HOTĂRÂREA NR. 250 DIN 27.11.2020

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea d-lui Rusu Mihail-Manuel, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 561219'15.09.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 30518.'07.09.1999 de la dl. Ungureanu Albert;

-Cererea d-lui Ungureanu Albert, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 561263/15.09.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 30518/07.09.1999 către dl. Rusu Mihail-Manuel;

-Contractul de Concesionare nr. 30518/07.09.1999 încheiat intre Municipiul Bacău si dl. Ungureanu Albert;

-Contractul de Vânzare- Cumpărare autentificat sub nr. 1626/19.08.2020 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Cererea d-lor Ghiurcă Romeo si Olani Mihaela, prin împuternicit Ciceu Maria, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 570319/22.10.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 26807/26.08.2002 de la dl. Bardasu Valentin;

-Contractul de Concesionare nr. 26807/26.08.2002 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Bardasu Valentin;

-Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 3173/20.12.2018 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererile d-nei Ilie Rodica, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 568822 si 568824/15.10.2020 prin care solicita preluarea Contractelor de Concesionare nr. 100622/28.10.2009 si nr. 56569/10.12.2007, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69520/08.12.2014 de la di. Irimia Traian;

-Cererile d-lui Irimia Traian, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 568817 si 568823/15.10.2020 prin care solicita cesionarea Contractelor de Concesionare nr. 100622/28.10.2009 si nr. 56569/10.12.2007, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69520/08.12.2014 către d-na Ilie Rodica;

-Contractele de Concesionare nr. 100622/28.10.2009 si nr. 56569/10.12.2007, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69520/08.12.2014 incheiate intre Municipiul Bacau si d-nii Irimia Traian si Irimia Carmen-Ilona;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 888/30.09.2020 la Biroul Individual Notarial Riglea Adrian;

 • - Cererea d-lui Pascariu Constantin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 571643/29.10.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 33161/29.09.1999 de la S.C. ELECTROPAS S.R.L.;

 • - Cererea S.C. ELECTROPAS S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 571641/29.10.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 33161/29.09.1999 către dl. Pascariu Constantin;

 • - Contractul de Concesionare nr. 33161/29.09.1999 încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. ELECTROPAS S.R.L.;

 • - Rezoluția nr. 11391T3.10.2020 pronunțată in ședința din data de 13.10.2020 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 54518/08.10.2020;

 • - Hotărârea nr. 2/05.10.2020 a S.C. ELECTROPAS S.R.L.;

 • - Certificatul de Radiere eliberat la data de 14.10.2020 de Oficiul National al Registrului Comerțului -Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău ;

 • - Cererea d-nei Dinu Coca, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 572591/03.11.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69805/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68976/19.04.2019 de la dl. Daba Alexandru-Mario;

 • - Cererea d-lui Daba Alexandru-Mario, Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 572600/03.11.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 69805/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68976/19.04.2019 către d-na Dinu Coca;

 • - Contractul de Concesionare nr. 69805/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68976/19.04.2019 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Daba Alexandru-Mario;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1191/02.06.2020 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

 • - Cererea d-lui Prodan Comeliu-Constantin, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 575297/13.11.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 39999/177/02.11.1998 de la S.C. EXTAZ S.R.L.;

 • - Contractul de Concesionare nr. 39999/177/02.11.1998 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. EXTAZ S.R.L.;

 • - Rezoluția nr. 16963/13.11.2019 pronunțata in ședința din data de 13.11.2019 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 65976/12.11.2019;

 • - Hotararea nr. 1/24.09.2020 (cu Actul Adițional autentificat sub nr. 1721/18.12.2019 la Societatea Profesionala Notariala ”Umbrarescu Stefan-Sorin si Raluca Umbrarescu”) emisa de S.C. EXTAZ S.R.L.;

 • - Cererea d-lui Ungureanu Mihăiță, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 560661/14.09.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68615/05.02.2018 de la d-na Burducea Cornelia;

 • - Cererea d-nei Burducea Cornelia, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 560657/14.09.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68615/05.02.2018 către dl. Ungureanu Mihăiță;

 • - Contractul de Concesionare nr. 68615/05.02.2018 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Burducea Cornelia;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 233/09.03.2020 la Biroul Individual Notarial Burlui-Buznea Lacramioara;

 • - Cererea d-lui Baciu Tiberiu, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 570384/22.10.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 29123/31.08.2001 de la dl. Zamfirache Mircea-Sebastian;

 • - Cererea d-lui Zamfirache Mircea-Sebastian, prin imputemicit Zamfirache Maria, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 570368/22.10.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 29123/31.08.2001 către dl. Baciu Tiberiu;

 • - Contractul de Concesionare nr. 29123/31.08.2001 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Zamfirache Mircea-Sebastian;

 • - Contractul de Vanzare- Cumpărare autentificat sub nr. 3307/07.10.2020 la Societatea Profesionala Notariala Alexandru-Marius Bîrgăoanu si Adina-Beatrice Bîrgăoanu;

 • - Cererea d-lui Strat Vasile, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 570375/22.10.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68984/23.06.2017 de la dl. Viță Florin-Octavian;

 • - Cererea d-lui Vîță Florin-Octavian, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 570408/23.10.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68984/23.06.2017 către dl. Strat Vasile;

 • - Contractul de Concesionare nr. 68984/23.06.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Vîță Florin-Octavian;

 • - Actul de Dare in Plata autentificat sub nr. 194/21.02.2019 la Biroul Individual Notarial Zaharia-Ciorcilă Mihail;

 • - Cererea d-lui Vaman Daniel-Nicolae, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 550645/03.08.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 11036/28.03.2005 de la dl. Mustea Iulian;

 • - Contractul de Concesionare nr. 11036/28.03.2005 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Mustea Iulian;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1678/20.07.2020 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

 • - Cererea d-nei Preda Maria, Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 574479/10.11.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 19742/16.06.1999 de la dl. Plămadă Gică-Ovidiu;

 • - Cererea d-lui Plămadă Gică-Ovidiu, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 574432/10.11.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 19742/16.06.1999 către d-na Preda Maria;

 • - Contractul de Concesionare nr. 19742/16.06.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Plamada Gica-Ovidiu;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2788/10.11.2020 la Societatea Profesionala Notariala Zaharia Ciorcila;

 • - Referatul nr. 577212/20.11.2020 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577347/ 20.11.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577348/1/20.11.2020;

 • - Raportul Arhitectului Șef- Compartimentul Evidență Concesionări înregistrat cu nr. 577348/2/20.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1199/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1200/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1201/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1202/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1203/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. 2 lit. “c” si alin. 6 lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 362 alin. 1 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68615/05.02.2018 încheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău, de la d-na Burducea Cornelia la dl. Ungureanu Mihăiță.

 • (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 30518/07.09.1999, incheiat pentru suprafața de 11,00 m.p. teren de la dl. Ungureanu Albert la dl. Rusu Mihail-Manuel.

 • (3) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29123/31.08.2001, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren de la dl. Zamfirache Mircea-Sebastian la dl. Baciu Tiberiu.

 • (4) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68984/23.06.2017, incheiat pentru suprafața de 30,00 m.p. teren de la dl. Vîță Florin-Octavian la dl. Strat Vasile.

 • (5) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 11036/28.03.2005, incheiat pentru suprafața de 26,40 m.p. teren de la dl. Mustea Iulian la dl. Vaman Daniel-Nicolae.

 • (6) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 26807/26.08.2002, incheiat pentru suprafața de 19,55 m.p. teren de la dl. Bardașu Valentin la d-nii Ghiurcă Romeo si Olaru Mihaela.

 • (7. 1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100622/28.10.2009, încheiat pentru suprafața de 11,16 m.p. teren de la d-nii Irimia Traian si Irimia Carmen-Ilona la d-na Ilie Rodica.

 • (7. 2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 56569/10.12.2007, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69520'08.12.2014, încheiat pentru suprafața de 19,90 m.p. teren de la d-nii Irimia Traian si Irimia Carmen-Ilona la d-na Ilie Rodica.

 • (8) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 33161/29.09.2020, încheiat pentru suprafața de 9,68 m.p. teren de la S.C. ELECTROPAS S.R.L. la dl. Pascariu Constantin.

 • (9) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69805/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68976/19.04.2019, incheiat pentru suprafața de 13,67 m.p. de la dl. Daba Alexandru-Mario la d-na Dinu Coca.

 • (10) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19742/16.06.1999, încheiat pentru suprafața de 28,44 m.p. teren de la dl. Plămadă Gică-Ovidiu la d-na Preda Maria.

 • (11) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 39999/177;02.11.1998, încheiat pentru suprafața de 18,00 m.p. teren de la S.C. EXTAZ S.R.L. la dl. Prodan Comeliu-Constantin.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata persoanelor nominalizate la art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta încasări Debite.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., I.MVO.R.AJEX.l/DS.l-A-2