Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 13.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.574149'9.11.2020 înaintat de către Cabinet Primar;

-Referatul nr.574388/10.11.2020 înaintat de Direcția Economica;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 574387/ 10.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574423/1/10.11.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 574423/2/10.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1185/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1186.13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1187/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1188/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1189/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 alin. 1 lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 litera “b“, alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1 Al.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONȚII CĂltĂL SEBAS^IAN ?CERN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 247 DIN 13.11.2020


Dat»: 10/11/21120

Tic:          paj: 1 • mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimară 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trioi l

Trim.II

Trim.111

Trim.JV

A

B

1-5M+S+*

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL VHN1TUM-BUGET LOCA».

41*656,v|

126,)M,«3

97.7*6.71

12U.t44.l3

75619,34

428.161.31

42I.6ÎU2

374.1 IU.%

000202

). VENITURI CURENTE

37» 525,95

97 232.23

«6.4*1,74

119.192.64

75 619.34

340 022.66

349.313,06

362.49239

000302

A. VENITURI FISCALE

JU2 «97.2b

77*06,37

66.216.00

103.618.29

5S.256.S4

2*4 623.OL

290.776.00

302.939.00

OWM02

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CaHTAL

164.159,00

41.104.00

40 895.00

41.108,00

41.048,00

I76.596.0C

1*4.741.00

193*40.00

030002

A1 2 Impurii pe venii, profil ti cauijurv

din capiul 3c h pcrusMK fizice

164.159,00

41 loa.ou

40 895.00

41.108.00

41.048.00

176 596,OC

184.741,00

193*40,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155.1X1

97.00

SM.Oi,

620.00

651.00

030218

Impozitul pe veniturile din uanslcnil proprielalifcu imobiliare din patrimoniul personal

562.00

155,00

155,00

155,00

07.00

590.0c

620.00

651. OU

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 $07.00

40 953.00

40 740.60

40.953,00

40.951.00

176OM..OC

1*4.121,0(1

I9J 189,OU

040201

Cote dcfalcslc din tmpoeuul pe

venii

163 443.00

40 953.00

*10 SKcdM)

40.953.00

40.951.Oi»

172 DOO.OC

uo.Gno.oa

1*9630.00

O4O21M

Soroc alocate 4m cotele <fcf«lci(e din

im paulul pe x ciur peni™ celui ibeerca

buțciclor Lx.le

154.1X1

154.00

4 006. DC

3.52I.BU

3.559,00

O7OUO2

Aî Impozite si (au pe propiwiste

50715,25

20 432.37

10,275.00

15.815.34

4.192.54

35 994 ,w:

3* 479.00

40.54 l.au

070J

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

.$0 715,25

20432.37

10 275,00

15.815.34

4.192.54

3$ 994.W.

38 479,00

40.541.00

O7O2UI

Imperii si taxa pe clădiri

34 542.53

U 056.00

7 711.00

ll.5U7.99

2 267,54

25*10.00

27.295.1»

29357.OU

070202

IcDpowi >i pe kren

12 .192,72

6 036,37

1 5 MM»

3.432,35

1 (65.00

20UJM.

6 350.00

43311.00

070203

Ts.ee judicisic de timbru ti Uie lave

de timbru

2 245,00

*40,00

505,00

450.00

450.00

3.I0U.0C

3.200.00

3 2DO.UB

070250

Alte impozuc ti tace pe prpjiricUic

1735.00

500,00

500.00

425.00

3HJ.W

884.0C

1.634,00

1.634.00

100002

A4 Impozite si lase pe bunuri si servicii

«5622.95

15.416.»»

14 146.00

46.493.95

9.657,00

72.033,OC

*7.555.00

6J.55S.OO

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.9» 1.95

9 790.00

9.997.60

3* 042.95

* 0*2,00

57. |J2,«

51.IW.O0

51 1 H.UO

110202

Suine defalcate din iaca pe valoarea adaugau pcnini firualarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. txoKkx, rrwnicipiitof 5> sectoarelor' Municipiulw București

35.429,00

9.303.00

1 705.1»

9 *25.01»

7.596.(10

43.975.Of

44 377.00

44.7HII.Ofi

110206

Sume defalcate din laxa pe ' aloarca

penim cttahtarca bvgcbctor

locale

27 «77,95

*06.(M

27.074,95

5.577.ini

5 3M5JW

110209

Sume defalcate din lașa pe v aloarc adaugsi. pentru finsnurca intaumsntatu. pankndm ti acelui confcnon.l

2.605,00

487.00

wuia

1.146.00

4*6.00

J.945.01

1.945 00

1 945.00

»2O3

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

|$,W

9.00

6.W1

Dau: IO/U/2O2OTir:         pag: 2 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor ressatue

Trim 1

Triin.il

Trim.il]

Trim.IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

l

7

8

9

12020?

Taxe boulKic

15,00

9.00

4.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,1)0

92.00

9V,(X>

61,00

53,«0

3)1,14

327.00

343,00

I5O2OI

Impozu pe spectacole

163,OU

52,00

50.00

31,00

39,00

170,14

175,00

176.00

150250

AHc laxe pe •micii specifice

133.00

w.uo

•W.00

30.00

23.00

141,(4

152,00

167.(10

l<»2

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATJ

19.400.00

5,525,00

4 053.00

*300.00

1322.00

14.600,or

15.330,09

16,097,00

160202

Impotii pe mijloacele de iranspon

177*7.00

5.000,00

3500.00

7.900.00

13*7.00

I2.9I7.IX

13 7I7.O&

14.484,00

160203

Tine 11 utile penuu eliberarea de

licențe si aulorualii de funcționare

1 0l3,lU

525,00

553.00

400,09

135,00

1.613,14

1.613,00

1 613,00

18OOO2

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

î 400.00

S50.1»

9U0.D0

291,00

3$0.60

11102

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.44XKOO

159.00

900.00

291.(19

359.60

180250

Alte impozite ii laxe

14410.00

850.00

900,00

29 LOT

359.00

290002

C Veatluri ncCicale

75 628.75

19425.86

29265.74

15.574.35

20.362.80

55.399,69

S8.537.OT

59553.30

JtMMMJ

C! VturtundtnpttywicllU

14 49v.M

3.401,4?

5 050,00

6.852.57

I.I92.OT

11M7, (M'

12 705.00

13 340,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496.04

3.461.47

3050,00

6.852.57

1J92.OT

12097.14

13.3411.00

30020)

Viuwn’Mt din profilul nel a) icptilor

1U10CIOO1C

57.32

15,00

42.32

31X1205

Venituri din concesiune n induucri

14 331,04

3.216.43

3 ooo.oo

6152.57

1.192,00

12.097.W-

I2.7O5.OU

13 34V.0O

314120530

AIk ecruluri din concciiiun u inchi-

nen de cane inuuuuile puNke

14.331.04

3 2*6,43

3.000,00

6152,57

1.192,00

12 097.(4-

12.705 ,<î0

13.340,09

300250

Alic «tuluri du» proprielatc

107.6»

I00.1W

7.6»

33OCO2

C2, Vanzaridubtuuirisiacnieu

61.132.71

16.024,39

17.215.74

8.721.7*

t«. 170,80

43 302.6»'

45.83206

46 2i3,3‘3

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITAT1

9 205,02

2.455,00

2.715,02

2.232.OT

1.803,00

9.647,(4»

) 0.130,00

10637,00

330208

Vcniluri din prcsllli dc SCA leii

8.136,02

1072,00

2.405.02

2.017,99

).642,(10

9.64?.<H>

IO.IW.tM

10637,00

330210

Cownlama pxintitur sau «w>1 maiori lor

legali pcMAi intrciincrea copiilor m

CÎCK

451,00

150.00

150,00

190,00

51.09

330228

Venituri dih recuperarea <bdtutehh>T

de iodceaix impuiatu « dc^u^ubin

63.00

33,00

10.00

10.09

10.00

330250

Alic venituri dmpreslari dc servicii

ualic xmnau

555.00

’OO.OT

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

2)5,00

70.00

65.nO

45.no

3S.OT

340202

Taxe cslrapidieiarc dc timbru

2)5,00

70.00

65, no

45.00

35.60

3502

AMENZI PENAUTAT1 $1 CONFISCĂRI

8.46» .00

2 600.00

2 200,00

2.090.00

1.668,60

9 574.M

10 053,(4»

35021»!

Venituri din amenzi si alic saacuuni

aplicaic pountt dirpaaiidor kjalc

24O0.W

1MI.IX1

700.00

500,00

4U0.OQ

350250

Alte amenzi. pcnaliuti» conTucan

6 Oat.Olt

1.800,<»

1 500,14)

1 500.91)

l.26«.i>0

9.118.0»

9334.W)

IV 053.00

Datn: [ 0/11/2020_______Tît:______p»g: 3 * m*‘ ,c*~

Prevederi «au»k buget 2010

Prevederi trimeatrUle buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare desdntie stingerii plutitor restante

Trtm 1

Trtm. 11

Trim.lli

TrimJV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3U+Î+4

l

3

4

5

6

7

8

9

JMJÎ

DIVERSE VENITURI

35.140.69

7.5OO.OO

7 531.11

4 444,7*

15 664.80

24 537.W

2U.12S .06

25.5’3.39

360206

Taxe speciile

17.762.60

6.000.00

6.000.00

3(100.00

2 762,00

24 087,9)

25.629*0

25.514.01

360250

Ahc teiiUuh

I7.J78.69

1.500,00

1 531,11

1.444.78

12.902,10

449,7»

498.26

9.31

5702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

t 104.00

3.399.39

4 704.61

370203

Varaanunlc din kcIhoici de fuaciwnsre

penuu finanurei nebunii de dcztohve

1 bunelului local

-47.3*0,16

-32.292.91

-5 475.39

-1.283.97

•5.327.89

370204

Vanatninic din uc<m»bci dc funcționare

47.JW.lt

32.292,91

5.475.39

4.283.97

5.327.89

370250

Atu uanafeiun i ciumate

8. 104.00

3.399,79

4 7<M,61

410002

IV. Subvcaui

26.121.43

18.556.59

6 613.35

951.49

11.30*3»

HI. lut,96

2.239.33

420002

Sabicmii de b alic nivele alr

adminiMiilici publice

26 121.43

1 «556.59

6 61345

951.49

11.301,00

IO.16*.<>6

2 239.33

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

26 046.69

H 556.59

6 S77.M

9IL22

11.308.WI

10.168.96

2 239,33

4’020)

Programul Tcrmoficwc

4 652.76

4 652,76

42020)0]

Sume «Jocttc dc la hujchrî dc stat pentru

Programul Terraoficaic

4 652.76

4 652,76

420211

Finanțarea unor cheltuieli ik capital

ak urutciiltx dc rmaiamant

pfcunKcrsnir

4t,00

41,00

420220

Subv cnlii dc 1< bujctul dc Hm cauc buțcictc locale ncteure iun inc ni derulant pKaetlcka finanțare din fonduri cxicibc nciainbuiixbiic(FEN) jkHttdeiace

151.69

151.69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalmrca lot urmei cu lemne, cărbuni, eambustibtl peirohen

1,19

1,19

420265

f iaaiuatca programului NmiomI dc

Dcd* citare Local#

17.018,36

17.01t.36

-842,24

842.24

420269

Subvenții dc la bujetul ck jiat cwc bugetele locale ocCcMic tustineni derulării proiectelor finwlaic dm foadwi externe aeramburabiletFENlpouadcrwc. afetente perioadei de programare 2014-2030

1 3*0.53

1 538.23

684.54

-842.24

11 308.1»

HI. 168.90

2 239.33

4202*0

Subvenții de la bugetul dc rut pentru «ktoruuea cheltuielilor pentru carantina

2.431.16

1 8*8.94

542.22

4202*2

Sume ctocatc pentru suraulcnwl dc risc

370.00

370.00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74.74

35.47

39.27

430241

Sume akxek pentru cheltuielile cu

Data ; 10/1 ț/202»_______TX:__________pag: 4 - mii iei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triml

Trim.li

Trim.lU

Trim.lV

A

B

1-H4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

alocația dc h/tno si cu indcnwuxato* <k

cazne pentru pctjvnaJiU din klilc

«xilk publice aflat m ieoluc (xcccr.

Utili locul de manei

24.74

35.47

39.27

4502

SUME PRIMITE DE LA UEMLTI DONATOR) IN

CONTUL PLATI LOR EFECTUATE SI

I'KEFINANTARH

670,55

690,55

45020}

Fotului European de Dezvoltate Regionale

690.55

690,55

4102

SUME PRIMITE DE LA UL'ALÎt DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AfRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

14.318.08

10.317.01

4.001.07

76.830,62

62.139.30

9.379.24

41020!

Fondul Eotapcjn de De/taliare RegiorutaFEDR)

11.462.98

8.064.48

3.391.50

76.7*7.12

62.13930

9.379.24

4SO2OÎOI

Soaie primite in contul plătitor efectuate

in luul curent

11 259.45

I.U64 48

3 1*4.97

76.787.1’

62.139.30

9 37924

48020102

Sume prifnik m conud ptadoc efectuate

w anii anicncît

203.53

203.53

480202

Fondul Social EuropcinlFSEI

2155,10

2.252.53

603.57

*115»

41020201

Sume primite in contul pitelor efectuate

in inui curent

2.557,37

2.252,53

304,84

43.5»

41020203

PreHnantare

297.73

297.73

4W0

VENITURI PROPRII

W8.5W.W

«4.042,84

71 780.13

«1.149,69

67,537,34

282.900,6*

297.414.116

310.3’4,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

429 552,23

194.763,59

96014.11

99 «56,13

31.917.70

421.161,3

421621.32

374.) il)«6

UI

CHELTUIELI CURENTE

344,131.87

131.761.61

«U.IOi.34

91 492.18

33.776.74

396.839.3

315 032.32

337.521.%

Io

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

71.465.45

24.394,44

21.14i.48

19263,70

6.665,83

61.646,0*

62.355.UO

62.171,OU

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

109 350.20

50.979,65

31.522,69

17.323.21

9 525.1»

109.465.0*

120.361.00

135 252.OU

30

TITLUL HI DOBÂNZI

1.744.60

2.351.00

2.560,60

2319.70

L506JU

1685.1»

7141.00

5 «07.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

11571.95

5.500.00

26071.95

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

500.0a

50o.t»

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLKE

37 975.94

12.327.22

10611.00

1I.39S.S0

3.569.22

30 856.0*

30 300.00

31.100.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

25.166.91

10 983,31

4345.611

6 749.92

loix.oo

15.600.1»

16.200.00

16100.00

$6

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1 925.91

LSI 5.55

2674.05

4 736.31

44.241.24

50 098.88

51 07* .2^

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24 «24.20

12 433.00

4.Î1MM0

5.082.90

3 128,00

20.312.1»

|« 060.00

IX (XHH1O

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19 017.63

13 684.94

5.332.69

102 55ti.tr1

76.I186.44

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 919.0»

4.416.10

336.90

601. U

1.557.90

2.977,00

3 99KQV

3.990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.067,31

48.594.76

9 522.11?

I 714.92

165,%

bata: 10/11/2020 Tit:          pag: 5 -mii kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Ksrimari 2022

Estimări 2023

TOTAL

«lin care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tritn 1

Tritn.il

Triiu.il!

Trim.1V

A

B

I-3M+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4fc 5tM,?6

9.523.07

1.714,92

165.56

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26225.00

765.5.60

6 797.00

6 797.00

4.975,40

3i.J22.<X.

36 <89.00

3t 589,90

SI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26.225,00

7 655.(0

6 797.00

6.797,110

4.975,40

3I.322.UL

36.519.00

36.519.00

14

PUti efcciuau: in anii precedent! si

recuperate in mvi curent

-171.95

-241,31

-405,60

-217.97

xs

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL

•871,95

-24M.M

-405.60

-217.97

5KXX12

Parte» l-s Servicii publice generale

67.691,01

25.J4X.OI

17 275.42

14.519.88

10 747.70

64 (.03,25

42.215,00

61.0X7,00

5102

AUTORITaTI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.370,31

19.451,72

tl 052.52

II.326,67

7.539.40

49016,29

48.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26 265,91

9.626.96

7 363,07

5.712.1»

3.563.00

21.894.K

16 411.00

16.611,00

10

TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL

17.105,00

4 745.00

4.455.00

4 435.00

3 470,00

|4 335 A

13 411.00

13.611.00

totn

Cheltuieli ssUriak tn bani

16.415,00

4 365.00

4.355.00

4.345.00

3 420.(10

17.230.lK

17.230.00

17.230.1»

ton 101

SjJiDldC b4Z3

15.041.00

3.940.(10

3 940.00

3 94(1.00

3.221.00

H.676.0C

15 676.00

15 676,00

1001 IZ

pieii te unof pcrsMftc din

dara unuaUt

414.00

115.00

115.»ft

II 5.00

60.00

4I4.0C

4I4.U0

4M.0U

l Oul 13

Of epiun de dcicjtxc

30.00

io.no

lo.on

10.00

30.00

30.90

100117

Indemnizații de hrana

670.00

1X1.00

2I2J»

190.00

80.00

100130

Alte drepturi «bkriafc in bani

moo

112.00

78.00

90.00

50.00

Jîo.tir

3)0.00

JJtl.oo

KX12

ChcUwcli salanak in natura

2X0,00

2X0.00

2X0.1K

289.00

Jta.ou

11X1204

Vcucbcre de lactnta

2X0.00

210.00

280.01

280,09

280.09

1003

Ccaonbutii

340,00

100,00

1110.00

90.00

50,(10

3W.IK

380.00

380.90

100307

Coauibuia uiguratorie pentru munca

340,00

100,00

100.00

90.00

50.00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

5.566,05

2.357.00

t 909.17

1.235,»

64.00

5.5CMUN

3 000.90

J.UW.OU

2001

Bunuri si xtvicii

3 5X3.02

1.242,00

1 267.16

800,16

273,00

30010)

Furnituri de birou

250.00

70.00

130.00

50.00

200102

Mamaie pcnirv cur steme

40.00

10,00

10.00

10.00

10.00

21» W3

InoIzM. iluminai » Tun* mouka

314.19

130.00

134.19

50.00

200 l(H

Ap*, canal «i salubri rate

40.00

15.00

15.00

10.00

200106

Pieae de schimb

235,00

100.00

10.00

55.00

200107

Transport

26,41

21.06

5,00

0.41

21X1108

Posta. xlecomunicoii. radio, tv.

HUCWl

128.00

315,00

315.00

65.06

(33.00

200130

Alte bunuri ii scmcir pentru

mueuncre si funcluxurc

1 149.42

5X1.00

571.*7

609.75

80.00

2002

Reperări curente

50.00

100.00

-50.00

2 (KM

Medicamente st materiale sanitare

13.80

13.X0

-70,00

200404

Dezmfectanti

13.80

13.80

•70.00

2005

Bunuri de natura obrccseloc de imentar

35.40

30,00

5.40

200530

Alte obiecte de insentM

35.40

30.00

5.40

21XHS

Pcplaian. delăsări, Uans(c«ri

26,00

25,00

l.(H>

I>»ta ; 10/11/2020________Tit:_______pag: 6 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «ouăle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trio» 1

Trim.il

Trim.lH

Trim.IV

A

B

I-3+4+S96

1

3

4

S

6

7

8

9

2<N60t

Dcplwari interne, dnattn. uanrferari

24,00

24,00

21XW

Deplasări ia «ummusc

2,00

1.00

1,00

2011

Cârti. publicării si materiale

doeumetHire

10.00

15,00

15,00

-20.00

2012

Cauiulunia si expertiza

4*0,00

230.00

200,00

50.00

2013

Prepuic profesionali

10,00

10.00

10.00

2014

Proucm mwo

25,31

5.00

20.31

2030

Atic cheliuiclr

1 322,52

700,00

445,00

296,52

-119.00

203001

Reclama » publicitate

307,00

160,01)

200.00

140,1»

-213.00

2O3OOÎ

Protocol ti reprezentare

40,00

-40,00

305004

Chirii

504.00

150,00

J 10.00

110,00

134.00

2O3U3O

Alte cheltuieli cu bunuri » serv teii

511.52

350,00

135,00

24.52

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2OI4-2U2O

3 43986

2. *82,94

9S6.9O

59,29

5W2

Hogranx: din Fondul $ncUl Euiopcin (FSE)

3.439,46

2.482.94

956,90

59.29

5JC020I

Finamarea naționala

503.14

360.31

143.53

SM12O2

Finaniarc* externi ncrambursabila

2 855,10

2 041.73

*13.37

50.40

5W2O3

Cbcltuidi nccligiWc

80,92

<0,92

W

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.Wt

42.1»

29,00

$940

Sume aferente persoanelor eu handicap

ncinetdraic

155.00

42,00

42,00

42.00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.916,9$

3.)69.)6

->81,21

l W»

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.986,95

3 169,16

-183,21

1.00

710!

Aeuve fixe

2.916.95

3.169,16

•11331

!.l»

710)01

Construcții

600.00

627,00

-27.00

7I01W

Mobilier, aparwura birotica si dic «Olive corporale

80.50

10.00

10.00

60.50

7)0)30

Ak< active fisc

2 304.4$

1532.16

•166.21

•59,50

7'1

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.225,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.975.40

27,123,00

31 589.00

31 5*9,00

IC}

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.235.00

6.655.60

5.797.00

5.797,00

3.975.40

2712100

3I.5K9.DO

31 589,00

KÎ02

Rambursări de credite interne

22.225,00

6.655.60

5.797.00

5.797,00

3.975.40

17 122.00

31 589.00

31 5*9.00

>10205

Rambursări de credite afaeaie duoriei

publice iMcme locale

22 325.00

6 65$.W

$.797.00

5.797.00

3.975.40

27 I22,oo

3l.5>9.tll>

3 t 5X9JK»

M

Plati efectuate m anii precedent) ti

recuperate in «nul curent

-107.5$

-107.55

8$

TITLUL XIX PLATt EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

.107,5$

-107.55

«501

Plăti clectuete w anii precedente ti recuperate in anul curent

•107,5$

-HD.55

Data 10/11/2020 Tit:__________pag: 7 «mitlei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tritn 1

Triiu.il

Trim.Hl

Ttim.1V

A

B

l“3h++5+6

2

3

4

5

4

7

S

9

850101

Plată efectuate m anii precedent) si rccupcrsic in anul curent io secțiune*

<k funcționare s bugetului loco!

-102,35

•107.5$

510201

Auionwi cxț<«t»vc p IcjuhJivc

SI.Î7O.3I

19,451.72

13 052,5»

1 1.326,67

7539,40

49016.2$

48.000.00

41.200.M

51020103

AuloniaiicxccuiiK

51.370.31

19451.72

13 052,52

11.326,67

7.539,40

49 016.2$

48 000.00

4f.2Q0.OT

5*12

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7 260,90

3 077,29

1642,10

«70,51

t.677.(W

6 7O2.OC

6.874.00

6.880.00

01

CHELTUIELI CURENTE

7 275.55

> 056.01

1.672.03

»7ii,S 1

l 677.00

6.702.0C

6.874,00

6 8S0.1H1

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.928,33

966,39

798.50

117,70

1.345.83

3 372.OC

3 3 44.00

3.350.00

1001

Cheltuieli salariate m bani

3.755,43

«77,60

779,40

100,10

l 321.33

K»ia?

Salarii dc baza

3.536.23

791,00

726,00

754,25

1 257.9»

100113

Drepturi de delegase

5.X0

4,00

0.80

41.10

L*0

10011?

indemnizații de hrana

1*4.40

52.69

52/al

18.70

641.50

100130

Atic drepturi salanalc in bani

59.00

23.09

27.95

8.05

1002

Cheltuieli salariate in natura

69.60

09.60

10(120.

VpudKtC dc tKWliJ

trt.60

69.6D

1003

Contribuții

73.30

1*2.10

19.1(1

17.60

17.50

10039?

Contribuția asigurat»te peninr munca

73.30

19.10

19.10

17.60

17.50

20

TITLUL II BUNURI S» SERVICII

1.199.32

t 262.71

344.53

163.81

128.17

i.wm.nr

1.800.00

l.JWO.OT

2<W1

Bunuri si sers icii

614,88

277,01

156,53

102,17

7'3.17

BMJtll

Furailwi (te barou

50,51

22,41

11.00

17,09

40.17

2m

Materiale pentm curatcruc

4,00

2,1X1

2.00

2MHO3

încălzii, iluminat si furia metrica

175.53

94,50

78.03

3,00

200104

Apa, canal si salubritate

31.20

10.60

8.60

5.00

7,00

200105

Cubursntt si lubrifianti

7.50

15,00

•5.1»

•2,50

200106

Piese de schimb

1,50

1.50

20011»

Pofta, tclecomwucatii, radio, Ir,

nw:nKî

43.1O

16.00

16.00

«.10

3.00

200)09

Materiale ai prestan de servicii cu

caracter funcțional

21.00

7,00

7,00

4,06

3.00

200130

Alte bunuri «i scenicii pentru

inirciuKrc si lunci iertat

240,47

I01.OT

38,90

70,57

23.00

2002

Rcforsâi curente

13.00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15.00

15.00

JtMUUM

DezmfcelaMt

15.00

15.00

2005

Bwtuii de natura obiectelor de internat

44.50

?.ix)

4.50

33.00

200530

Alte obiecte de im cNar

44.50

7.1*1

4.50

33,00

2006

Deplasări. dcUMii. transferări

4.00

6.50

-1.50

-1.00

200001

Dcpl ăstui interi», delăsări, transferări

4.00

5.50

41.50

-1,00

200602

Deplasări in suaiaaratc

1.00

-1.00

2011

Carii, publicații ai materiale

Data: lfl/H/2020 Tit:__________pag: 8 - mii tei-

Cad

De nu mire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.îV

A

B

11=3+4+5*6

2

3

4

5

6

7

8

9

doținrcnUxtf

o.5<>

2012

Comutunia si expertiza

4.00

5.0»

d,tK)

2013

Prețuire profesionala

2,00

3,00

-1.00

2014

Protecția «nuntii

3,60

3.20

0.40

2030

Aite chtttuicfe

1 197.74

947.50

186,60

13.64

59.00

203001

Reclam: si publicitare

2,00

45o

3.10

•5.60

203002

Protocol n tepre Molare

0,50

0.50

203003

Franc de asigurare non-vraia

3,00

1,00

2.00

203030

Alte ehcliiaeii cu bunuri si servicii

1 192.24

941.50

181.50

50.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

îw.oo

5IWX

500.U0

500.W

50W

Fond de rcren a bugctwu la dispoziția

amonlalilor locale

IUO.00

HKt.W

5$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 200,00

«10.00

5241.00

-120.00

2(30.00

U00.W

hltMl.tfl

1 300,1»

550 î

A. Trmsfcnui interne

l 200.00

600.1X1

520.00

-120.00

200.00

550118

Alte trarufemri curente mume

1 200.00

600.00

$20.00

-1’0.00

200,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20’0

118.00

118.00

5801

Piopunc din Fondul European de Dezvoltare

Regional* (FEDR)

1W.W

118.00

510(01

Finanțarea naționala

17.70

17.70

580(02

Finanțarea externa ncrMnburmbila

100.30

iWIJQ

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3UJXJ

9,00

v.u»

l,ftO

3U.UU

3090

5940

Sume ikrenii persoanelor cu handicap

ncincadrae

30.00

9.00

9.W1

9,«0

3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE nefinanciare

26.19

26,19

7(01

Active ftxe

26,19

26.19

71010)

Construcții

5.00

5.00

7(0130

Ahc active fixe

21.19

21,19

R4

Pieli efectuate m uw precedcnu ai

recuperate in anul curent

•34.84

-4.91

•29.93

«5

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE (N ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34.K4

-4.91

-29.93

li Sol

Plat) efectuate in aou pccedcuu si

recuperate in anul emerit

•34.84

-4,91

-29.93

«50101

Plan efectuate in anii precedenti ti

recuperate in anul curent in acțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,W

•4.91

•29.93

5t02i>5

Food de rezona bugetara ladupo.ulia

Data: IWi 1/2020 Tit:          p*g: 9 - caii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi Anuale buget 2020

Prevederi crimcstrisle buget 2020

Edtimari 2921

Ertimari 2022

Estimări 2023

TOTAL

di» care credite bugetare deatinnle atingerii plăcilor restante

Tritn 1

Trimit

Irtm.lH

Trira.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

g

9

auwtilatiloc locale

100,00

100,00

MX).«

51».00

500.00

54U2JO

Sen icu publice comunitare de

cirdenu > persoanei™

3 118.33

1 077,39

724.80

619.19

696,25

3 t»O.(R.

3 374,00

3.380,00

M03S0

Alte amicii publice generale

<448.37

1 899,90

917.30

250.62

980.75

3 142.BC

3 000,00

3.1X10.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9053.80

2 619,00

2.510,10

2.322,70

1.531,30

11H5.0C

7.341.00

6.1107,00

UI

CHELTUIELI CURENTE

9 MW

2 619.00

2.580,10

2.322,70

L.S31.31»

8 Î85.OC

7,341,1»

6 007,00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

309.20

261.00

20.20

3,00

25,00

200.0C

200.00

200.00

2024

CwDtSJcWK ii cmlun tfcrrnk-

tmpno uimitor

309.20

261,00

20,20

3,Oft

25.00

20240)

Comilioaoc s alic cotlon aferente

impnimuunkM externe

267.20

255,00

17.20

-5.1»

202402

Comisioane si Jtc costuri aferente

împrumuturilor imense

42.1»

6.00

3j>o

3.00

30,00

30

TITLUL Bl DOBÂNZI

8744.60

2.358.00

2.560.00

2.319.70

1.506.30

8 685.OC

7.141.00

5 8ii7.au

30<H

Dobânzi afereme datoriei publice imerne

* 388.60

2.358.1»

2.383.60

2.319.70

1.327.30

3(XJlt)|

Pob*a/j ifcTcmte dacici publice

iniei ne «hrcCK

8.381.00

2.351.1»

2.383,60

2.319,70

).337.30

3(*«

Dobânzi aferente datooci publice

cxleinc

356.00

177.110

179.00

300201

Dobânzi, tfcnauc datoriei publice

externe durele

356.00

177,00

MXM12

Puiet ll-t Aparate, ordine publice ti

«ițuurittnaiioiuh

21.393.74

8 3 «.90

6.595,72

6.211.82

229.30

I3.925.0C

12.012.00

12,760,09

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL;

21.393,74

8 356,90

6.595,72

6.211.82

229.30

I3.925.OC

12 012.00

I2.760.0fi

UI

CHELTUIELI CURENTE

19 928.34

6.971.90

6.462,02

6.265.12

2Î9.ÎO

I3 925.0C

12.012,00

12 766.01»

10

TITLUL) CHELTUIELI DE PERSONAL

254,1»

68.00

61.00

62.00

63.00

200.0C

200.00

21HJ.00

lOOt

Cheltuieli (olaride in bani

241,00

61 A»

59,00

60,00

61,00

UXjIUI

$d«n» 3c ba«a

224,00

56.00

«.00

56.00

«.00

tootn

Indemnizații de hrana

16,00

4.00

3.00

4.IXJ

5,00

looj.w

Alto drepturi salaciak in bani

1.00

1.00

1002

Cheltuieli solaridc in «alura

5,00

5.0(1

100206

Vsuchcrc de vacanta

5.00

5.00

it»3

Contribuții

8.00

2,Oft

2, Oft

2,00

2.00

2.00

118)307

Contribuita auguratone pentru munca

H.00

2.00

2.00

2,00

30

TITLUL 11 BUNURI Sî SERVICII

6.434.34

3 479.00

2 790.12

164.22

1.00

2I0M

2t2.«r

220.00

2001

Hunuo $i xn icîi

573.99

56.90

5I5.09

1.00

1.00

20)102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

tncXktu iiiwurwi s* Rxn iwxnc»

40.00

70.00

10.00

200)04

Apa. canal si salubritate

1.00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimes triale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trins.IV

A

B

1 “>4+5+6

2

3

4

5

6

7

i

311010$

Carburanți«lubolianu

5,00

2.W

i.iM)

t.tXl

200191

Fon». ickconiunicrlii. radio, u,

humei

6,00

6,06

>00130

Alte bunuri si servicii pentru

iniretincic «i luncii amic

317,79

13.90

SW.09

2002

Rcpaijni curente

$3,30

53.30

2001

Kiwi

711,03

1.035.00

•253.97

2OO3OI

Htâaa pentru oameni

741,03

1.035,00

-253.97

2004

Medicamente » materiale unitare

0.10

0,10

200401

Mcdrcamcttlc

0,10

0.10

Î1WS

Bimun de nanii» obicelclor tfc incert ar

17.60

17,60

200530

Alte obiecte de tnicnrar

17,60

17.60

2014

PcoMttia muneti

2.00

2.00

2030

Alte cbdiuid»

4 936,32

2.297.40

2.529,00

KW.92

2O3O3O

Alic chchuicli cu bunuri 31 Kn ku

4 936.32

2.297.40

2.529,00

109.92

$1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

administrației publice

13.237.00

3 424.00

3 619.00

6931.00

16^00

I3.5I5.«)C

I l.OOO.OO

12.340.00

$101

Truufenin cuntnie

13 237.00

3 424.00

3.610,00

6 931.00

)<>5.00

51O101

TraaifaiHi culce iruiituiiile publice

13.237.00

3.424,00

3.6)9.00

< 33I.IXJ

)6$.O0

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0.90

0.9(1

0,90

0.3V

5!H0

Sume titre nu pcrsomelcM cu handicap

ne încadrate

3.90

0.9U

U.'Xl

0,90

u,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.5)1,19

1.315,00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANCIARE

1.511,70

1 315.00

133.70

7101

Active fixe

1.518,70

1.315,00

133.70

710)01

Conuruulii

50,00

50,00

710130

Ake Mine fixe

1,461,70

1.335,09

133,70

«4

Pbu efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curtai

-33,30

-53,30

»S

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-53.30

-53,30

0501

Plati efectuate in ani» prccedcMt ai

recuperate »inul curent

-53.30

-53.30

a$910)

P)ar> efectuate » anii precedenti si

recuperate m anul curent in secțiunea

tic funcționare a bujctvlui loca)

■53,30

•53.30

<>10203

Ondine publica

13.237.00

3.424.00

3ul0,9<>

6.031.00

165.00

13.5I5.OC

11 600.00

12.340,00

01020304

Polii» locala

13.237.00

3.424.00

3 6)0.00

6 031.00

165.00

13.515.00

II600.00

(2 J4«,Q0

610265

Protccuc civila si protecția contra

incendiilor Ipaotectic ci» il*

Vata: 10/11/2020 Tit:         pag: li -miilei-

Prevederi anuale buget 202b

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

dm care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim. 11

Trim.lll

Trîm.iV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

a

I-3H+5+6

2

3

4

5

6

7

S

0

noiuialiiara)

8.156.74

4 932.90

2.985.72

173.12

64.30

4lt>.tl<

412.(Ml

420.00

65<X»2

Pine» Ut-* Cheltuieli socitl-cullurelc

167.011.87

»l 070.2»

40060.04

34.227.31

11 654,24

144.524.7$

139.944,44

152 .<97.93

<■>5112

INVATAMANT

37 544.64

17 4 32.57

5 793.67

11.001.59

3.317,81

38.468.1*

48.66O.WJ

60.792,00

UI

CHELTUIELI CURENTE

34.833.0!

15.337.07

5 751.67

9.481.47

4.262,89

38.464.01.

48.660.00

60.792.00

20

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII

26947.00

12 159,07

4 854.70

7.656.43

2.276.8»

3S.9JI.0C

45 767.00

UO.792.OO

2001

fiuauri si seni:»

19.241,66

9656,50

3 596.65

4.171.49

1.817,02

100101

Fumihin <k bitou

93,00

52.00

28.00

3.00

12.00

2OOIO2

Maicriak pentru curitcruc

156,53

351.00

76,00

415.73

13.80

200103

Incalait, iluminat si fana moine*

11243.65

7 791.56

2 411,25

725.50

1.315.40

200104

Ap*, canal s« salubri laic

1.375,07

577,06

420.50

184.17

193.40

200107

Transport

92.00

37.00

33.00

10.00

12.00

2ixi >ok

Pom. tekcomuniciti >, radio. t>.

tnlcmci

395.50

143.00

117.90

88.1 n

46.5»

21» 109

Maciistc « pretnn de semen cu

(uhclioo^

420.54

9$.«l

53.00

257.23

15.31

2WI13O

Alte bunuri sl servicii pentru

LnUclmcrc n funciiârtaîc

1 763.37

610.4»

457.00

1487.76

208.61

2002

RcpnrsUi ciucntc

2 132.31

427.00

80.00

1389.70

35.61

1

2004

Mcdicimcnlc ti imU'H*Ic riuulare

659.03

3.00

64.20

591.15

1.28

206402

Maicnak stniurc

520.75

62,20

458,55

2l*MU3

Reactivi

3,48

3.00

2,1*1

-1.52

200404

Ocrinfcclanti

135.40

132,60

2.tU

21X15

fîtinuti de miuii obiectelor de hn enitv

2.147.6»

985,57

292,10

774.42

95.59

2UO5UÎ

Uniforme si cchipuncni

4.00

Hl.W

-6,00

200503

Lenjerie si actelor» de pa

3.65

5.00

-1.35

I

200530

Alte obiecte de inventir

2.140.03

985.57

277.10

774.42

102.94

8

2006

Deplasări, delăsări, usnsfci an

25.00

16.00

9.00

-1,00

1.00

200601

Depistări imcraie, detașări, uanslnari

25.00

16.00

9.00

-1.00

1.00

2011

Carii. puWkslii si materiale

documentare

2,00

1.00

i.oo

2013

Pregaurc prulcsional*

108.18

40.00

63.0$

o.l»)

5.19

2014

Proiecția numen

9.00

5.0»

4.W)

20)9

Conuibutu de odnuaistc alici puMicc

locale la realizarea unor Imun »

wnicu <fc mteres public tocii, in baza

unor convenții sau conuactc de asociere

2 424.70

1.028.00

737.70

338.80

320.20

2030

Alic cheltuieli

196.84

2.00

7.00

186.84

1.00

203030

Alte cheltuieli eu bunun si scrsicii

196.84

2.01)

7.00

U6.M

1.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2 619.54

587.00

4(6.1»

1.060.54

486.00

5501

A Trtotfonin «tenie

2619.54

517.00

4t6.t»

1.060.54

486.00

Data : 10/11/2020 TU:         pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «ouate buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202]

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim l

Trina.il

Trim.Ht

Trim.1V

A

B

7-J-M+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

55<JI 1*

AMc uwufctvn curca tc interne

14.54

loa.w

-45,46

55016)

Fmanurc* uti aiamanlutui particular sau

conftnoMl «credita

2 605,00

487.1K1

«0,1®

1 146,00

446,60

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.304.00

5X2,00

14,00

712.00

5702

Ajutoare kk<*Ic

1.3011.00

5X2.00

14.00

712,60

570201

Ajoroirc sociale in numerar

I 294.00

5X2.1W

712.00

$70203

TxbcK de ere» » ticbclc irtttk

pcnln* țradimM

M.tW

14.00

54

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20*0

605.77

210X1)

394.97

2.550,70

2193.01)

5W1

Proxime din Fondul European de Dezvoltare

RepwiiMFElTRl

294.9?

394,97

255O.TO

2X93.00

540101

Finanțare* național*

59.25

59.25

342.50

473.95

5»M0>

Finanțare» extern* nerwibuuabila

335.72

355.72

2.167,50

2.459.05

$402

Programe din Fundul Social Euiopuan (FSE)

210.40

2I0.M

5*0201

Finanțarea naționala

31.70

31.70

580202

Finanțare* externa nerambvirsabii»

179.1(1

179.10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5.352.70

1.790.20

2.IK)

52,50

1.5(10.06

5901

Burse

3.071,40

L57».M>

I.500JXI

5922

Acțiuni cucernici uunufic ai

»ocw-cuhural

273,90

219,40

2,60

5230

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 714,71

2.095.74

4t.UD

1.522.92

■944,99

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCLARE

2 714.71

2095.71

41,00

1.522.92

-944,99

7101

Active fise

2 714.71

2.095.74

41.00

1.522.92

.944,99

710101

Conjlnrttii

1 703.50

1.752,50

41.00

-90.00

7IOIO3

Mobilier. apar aiura bir etica si ahe

actire corporale

Z0X49

1.603,49

-L4Q0.no

710130

Alte active fixe

407.72

243.24

9.43

455.01

»4

Plăti cfcctuttc in anii prcccdcntl si

recuperate in anul cutenl

“J.Wt

-0.2»

-2.M1

X5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL

-3.0X

-0.24

-2.X0

«501

cfecluiic in amî pcc<:cdcnU ji

recuperate io «nul curent

-3.04

•0.28

•2.M1

<50101

Pieli efectuate ui anii ptccedenti si

recuperate m acul curent in icdiune*

de fttnciwMMie a bufetului locai

-3.0«

•0.21

•2.X0

05020)

Invatamanl țucscolai si primar

12.901,65

5 437.14

i. 796.64

4.692,33

942.50

$5020301

Im atamant preșcolar

6.539.13

2 754,01

I.OI5.2O

2097,92

672.00

D»l»; iwimow Tit:        p»g: 13 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi

nuole buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim J

Triru.ll

Trimiți

Trim. IV

A

H

lOs-445+6

2

3

4

5

i

7

9

65020302

im      prunw

6 369.52

2 683,13

781,48

2.594.41

310,50

650204

Invatarrwu secundar

24.428,70

lt. 815,43

3 937,99

6.354.97

2 320.31

38 468.M.

48.660.00

60.792.00

65020401

hneiamaru iccunJu mfcrior

5.820,27

2.467,23

730,32

2 994.82

-372,10

35.911.0.

45.767,00

60.792.00

6502MG2

Jnratamanl secundar lupenot

17.912.09

9.046.05

3.020.25

3.201.0»

2644,71

2350.01

2.893.00

&W20403

Invatamanr protestări*)

696,34

302.15

187,42

159,07

47,70

650295

InvstamtUM pasiltteal

177.75

79.00

44.00

39.55

I5.oo

«50250

A Re cheltuieli in domeniul

ini al amantului

2'3.54

II3LM

14.00

•85.46

wa

SANATATE

26 >78,42

12.757,65

7.699,06

2.534.00

3.187,72

11220.04

14.279,2»

14 954,93

01

CHELTUIELI CURENTE

>1,836.59

4.377,22

3.008.65

2.563,00

3.8*7.72

ll.22O.O4

14.279,22

14954,93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11 433.94

4 377,22

2.606.00

1.563.00

18*7.72

IMI.QC

10.200.00

10 250.00

>101

TraHifcruri «irctttc

9292.1»

2 566,30

2 606.00

2.658.00

1.461.70

510103

Acuuni de santtalc

9292.00

2.566,30

2 606,00

2.65806

1.46)20

5)02

Transfcma de capiul

2 141.94

1.810.92

-95.00

426.02

5K12I2

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

2 .141,94

1810.92

•95.00

426.02

55

TITLUL Vit ALTE TRANSFERURI

4.20

4,20

5501

A. Transferuri mterne

4.20

4,20

55OU8

Alte vanrTcrun curente tnicme

4.20

4,20

55

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMHURSaBILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

798.45

398,45

2379.1M

4.079,22

4 704.93

5X01

Programe Fondul European de Oct coliere

Regionala (FEDR)

398,45

398,45

2 379,04

4 079.22

4.704,03

580101

Fmuutrea național*

2.78

2.78

668.63

1,146.21

1 39233

5B01O2

Fin «narea externa «ramtwraabil»

6.48

6.4*

l 56OJ2

2.674.49

3.249J3

580103

Cheltuieli oeclijituie

389.19

389.19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8380,43

4.694,61

-29.00

1 300.00

?f

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14 346.04

8.380,43

4694,61

-29.00

1.300,00

7101

Active fixe

14 346.04

«.3X0.45

4 694.61

-29,00

1.300.00

710101

Coruuuclii

14.207.04

8.202.43

4 694,61

lO.til)

1.300.00

710130

Alte acuie fixe

139.00

178.00

•39.00

M

Plan efectuate o> ano precedent!«

iccupcf4(c in mul curcii

-1,20

-4,20

85

TITLUL XIX Pl.ATf EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.20

-420

8501

Plăti efectuate in anii precedent! ai

recuperate in anul curent

-4.2»

-420

850 U> 1

Plăti efectuate in unit prceederoi ai

Data: 10/11/2020 Tit)______pag: 14 -miiIci-

Cod

Uenumire indicator

Prevederi anuale buget 2920

Prevederi trimestriale buget 2920

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Triut 1

Trim.ll

Tritn.111

Trtm.1V

A

B

I-T+4+S+4

2

3

4

5

b

7

8

9

rctupcrwc in »mil<uicnl in letiiunc* dk foachtxwc * bugetului local

-1,2»

-4.20

<■60206

Sen km medicale ta atuiati satutaic

cu psluti

26 039.43

12.579,65

7 699.06

2 S73.OO

3 1 «7.72

i 1.220.64

14 279.22

14 954.93

«.O’ti6OI

Sptulc generale

16 039.43

12.579.65

7.699/16

1573,00

3.187,72

11.220,04

14.279,22

M 954,93

660250

Alte cltctaikti in docentul sinaiaui

139,1»

178,00

-39,00

66025050

Atu nulilunt» oeikini sanilarc

139,00

178.90

-39.00

6702

cultura, recreere sr religie

36 098.68

19 199.49

7.985,10

5339,59

3.274.50

41.759,60

25.005,22

24.851.00

01

CHELTUIELI CURENTE

3i.22J.Gt

15.328.99

7.993.31

4 726,88

3.274,50

41.759,60

25.005,22

24 851,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4 663.00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

265,00

6.000,00

6.000,00

6000,00

1001

Cheltuieli salanale ta bani

4.358.00

1.532.00

1.421.00

1.145,00

260.00

tontul

Silani <fc baza

3.871.00

1.351.00

l 279,00

1900,00

250.00

UWI06

Alte sporuri

30.09

10.00

10.00

5.00

5.00

|iW|13

Drepturi de delegare

2.09

1.00

1.00

inotl?

lotfcmiuzatii de Nana

375.00

lao.oo

120.00

120.0TI

-s.m

inano

Alte dteptun salariate in bani

ao.na

30.00

20.00

20.00

to.oo

im?

Chdttueh saJuiale ia naturo

tsw.oc

190.00

100206

Voucbcrc de iKMU

(yo.Mi

190.00

1003

Contribuții

115,00

So.w

30.00

30.0G

5.0(1

ll»30?

Cunlnbuiia au juralonc penuu munca

115,00

50,00

30.1»

30.1MJ

5.OU

20

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII

» 446,80

4.400,49

2 047.31

521/4)

1 477,40

7.500.00

?. 560.00

7 5O0.W1

20UL

Bunuri st xrs ici»

5.438,90

2.465.00

1 472.5»

154,00

1,347.40

200101

Funuturi <k birou

23.90

16.00

5,00

1,00

1,00

200)02

Matcnale pentru curățenie

85.00

70,00

12.00

î.oo

200)02

încălzit, iluminai li Tona motrica

998,00

747,00

171.00

-100,00

180,00

200107

Ap, canal ti sekbctsic

510.00

240.00

120,00

70.00

150,00

Î001U5

Carburanți ti lubrifiant!

3.00

3.00

200106

hcsc de schimb

168.00

85,00

45.00

.10,00

48.00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, lv.

LOttnKt

10,59

4,00

3.50

2.W

L00

>001JQ

Alte bunul» ti jcn icii pentru

intreuncre st funcuonacc

J 570.40

1 300,00

I 115.00

188.00

967.40

2002

Reparații curente

818.21

935.29

35.00

62.92

-145.00

2iww

Medicamente u maur iele sanitare

118.60

136.60

52,00

2OU401

Medicamente

l.f»

1.00

2<KMO2

Materiale sumare

0,60

0.60

2(10403

Rcoclni

7.00

5.00

2.00

2W4M

De rinfec tanti

|W,W>

130.00

W»0

2«0S

Bunuri <fe nsiiva obucicW &c im cmar

342,00

247.1»

20.00

75,00

!>«»: 10/11/2029 Tic_________pag: >5 -mialei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2920

Prevederi trimestriale buget 2920

Estimări 2921

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ii

Trim. HI

Trim.1V

A

B

1 3H+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3(81501

Uruformc si echipament

19,09

10.00

200$)o

Alic obieclc ck inventar

332.00

Î47.00

10.00

75.00

2006

IkplwMt. detajari. os<ufc<»u

1,00

1,00

200601

Dcptajiri interne, ifcttnri, trinsletsn

1.00

1.00

2013

Pregarire pnrfCDonata

32.00

31.00

1.00

2014

Protecția muncii

30.30

24.60

8,60

4,(MJ

30)0

Ahc dKlivieb

1.535,89

$60.00

4S8.2I

107.68

200.00

2030)0

Alte cheltuieli cu bunuri ci tenieii

1.525,89

560.00

458.21

307,68

200,90

Si

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNITATI AL)

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

)3 30$.<W

4 $26.00

4 465.00

2797,50

LS 16.50

8 5CO.OO

X 5<Wt0M

8.510.00

Sini

Tfâfufcrori curente

13.305.00

4.$26.00

4 465.00

2.797.50

1 516.50

510101

Tranjfenm cave inmtuuile publice

13.30$ .00

4.$26.01)

4 465,00

2797.S0

1.516.51)

5a

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350.50

2.350,50

18.072.60

305.22

141.00

swn

Programe din Fondul European de Dezvollarc

RcjiomJ* (FEDR)

2 350,50

2-350.50

58UIOI

fj'n*muc> natiooti»

1 028.6$

1.028.65

$80102

Finantwea externa nerarubursabila

89$, 14

195.14

58010)

Cheltuieli ncetigibdc

426.71

426.71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 458.3t

2.1811,00

332.7»

15.61»

I.6I7.W»

2 7011.0»

2.7ai,0O

5911

Asociat ii si fundații

1.852,7»

1 650,09

202,71

$912

Suwncnr* cullclot

5W.00

500,00

$940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

105.69

30.90

30,00

30.00

15.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.189.29

4 070.79

8)8.41

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAKE

4M0.20

4 070.79

818,41

7)01

Acute Tise

4 «19,20

4 970.79

8)1.41

710101

Conwucdi

4,241.19

3564.10

684.00

710150

Alic active Duc

641,01

506.60

134,41

84

Plati cfcctuaic in anii prcec&nli ti

recuperau >n anul curtat

-H.20

41.29

-8.21

-5,70

«S

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•14.20

-0.29

-8.21

-5.70

«501

Plan efectuate in mii precedcmi »

recuperate tn anul curent

• 14.20

-0.29

•8.21

-5.70

KWioi

Plan efectuate in a*»i ptccedcnu s recuperate tn anul curent in aocUunea de luncilor are a bugetului local

-14.20

•0,29

■8.21

•5.70

07(1203

Semen culturale

7 016,56

2 402.46

1 967.00

1 404.70

1.242.40

o.ow.in:

t>»ț» : 10/11/2920 TiC__________pag; ]fc «mii Ivi-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 1020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritu l

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

I-3+4P5+6

2

2

4

5

6

7

8

9

07020304

tunwuiu publice de«pesucok u

cwecrte

6.450.00

2.145.CO

1.895,1»

1.212,0b

1.198,00

6.500.<u>

6 500.00

6.500.00

6702033V

Alic servicii culturile

5^,%

257,46

72,00

192,70

44.40

400.1»

400.00

*100.00

670205

Servicii recreative u sportive

27.745.12

15.562,03

6018.10

4 134,»»

2028,10

33.859,60

P.tOS.22

16.951.00

67020501

Spun

7.655.00

2.911.00

2 570,00

1783.50

318,50

3.000,00

3.1)00.®)

67020502

Tinerel

550.00

$50.00

$00,00

500 JW

Soo.tw

67020503

fmreiincrc grndini publice, pucuri

«.ie verzi, buc sportive si de apement

19.53», 12

12 031,03

3.448,10

2.349,39

1.709.60

30359.60

13.605.22

13.451,00

670206

Servicii religioase

$00.00

500.00

500.00

500.00

<01.00

670250

Alte servicii in domcnilc culiuni.

recrecri si idigici

«39.00

835.00

4.1»

500.00

50U.0U

501.00

6*02

ASIGURA*! SI ASISTENTA SOCIALA

67.190.12

31 580.57

18583,21

15.152,13

1.814X1

33 077.1$

52 000.00

$2 IMHUiQ

01

CHELTUIELI CURENTE

66931.34

31.169.34

18 622.75

15.265.04

1.874.21

53.077.15

52.fKK.OD

52 IMO.OI

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

32 4X8.12

12.119.14

11 069.'»

9.496.00

■197.00

21.454.1»

25.4KK.M

25 000,00

1001

Cheltuieli talaiiak in bam

30 $39.47

10 725,49

10 114.0«

9 246.1»

•247.00

1O010I

Salwit de b«ZA

26302.97

9,302.49

9.526.9»

8.338.50

-*10.00

10010$

Sporuri pentru condicii de munca

575.00

150.00

150.1X1

140.1»

135.1»

inoiOG

Ahe iporuci

72.OA

18.00

11.00

18.00

18.00

100113

Drepturi de delegMC

l.OO

-1.1»

100117

indcmnizAiii tic hrana

Z964.W

Wt00

I.O40JW

582.1»

393.00

100120

StMnukalul de risc

*7.50

*7.50

100130

Atic drepturi salariate in bani

475,00

300,00

10,00

80.00

18.09

1002

Cheltuieli salariate in natura

i. 143.65

1.163,65

•20,00

100206

Voueberede vecini»

1,143,65

1.163.65

-20,00

100)

Coolnbuui

105,00

230.00

255.f»

250.00

70.00

100107

Contribuție «ugureionc pentru munca

505,00

230,00

255.00

250.1»

70,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.351,66

4 015,13

3 168.99

1.1*4.33

•1 099.79

9 000.1»

îimo.oo

8 000.00

2001

Bunuri si servicii

2.340,5»

1.741.91

1 087,79

•631.12

142,00

200101

Furnituri de birou

214.08

104,29

108.79

5i,co

40,00

200102

Materiale pentru curățenie

90.00

24.00

23.00

12.00

27,00

21*103

Încălzii ilurwnetsi focurnatrica

726.93

4)6.00

135.00

80.93

25.00

200)04

Apa. carul si salubntrjc

269.62

223.62

H.ft)

15.1»

17.00

20010.'

C.vburar>u u tubriTisnli

14.40

10.00

6.00

•1.00

200106

hex de ichirtib

16.00

11.00

10.00

Irl.t»

.15.00

200107

Transport

30.041

30.00

lo.oo

•30.00

>0010»

Posta, icktonunicaiii. radio tt.

inumti

49».6O

191,00

I36.«)

62.00

10’1,60

21*109

Mucnalc si presuri de servicii cu

car actor funcboail

74,00

34,00

30,00

5.00

5.00

2001)0

Ahc bunuri li servirii penlxu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2011

Estimări 2021

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+4

1

3

4

5

6

7

5

9

intnciurerc si hincaioearc

426,95

624.00

615.00

467.05

55,00

2002

Reparații curente

195.00

40,00

15,«l

303,00

-257.00

2003

Hrana

353.5»

202,00

147,42

04.0*

^.00

200391

Hrana pcnlnr oameni

353.50

202.00

147.42

94.0*

-N.D0

2004

Medicamente si materiale unitare

171.10

62.22

60.5»

5,00

51.00

200401

M«hcamcntc

6,00

3.00

2.00

l.txi

2IHMO2

Materiile S4ftit4/e

‘>9.51

31.00

2*.5*

40.DO

200494

Dcainfcctarni

73.22

2*,22

30,00

4,00

HM

21X35

Bunuri de natura «biectdor de imenler

130,5*

56.00

53,00

4i)*.37

.366,79

200501

Utuforme si echipament

4.00

1.00

3.00

200530

Alte obiecte de inventar

146.5*

55.001

50.00

401.37

-366.79

2006

Deplasări. dcUsan. transferări

13.00

2.0«

1.00

•16.00

200601

Deplasări interne, delăsări, iransfcran

13.00

2.00

JJX)

-16.1»

201!

C ani. publicării u materiale

documenteze

3.00

10.00

10.00

1.00

• 11.00

2012

Cwsduate » cxpcrtUl

3.00

3.00

201}

Ptegarirc profesional*

54 00

14.00

41.00

2.00

-10 00

2014

Protecția munții

*0.00

45.00

35.1X1

2019

Ccotrtbutii sic admuutirattcr publice

locale la realizarea unor fucran st

sen ic» de intere s publte local, in bara

unor convenții sau contracte de asociere

4 969.00

1 «OO.OO

1.71*1.00

t 000,00

-440,1X1

Mi

Chchw Ji pdxC'irc â c.\unjadic3wc

ticni ale dm acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

disporiinkx legate

i.eo

•1,00

2039

Alte cheltuieli

30.20

30.00

10.20

-2,00

•»,00

203903

Prime de «etjuiwe non-i uli

5,00

1.00

3.00

•6.00

203004

Chirii

2.00

2.00

2O3O3O

Alte cheltuieli cu bunuri v jem«u

23.20

22.<W

7.10

•2.00

4,00

35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

44.2»

35.4*

«81

5501

A Tiwwfcw» mume

44.2»

35.4*

*.«)

55011*

Alic cunsfciw curente interne

44.29

44.29

550173

Tcwfccun aferente chcltuid dor cu

alocai» de hrana penuu pcisceahd din

serviciile sociale pot au aii alin

izolare prevenirea ta locui de munca

35.4»

-35.4*

$7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

13 516.20

li.»5i.oo

4 166.30

4 370.90

3.121.00

2O.3I2.W5

1KW0.00

ix uuft.ou

5702

Ajutoare sociale

23.510.26

IMJt.OO

4.166.30

4.370.90

3.121.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.516.20

*.*51.00

4 166.30

4.270.90

121.00

Dala: 10/11/2020 Tit:         pag: 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2620

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tricn I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

5 70204

Tkbclc cadou «corohte pestre

cbdluicli sociale

6.OW.0Q

3.000.06

3 000.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

2.793.07

1311,15

540!

Programe dm Fondul Europe» de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793.07

2.793.07

5*0)01

Finanțarea «Mionala

417,46

417.46

5*0)02

Fnuniaiea tutm> nciambutcabrla

2 365,61

2.365.61

5*0103

Cheltuieli «eligibile

10.00

>0.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

731,00

391.00

1*2.00

205.00

•47.00

1000.00

1.000.00

l 000.00

5911

Asociații o (inițialii

70.00

200,00

•130.00

5*10

Sume aferente persoanelor cu Handicap

ncineadratc

661.00

191.00

182.00

2U5.OO

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395.30

449.50

•54.20

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395.30

449.50

-54 20

7101

Active lise

395,30

449.50

•54.20

71 (HO)

Corotrocui

221.00

221.00

7IOI3O

Alte acut e Trac

174,30

228,50

•54.20

»4

Plati efectuate in anii piccc&nu si

recuperate m anul culcat

.136.52

-38,27

•39.54

•58.71

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-136.52

-38.27

•39,54

-58.71

1501

Plai efectuate in anii prwcdeou ai

recuperate in anul curent

-136.52

-38,27

-3934

•$*.7I

850101

Fini efectuate in unii precedent! si recuperare ia anul curent in secțiunea de functionirt a bugetului local

-136,52

•31.27

•39,54

•51.71

610204

Asistenta acordata persoanelor in vama

6131.00

2.505.00

1.597,00

L312.0O

717.00

5.100,00

5.100.00

5.100.00

610205

Asistenta sociale in caz de boli»

mvdidiUii

32.965.00

II 060.00

9.980.<la

10 441.(XI

1,484310

30.000.00

30.000.00

5<i 010,00

6*029562

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32.965,00

110613.00

9.980.00

10441.00

1 484.00

30.000.00

30.000.00

30 000.00

6*0211

Crete

« 664.64

4.7*6,57

2 033.02

2.199.84

-354,79

6311.15

5.000.06

5000.00

6*0215

Fre venirea cachidem sociale

6 505.19

3.251.00

116.30

«.»»

3.128.00

2 500.00

2.500.00

2 500.00

6*021501

Ajutor social

6 505.19

3.251.00

116.30

w

3 121.00

2.500.00

2 500.1X1

2.500.00

6*0250

Alu cheltuieli in domeniul

s> arisuntci sociale

12.924.29

9.971.00

4 856,»9

1.119.40

-3.100.00

9.166.00

9400.00

9.400.00

6*0’5050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

12924.29

9.978,00

4.156,89

>.189.40

-3.1C0.00

9.166.00

9,400.00

9.400.00

70(1002

Pansa IV-» Servicii sidc/voliare

Dat»; 10/] 1/2020 Tit;__________pag; 19 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «darie buget 1020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 1021

Estimări 2022

Estimări 2013

TOTAL

din care credite bugetare declinate stingerii platilor restante

Tritn 1

T ritul]

TrioUII

Tritn.IV

A

3

IXH-4+5U

1

3

4

5

6

7

8

9

pubLcK locuim*, mediu si *pc

«7(12.53

50406.77

17.125.50

W «75.53

«1294.73

61.697.IW1

66.742,00

66 800,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII St DEZVOLTARE

15 033.66

5 799.57

3.203.50

4.052,99

1.777,60

12.945.001

15.5S2.VO

isoro.w

01

cheltuieli curente

14.136.74

5329.15

3.207.00

4.052.99

1.547,60

12.945.00

15.55LW

15 6w.ro

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.IW.I»

1.145.00

1.012.00

l.txw.oc

673.00

4 000.00

4,100,00

4 200.00

)00l

Cheltuieli «danok in bani

3 642.00

1.017.00

917.00

977,00

661.00

>00101

Snixnî de baza

> 232.00

926.00

«90,00

«ti.ro

515,00

iOUI 13

Dreprun de delegate

3,00

2.00

1,00

lootu

Indentnizriii de hrana

26W

69.00

68,00

68.00

64.00

100130

Alte dreptar salariile ia bani

8100

20,00

28,00

28.00

12,00

Hali

Chdluich sal an sic >n «Aura

103,00

103.00

100206

Voucbcre de vacanta

103.00

io3.ro

11X13

Contribuții

«5.00

25.ro

25.00

23.00

123»

100307

Comnbutio asiguratonc pentru munca

«5.00

25.1»

25.00

23.ro

12.ro

2 Fi

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10 246.74

4 IM. 15

2 179.00

3.037.99

861.60

«.tt5.ro

ll.392.ttl

11 540 uti

2001

Bunuri» aer» icii

7 419.60

2.532,30

2.146.60

2115.10

«$,ro

21X1101

Fuinîluji dc bixn*

ioi.ro

86.00

7.00

1.00

200102

Maicnak penuu etuateme

44.00

20.00

14.00

io.ro

201103

încălzii, iluminat s frela mouaca

5 900.20

2.013.90

1 732JO

1.624.00

$3o.ro

21X1 HM

Apa cutai ii salubritate

226.00

61,00

50,00

H5.ro

200105

Carburanți si lutatunii

9.00

I4.MI

3.W

■4,1X1

21X1106

Pkx dc schimb

ro.tw

4i,ro

28,1X1

30.00

200107

Transport

9.50

4.U0

3.50

X«)

>«108

Porta, telecomunicații, radio. Iv.

inwmct

9.30

3.40

2.30

3.60

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere ii funcitouarc

1.021.60

289,00

306,50

330.50

9$,60

2002

Repaiatii curente

1.449,65

1 011,95

-392,60

$94.30

236.00

2004

Modicamcnlc sr materiale sanitare

2,50

2J0

2WH0I

Medicamente

1.50

1.50

2IXMO2

Materiale saniu/e

t.ro

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

33,06

32.00

ZS.tXI

•24.00

200530

Aho obiecte dc inventar

J3JXJ

32.00

25.00

•24.00

2006

Deplasau, dibuiri. traulceari

7.50

4.20

4.00

43.70

200601

Deplasări interne. Jcrasan. Ucmfcrari

7.50

4.2(1

4,ro

-0.70

2(112

Convultanla si expertiza

6U.00

55 .ACI

5.00

2013

PfCfca*»<: poCcsiofuU

0.1(1

0.10

2014

Proiect» muncii

4.40

2.10

1,(10

l.$n

2030

Alte cheltuieli

1 269.7»

52i.ro

3MJ»

351.79

203001

Reclama » publicitate

0,70

i.ro

l.to

•1.30

2II3UW

l*nmc dc astpurare eon-i ista

120.60

73,00

27.ro

2O.«!

Pila : ]0/11/2020_______Tit:_______pag: 20 - mii lei-

Cod

Dtauaurr indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimară 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cart credite bugetare destiaate stingerii plăților restante

Trim i

Trim. 11

Trim.m

Tritn.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2<nuJu

Alic cheltuieli buauri ii îcniCH

I 144.49

434.W

362,otl

332.49

59

TITLU), XI ALTE CHELTUIELI

GW

16.00

(6.00

15,06

13.09

W

60.UO

smu

SunK aferente pcrsoaucte» cu kandicap

ncincadrate

60,00

16.00

16.00

15.00

I3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

974.00

544.00

430,00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

974,00

544,OQ

430,00

7101

Active fixe

974.00

544.00

430,0a

7W10I

Construcții

216,00

16,00

200.00

7)01»

Alte active fixe

758.00

528.0»

230,00

84

Piui efectuate in anii precedent) sa

recuperate in anul curent

.77.0»

•73.38

-3.50

*5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-77.0»

•73.38

-3.30

85«1

Pleu efectuate in anii prcecdcnti ai

recuperate u> anul curent

-77.08

•73.58

•3.50

S 501(11

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in amil curent ii» secțiunea

de funciwaace a bugetului local

-75.35

•71.85

•3.50

850102

Pleu efectuate «t anii precedent) ti

recuperate in anul curmi in secțiunea

de demoltarc a bufetului locul

-1,73

-1,73

7(»2O3

Locuințe

1 929.62

757,62

523,70

385,30

263.00

EOUO.OC

2 000.00

2

7OO2U33O

Ake cbclttticfi in domeniul locuințelor

1.929,62

757,62

523.70

385.30

263.00

ZOUO.lMl

2.000.00

2CMW.U0

70021X5

Iluminat public si electrificări

6 638.00

2.522.00

1 250.00

2 IfW.tKi

766,00

5.5Wi,tX.

5.600.00

5 700.00

700251)

Ahc *cn teii in domeniile locuintelix.

xn iciilor ti dcnoUarii comunele

6466,04

2519,95

1.429,80

L567.69

948.60

3 445.OC

W2,O0

7.000.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

73.668.87

44.607.20

13 922,00

6.822.54

8.317.13

48 752.OC

5LI90.00

5I.2VO.OV

Ol

CHELTUIELI CURENTE

52.567.52

32.156.83

14 134.67

6.987,02

8.589,00

48 752.OC

51.190.00

51.21X1.00

10

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

8.603,00

3.343.00

2.140.00

2 122.00

996,00

9 500.0C

9.500.00

9000.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.104,00

2/Mr\0o

2 085,00

2 067.00

1016.00

100101

Salani de bau

7 199,00

2.639.00

1 800.00

1.800.00

960,00

100)06

Alte sporuri

65.00

34.00

24, nu

12.09

•5,00

l(»tn

Drepturi de detepare

4.00

1,00

1.00

1.00

1.00

100)17

Indemnizații de hiena

740.00

2JO.OO

230.00

22O.no

6O.(X)

HWI3O

Alte drepiun salariate in bani

100.00

36.00

311.00

34.60

i«a

Cheltuieli salariate in natura

3 10.00

340.00

-30.00

100206

VoMCheredc recanu

310.00

340.00

-30.00

IW3

Contribuții

185,00

65.00

55.60

55.00

10.00

100707

Contribuție asifunloric pentru munca

183.00

65.00

55.00

35.00

10,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

27 764.19

10673,50

8.646.67

3.293.02

5151.00

24633.01

26.491I.V0

26 4<X).W

Cod

Deflutture indicator

Prevederi anuale bufet 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.11

Trim.ttl

Trim.IV

A

8

1-344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20t»l

Bunuri u Knicii

22.354.71

i.ovajo

7 775.05

Ltwt.oo

4 410,40

200101

Fumilwi de birou

70.00

5.00

5,00

200102

Materiale pentru ciuuaiie

•ril.tXf

20,00

N.0U

lo.t»

209103

Incatrit. iluminai si fana motrice

7*4.25

49550

142.75

%.ou

56.00

2001 Oi

Ap*. canal ci oMsiult

2.U6.OO

1010.00

956.00

•533,40

753,40

200105

Carburanți m lubciftanti

1 135.00

400,60

400.00

tlă.OO

150.00

200106

PKsedeuhiml»

90.W

64,01!

36,00

.35,00

25.00

20010»

Pasia, telecomunicații, radio, tv.

imcHUi

i.oo

3,oo

2.00

2.00

1.00

200109

Maten ale n prcnan de «civicii eu

caracter fuiKUon*)

600.00

300.00

200.00

50,00

50.00

20O13U

Alte bunun st sciticii pentru

ulrcUncrc funcUCnari

17 501.46

5.702.40

6 024.20

2.323.46

3.451.Ml

2002

Reparau curente

1 100.60

*50.00

209.00

4S.40

1.60

2003

Hrana

30.00

7.50

7.50

750

7.50

200)02

)k«M* pentru animali:

30.00

730

7.50

7.50

7.50

2004

Mcdicuncnic li materiale Manile

55.00

25.00

10.00

10.00

10.00

200401

Medicamente

2500

to.no

1.00

$.00

5.00

200404

IX'zjniccIcati

Jit.eio

15,00

SJH)

5.1X1

>.(»

2005

Bunuri de otturu obiectelor de mieniu

429.U0

379.00

50.1»

200531»

Alte obicei.- de ins catar

42'2.00

379.06

5U.U0

2013

Ptcțatire proferivari*

10,1»

2.00

2UH

Proiectil muticii

30,00

7,50

7.50

7.50

7,50

2030

Alte cheltuieli

3.755.41

1.402,20

5U7.72

1.131.16

644.00

203003

Prime de Mijuterc txm-viau

70.00

9,00

26.00

15,00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri « «rvie»

3 6*5.4»

1.393.20

561.72

1.106.56

624.00

ss

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16 0’6,33

1.796.3)

3 3I».<»

1.5211.00

2.402.00

M,400,(W

J 5. ooo.oo

15 690.00

5501

A Transferuri uHcmc

16 0’6.33

*.796.33

3 300.09

1.528 00

2.402,00

.150112

InreSLH» ale ipntdorvcoeonuci cu

capital de ari

4 4%JJ

4 49633

550111

Aht UriUferon curente interne

11 $30.00

4 300.09

3 300.4»

L5ÎA00

2.402.1»

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174.00

42.00

4IL0Q

44.00

40.1»

200.00

200.00

200.00

5040

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrac

174.00

42.00

41.00

44.00

40.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.540.$»

21 «7$.»7

-67.112

•271.»7

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.540.0»

21*79.47

^7.02

-27) .«7

7101

A<in« fixe

21.540.9»

2J.179.M7

47.112

•271.«7

710101

Construcții

2l.225.3fl

20 522.17

100.00

6U3.t3

7IOI3O

Alte «etice Hac

315,6»

1357.70

-167.02

-175.00

34

Plăti ckctMtc in »nii proctdcnti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din e»re credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat 1

TrilD.il

Trim.ll)

Trim.lV

A

B

1-3+465+4

2

3

4

5

6

7

8

$

TCCupCUHG UI MUil CUICWJ

-439.63

-129,50

•2)2,67

-97,46

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•439,63

-129,50

•212.67

-97,46

8 St»)

Plan efectuate in inii precedent! ii

recuperate m inul curent

-439.63

-129.50

-2)2,67

■97.46

«SQtOi

PI» cfcciune in mii precedent) ci

recuperate in anul Curent <n cectiunca

de funcționare a bugetului locul

-439,63

-I29.SO

.212,67

•97.46

240205

Salubritate si ț«Uut«« deșeurilor

46.550,2$

18.276,69

12.972,00

7.462,56

7.839.00

41952,00

47.190,00

46.7t».0Q

7402050)

Salubritate

14 626.64

6.742,00

5044,00

637.64

2.163.00

20.0C0/W

21.000.00

22000.00

74020502

Colectarea, (calarea «i distrugere»

de SC un lor

31923.61

ll.S34.69

7444.00

6.824.92

5.676,00

24.952.00

26.l90.lltl

24.700.00

740206

Canalizarea si (ratarea ape for reziduale

V 1)4.62

26330.51

950.00

-640.02

471.13

3 «Ml,00

4jXXi.iW

4S<».oo

4OOOO2

Parte* V-e Acțiuni rcotiwnHx

44.753.04

29711.63

14 954.13

34 021,59

5.991,73

143.411,3»

140.707.84

*0 «66.03

*102

COMBUSTIBIL) SI ENERGIE

54.700.50

9641.44

5 652.76

34.014.57

5.387.73

4*444.24

5$.094.81

$607*26

0)

CHELTUIELI CURENTE

45.770.41

8 015,53

33.014-57

4.736.31

44248.24

50.09**1

51 074.26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571.9$

5.500.00

26071.95

4063

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

J0326.20

$.$00,00

15 026.2O

4H3U

Alte wbventii

11045.75

11045.75

55

TITLUL VII ACTE TRANSFERURI

5.272.5$

999.98

4.272.57

5501

A. Transferuri interne

5 272,5$

999.94

4.272,57

550112

Investim ak «gettufcz economici cu

capital do stat

«83,51

963,$1

-80.00

5501)4

Alic (raucfcnjri curente interne

4.389.04

36,47

4.35237

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4 925.91

1 515.55

2.674,05

4 736.31

44 244.24

50.09»,*8

S) 074,26

5603

Programe din Fondul de Coc nune |FC|

4 925,91

1 515.55

2.674.05

4 736.31

560303

Cliclluieli nechgibik

4.925.91

1515.55

2.674 05

4.736,31

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 931.64

627.46

4652.76

• 344.54

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAKE

4.931.64

627.46

4.652.76

-34*34

7101

Active fixe

4931,64

627.46

4 65276

.344.54

7I0I0)

Construcții

4 931.64

627.46

4 652.76

-344.54

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4ouo.no

l 000.00

i.000,00

î IWO.M

1.IHIO.OO

4 2WI.0C

j.nM.im

5 fMHÎ.OU

41

TITLUL XVI! RAMBURSAU) DE CREDITE

4 WW.tKI

1.000,00

LOOO.OO

1.000.00

1 000.00

42WM>£

5.OOO.W

5 000.00

«102

Raraborsari de credite interne

4.000.00

1000.00

1.twa.00

1.000,06

) OIIO.I»

4102)1$

Rambureari te credite aferente datoncl

publice interne locale

4<XK\00

1.000,1»

1.000.00

1.000,00

l )K»,<»

«4

Ploii efectuate m arm precedent! si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingeri plătitor restante

Triml

Trim.il

Trim.il)

Tritu.IV

A

B

i>364+5*6

2

3

4

5

6

7

S

9

recuperate m «nul curent

-L<5

-1.55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

■1.55

*501

Hali efectuate ta mii precedent» ai

recuperate m anul cuicac

-1.55

•1.55

150102

Plăti efectuate in Mii precede nti ji

recuperate in anul curent in scciiunca

de dezvoltat < bugcidui local

•1.55

-1.55

810’06

Energie tctraica

3«.Mi0.99

6.536.42

1000.00

31.424,52

1.000.00

4 20U.MI

5.000.00

5 000.W

M10250

AUc chelindj pnvind cttmbtmibdi »

energia

14.739.51

3.104.97

4 652.76

2 594.05

4.387.73

44.24*. 2+

50,098.811

51.078,26

MM

TRANSPORTURI

30.952.5»

20.140.19

9.305,37

3.02

604.00

94.96X99!

«5.609.111»

24.787.7?

Dl

CHELTUIELI CURENTE

24 308.98

14.173.61

9.305,37

226.00

604.00

94.962.99

85.609.00

24 787.77

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

594.00

234.00

154.00

156.00

50.00

7*:.0«

lOO.ttl

810.00

1001

Chdtweli trienale m bani

565.50

214.50

150.00

152.00

49.00

IffiHOI

Săteni de bara

512.50

190.50

131.00

I36.OO

55.00

100106

A he sporuri

7.00

4.00

3.00

100113

Drepiun de delegate

4.00

5.00

5.00

5.00

-11.00

IOU117

(nderanuaiii de hrana

38,00

11,011

11.00

11.00

5.00

1OOI3U

Alte drepturi salartalc in bara

4.00

4.00

1002

Cheltuirii salariate in nalwa

14,50

14.50

KX12O6

Vouchere de vacanls

14,50

14,50

11X13

Contribuții

14.00

5,00

4.00

4,00

1.00

IW307

Contribuția arigurawcK pentru munca

14.00

5,00

4.00

4.00

l.Oil

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

14 378.00

8203.00

5.562.00

63.00

550.00

16.OM.00

I6IKH1.00

16 Utpt.UO

ÎMI

Bonuri ti servicii

1.095.00

802.00

255.00

-12.00

50.00

2001(13

InceUrt, ilumina si torta metrica

29,00

15.09

14.00

200104

Apa, canal si taluhritotc

1.00

1.00

2OOIO5

Cărturarul si lubrifianti

50.00

250.00

-150.00

-100.00

50.CC

200106

Piese de schimb

6.00

6.00

-12.00

20010»

Posta, tdecoaiumcaii. radio, re.

mrentet

2.00

1.00

1.1)0

200109

Materiale ri pcctlan de sen ic u eu

caracter fuoctional

249.00

50.CX)

-l.«>

2OOI3O

Atu bunuri ar servicii pentru

întreținere si funcționare

764.00

329.00

335.00

100,00

2<O2

13 212.00

6.750.00

5.392.00

570.00

500.00

2005

îunuâdc wnirtobiMteta de uncrUtf

40.00

30.00

103»

2OO53U

Alte obiecte de inventar

40,00

30.00

10.00

21X16

Ocplman. delăsări, transferați

1.00

1.00

1

IO/H/Z02U_______Jil: ______ptg: 24 ^PiîikL

Pr<v«d/n «Qk**l» bugtl 2020

Prevederi HÎairsnîiik bu^et 2020

Cud

Pcoumirc

TOTAL

din care «rrtrfilt bufet Are deJficuii» xrio£#rh plăților rataoU

Trio* 1

Tri»ll

Tcimin

Trim.lV

ȘciimAri 2521

Eitusari 2021

Etiinuri 201J

A

li

l-3+4+«>»L

2

J

4

5

7

S

>

pcpluMi jj»wk tftuuo. uxi'crsn

>.GH

i.au

2VJ4

Prowțu» «MMX

2 .ou

:,w

10W

A Ir dulljub

2HM

<.11.00

*IW

X)î«!5

Fnn»c dc jurgwaa- w* ut»

2t.lw

n.oc

2100)0

Alte chc.hjwh cm buitufi i; xr-jeu

IDO.»

11

TlTUk. X HDtfCTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NEBAMBURSAWtE AfEtENÎl:

FINANCIAR î«+M»

5 7M.4I

7* 17T.V7

u! 109.00

1WÎ.7?

Jldl

Prv#*nc 4jii FoaAjI htfopeâ* « DertrdMre fUpouaU iFEORJ

9JH,Vt

5 ?2%4t

3AWAT

72.407.17

»ri 50$,12

HWtfS

$34101

FtuMstf t hMydr

I Wk JL

1 HÎJ57

5M 20

II WM7

io,j?n.?r

WlilW

1 înMOrtT csknu uu-wwtWo

rojci.w

4di?>

J

IXtUOXt

W 591.28

$IÎ4*.<4

SCSjĂJ

Ctwttw«li *« F>k<W«

?.u

îJJ

135,42

!W

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

JS.tA

M*

7 ud

<no

Iw

Suhk      pe/umdtf cu kand*c*p

2S.OO

j.ia

?>'

Î.IW

4.M

Jft

CHELTUIELI DE CARTAU

A M3.C0

•222,**

21

TTTL UL XIII ACTIVE NEFIKANClARfc

-222M

2I«1

Acu*r

5 MJ.W

$ W..5I

•223.M

îlbfcU

C&ruunctu

4 7H.1H

4

Atu Kli'T fi«

LU1I.7G

1 2LIJ4

-222.»

T<»Mp<wț niiicr

114P.M

1*131.1*

19)4.37

-I47.W

500JJH

țU 962 99

l.«

24 HÎ.77

MPim)

ll.4JT.tt

IUIÎLI»

1 PT4.3T

-1-47.1»

SflU.W

1A4 *«’ Vî

KfXiQut

24 117,77

HulMi

AkcchcUutdi <r> $wurnu)

1 JlS/jQ

1 UWM

JJi.Oi

)M.W

rxi2

fXCtnhNT/pEFlClT

EXCEDElfTAIFnciî

6SÎ.Î4

nu.»

29.2M.W

3li 7U4 A4


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


ANEXA LAI

LA HOTĂRÂREA NR. 247 DIN 13.IL2020


Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

TrimJII

TrimJV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

334.022.88

64.939.32

82.931,95

115.860,16

70.291,45

000202

I VENITURI CURENTE

331.145,79

64.939,32

81.006,35

114.908,67

70.291,45

000302

A. VENITURI FISCALE

302.897.20

77.806,37

66.2I6.0C

103.618.29

55.256.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CAS11GURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108.00

40.895.0C

41.108,00

41.048.00

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

164.159,00

4) 108,00

40.895.0C

41.108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

I55,OC

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,00

155,OG

155.00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597,00

40 953,00

40.740.01'

40.953.00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163 443,00

40 953,00

40.586.00

40.953,00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154.00

154.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.715,25

20.432,37

10.275.00

15.815,34

4.192,54

0702

IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

070201

Impozit si laxa pe clădiri

34.542,53

13.056.00

7.711,00

11.507,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192.72

6.036,37

1.559.00

3.432.35

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505.00

450.00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425.00

310.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020_______Tit:_________pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri s> servicii

85.622.95

15.416,00

14.146,00

46.403,95

9657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65 911,95

9 790,00

9 997,00

38.042,95

8 082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugaia pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429,00

9.303.00

8 705,00

9.825,00

7 596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugaia pentru echilibrarea bugetelor

locale

27.877,95

806,00

27.071,95

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugaia

pentru finanțarea invatamantului particular

si a celui confesional

2.605,00

487,00

486.00

1.146,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9.00

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3 500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații dc funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020_______Tit:_________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850.00

900,00

291,00

359.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

180250

Alte impozite si taxe

2 400.00

850,00

900,00

291.00

359.00

290002

C Venituri nefiscale

28 248,59

-12.867,05

14 790,35

11.290,38

15.034,91

300002

CL Venituri din proprietate

14.496.04

3.401.47

3 050,00

6.852.57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14 496,04

3.401,47

3 050,00

6.852.57

1.192,00

300201

Varsaminle din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331.04

3.286,47

3 000.00

6 852.57

1.192.00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzari de bunuri st servicii

13.752,55

-16.268,52

11 740.35

4.437,81

13.842.91

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII St

ACTIV1TAT1

9 205,02

2.455,00

2 7)5,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servtci

8.136.02

2.072.00

2 405,02

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150.00

100,00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri dm prestări de servicii

si alte acuviiati

555,00

200,00

150,00

105.00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65.00

45.00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI Si CONFISCĂRI

8.468,00

2,600,00

2 200.00

2.000.00

1.668,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 10/11/2020________Tit:__________pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitali si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500.00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

35.140,69

7.500,00

7.531, II

4.444,78

15.664,80

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000.00

6.000,00

3.000,00

2.762.00

360250

Alte venituri

17.378,69

1.500,00

1.531,1!

1.444,78

12.902,80

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂ T

SUBVENȚIILE

-39.276,16

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

-5.327,89

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-47 380,16

-32.292.91

-5 475,39

-4.283,97

-5 327,89

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4 704,61

410002

IV Subvenții

2.877,09

1.925,60

951.49

420002

Subvenții de ia alte nivele ale

administrației publice

2.877,09

1.925,60

951.49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.802,35

1 890,13

912,22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020 Tît:         pag: 5 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflai in izolare preven-

liva la locul de munca

74,74

35.47

39.27

5002

TOTAL CHELTUIELI

334 022,88

123.700,86

81 160,05

95.572,16

33.589,81

01

CHELTUIELI CURENTE

308 666,55

116.290,36

74 768.65

88.993,13

28.614.41

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

71 465,45

24.394,44

21 141,4F

19.263.70

6.665,83

1001

Cheltuieli salariate in bani

67 724,40

21.732.59

20651.38

18.792.10

6 548,33

l00101

Salarii de baza

60 028,70

19.207,99

18 339,98

16.905.75

5.574,98

100105

Sporuri pentru condiții dc munca

575,00

150.00

150.00

140.00

135.00

100106

Alte sporuri

174,00

66,00

55,00

35,00

18.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umtalîi

414,00

115,00

115,00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

48.80

24,00

18,80

15.20

-9.20

100117

Indemnizații de hrana

5.256.40

1.643.60

I 736.60

1.213,70

662,50

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.140,00

526.00

236.00

279,95

98.05

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.115,75

2.165,75

-50,00

100206

Vouchere de vacanta

2.115.75

2.165.75

-50,00

1003

Contribuții

1.625,30

496 J0

490,10

471,60

167,50

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

1.625,30

496,10

490.10

471,60

167,50

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

109.350,20

50.979,05

31.522,69

17.323,28

9.525,18

2001

Bunuri si servicii

62.662,34

26 773,92

18.273,97

8.798.86

8.815,59

200101

Furnituri de birou

783,66

355,70

294,79

130,00

3,17

200102

Materiale pentru curățenie

1.163,53

505,00

147.00

460,73

50,80

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

21 211,75

11.803,40

4.828,52

2.426,43

2.153.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Dala: 10/11/2020 TU:         pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal st salubritate

4.709,89

2.139,22

1 584,10

-134,23

1.120.80

20010$

Carburanți si lubrifianli

1.223,90

694,00

255,00

75,50

199,40

200106

Piese de schimb

609,50

308,50

205,00

38.00

58.00

200107

Transport

138,91

92,00

52,50

12.41

-18,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.801,00

682,40

592,70

230.80

295.10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.364,54

636,00

340,00

316,23

72,31

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

29.655,66

9.557,70

9.974.36

5.242,99

4.880,61

2002

Reparatii curente

19.003,47

10.127,24

5.279,40

3.221.62

375,21

2003

Hrana

1.164,53

1.244,50

-99,05

101.58

-82.50

200301

Hrana pentru oameni

1.134,53

1.237,00

-106,55

94.08

-90,00

200302

Hrana pentru animale

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.113,43

229,42

1X6.73

704,95

•7,72

20040!

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6.00

5.00

200402

Materiale sanitare

621,93

32,60

90,73

458,55

40,00

200403

Reactivi

10.48

8,00

4.00

-1.52

200404

Dezinfectant)

447,42

173,22

85,0-3

240,40

-51,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.309,76

1 854.17

444.60

1.207,19

-196,20

200501

Uniforme si echipament

18,00

1,00

23,00

-6,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

3,65

5,00

•1.35

200530

Alte obiecte de inventar

3,288,11

1.853,17

416,60

1,207,19

-188,85

2006

Deplasați, detasari. transferări

64,50

66.70

14,50

-0.70

-16.00

20060!

Deplasa» interne, detasari, transfera»

62,50

64,70

14,50

-0.70

-16.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 7mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasai) in stroinatate

2,00

2,00

2011

Câni, publicatii si materiale

documentare

15,50

26,50

25,00

2.00

-38.00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53,00

2013

Pregătire profesionala

226,28

100.10

129,05

2,03

-4.90

2014

Proiecția muncii

186,71

91,40

77,8:

10,00

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.484,70

2.828,00

2.437,70

1.338,80

-119,80

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20.20

3.00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

267,20

255,00

17,20

-5,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

42,00

6,00

3.00

3.00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni m reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1.00

-1.00

2030

Ahe cheltuieli

14 262,78

7.085,10

4 528.73

1.880,95

768,00

203001

Reclama si publicitate

309.70

165,50

204,10

153,10

-213,00

203002

Protocol si reprezentare

0,50

40,50

-40,00

203003

Prime de asigurare non-viata

226,60

119,00

58.00

35.60

14.00

203004

Chirii

506.00

150.00

H0,0Q

110.00

136,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 10/11/2020________Tit:__________pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IIl

Trini.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alic cheituieli cu bunuri si servicii

13.219,98

6.610,10

4.156,63

1.582,25

871,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383.60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383.60

2.319,70

1 327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,0'1

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

exieme directe

356.00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571,95

5 500,00

26.071,95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.526,20

5.500,00

15.026.20

4030

Alte subvenții

11.045,75

11 045,75

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100.00

5004

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35 834,00

10.516,30

10.681,00

11 493.50

3.143.20

5101

Transferuri curente

35.834,00

10.51630

10 681.00

11.493,50

3.143.20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.542,00

7 950,00

8.075,00

8 835.50

1.681,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

19.787.07

5.523,47

4.345,68

6.829.92

3.088,00

5501

A Transferuri interne

19,787,07

5.523,47

4.345,68

6.829,92

3.088,00

550118

Alte transferuri curente interne

17.182,07

5.036,47

3.824,20

5.719,40

2.602,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

secțiunea de dezvoltare

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tritn.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,03

1.146,00

486.00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24.824,20

12.433,00

4.180,39

5.082,90

3.128.00

5702

Ajutoare sociale

24.824,20

12 433.00

4.180.33

5.082.90

3.128.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.810,20

9 433.00

4.166.33

5.082,90

128,00

570203

Tichele de cresa s« nchete sociale

pentru grădiniță

14.00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

6.000,00

3.000.00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.989,08

4.486.10

336.93

608,18

1 557,90

5901

Burse

3.078,80

1 578.80

1.500,00

5911

Asociații si fundații

1.922,78

1.850.00

202.78

-130,00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500.00

5922

Acțiuni cu caracter stnntitic si

sociocultural

273,90

219.40

2,00

52.50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadralc

1.213,60

337,90

334,90

352,90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26.225,00

7655,60

6 797,00

6.797,00

4.975,40

8102

Rambursări de credite interne

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

810205

Rambursat i de credite aferente datoriei

publice interne locale

26.225,00

7.655,60

6.797.00

6.797,00

4.975,40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 10/11/2020________Tit;__________pag: 10 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.il

TrimJII

Trîm.lV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-868,67

-245.10

-405,60

-217,97

85

TITLUL XiX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-868,67

-245,10

-405,60

-217.97

8501

Plati efectuate în anii precedenti st

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405,60

-217.97

850101

Plati efectuate in anti precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-868,67

-245,10

-405,60

-217.97

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.120,01

19.351,70

16.318,52

14.703,09

10.746,70

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

44.943,50

13.799.60

12.095,62

11.509.88

7.538.40

01

CHELTUIELI CURENTE

22.826,05

7.144,00

6.406,17

5.712,88

3.563,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.105,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

3470.00

1001

Cheltuieli saiariale in bani

16.485,00

4.365.00

4 355.00

4.345,00

3.420.00

l00101

Salarii de baza

15.041,00

3.940,00

3 940,00

3.940,00

3.221,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi dc delegare

30.00

10,00

10.0-0

10,00

100117

Indemnizații de hrana

670,00

188,00

212.00

190,00

80.00

100130

Alte drepturi saiariale in bani

330,00

112.00

78.00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli saiariale in natura

280,00

280.00

100206

Vouchere dc vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

340.00

100,00

100,00

90,00

50,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

340,00

100,00

100.03

90,00

50,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.566,05

2 357.00

1.909,17

1.235.88

64.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: n - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim-III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3.583,02

1.242,00

1.267,86

800,16

273.00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

10,00

10,00

JO.CO

10.00

200i03

Încălzit, iluminat si forța moirica

314,19

130,00

134,19

50,00

200104

Apa. canal si salubritate

40.00

15.00

15,00

10.00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80.00

55,00

200107

Transport

26,41

21.00

5,00

OAl

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

828,00

315,00

315,00

65.00

133,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

I 849,42

581,00

578,67

609. “’S

80,00

2002

Reparații curente

50.00

100.00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

13,80

83.80

-70,00

200404

Dezinfectant!

13.80

83.80

-70,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5.40

200530

Alte obiecte de inventar

35.40

30,00

5,40

2006

Deplasări, detașări, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

24,00

24.00

200602

Deplasări in străinătate

2.00

1,00

1,00

20H

Cârti, publicatii si materiale

documentare

10,00

15,00

15,00

-20,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200.00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10.00

10,00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Ahe cheltuieli

1.322,52

700,00

445,00

296,52

-119,00

SECHUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020 Tit:_________pag: 12 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.Ill

TrimJV

A

B

l»3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

307,00

160.00

200,00

160,00

-213,00

203002

Protocol Si reprezentare

40,00

-40,00

203004

Chim

504,00

150,00

110.00

110.00

134,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

511,52

350,00

135,00

26,52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

155.00

42,00

42.00

42,00

29.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.225,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.975.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DF. CREDITE

22.225,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.975,40

8102

Rambursări de credite interne

22.225,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.975,40

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

22.225,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.975,40

84

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107.55

-107.55

8501

Plati efectuate in anii precedcnti st

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107.55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.122,71

2 933,10

1.642,13

870,51

1 677,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.157,55

2.938,01

1 672,03

870,51

1.677,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.928,33

966,30

798,50

817.70

1.345,83

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.785,43

877.60

779,40

800,10

1,328,33

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 10/11/2020 Tit:__________pag: 13 -mit tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.ill

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

3 536,23

798,00

726,00

754,25

1.257,98

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

-0,80

i,«0

100117

Indemnizații de hrana

184,40

52.60

52.60

18,70

60,50

100130

Alte drepturi salariate m bani

59,00

23,00

27,95

8,05

1002

Cheltuieli salariate in natura

69,60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69.60

69,60

1003

Contribuții

73.30

19.10

19.10

17.60

17,50

100307

Contribuția asigurător te pentru munca

73,30

19,10

19,10

17.60

17,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.899,22

1.262,71

344.53

163,81

128,17

2001

Bunuri si servicii

614,88

277.01

156,53

102,17

79,17

200101

Furnituri de birou

90,58

22,41

11,00

17.00

40,17

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2.00

2,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

175,53

94.50

78,03

3,00

200104

Apa, canal si salubritate

31.20

10,60

8.60

5,00

7.00

200105

Carburanți si lubrifiant:

7,50

15,00

-5.00

-2,50

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, lv.

internet

43,10

16.00

16.00

8,10

3.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21.00

7,00

7,00

4,00

3,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

240,47

108,00

38.90

70,57

23,00

2002

Reparatii curente

13,00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15,00

200404

Dezinfectând

15.00

15.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.HI

Trîm.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44.50

7,00

4,59

33.00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,59

33,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

4.00

6,50

-1.59

-1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

4,00

5,50

-0,59

-1,00

200602

Deplasări in străinătate

1.00

-1.00

201 i

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5.00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3.00

-1.0-9

2014

Proiecția muncii

3,60

3,20

0,49

2030

Alte cheltuieli

1,197,74

947,50

186,69

13.64

50,00

2O3OOI

Reclama si publicitate

2,00

4.50

3,19

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0.50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2.09

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

l 192,24

941,50

181,59

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția