HOTĂRÂREA NR. 256 DIN 27.11.2020 privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în Bacău, strada Războieni, nr.14

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.574211/10.11.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în Bacău, strada Războieni nr.14;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575448/13.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575424/1/13.11.2020;

 • -Raportul Compartimentului Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 575424/2/13.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1228/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1229/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1230/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

 • 3, nr. 1231/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1232/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - H.C.L nr. 224/2017 privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 și casarea, demolarea și valorificarea clădirii situate în str. Războieni nr.14, în condițiile legii;

 • - Prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 676 alin. 1, art. 879 alin. 2 și alin. 5 și ale art. 880 și art.l 143 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3 ale art. 154 alin .1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin, 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c” și alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 135 mp situat în Bacău, str. Războieni nr.14, cu nr. cadastral 83637 în două loturi conform planului de situație Anexa 1, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

 • (a) lotul nr. 1 în suprafață de 26 mp teren situat in mun. Bacău, str. Războieni nr.14;

 • (b) lotul nr. 2 în suprafață de 109 mp situat in mun. Bacău, str. Războieni nr.14.

ART.2 Se aprobă ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în Bacău, str. Războieni nr.14, imobil-teren în suprafață de 135 mp, având nr. cadastral 83637, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului Anexa 2, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

 • l .-doamna Năstase Genovica și domnul Năstase loan din Bacău str. Războieni nr.14, vor prelua cota din terenul intravilan situat în municipiul Bacău, str. Războieni nr.14, reprezentând lotul nr.l, în suprafață de 26 mp, și-l vor deține în deplină proprietate și posesie;

 • 2 .- municipiul Bacău va prelua cota din terenul intravilan situat în Bacău, str. Războieni nr.14, reprezentând lotul nr. 2, în suprafață de 109 mp, și-l va deține în deplină proprietate și posesie.

ART.3 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dL Lucian -Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui in fața Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.5 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcței Economice.

ART.6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituței Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANJJElXGROZĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., C.SJO.R.A./EX.I/DS.1-A-2


privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în Bacău, strada Războieni, nr.14

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr.574211/10.11.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în

Bacău, strada Războieni nr.14;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575448/13.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575424/1/13.11.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 575424/2/13.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1228/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1229/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1230/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1231/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1232/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L nr. 224/2017 privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 și casarea , demolarea și valorificarea clădirii situate în str.

Războieni nr.14, în condițiile legii;

-Prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 676 alin. 1, art. 879 alin. 2 și alin. 5 și ale art. 880 și art.1143 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată ;

-Prevederile art.140 alin. 1 și alin. 3 ale art. 154 alin .1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c” și alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1 - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 135 mp situat în Bacău, str. Războieni nr.14, cu nr. cadastral 83637 în două loturi conform planului de situație Anexa 1, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

 • (a) lotul nr. 1 în suprafață de 26 mp teren situat in mun. Bacău, str. Războieni nr.14;

 • (b) lotul nr. 2 în suprafață de 109 mp situat in mun. Bacău, str. Războieni nr.14.

ART.2 Se aprobă ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în Bacău, str. Războieni nr.14, imobil-teren în suprafață de 135 mp, având nr. cadastral 83637, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului Anexa 2, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

 • 1 .-doamna Năstase Genovica și domnul Năstase Ioan din Bacău str. Războieni nr.14, vor prelua cota din terenul intravilan situat în municipiul Bacău, str. Războieni nr.14, reprezentând lotul nr.1, în suprafață de 26 mp, și-l vor deține în deplină proprietate și posesie;

 • 2 .- municipiul Bacău va prelua cota din terenul intravilan situat în Bacău, str. Războieni nr.14, reprezentând lotul nr. 2, în suprafață de 109 mp, și-l va deține în deplină proprietate și posesie.

ART.3 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Lucian -Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui in fața Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Directia Economică.

ART.5 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcței Economice.

ART.6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituței Prefectului - Judetul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL