. arh. Dan Ababei - arhitect membru OAR;

 • 6. arh. Cătălin-Bogdan Crețu — arhitect membru OAR;

 • 7. arh. luliana Geliman - arhitect membru OAR; UAR, RUR;

 • 8. arh. Cristian Lefter - arhitect membru OAR; RUR;

 • 9. arh. Valentin Cociorvă - arhitect membru OAR; RUR;

 • 10. urb. Laura Beuran - conductor arhitect cu drept de semnătură, urbanist conductor arhitect membru OAR, RUR;

 • 11. dr. Simona Drob - Director Executiv Direcția Județeană pentru Cultura Bacau;

 • 12. ing. Vlad lonuț Popa - inginer atestat RUR

 • 13. cms. Marius Bălan - Politia Rutiera;

Membri supleanti:

 • 1. Arh. Paul Adam - arhitect membru OAR, RUR;

 • 2. Arh. Lucian Cortez - arhitect membru OAR, RUR;

 • 3. Arh. Doina-Doinita Szabo - arhitect membru OAR, RUR;

 • 4. dl. Dimitrie-Ovidiu Boldur - Direcția Județeană pentru Cultura Bacau;

Secretar CTATU: Nicoleta Ciobanu - Direcția Arhitect Sef

Se invita membri ai Direcției Județene pentru Cultura, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Direcția de Sanatate Publica, Agenția pentru Protecția Mediului Bacau, in momentul in care sunt proiecte cu importanta deosebita pentru municipalitate.

COMISIA DE ESTETICA URBANA

 • 15. PREȘEDINTE: Cristian Ghinghes Viceprimar, Municipiul Bacau;

MEMBRI:

 • 16. arh. Sorin Colac - arhitect membru OAR, RUR;

 • 17. Ovidiu Ungureanu artist plastic

 • 18. Teodora Nicodim artist plastic

 • 19. Livia Arsene - artist plastic;

 • 20. Ing. Cătălin lonescu - Politia Locala;

 • 21. Cms. Marius Balan -■ Politia Rutiera.

Secretar: Nicoleta Ciobanu - Direcția Arhitcct-Sef.

ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU, ARH. DIANA-MIHAELA MARIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 258 DIN 27.11.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ANA-MAiUELAhllOZA £


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Regulament de Organizare si Funcționare al /

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URB/MNISM, CU SUBCOMISIA DE ESTETICA URBANA, a Municipiului BacaV

Cap. I.DISPOZITII GENERALE

Art.L - Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (denumita in continuare C.T.A.T.U.) a municipiului Bacau este organ consultativ cu atribuții dc analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef cu activitatea de urbanism din cadrul structurii de specialitate si este infiintata in condițiile Legii nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, in scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spațiala durabila.

Art. 2. - C.T.A.T.U. a municipiului Bacau este formata din specialiști atestati din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum si din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport, si reprezentanti ai administrației publice locale. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef.

Art. 3. - Componenta nominala a C.T.A.T.U. si regulamentul de organizare si funcționare al acesteia se aproba de Consiliul Local, la propunerea primarului, pe baza nominalizărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de invatamant superior si ale arhitectului-sef, cu asigurarea transparentei in exercitarea demnitarii publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnati mai mult de doua mandate.

Art. 4. - Pentru creșterea eficientei activitatii, C.T.A.T.U. va funcționa în plen si/sau in subcomisia de estetica urbana, cu secretariat propriu, avand in componenta membri titulari si invitati.

Cap. II. ATRIBUȚII

 • A) Atribuțiile Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Art 5. - Comisia tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-sef. Avizul arhitectului-sef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Local.

Art 6. Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie:

 • - Plan de amenajare a teritoriului (metropolitan);

 • - Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent;

 • - Documentatii pentru emiterea Avizului de Oportunitate in vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale;

Planuri Urbanistice Zonale si regulamentele aferente;

 • - Planuri Urbanistice de Detaliu si regulamentele aferente;

 • - Studii si proiecte de circulație;

 • - Studii de fezabilitate, prefezabilitate, expertize tehnice;

 • - Studii si strategii de dezvoltare urbana;

 • - Studii de fundamentare si sau inițiere aferente documentațiilor de urbanism/amenajare a teritoriului;

 • - Teme de proiectare pentru investițiile administrației publice locale in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului sau teme de proiectare pentru investițiile majore ale Primăriei Municipiului Bacau, la solicitarea direcțiilor inițiatoare din Primărie.

Teme pentru concursurile de urbanism, amenajarea teritoriului si arhitectura, organizate de administrația locala pentru obiective de interes public;

 • - Alte proiecte de interes municipal, la recomandarea arhitectului-sef;

 • - Lucrări de construire, modernizare, consolidare ce urmeaza a se executa in zonele protejate si spatiile publice;

 • - Avizează din punct de vedere tehnic si al respectării legislației solicitările pentru Închirierea sau concesionarea unor terenuri apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bacau, pecum si cererile de prelungire ale acestora, la solicitarea arhitectului-sef

Art 7. - Comisia semnalează Consiliului Local disfunctionalitati aparute in structura urbana (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit, etc.) si inainteaza propuneri Consiliului Local de întocmire a unor documentatii care sa conducă la diminuarea sau inlaturarea disfunctionalitatilor.

 • B) Atribuțiile Subcomisiei de Estetica Urbana (C.E.U.)

Art. 8. - Conform prezentului regulament, C.E.U. analizeaza si fundamentează emiterea avizului arhitectului-sef pentru:

 • - Lucrări de arta monumentala, picturi murale, arta stradala, amenajari ambientale, amenajari peisagere, mobilier stradal, diverse alte lucrări in spatiile publice;

 • - Activitatea de publicitate in conformitate cu Regulamentul de publicitate: panotaj stradal si pe construcții, bannere, mesh-uri, etc;

 • - Propunerile de refacere a fațadelor, in special pe zona centrala si pe arterele principale de circulație;

 • - Volumetrii si studii de culoare, după caz.

Cap. III. FUNCȚIONAREA C.T.A.T.U.

Art. 9. - (1) Activitatea C.T.A.T.U. se desfasoara in ședințe lunare/bilunare la convocarea secretarului acesteia sau in funcție de volumul de lucru ori la solicitarea arhitectului-sef. In cazul ședințelor lunare acestea vor avea loc in perioada 15-25 a fiecărei luni.

 • (2) Ședințele C.T.A.T.U. si C.E.U. se vor desfasura atat fizic, intr-o locație ce va fi stabilita de către arhitectul-sef si aprobata de președinte, cat si prin mijloace electronice, printr-o platforma on-line de videoconferinta.

Art. 10. - (1) Documentele care se vor supune analizei vor fi depuse pana la data de 05 a flecarei luni in curs la Registratura primăriei Municipiului Bacau, intr-un exemplar, care se va restitui solicitantului împreuna cu răspunsul analizei comisiei, precum si in format electronic (scanat), beneficiarii/proiectantii asumandu-si exactitatea informațiilor de pe suportul electronic.

 • (2) Documentațiile pentru tipurile de lucrări care necesita obținerea de avize si acorduri vor intra in dezbaterea C.T.A.T.U. înaintea obținerii lor. După aprobarea documentațiilor de urbanism sau a altor propuneri la care se obține avizul favorabil, beneficiarul sau proiectantul poate continua procesul de obținere avize si acorduri necesare in vederea aprobării documentației de urbanism/emiterii autorizației de construire pe respectiva zona de interes.

 • (3) Nu vor fi supuse analizei C.T.A.T.U.:

 • - Documentațiile ale căror cereri sunt incomplete sau incorect completate (formular tipizat de cerere);

 • - Documentațiile care nu sunt insotite de copia certificatului de urbanism sau care nu respecta conținutul cadru specific documentațiilor pentru care exista conținut cadru specificat de legislația in vigoare;

 • - Documentațiile care nu conțin imagini 3D cu obiectul supus analizei, incadrat in ansamblul zonei, cu vecinătățile imediate.

 • Art. 11. - Propunerea ordinii de zi se face de către secretariatul C.T.A.T.U. după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare, a conținutului cadru Ordinea de zi se aproba de către Președinte si va fi făcută publica prin postarea pe site-ul instituției cu cel puțin trei zile înainte de ședința.

Art. 12. - Membrii comisiei pot studia in prealabil documentațiile supuse avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calitatii si legaiitatii acestora pana la data ședinței. Documentațiile incluse pe ordinea de zi a ședinței pol fi transmise in format electronic membrilor comisiei, in format simplificat, la solicitarea acestora, pe adresele de e-mail furnizate.

Art.,13. - Convocarea membrilor comisiei, a proiectantilor si, după caz, a beneficiarilor, se face telefonic sau prin e-mail prin grija secretariatului.

Art. 14. - Lucrările ședințelor C.T.A.T.U. sunt conduse de arhitectul-sef, care verifica intrunirea cvorumului. Comisia funcționează in prezenta a cei puțin 1/2+1 din numărul membrilor in funcție. La ședințele la care participa primarul/viceprimarul/secretarul acesta va conduce ședința.

Art 15. - Secretariatul comisiei consemnează prezenta membrilor care vor semna in registrul de procese-verbale, intocmeste procesul-verbal de ședința, redactează avizele arhitectului-sef fundamentate de punctul de vedere al comisiei si adresele de comunicare a concluziilor ședințelor C.T.A.T.U.

Art 16. - Secretariatul întocmește fise tehnice pentru documentațiile supuse dezbaterii. Fisele vor fi puse la dispoziția membrilor comisiei si prezentate in plen, urmând ca după prezentarea lucrărilor sa se dea cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observatii, recomandări sau sa adreseze intrebari proiectantului.

Art 17. - (1) După analiza, C.T.A.T.U. stabilește daca se emite aviz favorabil sau nefavorabil, sau se restituie lucrarea neavizata.

 • (2) In avize se vor menționa condițiile impuse ca urmare a analizei in comisie, daca este cazul.

 • (3) In cazul restituirii documentațiilor neavizate se vor consemna motivele respingerii.

 • (4) Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis.

 • (5) Hotărârile comisiei se consemnează in procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Avizul C.T.A.T.U. va fi considerat pozitiv daca documentația supusa analizei se adopta cu votul majorității membrilor prezenti (majoritate simpla), in caz contrar, documentația se respinge sau se amana pentru a se introduce recomandarile/amendamentele.

 • (7) Conținutul hotărârilor va fi consemnat intr-un registru special de ședința de către secretariatul comisiei.

 • (8) In baza concluziilor se intocmeste avizul care poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare, de principiu, sau adresa de comunicare, care se semnează de către președinte si arhitectul-sef.

 • Art . 18. - La ședințele de analiza ale comisiei pot fi invitati si alti specialiști, oameni de cultura, conducători de organizatii, reprezentanti din partea unor instituții, etc., la solicitarea președintelui comisiei.

 • Art. 19. - Participarea ia ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Absentele motivate sau nemotivate se consemnează in procesul-verbal.

 • Art. 20. - La ședințele de avizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor-coautor al documentațiilor sau proiectelor. Aceștia nu vor semna fisa tehnica pentru documentația discutata.

Cap. IV. FUNCȚIONAREA SUBCOMISIEI DE ESTETICA URBANA

 • Art. 21. - (1) Activitatea C.E.U. se desfasoara in ședințe bilunare, in funcție de importanta si numărul lucrărilor de analizat.

 • (2) Ședințele C.E.U. se vor desfasura atat fizic, intr-o locație ce va fi stabilita de către arhitectul-sef si aprobata de președinte, cat si prin mijloace electronice, printr-o platforma on-line de vidcoconferinta.

 • Art. 22. - Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul C.E.U. după verificarea documentațiilor din punct de vedere al continutului/categoriei solicitării si se aproba de președintele C.E.U.

Art. 23. - Comisia funcționează in prezenta a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor, secretariatul consemnând prezenta membrilor, iar aceștia semnează la sfârșitul ședinței in procesul-verbal de ședința.

Art 24. - Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau in anumite cazuri de proiectanti/beneficiari.

Art. 25. - După prezentare se da cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observatii si recomandați.

Art, 26. - Concluzia dezbaterii, formulata de președinte, se consemnează in procesul-verbal de ședința.

Art. 27. - In urma concluziei favorabile, se emite avizul arhitectului-sef. Concluzia nefavorabila, observațiile si recomandările se formulează ca adresa prin care se răspunde petentului. Răspunsurile C.E.U. se redactează de către secretariatul comisiei si se semnează de către arhitectul-sef si președintele comisiei.

Cap. V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 28. - Componenta comisiilor si formularele tipizate fac parte integranta din prezentul regulament.

Art. 29. - Prezentul regulament se completează cu prevederile incidente din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a ei, cu Hotararea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările si completările ulterioare, cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a ei, respectiv orice reglementare incidența in materie de amenajare a teritoriului si a urbanismului, precum si cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID - 19.

Art. 30. - Prezentul regulament poate fi modificat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau, in funcție de legislația in vigoare la data modificării.

Formular pentru obținere aviz C.T.A.T.U. si C.E. U.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a)__________________________________________ , cu domiciliul

in            Județul            ,            Municipiul/Orasul/Comuna

_________________________________________________________________, str.___________________________________________________________ , nr., bl. , sc. , ap. , in calitate de

Solicit avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism/Comisiei de Estetica Urbana, pentru documentația intocmita in vederea obținerii Autorizației de Construire

pe terenul proprietate privata/detinut cu ________________________________________________ situat in

intravilanul Municipiului Bacau, str._____________________________________________, nr._____, aviz solicitat

prin Certificatul de Urbanism nr.din eliberat de Primăria Municipiului

Bacau.

In susținerea solicitării, anexez următoarele documente:

o- copie Certificat de Urbanism nr.  din  si plan de situatie/ortofotoplan anexa la C.U.;

o- copie extras de carte funciara pentru informare;

 • □- fotografie color amplasament;

 • □- proiect de arhitectura:

 • - memoriu de arhitectura;

 • - plan de situație;

 • - plan parter;

 • - secțiuni;

 • - fațade;

 • - imagini 3 D, cu inserarea obiectivului in cadrul construit real;

 • - desfășurări stradale (daca este cazul).

□- dovada platii taxei de comisie (copie chitanța).

Data:________________

Telefon:______________________

Se m natura:__________________

Formular pentru obținere aviz C.T.A. T. U. pentru documentatii de urbanism P. U.D.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)__________________________________________________cu domiciliul

in Județul_______________________, Municipiul/Orasul/Comuna           ,

str., nr. , bl., sc., ap., in calitate de_____________________________________________________________________________________________

Solicit avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru documentația de urbanism P.U.D întocmită pentru

_   ...      _       ......... .............5

modificata conform recomandărilor făcute de C.T.A.T.U. in ședința din  data de

, pe terenul proprietate privata detinut cu, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str.nr..

In susținerea solicitării, anexez următoarele documente:

 • □ - copie Certificat de Urbanism nr.  din  si plan de situatie/ortofotoplan anexa la C.U.;

 • □ - copie extras de carte funciara pentru informare;

 • □ - copie după Raportul Informării si Consultării Publicului;

 • □ - Memoriu de prezentare;

 • □ - Piese desenate:

 • - Plan de încadrare in zona (elaborat la o scara redusa - 1:5000 sau 1:10000) in care se reprezintă amplasamentul studiat in relație cu localitatea sau zona, cu caile majore de comunicație (cu extras din P.U.G. sau P.U.Z.) si cu centrul localității;

 • - Plan situație existenta ce va cuprinde: limita zonei sau amplasamentului studiat, clădirile existente, limitele de proprietate, străzile, cu denumirile lor si trotuarele aferente, modul de utilizare a terenului, cu prezentarea funcțiunilor, denumirile instituțiilor existente, accese pietonale si auto, parcaje si garaje amenajate, inaltimea clădirilor, structura clădirilor: durabile (zidărie de cărămidă, piatra, plansee de beton), semidurabile (zidărie de cărămidă, piatra, plansee de lemn), nedurabile (paianta, chirpici, lemn), starea clădirilor: buna, mediocre, rea;

 • - Reglementari urbanistice: limita intravilanului propus (după caz), limita zonei studiate, limite parcele, limite ale zonei de protecție (după caz), construcțiile existente menținute, destinația obiectivelor propuse, alinierea construcțiilor, inaltimea construcțiilor, indici de ocupare si utilizare a terenului (P.O.T., C.U.T.), circulația carosabila propusa, inclusiv parcaje-garaje cu accesele respective, circulație pietonala, profile caracteristice ale străzilor si aleilor pietonale (existent-propus), spatii plantate existente menținute si propuse, secțiuni caracteristice prin teren (teren in panta), bilanț teritorial (existent-propus);

 • - Reglementari edilitare: asigurarea utilităților pe amplasamentul studiat, in relație cu rețelele existente si propuse;

 • - Obiective de utilitate publica: tipul de proprietate asupra terenurilor (prin culoare), obiectivele de utilitate publica propuse, circulația terenurilor (prin hașuri);

 • - Posibilități de mobilare urbanistica: pentru facilitarea înțelegerii propunerilor precum si pentru determinarea unei capacitati de calcul pentru utilitati.

□- dovada platii taxei de comisie (copie chitanța).

Data:_________________

Telefon:____________________

Semnătură:

Formular pentru obținere aviz C.T.A. T. U pentru documentatii de urbanism P.U.Z.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a), cu domiciliul in Județul_______________________, Municipiul/Orasul/Comuna,

str., nr. , bl., sc., ap., in calitate de,

Solicit avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru documentația de urbanism (P.U.Z) întocmită pentru

_____________________ a

modificata conform recomandărilor făcute de C.T.AT.U. in ședința din data dc ___________________________, pe terenul proprietate privata detinut cu

situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. __________________________________________________________________, nr..

In susținerea solicitării, anexez următoarele documente:

 • □ - copie Certificat de Urbanism nr. _____ din  si plan de situatie/ortofotoplan anexa la C.U.;

 • □ - copie extras de carte funciara pentru informare;

 • □ - copie după Raportul Informării si Consultării Publicului;

 • □ - memoriu de prezentare;

 • □ - regulament de urbanism aferent P.U.Z.

 • □ - Piese desenate:

- încadrarea in teritoriu (intocmit pe scheletul planșei de reglementari urbanistice din cadrul PUG, scara uzuala de 1:5000, 1:10000,1:15000) care va cuprinde:

 • - delimitarea zonei ce face obiectul PUZ;

 • - marcarea intravilanului aprobat al localității (daca zona studiata se afla in apropierea acestuia);

 • - accesibilitatea in zona (cai majore de comunicatii cu denumiri de străzi, directii importante, etc.);

 • - relationari ale zonei cu localitatea (cooperarea in domeniul edilitar, accesul la instituții publice de interes general, servituti ale zonei impuse de vecinătăți, etc.);

 • - încadrarea in funcțiunea predominanta prevăzută de PUG.;

- Situația existenta (scara uzuala 1:1000, 1:2000) se întocmește pe suport topografic actualizat sau pe plan cadastral si va cuprinde:

 • - denumirea străzilor, directii importante, denumirea unităților economice si instituțiilor publice, imbracamintea străzilor, puncte cardinale, etc.;

 • - limita intravilanului aprobat, in cazul situării zonei analizate in apropierea intravilanului;

 • - limita unor zone cu funcțiuni complexe (centrala, balneara, etc.), după caz;

 • - limita unor zone ce necesita proiecție (valori de patrimoniu, protecție severa a izvoarelor, etc.), după caz;

 • - ocuparea terenurilor, funcțiuni;

 • - disfunctionalitati (prezentate in tabel, cuprinzând: starea străzilor, profile necorespunzatoare traficului, intersecții conflictuale, stanjeniri intre funcțiuni, starea fondului construit, ocuparea terenurilor, condiții grele de fundare, nivel ridicat al apelor freatice, riscuri naturale si antropice, surse de poluare, etc.), după caz;

 • - stabilirea priorităților, in funcție de gravitatea disfunctionalitatilor;

- Reglementari urbanistice-zonificare (la aceeași scara cu planșa situației existente), cuprinzând:

 • - elemente de recunoaștere preluate din planșa situației existente (orientare, denumiri, directii, limite, etc.);

 • - modernizarea circulației (străzi menținute, străzi lărgite, străzi noi, parcare - garare, rezolvări de intersecții, sensuri unice, etc.);

 • - zonificare (funcțiuni menținute, funcțiuni propuse);

 • - categorii de intervenții (reabilitare urbana complexa, schimbări de destinație, protejarea bunurilor de patrimoniu, integrarea fondului nou in cel vechi, dezvoltarea spatiilor verzi, interdicții temporare si definitive de construire, etc.);

 • - regim de aliniere, regim de înălțime;

 • - stabilirea, funcțiuni a POT si CUT;

 • - bilanțul teritorial al zonei, existent si propus;

 • - propuneri vizând protecția mediului;

- Reglementari echipare edilitara (la aceeași scara si pe suportul planșei de reglementari urbanistice) care va cuprinde :

 • - rețele de distribuție a apei potabile in zona;

 • - rețele de canalizare a apelor uzate (sistem unitar sau divisor);

 • - statii si posture de transformare, rețele electrice de transport si distribuție;

 • - rețele de telecomunicații, centrale telefonice, oficii poștale;

 • - soluții de alimentare cu căldură (surse proprii, centrale colective, termoficare, etc.);

 • - statii de reglare gaze naturale, rețele de distribuție. (Pentru fiecare domeniu edilitar se vor prezenta fondul existent menținut, devieri, propuneri. De asemenea, se vor marca culuarele tehnice de protecție ale unor rețele).

- Proprietatea asupra terenurilor (la aceeași scara si pe suportul planșei de reglementari urbanistice), care va cuprinde:

 • - tipuri de proprietate asupra terenurilor (prin culoare);

 • - circulația terenurilor intre deținători, in vederea realizării obiectivelor propuse (prin hașuri);

 • - stabilirea obiectivelor de utilitate publica (in tabel);

- Planșe ajutătoare:

 • - sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicatii determinante in propunerile de organizare urbanistica (analize ale fondului construit, circulație, protecția mediului, zone de risc, protejarea bunurilor de patrimoniu, etc.);

 • - desfasurarea planșei de reglementari - echipare edilitara in mai multe planșe. In situația când densitatea rețelelor nu permite elaborarea unei singure planșe coordonatoare;

 • - sugerarea unor posibilități de mobilare urbanistica pentru parti ale zonei, care sa faciliteze înțelegerea din partea beneficiarului a propunerilor ce se avanseaza.

 • □ - dovada platii taxei de comisie (copie chitanța).

Data:_____________

Telefon:______________________

Semnătură:       __________

Formular pentru emiterea A vizului de Oportunitate in vederea elaborării PJU.Z.

CĂTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU CERERE pentru emiterea avizului de oportunitate

Subsemnatul (1)                ________________________________________________

C.N.P._____________________________, cu domiciliul/sediul (2) in județul

municipiul/orasul/comuna, satul

sectorul cod postai                  , str._________________________________________________

nr., bl., sc._____, ap._____, telefon/fax e-mail,

in calitate de/reprezentant al________________________________________________

C.U.I.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, solicit emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea           Planului           Urbanistic           Zonal           pentru

generat de imobilul (4)__________________________________________      

Anexez la prezenta cerere:

 • a) Certificatul de Urbanism nr. _____________ din ____________________ emis de

___________________________________________________________________(copie);

 • b) Dovada titlului asupra imobilului - teren si/sau constructii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie);

 • c) Studiul de oportunitate compus din:

c.l. piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:

 • - prezentarea investitiei/operatiuni propuse;

 • - indicatorii propuși;

 • - modul de integrare a investitiei/operatiunii propuse in zona;

 • - prezentarea consecințelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referința;

 • - categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;

c.2. piese desenate:

 • - încadrare in zona;

 • - plan topografic/cadastral cu zona de studiu;

 • - conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor si utilităților;

 • d) chitanța de plata a taxei de emitere a avizului de oportunitate (20 lei achitat la D.I.T.L. Bacau).

SEMNĂTURĂ (5)_______________________

 • (1) Numele si prenumele solicitantului (persoana fizica sau reprezentant al firmei - persoana juridica - cu precizarea denumirii acesteia precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei;

 • (2) Adresa solicitantului (pentru persoana fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia iar pentru persoana juridica se completează cu date privind sediul social al firmei);

 • (3) Denumirea investitiei/operatiunii propuse;

 • (4) Date de identificare a imobilului - teren si/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis in care este solicitata obținerea avizului de oportunitate;

 • (5) Se va înscrie in clar numele solicitantului (pentru persoana fizica: numele si prenumele acesteia» pentru persoana juridica: numele si prenumele reprezentantului acesteia si se va adauga semnătură olografa a solicitantului, împreuna cu stampila persoanei juridice.

NOTA:

Prezenta cerere se va completa si cu documentele prevăzute la art. 35 * 42 din H.C.L. nr. 109/10.05.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism in Municipiul Bacau.

privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Prevederile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 289/24.07.2018 prin care s-a aprobat constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare;

-Adresa nr. 2506/05.11.2020 a Ordinului Arhitecților din Romania Filiala Teritoriala Bacău-Neamț;

-Adresa nr. 2692/30.10.2020 a Direcției Județene pentru Cultura Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 572018/30.10.2020 ;

-Adresa Uniunii Arhitecților din România, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 575381/13.11.2020;

-Adresa nr. 94296/05.11.2020 a Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 576002/17.11.2020;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 577332/20.11.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577351/20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577352/1/20.11.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 577352/2/20.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1238/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1239/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1240/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1241/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1242/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile  art. 127 alin. 3 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin.1 lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin.3 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - (1) Se aprobă constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacău, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Subcomisiei de Estetica Urbana este de 4 ani, membrii acestora neputând fi desemnați mai mult de doua mandate.

ART. 2- Comisia prevăzută la art. 1 are rol consultativ, cu atribuții de analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef si isi va începe mandatul cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, data la care isi va înceta aplicabilitatea H.C.L. nr. 289/24.07.2018.

ART. 3 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacău, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR 2 - parte integranta din prezenta hotărâre, care intra in vigoare începând cu data prezentei hotărâri, data la care isi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 289/24.07.2018. ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacău.

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si membrilor comisiei nominalizați in Anexa nr. 1.

ART.6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.M./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL