HOTARAREANR. 255 DIN 27.11.2020

privind dezlipirea terenului în suprafață de 881386 mp situat in Bacău, strada Alexei Tolstoi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 573726/06.11.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului prin care se propune dezlipirea terenului in suprafață de 88.386 mp situat în Bacău, strada Alexei Tolstoi, în două loturi;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575470/ 13.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575472/1/13.11.2020;

-Raportul Arhitectului Șef- Compartimentul Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 575472/2/13.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1223/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1224/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1225/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1226/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1227/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L nr.388/2019 privind darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr.18, către Parohia Ortodoxă "Izvorul Tămăduirii”;

-Prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, modificată și completată;

-Prevederile art. 879 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin .1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c” și alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dezlipirea terenului in suprafață de 88.386 mp, situat in Bacău, strada Alexei Tolstoi, cu nr. cadastral 81481 în două loturi, conform planului de situație - Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-Lotul nr. 1 in suprafață de 87.785 mp teren situat in Bacău, str. Alexei Tolstoi ;

-Lotul nr. 2 in suprafață de 601 mp teren situat in Bacău, str. Alexei Tolstoi.

ART. 2 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui in fața Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Directei Economice.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituței Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU


N.O.P., C. S.'O.R. A./EX. 1 .'DS.l-A-2

privind dezlipirea terenului în suprafață de 8 8. 3 8 6 mp situat in Bacău, strada Alexei Tolstoi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 573726/06.11.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului prin care se propune dezlipirea terenului in suprafață de 88.386 mp situat în Bacău, strada Alexei Tolstoi , în două loturi;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575470/ 13.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575472/1/13.11.2020;

-Raportul Arhitectului Șef- Compartimentul Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 575472/2/13.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1223/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1224/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1225/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1226/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1227/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L nr.388/2019 privind darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr.18, către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii”;

-Prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 879 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata, ulterior modificată și completată ;

-Prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin .1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c” și alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă dezlipirea terenului in suprafață de 88.386 mp, situat in Bacău, strada Alexei Tolstoi, cu nr. cadastral 81481 în două loturi, conform planului de situație - Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-Lotul nr. 1 in suprafață de 87.785 mp teren situat in Bacău, str. Alexei Tolstoi ;

-Lotul nr. 2 in suprafață de 601 mp teren situat in Bacău, str. Alexei Tolstoi.

ART. 2 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Lucian -Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui in fața Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Directia Economică.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcței Economice.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituței Prefectului - Judetul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL