HOTĂRÂREA NR. 254 DIN 27.11.2020

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 561735'16.09.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 14 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 563538/23.09.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 268,5 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 564546/28.09.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 10 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 565851/02.10.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 93 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 82711/14.10.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 26 mp, situat în Bacău;

-Referatul comun nr. 575499'16.11.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575521/16.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575522/1/16.11.2020;

-Raportul comun al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și al Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 575522/2/16.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1220/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1221/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1222/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 alin. 2 lit. "a”, lit. ”b” și lit. „c” și alin. 4 din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. "a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. "a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. „a” și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 14 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Desființare garaj C3, modernizare chioșc metalic C4, Municipiul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Erou Ciprian Pintea din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 267,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Bază de producție S.C. BLOC BAC S.R.L., în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Chimiei din municipiul Bacău”, delimitată conform planului de situație, Anexele nr.2,3,4,5, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică clădire birouri și hotel Moldova, str. N. Bălcescu nr.16, municipiul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație Anexa nr.6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 93 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective cu 14 apartamente și parțial birouri la nivelul parterului, Calea Romanului nr.1-3, municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 26 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial S.C. KAPPA INVEST SRL, Calea Mărășești nr.lOOA, municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Calea Mărășești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra :

 • a) suprafeței totale de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Bază de Producție S.C. BLOC BAC S.R.L. ” în vederea amplasării unei firide de branșament și a unui BMPT pe str. Chimiei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație Anexele nr. 2,3,4,5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 Se aprobă Contractul Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 — Titularii dreptului de uz și de servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventariere a Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘfcDpJTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MÂAT ■ ^OZACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


N.O.P., C.S./O.R.A./EX. I/DS.1-A-2

ROMAN1A

■IIIDFȚUI BACĂU________

CONSILIUL LOCAL BACĂU


__ANEXA MR.1__

LA HOTĂRÂREA NR. 254 DIN 27.11.2020


•mm                     ,•

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZ^
S+P+10

Bloc locuințe


X PENTRU LEGALITATE


L AL MUN


BACĂ


POPOVK I


Unda teren

C__I Locuința CI Ewstenta

i i Magazie C2 Existenta

Garaj C3 existent propus spre dedîntare


EEEJ Chioșc metale 04 propus spre modernizare împrejmuire tip A

^3 împrejmuire BpB


Sfaron® SMMm

EXISTENT

Sconstr. ci locuința existenta» IO2m2

Sconsir. C2 magme eidstentc* 1 Pm2

Scornit. C3 garai «westent* l*m2 [DESFIINȚARE PROPUSA)

Sconsir. C4 chk»c motafc eriitenlo» 23m2

Sconstr. C4 chioșc metode PROPU5» 23,<Om2

Sderfasuralo» l60m2 P.O.T existenta 27.35% C.U.T «Meri» 0273

PROPUS Sconstr. 04 chioșc metalic PROPUS» 23.40tn2 Sdesiasuruta» l44.40m2


Cs. Acces pietoni

165 IM
_ _{!1I6

--------LCĂ (K^

■— hLUI

! SFP.'.iit ;

,e~.

u

VERtFtCATOR/EXPERT TEHNIC

NUME

SEMNĂTURĂ___...

..£^TA    }

:^,NR. din./

_____ As S.C. DAILY PROJECT STUDIO S.R.L BACAU P ROR CTA NT: Qj J4/B74/07/ 07.2014      CUI 34287941


«K8S >1

da

I Benefictau-SERflANESCLLELENA Amplasament: str. EROU CIPRIAN PINTEA. nr.

| Bacou, Jud. Barou______________________

Numele

Semnâiutâ

LScarg

TULUL LUCRARE: DESFIINȚARE GARAJ C3:

Proiect nr. ’

SEF PROIECT

arh. Serbanescu Radu

p;500

MODERNIZARE CHIOȘC METALIC C4

42/201» j

PROIECTANT

arh. Serbanescu Radu

DATA

TIRUL PLANSB:

FL

DESENAT

arh. Serbanescu Radu z

2019

PLAN DE SITJATIE

A.02 JMW


ANEXA NR. 6

LA 11OTĂ1&REA NR. 254 DĂN 27.1 1.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ( ANA-MANUELA GRQZĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAJL-ALrMVN. BACĂU NICOLAE- OVfDIU POPOVICI

LEGENDA

---------LES 21) kV EXISTENTA --LES 20 KV DECOPERTATA

TEREN DOMENIU PUBLIC { L-20 m)

--—--- LES 20 KV REPOZ1TIONATA

PROPRIETATE CONSUMATOR r L-20 m) MCAV PROIECTAT ( HOTEL MOLDOVA)

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator

Beneficiar: gC DELGAZ GRID S A

Pr. nr.:

44/202C

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1/500

Titlu proiect: Alimentare cu energie electrica clădire bimrri si hotei MOLDOVA ,mun. BACAU JUD. BACAU

Faza: ss

SEF PROIECT

mg.D-tni MANEA

L/V

---- ---- - .......

' 'O1ECTAT

tng.Datia NICOLAE

<■ A

0

Titlu planșa:             gjțjjgțjg projOCtat

Planșa:

P1

^SENAT

ing.Dana NICOLAE

ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


drum «cces


,pres‘r


Nr.cad. 1742

Bloc nr. 3 Scara B P+4

IM X


Nr. Pd

Coordonata petd» contur

Lunarii Muri Ofl>1)

Xlm)

Y[m)

1

563383.374

646708.379

0.400

2

583383-280

646707,900

20.615

3

563403.450

646702.650

19,990

4

563422.021

646697.915

27.580

5

563415.W1

«6871.207

19.916

6

563396.MO

646676.120

20.815

7

563376.470

646661,260

3.262

a

563377JÎ5

646684.421

17.659

9

563360.157

646688.768

3.206

10

563359.414

645885.639

16.223

11

563343.724

646669-764

9340

12

563346-237

646699-278

2-326

13

663346.493

646696.713

22.378

14

563353.865

846720.437

13 464

19

563366.906

646717.088

4.575

ie

563365.682

646712.629

16.001

S-2027mpNr.cad. 1742

Bloc nr. 3

Scara D isteiRe4

PTAv 471

Total suprafața ș.uj>_u8a_C<yțtrac_tu| ui

parflcle


str. Frunzei, or. 1 mnn. Batea — .14/1487/2017. CUI RO 38162948

wniTTrr-

DESENAT SEF PROIECT APROBAT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ W'Ă-MANUFLA GROZÂx

kV existenta L1 a - PTAv 471

Nr.cad. 1742

Bloc nr. 3 Scara C P+4


v 47


4e\oftCLES 6 kV exiitsuti PTAv 18 - PTAv 4


^eneiîii5F:^TT£LCĂ^Rl&gX Investitor: S.C. KAPPA IN VEST S.R.L. Amplasament: Calea Marasesii, nr. 100A, mun. Bacau, alei intre ^it^U prdfeci^Ă^imcnlare cu energie electrica Spațiul Comercial S.C. KAPPA IKVEST S.R L

Titlu planșa: Plan de situație

Faza PT+CS PȚAC -Planșa nr.


niA^MAF. szvn'ATurr.T.fiAiiTATF SECRETARI 1. GENERAL Al. MUN. BACĂU

NICOL AE-OVIDIU POPOVICI^,/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 9

LA HOTĂRÂREA NR. 254 DIN 27.11.2020

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr.____________________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul O7TREZO6121A3OO53OXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau ... denumit în continuare proprietar

Și

 • S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42. etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • II, OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. i. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și sei vitule asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea ....................................................

delimitat conform planului de situație Anexa nr.....parte integrantă a HCL nr...../................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor» reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c) în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a) să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala proprie;

 • c) să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d) să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e) să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f) să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g) să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h) să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i) să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în ah scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. In acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

 • VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-maii, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

 • IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost incheiat in număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

An. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU


PRIMAR

Lucian-Daniel STANCIU-VIZ1TEU

Direcția Juridică


BENEFICIAR DELGAZ GRID SA

Radu Petre Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuță Florin

Director Executiv Adj.

DIRECTOR EXECUTIV

MATEUȚĂ FLORINConsiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 561735/16.09.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 14 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 563538/23.09.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 268,5 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 564546/28.09.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 10 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 565851/02.10.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 93 mp, situat în Bacău;

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 82711/14.10.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren, de 26 mp, situat în Bacău;

-Referatul comun nr. 575499/16.11.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575521/ 16.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575522/1/16.11.2020;

-Raportul comun al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și al Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 575522/2/16.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1220/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1221/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1222/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 alin. 2 lit. ”a”, lit. ”b” și lit. „c” și alin. 4 din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. „a” și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 14 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Desființare garaj C3, modernizare chioșc metalic C4, Municipiul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Erou Ciprian Pintea din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 267,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică Bază de producție S.C. BLOC BAC S.R.L., în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Chimiei din municipiul Bacău”, delimitată conform planului de situație, Anexele nr.2,3,4,5, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică clădire birouri și hotel Moldova, str. N. Bălcescu nr.16, municipiul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație Anexa nr.6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 93 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective cu 14 apartamente și parțial birouri la nivelul parterului, Calea Romanului nr.1-3, municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 26 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică spațiu comercial S.C. KAPPA INVEST SRL, Calea Mărășești nr.100A, municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Calea Mărășești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra :

 • a) suprafeței totale de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică Bază de Producție S.C. BLOC BAC S.R.L. ” în vederea amplasării unei firide de branșament și a unui BMPT pe str. Chimiei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație Anexele nr. 2,3,4,5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și de servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventariere a Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL