HOTĂRÂREA NR. 249 DIN 27.11.2020

privind concesionarea directa a unor suprafețe de teren situate in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Foltea- Crețu Loredana, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 571067/27.10.2020, prin care solicita concesionarea suprafeței de 4,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 545154/15.07.2020 din care rezulta ca terenul solicitat pentru concesionare nu a fost identificat ca fiind revendicat in baza Legilor Proprietății;

-Cererea d-lui Butnariu Robert, înregistrata prin e-mail la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 61718/27.05.2020, prin care solicita concesionarea suprafeței de 7,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 61718/11.06.2020 completata cu Decizia nr. 9068 din ședința din data de 10.04.2019 a Guvernului României - Comisia Speciala de Retrocedare;

-Referatul Arhitectului Șef al Municipiului Bacău cu nr. 577245/20.11.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577300/ 20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577301/1/20.11.2020;

-Raportul comun al Direcției Arhitect-Șef și al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 577301/2/20.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1195/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1196/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1197/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1198/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13 alin. 1, art. 15 iit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. 2 lit. “c” si alin. 6 lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. “a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 362 alin. 1 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1.1.) Se aproba concesionarea directa către d-na Foltea-Crețu Loredana, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 87135, înscris in cartea funciara 87135 UAT Bacău, pentru realizarea unei extinderi -balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

(1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Butnar iu Cornel ia-Adriana si Butnariu Robert, a suprafeței de 7,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 87192, înscris in cartea funciara 87192 UAT Bacău, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuință, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 Se aproba redevența in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenurile prevăzute la art. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 3 - parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3 Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractele de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-iui Primar al Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. CĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVI


N.O.P., I.M./0.R.A./EX.1/DS.I-A-2

Silviu


Marin


Plan de amplasament si delimitare a imobilului (intravilan) Scara 1: £00Î-5-ț/


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

4

intravilart-imobil neimprejmu t

Total

4

B. Date referitoare la construcții

cod constr.

Cad Destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mentiun'

Total

Suprafața masurata,S ■ 4 mp

Suprafața din act, S = 4 mp

£i«cvt»ni,'

S C. TOP EVAL CAD S R L

Confirm * seculare* miiurefofrtx 1* 1«tor\ ettlMtJ     urlocmtlh tfecumen ti tar c*dAt4 nit $4

cwfpoDdeAța *c*$i*ta cu utâUto* Cin teren

Digitally signed b/OTn4lura“’"™sn" Silviu-Gheorghe Mărire**

.       Date: 2020.09.25

h* picior

CoMfm nMtoduceoB tritaBtluM «     <Jb            s»

•b-1t>u.n»& rtifrn*uJu« WdorJiJ

luliahri^fa Iulian Arbunea

UIMMAimni. 2020092g

sarsptog^ArbfelHea 1S:30:42+03'00

i4:un.ir —

Reason: S C. TOP evalcadsM 1 oc.ntinn- RO-FPJ41R71


'-f            '              ■ \

PREȘE|>lM If DE ȘEDINȚĂ ana-M? UELAGROZA
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AI. MUN.Bi

NICOLAE-OVlDlt P


ANEXA NR. 135 la regulament


Nr. cadastral

87192


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1 : 500


Suprafața măsurată a imobilului (mp) Adresa imobilului


mun. Bacau, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 4, jud. Bacau
Arlrîan                i 5«mn»c digital d« Adrian Oarangiu

MUIIdll LJdfdlIțJIU D»ta:2WO.IO.i<m;l9S9+<35<ro‘


A. Date referitoare la teren


Nr. Parcela 1


Categoria de folosința

| Cc

Total


Suprafața w 7 7


Mențiuni


IMOBIL NEIMPREJMUrt


Cod


Destinația


B. Date referitoare: la construcții


Suprafața construita la sol ___________(™P),....... ............


Mențiuni


Total


Executant: DARANGIU ADRIAN RD-BC-F-0118 (CAT. B) Tel. : 0740.657.362

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura ți ștampila


Suprafeia măsurată a imobiljui = 7 mp Șuprafeta din act ~ 7 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului In baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafe


Data: 19.10.2020


Ștampila 8CPI


Digital/ slgoad by Ion

PtpTfofi^rucianu

W2W


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


-7S-KUl numelui veeJnukii Suptofețete se rot

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRET ARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE-OVI Dl U POPOVICI
FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR.

S - 4,00 m.p.; 7,00 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU

CONSTRUIRE BALCON CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

16

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. Ia nivelul anului fiscal 1993

I = 161,7935 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2020, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 - 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

Kg = 13 ■ apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 ■ servicii asigurate de municipalitate

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

Ku = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 2,5 - durata = 25 ani

K16 = 1,0 - locuința

Taxa min/m.p./an. = 0,0025 x 161,7935 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x


PREȘEDINTE DE ȘEDlN^


ANA-AMNU,


GROZA


ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU. NICOLAE - OV1DIU POPOVICI /J

ÎNTOCMIT, ionică MIRELA


CONTRACT DE CONCESIONARE

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin PRIMARUL MUN. BACĂU______m calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

cu domiciliul/sediul in județul , Municipiul , Str. , legitimata cu /inamtriculata la Registrul Comerțului sub nr.

, Cod Unic de înregistrare ______________________, reprezentata de

, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 13(1) si art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.  din 2020, a intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

 • II, OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de  m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, , înscris in cartea funciara nr.

/UAT Bacau, avand număr cadastral.

Terenul in cauza va fi folosit de către concesionar pentru REALIZAREA UNEI EXTINDERI - BALCON CE VA AVEA DESTINAȚIA DE LOCUINȚA, CU RESPECTAREA MATERIALELOR, FORMEI, DIMENSIUNILOR, FINISAJELOR, CROMATICII SI A RAPORTULUI PLIN/GOL CU A BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE SI CU INTERDICȚIA DE A EXECUTA USI DE ACCES SPRE EXTERIOR, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietății concesionarului.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3 - Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv .

Art. 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii.

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care părțile nu convin asupra unor noi condiții cu privire la prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

 • IV. PRETULCONCESIUNII

Art,5 - Redeventa concesiunii este de  lei/an, reprezentând taxa anuala de concesionare.

Art. 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art, 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 8 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

ArL 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art. 10 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art. 11 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita), garanția de concesionare in valoare de lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art. 12Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2020 este indexata.

 • V. MODALITATEA DE PLATA

Art. 13 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr., deschis la

, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 14Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art. 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

ArL 16 - Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze $e sancționează conform legislației in vigoare.

Art. 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art. 18Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Modificarea CAP. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE - se va consemna prin Act Adițional semnat de parti si va constituie anexa prezentului Contract de Concesionare. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art. 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art, 20 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art. 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.060 Iei RON/m.p.

Art. 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data încheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea.

Art. 23 - Concesionarul are obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investitii pana la termenul prevăzut in autorizație.

Art. 24 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

ArL 25 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

VIL ÎNCETAREA concesiunii

ArL 26 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

ArL 27 ■ La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

ArL 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ( ART. 27.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza :

 • - BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de m.p. - se vor

reintoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

 • - BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensatii bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 29 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art, 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

ArL 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

IX.LITIGII

Art. 32 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI, DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art. 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art, 37 - Orice intelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art, 38 - Concesionarul are obligația sa inscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art. 39 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 40 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau, cu suprafața de m.p., s-a incheiat astazi , la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si doua exemplare pentru concedent.

CONCEDENT


CONCESIONAR

MUNICIPIUL BACAU

prin PRIMAR.

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TIBERIU CIOBANU

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE,_______

DIRECȚIA JURIDICA, VIZABLEGALITATEA, „

ÎNTOCMIT, IONICA MIReEĂS. ''

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU. NICOLAE-OV1DIU POPOVICI


//


HOTĂRÂREA NR. 249 DIN 27.11.2020

privind concesionarea directa a unor suprafețe de teren situate in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea d-nei Foltea- Crețu Loredana, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 571067/27.10.2020, prin care solicita concesionarea suprafetei de 4,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 545154/15.07.2020 din care rezulta ca terenul solicitat pentru concesionare nu a fost identificat ca fiind revendicat in baza Legilor Proprietății;

-Cererea d-lui Butnariu Robert, înregistrata prin e-mail la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 61718/27.05.2020, prin care solicita concesionarea suprafetei de 7,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 61718/11.06.2020 completata cu Decizia nr. 9068 din ședința din data de 10.04.2019 a Guvernului României - Comisia Speciala de Retrocedare;

-Referatul Arhitectului Șef al Municipiului Bacău cu nr. 577245/20.11.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 577300/ 20.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577301/1/20.11.2020;

-Raportul comun al Direcției Arhitect-Șef și al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 577301/2/20.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1195/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1196/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1197/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1198/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13 alin. 1, art. 15 lit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. 2 lit. “c” si alin. 6 lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. “a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 362 alin. 1 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - (1.1.) Se aproba concesionarea directa către d-na Foltea-Crețu Loredana, a suprafetei de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 87135, înscris in cartea funciara 87135 UAT Bacău, pentru realizarea unei extinderi -balcon ce va avea destinatia de locuinta, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

(1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Butnariu Cornelia-Adriana si Butnariu Robert, a suprafeței de 7,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 87192, înscris in cartea funciara 87192 UAT Bacău, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuință, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - Se aproba redevența in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenurile prevăzute la art. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 3 - parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractele de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Bacău, in vederea verificarii legalitatii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.M./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL