HOTĂRÂREA NR. 251 DIN 27.11.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din str. Gheorghe Donici, nr. 2 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 565697/02.10.2020 prin care S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L. solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 931/20.12.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 1800/27.02.2020 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului Înregistrat sub nr. 4484/10.06.2020 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 577219/20.11.2020 ;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 577225/20.11.2020 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577338/20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577339/1/20.11.2020;

-Raportul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 577339/2/20.11.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 577339/3/20.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1211/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 1212/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 133/06.03.2020;

-Avizul de principiu cu nr. 60051846624/04.05.2020 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. — Echipa Acces Rețea Bacau;

-Avizul de principiu cu nr. 212274756/04.03.2020 emis de SC DELGAZ GRID S.A. -Departament Acces la Rețea;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. Bacău cu nr. 2137/03.03.2020 ;

-Adresa nr. 1103623/19.03.2020 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 5634/17.03.2020;

-Decizia etapei de incadrare nr. 11 /15.04.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresa nr. 684/16.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultura Bacau ;

-Avizul nr. 113/06.04.2020 al COMPANIEI NAȚIONALE DE CAI FERATE ”CFR” S.A. -SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE IAȘI;

-Adresa nr. 370331/20.03.2020 a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier cu nr. 89146/30.04.2020;

-Avizul Consiliului Județean Bacău pentru P.U.Z. cu nr. 18/14.09.2020;

-Declarația autentificata sub nr. 340/08.05.2020 la Biroul Individual Notarial Riglea Adrian ;

 • -Studiul geotehnic întocmit de S.C. DINU GEOTOPCAD S.R.L. ;

 • -Procesul-Verbal de Recepție nr. 1339/2020 emis de O.C.P.I. Bacau ;

 • -Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 13.05.2020 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. 1, art. 32 alin. 1 lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. “h” si alin. 5, art. 56 alin. 4, alin. 6 si alin. 7 din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID - 19 ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin.3 lit. ”e” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din Str. Gheorghe Donici, nr. 22, nr. cadastral 84956 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform ANEXELOR NR. 1 - Planșa nr. 2 si NR. 2 - Planșa nr. 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

 • (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

 • - reconversie funcționala din “zona unitati industriale” in “zona instituții publice si servicii”;

 • - funcțiunea dominanta: IS - instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate in clădiri independente sau alte funcțiuni;

 • - regim de construire P + 3E + M;

 • - H max. = 16,00 m;

 • - POT max = 75%;

 • - CUT max = 2;

 • - retragerea minima de la aliniament = 5,00 m.l.;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m.l.;

 • - retragere minima fata de limita posterioara a proprietății: 5,00 m.l.;

 • - circulații și accese: accesul auto si pietonal in/din incinta se va realiza din str. Gheorghe Donici, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulație;

 • - amenajarea unui număr de 76 locuri de parcare in incinta amplasamentului;

 • - echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele ,

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, O.C.P.I. Bacău (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Biroului Autorizatii in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CON 1RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


N.O.P., D.M./0.R.A./EX.1/DS.I-A-2

HOTĂRÂREA NR. 251 DIN 27.11.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din str. Gheorghe Donici, nr. 2 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 565697/02.10.2020 prin care S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L. solicita aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 931/20.12.2019 eliberat de Primaria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 1800/27.02.2020 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informarii si consultarii publicului inregistrat sub nr. 4484/10.06.2020 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 577219/20.11.2020 ;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 577225/20.11.2020 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577338/20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577339/1/20.11.2020;

-Raportul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 577339/2/20.11.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 577339/3/20.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1211/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 1212/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 133/06.03.2020;

-Avizul de principiu cu nr. 60051846624/04.05.2020 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. — Echipa Acces Retea Bacau;

-Avizul de principiu cu nr. 212274756/04.03.2020 emis de SC DELGAZ GRID S.A. -Departament Acces la Retea;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. Bacău cu nr. 2137/03.03.2020 ;

-Adresa nr. 1103623/19.03.2020 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Mr.

Constantin Ene” al Judetului Bacau ;

-Adresa Directiei de Sanatate Publica a Judetului Bacau cu nr. 5634/17.03.2020;

-Decizia etapei de incadrare nr. 11/15.04.2020 a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau ;

-Adresa nr. 684/16.03.2020 a Directiei Judetene pentru Cultura Bacau ;

-Avizul nr. 113/06.04.2020 al COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE ”CFR” S.A. -SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE IASI ;

-Adresa nr. 370331/20.03.2020 a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier cu nr. 89146/30.04.2020;

-Avizul Consiliului Judetean Bacău pentru P.U.Z. cu nr. 18/14.09.2020;

-Declarația autentificata sub nr. 340/08.05.2020 la Biroul Individual Notarial Riglea Adrian ;

 • -Studiul geotehnic întocmit de S.C. DINU GEOTOPCAD S.R.L. ;

 • -Procesul-Verbal de Recepție nr. 1339/2020 emis de O.C.P.I. Bacau ;

 • -Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 13.05.2020 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. 1, art. 32 alin. 1 lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. “h” si alin. 5, art. 56 alin. 4, alin. 6 si alin. 7 din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID - 19 ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin.3 lit. ”e” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1 - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 7.347,00 m.p. teren din Str. Gheorghe Donici, nr. 22, nr. cadastral 84956 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform ANEXELOR NR.1 - Plansa nr. 2 si NR. 2 - Plansa nr. 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

 • (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

 • - reconversie functionala din “zona unitati industriale” in “zona institutii publice si servicii”;

 • - functiunea dominanta: IS - institutii publice de interes regional sau local, servicii, comert, situate in cladiri independente sau alte functiuni;

 • - regim de construire P + 3E + M;

 • - H max. = 16,00 m;

 • - POT max = 75%;

 • - CUT max = 2;

 • - retragerea minima de la aliniament = 5,00 m.l.;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m.l.;

 • - retragere minima fata de limita posterioara a proprietatii: 5,00 m.l.;

 • - circulații și accese: accesul auto si pietonal in/din incinta se va realiza din str. Gheorghe Donici, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulatie;

 • - amenajarea unui numar de 76 locuri de parcare in incinta amplasamentului;

 • - echipare tehnico-edilitară: racordarea la retelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de detinatorii de retele

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, O.C.P.I. Bacău (hotararea insotita de documentatia de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Biroului Autorizatii in Constructii si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacău, in vederea verificarii legalitatii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.M./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL