HOTĂRÂREA NR. 246 DIN 13.11.2020

privind aprobarea organizării Referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 13.11.2020, potrivit art. 133 alin.2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr.574156/9.11.2020 înaintat de Cabinet Primar prin care se solicită inițierea unui referendum local;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 574150/ 09.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574151/1/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1180/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1181/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1182/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1183/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1184/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 alin. 2, art. 5, art. 13 alin. 1, art. 14, art. 16, art. 30, art. 36, art. 60 din Legea nr. 3/ 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, modificată și completată;

-Prevederile art. 120 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul comun formulat de domnul primar Lucian-Daniel Stanciu- Viziteu și domnul viceprimar Cristian Ghingheș, precum și amendamentul formulat de domnul viceprimar Liviu Miroșeanu, amendamente care au fost adoptate;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu.

Art. 2- Cu ocazia referendumului cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU la întrebările:

”1.Sunteți de acord cu implementarea pe raza municipiului Bacău a unor măsuri suplimentare pentru scăderea numărului de infectări COVID-19?

2.Sunteți de acord cu resistematizarea domeniului public la standarde europene pentru a crea noi spații verzi, parcări și locuri de joacă prin eficientizarea zonelor ocupate de garaje și prin eliberarea spațiilor verzi ocupate abuziv?

3. Sunteți de acord ca în bugetul pe anul 2021 să fie alocate fonduri pentru finalizarea Spitalului Municipal Bacău?”

Art. 3- Se aprobă stabilirea zilei de duminică, 6 decembrie 2020. ca dată de desfășurare a referendumului local prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4- Sumele necesare desfășurării referendumului local vor fi alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău.

Art.5- Programul Calendaristic al referendumului local organizat în data de 6 decembrie 2020, în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu, va fi aprobat prin Dispoziție de Primar.

Art.6- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, domnilor Viceprimari, Direcției Economice, Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol - Compartimentului Proceduri Administrative și Organizare Alegeri, Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.4 Bacău, Autorității Electorale Permanente.

Art.7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P., C.S./O.R.A./EX. l/DS.I-A-2


HOTĂRÂREA NR.  246  DIN 13.11.2020

privind aprobarea organizării Referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de  13.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

     

         Având în vedere:

-Referatul nr.574156/9.11.2020 înaintat de Cabinet Primar prin care se solicită inițierea unui referendum local;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 574150/ 09.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574151/1/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1180/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1181/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1182/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3   nr. 1183/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1184/13.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 alin. 2, art. 5, art.13 alin. 1, art.14, art.16, art. 30, art. 36, art. 60 din Legea nr. 3/ 2000 privind organizarea şi desfășurarea referendumului, modificată şi completată ;

-Prevederile art. 120 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, modificată şi completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 şi alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul comun formulat de domnul primar Lucian-Daniel Stanciu- Viziteu și domnul viceprimar    Cristian Ghingheș, precum și amendamentul  formulat  de domnul viceprimar Liviu Miroșeanu, amendamente care  au fost adoptate;

           În baza dispozițiilor art. 129 alin. 14 și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,


                                                       H O T Ă R Ă Ş T E
:

 

Art. l- Se aprobă organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu.

Art. 2- Cu ocazia referendumului cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU la întrebările:

 

 

 

           ”1.Sunteţi de acord cu implementarea pe raza municipiului Bacău a unor măsuri suplimentare pentru scăderea numărului de infectări COVID-19?

             2.Sunteţi de acord cu resistematizarea domeniului public la standarde europene pentru a crea noi spații verzi, parcări şi locuri de joacă prin eficientizarea zonelor ocupate de garaje și prin eliberarea spațiilor verzi ocupate abuziv?

             3. Sunteți de acord ca în bugetul pe anul 2021 să fie alocate fonduri pentru finalizarea Spitalului Municipal Bacău?”

Art. 3- Se aprobă stabilirea zilei de duminică, 6 decembrie 2020, ca dată de desfășurare a referendumului local prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 4- Sumele necesare desfășurării referendumului local vor fi alocate din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Bacău.

Art.5- Programul Calendaristic al referendumului local organizat în data de 6 decembrie 2020, în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu, va fi aprobat prin Dispoziție de Primar.

Art.6- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, domnilor  Viceprimari, Direcției Economice, Serviciului Administrație Publică Locală şi Registrul Agricol - Compartimentului Proceduri Administrative şi Organizare Alegeri, Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.4 Bacău, Autorității Electorale Permanente.

Art.7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

           ANA-MANUELA GROZA                       SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

                                                                                     NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2