HOTĂRÂREA NR. 244 DIN 10.11.2020

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău

să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/4.11.2020 înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020;

-Referatul nr. 573804 din 06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573806/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574104/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574104/2/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1170/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1171/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1172/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1173 10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1174/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și ale alin. 7 lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 2020”.

Art. 3. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., prin Act Adițional (Strategia de tarifare consolidată și extinsă pentru perioada 2020-2026) în forma prevăzută în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu sediul în Bacău, str. Alexandru Șafran nr. 145, al cărei membru este Municipiul Bacău, să semneze Actul Adițional nr. 9 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Bacău.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

ANA-MANpELA GROZA


.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAEt- OVIDIU POPOVICI

ROMÂN IA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA 1 LA HCLNR. 244 DIN 10.11.2020


PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014 - 2020”

In proiectarea strategiei de tarifare s-a utilizat următoarea abordare:

 • • Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2021 -2026;

 • • Tariful inițial corespunde ultimelor tarife avizate de ANRSC (nr.612773/ noiembrie 2018).

 • • Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflația anual, la data de 1 Ianuarie.

Strategia de tarifare este prezentata în următorul tabel:

Strategie tarifare

Tarif inițial (RON/m3)*

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Apa

4,05

2.75%

3.00%

3.50%

10.50%

6.50%

5.00%

Apa uzata

3,01

2.75%

3.00%

3.50%

10.50%

6.50%

5.00%

Tarif fara TVA.

Creșterile anuale in termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2020 si nu includ inflația in perioada dintre ajustările tarifare si nici taxa pe valoare adaugata. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea in calcul a inflației (indicele preturilor de consum publicat lunar de Institutul National de Statistica) si a creșterilor impuse in termeni reali din tabelul de mai sus.

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:

Tarifa - Tarifn x (1+an+i) x (1+an>2) x ...x (1+an+i) x ln+i

Unde:

Tarifn-j ~ Tariful la data n+i

Tarifn = Tariful inițial

a0+i, a0*2: Tarif ajustat in termeni reali, pentru datele n+1, n+2

a™:      Tarif ajustat in termeni reali, pentru data n+i

Inoi:       Inflația aferenta ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

I - CPlx(î+iN )w/12 n+i IPi

unde:

CPI: cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPl: Indicele preturilor inițial de la data tarifului n (1 ianuarie 2020);

INF: Inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

 • m: numărul de luni intre data celui mai recent indice de preț disponibil si data efectiva a noului tarif;

Indicele Preturilor: Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Institutul National de Statistica

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând in considerare evoluția viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii finanțat din Fondul de Coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări in funcție de armatoarele elemente:

 • > conditionalitatile incluse in prezentul Contract de finanțare (de exemplu: îndeplinirea masurilor de mediu prevăzute de legislația naționala si de actele de reglementare emise de către institutii/autoritati publice competente, masuri privind implementarea planului de acțiuni pentru gestionarea nămolului, etc.);

 • > conditionalitatile incluse in contractul de imprumut semnat de beneficiar pentru co»finantarea proiectului;

 • > impactul startegiilor viitoare de investitii in conformitate cu Mașter Planul județean, din sectorul apa-apa uzata.

Deficitul de finanțare este calculat pe baza ratei forfetare de 6%. Schema de finanțare are următoarea structura:

 • - Grant UE: 85.00%;

 • - Contribuție Buget de Stat: 13.00%;

 • - Contribuție Buget Local: 2.00%.

Structura de finanțare a proiectului de investitii este următoarea:

Total valoare proiect (Total cost = eligible + neeligibil)

471,713,059

100.0%

Costuri eligibile

397,155,692

84.1913%

din 1

Deficit de finanțare

373,326,350.6

94.0000%

din 1.1

Grant UE fmax

85%)

317,327,398.0

85.00%                444

dm 1.1.1

Contribuție Buget de Stat (13%)

48,532,425.6

13.00%               .. 444

din 1.1.1

Contribuție Buget Local (2.00%)

7,466,527.0

2.00%                    4 4 4

din 1.1.1

Operator Regional

23,829,342

6.0000% din 1.1

Costuri neeligibile (alte categorii decât cele eligible)

Operator Regional

74,557,367

TVA

74,557,367

de recuperat

70,083,925

94.0000%

74,657,367

15.9138%

din 1

100.0% din 1.2

100.0%

de plata

4,473,442

6.0000%

altele

0 oo%


UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE ISABELA PINTILI

f CONTRASEMNEAZĂCENTRU LEGALITATE 1 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - CM/lDiU POPOVIC1


VNEXA 2 LA HCL NR. 244 DIN 10.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

STRATEGIA DE TARIFARE CONSOLIDATĂ ȘI EXTINSĂ PENTRU PERIOADA 2020-2026

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE ISABELA PINTILIE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU MCOLAE jJoVlDIU POPOVICI


(<^©nMIPzâ\K]DZî\                   ©El Z&EPZ& ®zSk©2$kdD ©Z&

Str. Henri Coanda, nr. 2 - Bacau

J4/789/27.09.2010/CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600

Tel:0372-401.30l ; 0234 208 801

Fax:0234-55.11.75 ;0234 588 292

web: www.apabacau.ro

e-mail: ragc_juridic@yahoo.com

crabbacau@gmail.com

Banca: BRD Bacau

Cont: R013BRDE040SV60027870400

of ClCO

RljR S1MTEX ®

CERTIF1ED MANAtl M NT aYSTfiM ISO 3001 - ISO 14001

O    ÎS 18001

Nr.

PROIECT DE ACT ADIȚIONAL NR............

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare nr.556/2006/29.11,2010

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU (A.D.LB.), cu sediul în municipiul Bacău, Centrul de Afaceri și Expozițional-Clădirea Incubatorului de Afaceri, etaj II, Calea Doctor Alexandru Șafran nr.145, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Bacău sub nr.25/A/2008, legal reprezentată prin .............  -Președinte, denumită

în continuare “Asociație”

Și

S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACAU S.A.țS.C.CRAB S.A.), având codul unic de înregistrare RO 27429315, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr.J04/789/27.09.2010, cu sediul în municipiul Bacău, strada Henri Coandă, nr.2, județul Bacău, legal reprezentată prin Chiper Nina- director general, denumită în continuare „Operatorul”,

Numite împreună „Părțile” și separat „Partea”,

Având în vedere:

- Hotararea nr......din.........2020 a Adunării Generale a Acționarilor Asociației de Dezvoltare

Intercomunitara Bacau, privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”

au convenit:

Art.l Se completează art. 36.4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010 potrivit anexei denumita ''Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020", atașata.

Art.2 Celelalte articole din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010 rămân în vigoare.

Art3 Aplicarea completărilor cuprinse în prezentul Act adițional, intră în vigoare, începând cu data de l ianuarie 2021, după aprobarea acestuia de către Adunarea Generala a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau si semnarea Actului Adițional de către reprezentantii sai legali.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ BACĂU

PREȘEDINTE,


S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

DIRECTOR GENERAL, Chiper Nina


ANEXA LA ACTUL ADIȚIONAL NR.......DIN....................

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU. ÎN PERIOADA 2014 - 2020”

In proiectarea strategiei de tarifare s-a utilizat următoarea abordare:

 • • Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2021 -2026;

 • • Tariful inițial corespunde ultimelor tarife avizate de ANRSC (nr.612773/ noiembrie 2018).

 • • Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflația anual, la data de 1 Ianuarie.

Strategia de tarifare este prezentata în următorul tabel:

Strategie tarifare

Tarif inițial (RON/m3)*

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Apa

4,05

2.75%

3.00%

3.50%

10.50%

6.50%

5.00%

Apa uzata

3,01

2.75%

3.00%

3.50%

10.50%

6.50%

5.00%

"Tarif fara TVA.

Creșterile anuale in termeni reali sunt stabilite ia nivelul anului 2020 si nu includ inflația in perioada dintre ajustările tarifare si nici taxa pe valoare adaugata. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea in calcul a inflației (indicele preturilor de consum publicat lunar de Institutul National de Statistica) si a creșterilor impuse in termeni reali din tabelul de mai sus.

Tariful la datele respective va fi calculat conform armatoarei formule:

Tarif™ = Tarifn x (1 +an+i) x (1+an+2) x ...x (1 +a™) x I™

Unde:

Tarif™ = Tariful la data n+i

Tarifn= Tariful inițial

an+i, an*2: Tarif ajustat in termeni reali, pentru datele n+1, n+2

an*i:      Tarif ajustat in termeni reali, pentru data n+i

In*.:       Inflația aferenta ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

| = cplx<A+IN )m^12

unde:

CPI: cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI: Indicele preturilor inițial de la data tarifului n (1 ianuarie 2020);

INF: Inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil; m: numărul de luni intre data celui mai recent indice de preț disponibil si data efectiva a noului tarif;

Indicele Preturilor: Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Institutul National de Statistica

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând in considerare evoluția viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii finanțat din Fondul de Coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări in funcție de următoarele elemente:

 • > conditionalitatile incluse in prezentul Contract de finanțare (de exemplu: îndeplinirea masurilor de mediu prevăzute de legislația naționala si de actele de reglementare emise de către institutii/autoritati publice competente, masuri privind implementarea planului de acțiuni pentru gestionarea nămolului, etc.);

 • > conditionalitatile incluse in contractul de împrumut semnat de beneficiar pentru co-finanțarea proiectului;

 • > impactul startegiilor viitoare de investitii in conformitate cu Mașter Planul județean, din sectorul apa-apa uzata.

Deficitul de finanțare este calculat pe baza ratei forfetare de 6%. Schema de finanțare are urnnatoarea structura:

 • - Grant UE: 85.00%;

 • - Contribuție Buget de Stat: 13.00%;

 • - Contribuție Buget Local: 2.00%.

Structura de finanțare a proiectului de investitii este următoarea:

Total valoare proiect (Total cost = eligible + neeligibil)

471,713,059

100.0%

Costuri eligibile

397,155,692

84.1913%

din 1

Deficit de finanțare

373,326,350.6

94.0000%

din 1.1

Grant UE

(max 85%)

317,327,398.0

85.00%                 .. - 4

din 1.1.1

Contribuție Buget de Stat (13%) 46,532,425.6

13.00%                 .. , d <

din 1.1.1

Contribuție Buget Local (2.00%) 7,466,527.0

2*00%               din 1.1.1

Operator Regional 23,829,342

6.0000% din 1.1

Costuri neeligibile (alte categorii decât cele eligible)

74,557,367

15.9138%

din 1

Operator Regional

74,557,367

100.0% din 1.2

TVA

74,557,367

100.0%

de recuperat

70,083,925

94.0000%

de plata

4,473,442

6.0000%

altele

0

0.0%

HOTĂRÂREA NR. 244 DIN 10.11.2020

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău

să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/4.11.2020 înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020;

-Referatul nr. 573804 din 06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573806/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574104/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574104/2/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1170/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1171/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1172/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1173/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1174/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. l și alin. 3, ale art. 154 alin. l, ale art. 196 alin. l lit. ”a”, ale art. 197 alin. l și ale art. 243 alin. l lit”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și ale alin. 7 lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”.

Art. 3. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., prin Act Adițional (Strategia de tarifare consolidată și extinsă pentru perioada 2020-2026) în forma prevăzută în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu sediul în Bacău, str. Alexandru Șafran nr. 145, al cărei membru este Municipiul Bacău, să semneze Actul Adițional nr. 9 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Bacău.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTARARE POT FI CONSULTATE LA HOTARAREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL