)/) ■

(((wt

t'/ijf/fft/ '^(■rt//a/   //ff H(Tf/<fft/fS( P/jacă r/

HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 25.02.2020

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din 25.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.02.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Constatarea faptului că, la începutul ședinței extraordinare din data de 25.02.2020, domnul Președinte de ședință ales în condițiile art. 123 alin. 1 din OUG nr. 57/ 2019 lipsește din motive obiective;

-Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

-Propunerea domnului consilier local Ilie Bîrzu care a fost adoptată;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) și art. 123 (3) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din 25.02.2020 în persoana domnului consilier local CĂTĂLIN- BOGDAN CREȚU.

Art. 2. - Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 și OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4.-Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

comunică în termen legalității.


Art. 5. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea

CONSILIERI LOCAL MARIA- RALUCA ILIE BÎZU DANIEL- DRAGOS SSKAL AL MUN. BACĂU

IDIU POPOVICI


•            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

\ ’ \ SECRETARUL GEN 1Ș        NICOLAEZQ/

' -t»