privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 si realizarea lucrărfior de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE (CĂMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODĂREASCA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 566006/05.10.2020 prin care d-nii CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA solicita reanalizarea in ședința

Consiliului Local al Municipiului Bacău documentația de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 113/06.03.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 5739/31.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului Înregistrat sub nr. 7780/25.07.2019 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 1366 din 17.02.2020;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 577227/20.11.2020 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577334/20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577335/1/20.11.2020;

-Raportul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 577335/2/20.11.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 577335/3/20.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1213/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 1214/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 207/09.04.2019;

 • - Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002336217/29.07.2019 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Divizia Exploatare Rețea El. Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

 • - Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211632951/13.05.2019;

 • - Avizul Condiționat al S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. cu nr. 221/02.05.2019 ;

 • - Adeverința Poștala - Confirmare adresa - emisa de Primăria Municipiului Bacau cu nr. 27690/138/22.05.2019 ;

 • - Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. Bacau cu nr. 3995/21.05.2019 ;

 • - Adresa nr. 1261/28.05.2019 a Direcției Județene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bacau ;

 • - Avizul Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 70208/22.06.2019;

-Adresa nr. 1806943/28.05.2019 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău ;

-Decizia etapei de incadrare nr. 16/28.06.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacău cu nr. 5412/22.05.2019;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cunr. 3/29.01.2020;

 • - Declarațiile autentificate sub nr. 1877/11.06.2019, nr. 2179/04.07.2019 si nr. 2483/29.07.2019 la Societatea Profesionala Notariala ”Zaharia-Ciorcila” ;

 • - Studiul geotehnic întocmit de S.C. ARGINIP S.R.L.;

 • - Procesul-Verbal de Recepție nr. 2218/2019 emis de O.C.P.I. Bacău ;

 • -Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 18.07.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. 1, art. 31A3, art. 32 alin. 1 lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. “h” si alin. 5, art. 56 alin. 4, alin. 6 si alin. 7 din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID - 19 ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin.3 lit. ”e” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29, nr. cadastral 67669 si realizarea lucrărilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE (CĂMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODĂREASCA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform ANEXELOR NR. 1 - Planșa U2 si NR. 2 - Planșa U2.1. care fac parte integranta din prezenta hotărâre. BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA, din Municipiul Bacău. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

 • (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

 • - funcțiunea propusa: IS - instituții publice si servicii de interes general - Subzona instituții asistenta sociala;

 • - regim de construire: S + P + 2;

 • - H max. - 16,00 m;

 • - POT max. = 50%;

 • - CUT max. = 1,5;

 • - retragerea minima de la aliniament = 4,00 m.l. fata de B-dul Vasile Parvan si 0,95 m.l. fata de str. Militari;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 12,00 m.l. fata de latura de Vest;

 • - retrageri minime fata de limitele posterioare ale parcelei = in partea de Sud-Est, 0,60 m.l.;

 • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal la obiectivul de investitii se va realiza pe latura N-V direct din B-dul Vasile Parvan, prin intermediul unei alei carosabile, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulație; parcările se vor realiza in incinta amplasamentului conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.; - echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacău.

ART. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, O.C.P.L Bacău (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizatii in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , *XT‘--------\<SrOz â


ANA-CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MU*/ BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPQAjCl


N.O.P., D.M ./O.R.A./EX.l/DS.I-A-2

HOTARAREA NR. 252 DIN 27.11.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 si realizarea lucrărilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 566006/05.10.2020 prin care d-nii CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA solicita reanalizarea in sedinta

Consiliului Local al Municipiului Bacău documentatia de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 113/06.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 5739/31.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informarii si consultarii publicului inregistrat sub nr. 7780/25.07.2019 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 1366 din 17.02.2020;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 577227/20.11.2020 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577334/20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577335/1/20.11.2020;

-Raportul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 577335/2/20.11.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 577335/3/20.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1213/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 1214/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 207/09.04.2019;

 • - Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002336217/29.07.2019 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Divizia Exploatare Retea El. - Echipa Acces Retea Electricitate Bacau;

 • - Avizul favorabil pentru acces la retea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Retea Gaz cu nr. 211632951/13.05.2019;

 • - Avizul Conditionat al S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. cu nr. 221/02.05.2019 ;

 • - Adeverinta Postala - Confirmare adresa - emisa de Primaria Municipiului Bacau cu nr. 27690/138/22.05.2019 ;

 • - Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. Bacau cu nr. 3995/21.05.2019 ;

 • -Adresa nr. 1261/28.05.2019 a Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bacau ;

-Avizul Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 70208/22.06.2019;

-Adresa nr. 1806943/28.05.2019 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău ;

-Decizia etapei de incadrare nr. 16/28.06.2019 a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău ;

-Adresa Directiei de Sanatate Publica a Judetului Bacău cu nr. 5412/22.05.2019;

 • - Avizul Consiliului Judetean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 3/29.01.2020;

 • - Declaratiile autentificate sub nr. 1877/11.06.2019, nr. 2179/04.07.2019 si nr. 2483/29.07.2019 la Societatea Profesionala Notariala ”Zaharia-Ciorcila” ;

 • - Studiul geotehnic întocmit de S.C. ARGINIP S.R.L. ;

 • - Procesul-Verbal de Recepție nr. 2218/2019 emis de O.C.P.I. Bacău ;

 • -Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in sedinta din data de 18.07.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. 1, art. 31A3, art. 32 alin. 1 lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. “h” si alin. 5, art. 56 alin. 4, alin. 6 si alin. 7 din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID - 19 ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin.3 lit. ”e” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1 - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29, nr. cadastral 67669 si realizarea lucrărilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform ANEXELOR NR.1 - Planșa U2 si NR. 2 - Planșa U2.1. care fac parte integranta din prezenta hotărâre. BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA, din Municipiul Bacău. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

 • (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

 • - functiunea propusa: IS - institutii publice si servicii de interes general - Subzona institutii asistenta sociala;

 • - regim de construire: S + P + 2;

 • - H max. = 16,00 m;

 • - POT max. = 50%;

 • - CUT max. = 1,5;

 • - retragerea minima de la aliniament = 4,00 m.l. fata de B-dul Vasile Parvan si 0,95 m.l. fata de str. Militari;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 12,00 m.l. fata de latura de Vest;

 • - retrageri minime fata de limitele posterioare ale parcelei = in partea de Sud-Est, 0,60 m.l.;

 • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal la obiectivul de investitii se va realiza pe latura N-V direct din B-dul Vasile Parvan, prin intermediul unei alei carosabile, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulatie; parcarile se vor realiza in incinta amplasamentului conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.; - echipare tehnico-edilitară: racordarea la retelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de detinatorii de retele.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacău.

ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, O.C.P.I. Bacău (hotararea insotita de documentatia de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizatii in Constructii si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.M ./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL