HOTĂRÂREA NR. 257 DIN 27.11.2020 privind mandata rea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Tbermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1715 din 15.10.2020 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 568907 din 15.10.2020;

-Referatul nr. 570775 din 26.10.2020 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 570786/26.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576094/1/17.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 576094/2/17.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1233/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1234/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1235/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3 nr. 1236/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1237/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Dispozițiile art. 120, ale art.121 și ale art.125 alin. 1 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;

 • - Dispozițiile art. 140 alin.l și alin. 3, ale art. 154 alin. 1 , ale art. 196 alin. 1 lit.”a”, ale art.197 alin.

 • 1 și ale art. 243 alin. 1 lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”a” și ale alin. 3 lit.”d” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

 • 1. Contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) pe o perioadă de 12 luni, cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

 • 2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

 • - conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;

 • - depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

 • 3. Mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de actualizarea garanției PRE.

Art.2 -Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciți lor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVIi


N.O.P., l.PJO.R.A./EX. 1/DS.I-A-2

HOTĂRÂREA NR. 257 DIN 27.11.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1715 din 15.10.2020 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 568907 din 15.10.2020;

-Referatul nr. 570775 din 26.10.2020 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 570786/26.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576094/1/17.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 576094/2/17.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1233/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1234/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1235/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3 nr. 1236/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1237/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Dispozițiile art. 120, ale art.121 și ale art.125 alin. l din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;

 • - Dispozițiile art. 140 alin.1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1 , ale art. 196 alin. 1 lit.”a”, ale art.197 alin. 1 și ale art. 243 alin. l lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”a” și ale alin. 3 lit.”d” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l -Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

 • 1. Contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) pe o perioadă de 12 luni, cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

 • 2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

 • - conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;

 • - depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

 • 3. Mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de actualizarea garanției PRE.

Art.2 -Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2