HOTĂRÂREA NR. 245 DIN 10.11.2020

privind punerea la dispoziția S.C. Compania Regionala de Apa Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014- 2020”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/ înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020;

-Referatul nr. 573808/6.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573810/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574084/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574084/2/09.11.2020;

-Raportul Arhitect Șef-Compartiment Administrarea și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 574084/3/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1175/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1176/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1177/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1178/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1179/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.27 alin. 2 lit. ”a” ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art.108 lit. ”d”, ale art. 140 alin. 1 și alin. 3 ,ale art. 154 alin.l, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și ale alin. 7 lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă punerea la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014- 2020”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte scrisă și parte desenată, parte integrantă din aceasta.

Art.2.Terenurile puse la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., conform art. 1 din prezenta hotărâre fac parte din domeniul public al Municipiului Bacău.

Art.3. Se aprobă Anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta privind Declarația prin care se menționează faptul că pentru terenurile prevăzute la Anexa 1 nu au fost depuse cereri de retrocedare în condițiile legislației în vigoare și nu fac obiectul niciunui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietății.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Arhitect Șef, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației dc Dezvoltare Intercomunitară Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTp DE§fcDI$ȚĂ ANA-MANUEI A GRdZA\


ANA-MAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P.. P.170.R.A 'EX.l/DS.l-A-2

ROMÂNIA

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 245 DIN 10.11.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

privind punerea la dispoziția

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL BACAU, PERIOADA 2014-2020“

UATBacau municipiul Bacau

Poz.

Denumire strada

Lungime (metri)

Rețele de apa -extindere

1

Calea Romanului

1184

2

Nicolae Draghici

216

3

Dr. Alex. Safran

2660

4

Narciselor

430

5

Frunzei

706

6

Arinilor

1502

7

Trecatoarea Tecuciului

227

8

Lunca Bistriței

793

9

Depoului (case)

1174

10

Veronica Micle

350

11

N. L. Bogdan

150

12

Dorului

507

13

G-ral Gricore Cantili

380

15

Limpedea

306

16

Timpului

486

17

Brândușei

602

18

Romanitei

270

19

Speranței

665

20

Ștefan Zeîetin

263

21

Zambilelor

95

22

Muncii

355

23

Lt. Col. Zarnescu

255

24

Lt. Victor Botocan

153

25

Mr, Alexandru Velican

141

26

Pictor N. Grigorescu

106

27

Victor Nadolski

310

28

Arcadie Septiiici

664

29

Capitan Vasile Merica

246

30

Gheorghe Asachi

307

31

Gheorghe Hociung

1160

32

Gheorghe Negel

475

33

Gheorghe Vranceanu

257

34

G-ral Dr. Dragomir Badiu

202

35

Grigore Tabacaru

835

36

Liliacului

193

37

Calea Moldovei

768

38

Teiului

247

39

Xenopol

280

40

Cronicar Necuice

72

41

Aurel Vîaicu

61

42

Progresului

136

Total

20189

Rețele de apa - reabilitare

1

Bd. Unirii

891

2

Calea Romanului

5256

3

22 Decembrie

345

4

Ștefan cel Mare

345

5

9 Mai

1433

6

Ana Ipatescu

1133

7

Dumbravei (joasa si înalta)

598

8

Nicolae Titulescu

415

9

Calea Moldovei

2508

10

Frunzei

283

11

Fundătură Frunzei

127

12

Arinilor

446

13

Bârladului

3861

14

Dorului

317

15

Muncii (legătură cu Dorului)

79

16

Tecuciului

1523

17

Sublocotenent Adam

292

18

Prunului

145

19

Dimitrie Busila

159

20

Tazlaului

465

21

Bucium

694

22

Nicu Enea

554

23

Martir Horia

474

24

Martir Cloșca

176

25

Ion Luca - case (Martir Crisan)

395

26

Ardealului (Radu Negru - grădiniță)

484

27

Neagoe Vodă (intre inters. cu Str. Banca Naționala si Str. Ardealului)

447

28

Decebal

398

29

Bradului

736

30

Miorița (nr. 80)

671

31

Energiei (Bl. 34-36, in spate la fosta Grădiniță)

690

32

Erou C.M. Hasan

392

33

Banatului

384

34

Avram lancu

318

35

Bogdan Voievod

312

36

Păcii

250

37

Cuza Vodă

546

38

Oituz

2177

39

Caisilor

139

40

Nicolae Balcescu (Bl. 12 - Bl. 5, înalta)

199

41

Iernii

363

42

Erou Ghe. Rusu

212

43

George Apostu

212

44

Marasesti (Bl. 12, Str. Razboieni)

328

45

Al. Parcului

787

46

Razboieni

202

47

Viilor

235

48

Spiru Ha ret

437

49

C-tin Musat

854

50

Erou Ciprian Pintea (înalta)

513

51

Comisa Bistriței (înalta)

1203

52

Alexandru cel Bun

434

53

Al. Vișinului

434

54

Miron Costin

1161

55

AL Ghioceilor

431

56

Stadionului

333

57

Alecu Russo

1108

58

Castanilor

396

59

Alexei Tolstoi

555

60

Bicaz

2369

61

Bucegi

887

62

Al. Constructorului

650

63

Otelari

250

64

Electricienilor

542

65

Proiectantului

638

66

Condorilor

409

67

Narciselor

274

68

Victor Babes

478

69

Aviatorilor

391

70

Henri Coanda

342

Z1

Republicii

5268

Total

53753

Rețele de canalizare - extindere

1

Calea Romanului

196

2

Salcâmilor

94

3

Dr. Alex. Safran

1703

4

Frunzei

662

5

Depoului (case)

1131

6

Veronica Micle

362

7

înfrățirii

203

8

N. L. Bogdan

190

9

Câmpului

253

10

Trecatoarea Islaz

216

11

Limpedea

285

12

Timpului

470

13

Stejarului

280

14

Brândușei (Str. TudorV)

737

15

Romanței

135

16

Speranței

617

17

Ștefan Zeletin

246

18

Muncii

151

19

Victor Nadolski

126

20

Arcadie Septilici

103

21

Gheorghe Hociung

484

22

Gheorghe Hociung (deas.canal)

312

23

Costache Radu

338

24

Gheorghe Negei

459

25

Grigore Tabacaru

801

26

Liliacului

163

27

Serei

61

28

Calea Moinesti (36-42)

86

29

Al. Cornișa Bistriței (nr.6)

253

Total

11117

Rețele de canalizare -reabilitare

1

Abatorului colector

538

2

Gh Donici

459

3

Constantei colector

397

4

Al. Russo (Bl. 33)

33

5

Carpati colector

197

6

Carpati (Bl. 15)

21

7

Frasinului 4

92

8

Milcov 136

132

9

Carpati (Bl. 2)

40

10

Comisa (Bl. 33, 34)

43

11

Panselelor (Bl. 12)

70

12

Republicii (Bl. 50)

13

13

Violetelor 3-6

109

14

Violetelor3-6

99

15

H. Coanda7(13)

17

16

H. Coanda colector

376

17

Bicaz (Bl. 136, Sc.F)

14

18

Metalurgiei 12

42

19

Bicaz (BL 13)

45

20

Milcov 114-116

91

21

Al. Russo 51-53

62

22

Aviatori (Bl. 31)

71

23

Al. Russo (Bl. 57)

68

24

Milcov (BL 112)

113

25

Garofitei (Bl. 15-17)

91

26

Șoimului colector

307

27

9 Mai (BL 3)

98

28

Marasesti (Bl. 1)

60

29

M. Viteazul (BL 1)

64

30

N. Balcescu (BL 5)

30

31

N. Balcescu (Bl. 1)

19

32

AL Parcului (Bl. 4)

56

33

Al. Parcului (BL 8)

35

34

AL Parcului (Bl. 42)

48

35

Ăl. Parcului (BL 48)

28

36

Marasesti (BL 9)

107

37

M. Viteazul (Bl. 4C)

33

38

Milcov (BL 6)

52

39

Progresului (BL 12)

70

40

Vișinului (Bl. 11)

56

41

Vișinului (Bl. 2)

33

42

Lalelelor (BL 5)

28

43

M. Costin (BL 33)

81

44

Ghioceilor (BL 29)

40

45

Stadionului (BL 5, BL 3)

60

46

1 Mai colector

167

47

9 Mai (BL 60)

113

48

V. Alba colector

74

49

B-dul Unirii (BL 32)

88

50

9 Mai (BL 78-80)

128

51

N. Balcescu (Bl. 12)

52

52

G. Apostu (Bl. 6)

36

53

Luminii (BL 3A)

57

54

L. Tautu (BL 8)

21

55

Bradului (BL 13)

91

56

Bradului (BL 56)

85

57

Energiei (BL 25)

19

58

N. Vodă (Bl. 29-31)

37

59

G. Bacovia (BL 67)

60

60

Nordului (BL 15)

56

61

Mioriței (BL 88)

24

62

H. Berescu (BL 6)

19

63

Ghioceilor (Bl. 19-21)

135

64

Plaiului

673

65

Prelungirea Bradului

759

66

Stadionului (peluza sud)

253

67

Stadionului (BI.9)

81

68

Armoniei (nr. 8)

101

69

Titulescu

27

Total

7694

Conducte de refulare-extindere

1

SPAU 1 -Str.Sperantei

248

2

SPAU 2 -Str.Costache Radu

442

3

SPAU 3 -Str. Grigore Tabacaru

7

4

SPAU 4 - Str. Nordului

515

Total

1212

Conducte de refulare-reabilîtare

1

SPAUexl - str.Arcadie Septilici

27

Total

27

Conducta de aductiune Bacau Sud reabilitare

1

Arcadie Septilici

1200

2

DN11*

1925

Total

3125

Conducta de aductiune Bacau Sud -traseu nou

1

DJ 119

1667

Total

1667

UNITATEA MUNICIPALĂ MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela Pintilie


CONTRASEMNEAZĂ ____________________________

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE- IDIU POI’OVICi
ENTRU LEGALITATE


privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, a terenurilor aderente investițiilor din cadrul „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL BACAU, PERIOADA 2014-2020“

UAT Bacau municipiul Bacau

Componenta

Poz.

Denumire obiect

Date de identificare (strada sau teren)

Suprafețe minime necesare (inclusiv marimea zonei de proiecție sanitara, după caz)

AMPLASAMENTE NOI (construcții noi propuse)

Rețele de apa

Surse de apa

1.

Front captare -puțuri forate

Nu este cazul

Aductiune, inmagazinare, pompare tratare, distribuție

2.

Conducta de aductiune Bacau Sud, L = 1.667 km

Intravilan Mun. Bacau

3.

Extindere rețea de distribuție a apei in municipiul Bacau, aprox. 20,189 km;

intravilan, Mun Bacau

Rețele de canalizare

Rețele de canalizare

4.

Extindere conducte de canalizare L=11,117 km in Bacau

Intravilan, Mun. Bacau

Statii de pompare apa uzata, inclusiv conducte de refulare

5.

Statie de pompare apa uzata SPAU1

 • a. intravilan

 • b. Str. Speranței

Cea 50 mp pentru perioada de execuție (teren ocupat temporar)

6.

Statie de pompare apa uzata SPAU2

 • a. intravilan

 • b. Str. Costache Radu

Cea 50 mp pentru perioada de execuție (teren ocupat temporar)

7.

Statie de pompare apa uzata SPAU3

 • a. intravilan

 • b. Str. Grigore Tabacaru

Cea 50 mp pentru perioada de execuție (teren ocupat temporar)

8.

Statie de pompare apa uzata SPAU4

 • a. intravilan

 • b. Str. Depoului

Cea 50 mp pentru perioada de execuție (teren ocupat temporar)

9.

Conducte de refulare 1,212 km in Bacau

Intravilan Mun. Bacau

Componenta

Poz.

Denumire obiect

Date de identificare (strada sau teren)

Suprafețe minime necesare (inclusiv marimea zonei de protecție sanitara, după caz)

AMPLASAMENTE EXISTENTE (construcții existente)

Rețele de apa

—-------—---------——

Surse de apa

1.

Front captare -puțuri forate Gheraiesti 1: 44 puțuri cu adancimea de H=10-12m;

Amplasat în mun. Bacău in N, între canalul de fugă UHE1 Bacău (coada Lacului Bacău 1) și albia veche a râului Bistrița

S=44x2800 mp din care zona de protecție sanitara 8=44x2800 mp

Aductiune, înmagazinate, pompare tratare, distribuție

2.

Reabilitare rețea de distribuție a apei in municipiul Bacau, aprox. 53,75 km

Intravilan, municipiul Bacau

3.

Realizarea unei statii de tratare a apei la GA Gheraiesti

Amplasat în mun. Bacău in N, N_E se afla canalul de fugă UHE1 Bacău (coada Lacului Bacău 1)

S=27590 mp din care zona de protecție sanitara S=27590 mp

4.

Reabilitare conducta de aductiune- tronson aductiunea Bacau Sud, L= 3,125 km

Intravilan municipiul Bacau

Rețele de canalizare

Rețele de canalizare

5.

Reabilitare conducte de canalizare L-7,694 km in Bacau

intravilan, municipiul Bacau

Statii de pompare apa uzata, inclusiv conducte de refulare

6.

Statie de pompare apa uzata SPAUexl

 • a. intravilan

 • b. str.Arcadie Septilici

incinta existenta

7.

Reabilitare conducte de refulare

L=27m

Intravilan municipiul BacauRelele <ia aJimenUne cu apa/ canakzare/ refulare - pnpunere

țț $Ulie oe pempare apa ucaia propunata
UAT Bacau Amplasamente existente municipiul Bacau
UAT Bacau Amplasamente existente municipiul Bacau


Ratat* d» sriimwtar» cu apa t camtiitara t refulare - reabibure

(Hi St*M <t» pompare reabilitare


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXAI

LA HOTĂRÂREA NR. 245 DIN 10.11.2020

DECLARAȚIE

Prin prezenta declarăm că terenurile prevăzute in Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr............   /   .................... terenuri aflate in domeniul public al

Municipiului/Orasului/Comunei si pe care se vor realiza investițiile prevăzute in

cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACAU” in perioada 2014-2020, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • V Sunt libere de orice sarcini;

 • V Nu fac obiectul unor litigii in curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la stabilirea si delimitarea proprietății;

 • V Nu fac obiectul unor cereri de revendicare/retrocedare potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. Data:

Directorul Direcției


Secretar_______________

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARULGENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE-OV1 Dl U POPOV ICI

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE Isabela Pintilie

HOTĂRÂREA NR. 245 DIN 10.11.2020

privind punerea la dispoziția S.C. Compania Regionala de Apa Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă

uzată în județul Bacău, în perioada 2014- 2020”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Adresa nr. 4140/ înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020;

 • - Referatul nr. 573808/6.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573810/ 06.11.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574084/1/09.11.2020;

 • - Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574084/2/09.11.2020;

 • - Raportul Arhitect Șef-Compartiment Administrarea și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 574084/3/09.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1175/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1176/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1177/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1178/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1179/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art.27 alin. 2 lit. ”a” ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispozițiile art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art.108 lit. ”d”, ale art. 140 alin. l și alin. 3 ,ale art. 154 alin.1, ale art. 196 alin. l lit. ”a”, ale art. 197 alin. l și ale art. 243 alin. l lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și ale alin. 7 lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l. Se aprobă punerea la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014- 2020”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte scrisă și parte desenată, parte integrantă din aceasta.

Art.2.Terenurile puse la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., conform art. 1 din prezenta hotărâre fac parte din domeniul public al Municipiului Bacău.

Art.3. Se aprobă Anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta privind Declarația prin care se menționează faptul că pentru terenurile prevăzute la Anexa 1 nu au fost depuse cereri de retrocedare în condițiile legislației în vigoare și nu fac obiectul niciunui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietății.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Arhitect Șef, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTARARE POT FI CONSULTATE LA HOTARAREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL