HOTĂRÂREA NR. 253 DIN 27.11.2020

privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a terenului în suprafață de 72 mp situat în Bacău , str. Bujorilor f.n

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 543196/01.07.2020 emisă de Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, cu sediul în Roman, județul Neamț prin care se solicită darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 72 mp situat în str. Bujorilor f.n.;

-Referatul nr. 573730/06.11.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu prin care se propune darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 72 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău și situat în str. Bujorilor f.n;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 574487/11.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577489/1'11.11.2020;

-Raportul Arhitectului Șef- Compartimentul Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 577489/2/11.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1215/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1216/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1217/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1218/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1219/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L.nr. 199/2020 privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și a unei suprafețe de teren aflat în domeniul privat al municipiului Bacău;

-HCL nr. 211/2020 privind actualizarea HCL nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 874 alin.l, art. 2146 și art. 2148 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 8 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.108 lit. „d”, art.140 alin. 1, art.196 alin.l lit. „a”, art.197 alin.l, art. 243 alin. 1 lit.”a” și ”b”, art. 349, art. 362 alin. 2 și alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „c” , alin. 6 lit. „b” , art.140 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, a terenului în suprafață de 72 mp, cu nr. cadastral 87158 aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, situat în Bacău str. Bujorilor f.n, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului din Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2- Terenul prevăzut la art.l are ca destinație asigurarea accesului către terenul atribuit în folosință gratuită pentru construirea unei biserici ortodoxe închinată Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, iar dreptul de folosință gratuită va fi transmis pe perioada existenței construcției.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de comodat (contract de folosință gratuită), conform Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 -Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare- primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL.

ART. 5 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.6 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Arhiepiscopiei Romanului și a Bacăului, cu sediul în Roman, județul Neamț.

ART. 7 Prin grija Secretarului General ai Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA__________.__

JUDEȚUL BACĂU

CONsiLIUL LOCAL BACĂU


s '-x


_______ ANEXA NR. 1___________

LA HOTARAREA NR. 253 DIN 27.11.2020


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

__87158_____

72


Adresa imobilului


569830PREȘEDINTE DE Ș$D‘Nț£ ana-manueLa <


OZA


Ă/itn. Bacau


158-^


n Bacau


Sistem de proiecție X, Y STEREO 70 Sistem de referința altimetric Marea Neagra


369300


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVIC1


Nr. parcela

Categoria di folosința

Suprafața [mp]

\   /              Mențiuni

i

Cc

72

Teren delimitai prin limita naturala pe toate lățimile

Total

72

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita ia sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului" 72 m.p.

Suprafața din act = 72 m.p.

Executant:

SC GEO POINT EXPERT SRL Certificat de autorizare seria RO-B-J Nr. 1689 PE Autorizata

ing. Lucian DRAGOMIRESCU Certificat de autorizare seria RO-BC-F Nr.0014 Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Întocmirii documentației cadastrale, si corespondenta acesteia ctt realitatea din teren Semnătură si stampila Data: octombrie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data......................

Stampila BCP1

| 2 fir □ D | *5   -s *• । । Dfgltally signed by LarihBlananj

La 11 j d D l d 11 d i U 04țe- zoio.iau 13;<&33

jignrd byti*ci*ftDr*țOffll,*«u

Wi C-OQ. O* MO PONT EXffMT SJLL, (MLudlft Drtțbrnh eit lx 141U Humt+i -CH.M,           bucile,

vi*0r*00ffll*«ru 75A»T*m>l«*ll3a

tui»: ?mi009 1 i:b?^Q«PJW


569$<


Lucian

DragomirescuROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA NR. 253 DIN 27.11.2020

CONTRACT CADRU DE COMODAT (CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ) NR................................

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul 07TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, denumit în continuare comodant, Și

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu sediul în Roman, str.Alexandru cel Bun nr.5,Jud.Neamț, reprezentată prin xxxxxxx , denumit în continuare comod atar, a intervenit în temeiul art.861 alin.3 și art.874 din Codul Civil, al art.l08,art,129                    alin.2 lit.c., alin.6 lit.a), art.349-353 din OUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, al HCL nr......, prezentul contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.L Municipiul Bacău dă în folosință gratuită către Arhiepiscopia romanului și Bacăului cu sediul în Roman, str.Alexandru cel Bun nr.5, Jud.Neamț, terenul în suprafață de 72 mp , situat în Bacău, str.Bujorilor f.n., nr.cadastral 87158. carte funciară nr.87158, cu valoare de inventar de 8.748 lei.

CAPIII. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art.3.1. Bunul prevăzut la art.2.1 este dat în folosință gratuită pentru a asigura accesul la terenul primit în folosită gratuită prin HCL nr. 199/22.09.2020 pentru construirea unei Biserici ortodoxe închinată Sfintei Mare Muncenițe Ecaterina .

CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției bisericii.

CAP.V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5.1. Drepturile și obligațiile comodantului

 • a) să predea bunul menționat la art.2.1, prin proces-verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic dacă comodatarul folosește bunul potrivit destinației,

 • c) de a înceta folosința gratuită și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5.2. Drepturile comodatarului:

 • a) de a primi în folosință gratuită bunul prevăzut la art.2.1,

 • b) de a folosi bunul primit în folosință gratuită conform destinației specifice la art.3.1.

Art.5.3. Obligațiile comodatarului

 • a) de a folosi bunul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în folosință gratuită asemenea unui bun proprietar,

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările și cheltuielile aferente generate de folosința imobilului referitor la întreținere, energie electrică, salubrizare, se va suporta integral de către comodatar precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită;

 • e) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință gratuită fără hotărâre a Consiliului Local Bacău;

 • f) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

 • g) de a informa comondantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate privată, precum și de existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) folosința dobândită în baza HCL nr........nu poate fi transmisă nici oneros

și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane,

 • i) să prezinte, anual, comodantului rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare.

CAP. VI. RESTITUIREA BUNULUI

 • Art.6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract, liber de orice sarcini.

CAP.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.7.1. Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului.

Art.7.2. Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți.

CAP. VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.8.1. în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată,

Art.8.2. Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

Art.8.3. Comodantul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc în modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

CAP.IX. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art.9.1.Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres.

Art.9.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexercitarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art9.3. Partea care invocă forța majora este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării lui;

Art.9.4. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

CAP.X MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art.10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAP.XI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art.lLl. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.l 1.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.l 1.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.l 1.4, Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.XII. LITIGII

Art.12.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art.12.1. în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.XIII, DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancționează conform prevederilor art.352 din OUG nr.57/2019.

Art.13.2. Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.

Art.13.4. Predarea primirea se va efectua în baza Procesului Verbal de Predare -Primire.

COMODANT,


Municipiul Bacău


COMODATAR,

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin

PRIMAR LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

ARHITECT SEF

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu Elena Cioclu


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Adresa nr. 543196/01.07.2020 emisă de Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, cu sediul în Roman, județul Neamț prin care se solicită darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 72 mp situat în str. Bujorilor f.n.;

 • - Referatul nr. 573730/06.11.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu prin care se propune darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 72 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău și situat în str. Bujorilor f.n;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 574487/ 11.11.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577489/1/11.11.2020;

 • - Raportul Arhitectului Șef- Compartimentul Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 577489/2/11.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1215/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1216/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1217/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1218/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1219/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - H.C.L.nr. 199/2020 privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și a unei suprafețe de teren aflat în domeniul privat al municipiului Bacău;

 • - HCL nr. 211/2020 privind actualizarea HCL nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 874 alin.1, art. 2146 și art. 2148 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 8 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art.108 lit. „d”, art.140 alin. 1, art.196 alin.1 lit. „a”, art.197 alin.1, art. 243 alin. 1 lit.”a” și ”b”, art. 349, art. 362 alin. 2 și alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „c” , alin. 6 lit. „b” , art.140 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, a terenului în suprafață de 72 mp, cu nr. cadastral 87158 aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, situat în Bacău str. Bujorilor f.n, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului din Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • A RT.2- Terenul prevăzut la art.1 are ca destinație asigurarea accesului către terenul atribuit în folosință gratuită pentru construirea unei biserici ortodoxe închinată Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, iar dreptul de folosință gratuită va fi transmis pe perioada existenței construcției.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de comodat (contract de folosință gratuită), conform Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 -Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare- primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL.

ART. 5 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.6 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Arhiepiscopiei Romanului și a Bacăului, cu sediul în Roman, județul Neamț.

ART. 7 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL