Iar' Tf—-                   —■_ ■* > _-   , ._J^-ă * -l. — • .- ''

HOTĂRÂREA NR. 243 DIN 10.11.2020

privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014- 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/4.11.2020 înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/04.11.2020;

-Referatul nr. 573801 din 06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573803/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574116/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574116/2/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1165/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1166/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1167/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1168/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1169/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit.”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista investițiilor prioritare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020, și valoarea investițiilor aferente Municipiului Bacău cu o valoare totală de 339.357.455,60 lei, fără TVA (preț curent), conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020, cu suma totală de 6.379.920,17 lei, fără TVA (preț curent) - reprezentând contribuția proprie de 1,88 % din valoarea eligibilă a investițiilor aferente Municipiului Bacău.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze în conformitate cu dispozițiile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAEL OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.1./O.R.A7EX I DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 243 DIN 10.11.2020


LISTA INVESTIȚIILOR PRIORITARE DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014 - 2020

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puțuri cu adancimea de H=8-12m, Qcapabil front captare = 75 1/s;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puțuri cu adancimea de H= 10-12m, Qcapabil front captare w 210 1/s;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Mărgineni I: 28 puțuri cu adancimea de H=6.4-I2m, Qcapabil front captare = 103 1/s;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Mărgineni II: 16 puțuri cu adancimea de    15-18m, Qcapabil front captare ~ 90 1/s;

Reabilitarea GA Mărgineni I pentru realizarea unui centru SCADA local precum si realizarea de lucrări electrice si de automatizări care sa asigure funcționalitatea optima a sistemului de alimentare cu apa

Reabilitare rețea de distribuție a apei in municipiul Bacau, aprox. 53,75 km;

Realizarea unei statii de tratare a apei la GA Gheraiesti pentru eliminarea fierului si manganului;

 • - Reabilitare conducta de aductiune Stejaru - Bacau L“ 21,453 km;

Reabilitarea statiei de preclorinare de la Stejaru;

 • - Extindere rețea de distribuție a apei in municipiul Bacau, aprox. 20,189 km si 708 branșamente;

 • - Reabilitare conducte de canalizare L=7,694 km in Bacau

 • - Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAUex 1

 • • Reabilitare conducte de refulare L=27 m

Extindere conducte de canalizare L=11,117 km in Bacau si 437 racorduri;

 • - Realizare 4 statii de pompare apa uzata

Conducte de refulare 1,212 km in Bacau

 • - Igienizare paturi SEAU Bacau

 • - Amenajarea, dotarea, instalarea, verificarea si punerea in funcțiune a unei platforme SCADA la sediul Dispeceratului Central din Bacau si reabilitarea a 11 Dispecerate Regionale (apa si canal)amenajarea, dotarea, instalarea, verificarea si punerea in funcțiune

Dispecerate Regionale de Apa potabila (DRAp)

Vor fi implementate un număr de 6 Dispecerate Regionale de Apa potabila după cum urmeza:

 • - Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Bacau

 • - Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Moinesti

 • - Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Buhusi

 • - Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Caraboaia ~ STAP bruta Caraboaia

 • - Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Tg. Ocna

 • - Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) oraș Darmanesti si rural -

Dispecerate Regionale de Apa uzata (DRAu)

 • V or fi implementate un număr de 5 Dispecerate Regionale de Apa uzata după cum urmeza:

 • - Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Bacau

 • - Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Moinesti

Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Buhusi

 • - Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Tg. Ocna

Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) oraș Darmanesti si rural

Achiziția de echipamente de operare si întreținere sisteme de apa si canalizare

 • - Echipamente operare si întreținere sisteme apa

  Echipamente

  UM

  Cantitate

  1

  Autoiaborator dotat cu mobilier specific, laptop (cu softuri licențiate dedicate) si motopompa

  Buc.

  1

  2

  Sistem CCTV Folosit la depistarea branșamentelor ilegale (pentru conducte cu diametre cuprinse intre 15 si 80 mm)

  Buc.

  5

  3

  Sistem CCTV Folosit la depistarea branșamentelor ilegale (pentru conducte cu diametre cuprinse intre 40 si 200 mm)

  Buc.

  1

  4

  Corelator de zgomot

  Buc.

  2

  5

  Microfon de sol

  Buc.

  2

  6

  Locator feromagnetic pentru capace metalice

  Buc.

  6

  7

  Locator de conducte metalice

  Buc.

  6

  8

  Loggeri de zgomot

  Buc.

  1

  9

  Autocamion transport clor 15 t

  Buc

  1

Echipamente operare si întreținere sisteme de canalizare

Echipamente

UM

Cantitate

1

Automacara 25 t

buc

1

2

Autobasculanta mare pe 3 parti 81

buc

1

3

Hidrocuratitor mic pentru canalizare MtoflO t

buc

3

4

Tractor incarcator frontal cu sasiu articulat 85 CP

buc

1

5

Romorca monoax cu motocompresor de aer

buc

1

6

Grup electrogen pentru lucrări de sudura

buc

l

7

Camera termoviziune cu infrarosu si Înregistrare

buc

1

8

Aparat măsură prize de pamant

buc

I

9

Aparat măsură rezistenta de izolație

buc

1

10

Analizor si înregistrator trifazat de energie electrica

buc

1

11

Calibrator portabil pentru semnale de proces (ex.:4-20mA)

buc

1

12

Echipament GPS complet Baza+Rover, RTK, dubla frecventa L1/L2

buc

1

13

Copiator laser A0+, multifuncțional (Ploter, copiator, scaner color)

buc

1

. 14

Autovidanje

Buc.

4

15

Motopompa remorcabila pe drumurile publice

buc

1

16

Autoiaborator inspecție video CCTV

buc

1

17

Echipament pentru videoinspectie conducte de canalizare D200mm-D2000mm

buc

1

18

Camera împinsă cu rotire si înclinare de 360o pentru inspecția racordurilor si conductelor cu diametre de la DIOOmm

buc

1

Echipamente

LM

Cantitate

19

Autoturism de teren 4*4pickup

buc

n

20

Stî vuitor incarcare/descarcare paleti(materiale)

buc

1

 • - Echipamente pentru nămol

  Echipamente

  UM

  Cantitate

  1

  încărcător frontal

  buc

  1

  2

  Autobasculanta 5t

  buc

  2

  3

  Autobasculanta 11-12t

  buc

  1

UAT Bacau municipiul Bacau

Poz.

Denumire strada

Lungime (metri)

Rețele de apa -extindere

1

Calea Romanului

1184

2

Nicolae Draghici

216

3

Dr. Alex. Safran

2660

4

Narciselor

430

5

Frunzei

706

6

Arinilor

1502

7

Treeaîoarea Tecuciului

227

8

Lunca Bistriței

793

9

Depoului (case)

1174

10

Veronica Micle

350

11

N. L. Bogdan

150

12

Dorului

507

13

G~ral Gricore Cant iii

380

15

Limpedea

306

16

Timpului

486

17

Brândușei

602

18

Roman iței

270

19

Speranței

665

20

Ștefan Zeletin

263

21

Zambilelor

95

00

Muncii

355

23

Lt. Col. Zarneseu

255

24

Lt. Victor Botocan

153

25

Mr. Alexandru Velican

141

26

Pictor N. Grigorescu

106

27

Victor Nadolski

310

28

Arcadie Septilici

664

29

Capitan Vasile Merica

246

30

Gheorghe Asachi

307

31

Gheorghe Hociung

1160

32

Gheorghe Negei

475

33

Gheorghe Vranceanu

257

34

G-ral Dr. Dragomir Badiu

202

35

Grigore Tabacaru

835

36

Liliacului

193

37

Calea Moldovei

768

38

Teiului

247

39

Xenopol

280

40

Cronicar Neculce

72

41

Aurel Vlaicu

61

42

Progresului

136

Total

20189

Rețete de apa - reabilitare

l

Bd. Unirii

891

2

Calea Romanului

5256

3

22 Decembrie

345

4

Ștefan cel Mare

345

5

9 Mai

1433

6

Ana Ipatescu

1 133

7

Dumbravei (joasa si inalta)

598

8

Nicolae Titulescu

415

9

Calea Moldovei

2508

10

Frunzei

283

11

Fundătură Frunzei

127

12

Arinilor

446

13

Bârladului

3861

14

Dorului

317

15

Muncii (legătură cu Dorului)

79

16

Tecuciului

1523

17

Sublocotenent Adam

292

18

Prunului

145

19

Dimitrie Busila

159

20

Tazlaului

465

21

Bucium

694

22

Nicu Enea

554

23

Martir Horia

474

24

Martir Cloșca

176

395

25

Ion Luca - case (Martir Crisan)

26

Ardealului (Radu Negru - grădiniță)

484

27

Neagoe Vodă (intre inters. cu Str. Banca Naționala si Str. Ardealului)

447

28

Decebal

398

29

Bradului

736

30

Miorița (nr. 80)

671

31

Energiei (Bl. 34-36, in spate la fosta Grădiniță)

690

32

Erou C.M. Hasan

392

33

Banatului

384

34

Avram lancu

318

35

Bogdan Voievod

312

36

Păcii

250

37

Cuza Vodă

546

38

Oituz

2177

39

Caisilor

139

40

Nicolae Balcescu (Bl. 12 - Bl. 5, înalta)

199

41

Iernii

363

42

Erou Ghe. Rusu

212

43

George Apostu

212

44

Marasesti (Bl. 12, Str. Razboieni)

328

45

Al. Parcului

787

46

Razboieni

202

47

Viilor

235

48

Spiru Haret

437

49

C-tin Musat

854

50

Erou Ciprian Pintea (înalta)

513

51

Cornișa Bistriței (inalta)

1203

52

Alexandru cel Bun

434

53

Al. Vișinului

434

54

Miron Costin

1161

55

Al. Ghioceilor

431

56

Stadionului

333

57

Alecu Russo

1108

58

Castanilor

396

59

Alexei Tolstoi

555

60

Bicaz

2369

61

Bucegi

887

62

AL Constructorului

650

63

Otelari

250

64

Electricienilor

542

65

Proiectantului

638

66

Condorilor

409

67

Narciselor

274

68

Victor Babes

478

69

Aviatorilor

391

70

Henri Coanda

342

71

Republicii

5268

Total

53753

Rețele de canalizare - extindere

1

Calea Romanului

196

2

Salcâmilor

94

3

Dr. Alex. Safran

1703

4

Frunzei

662

5

Depoului (case)

1131

6

Veronica Micle

362

7

înfrățirii

203

8

N. L. Bogdan

190

9

Câmpului

253

10

Trecatoarea Islaz

216

11

Limpedea

285

12

Timpului

470

13

Stejarului

280

14

Brândușei (Str. Tudor V)

737

15

Romanței

135

16

Speranței

617

17

Ștefan Zeletin

246

18

Muncii

151

19

Victor Nadolski

126

20

Arcadie Septilici

103

21

Gheorghe Hcciung

484

22

Gheorghe Hociung (deas.canal)

312

23

Costache Radu

338

24

Gheorghe Negel

459

25

Grigore Tabacaru

801

26

Liliacului

163

27

Serei

61

28

Calea Moinesti (36-42)

86

29

Al. Comisa Bistriței (nr.6)

253

Total

11117

Rețele de canalizare -reabilitare

1

Abatorului colector

538

2

Gh Don ici

459

3

Constantei colector

397

4

Al. Russo (BL 33)

33

5

Carpati colector

197

6

Carpati (BL 15)

21

7

Frasinului 4

92

8

Milcov 136

132

9

Carpati (BL 2)

40

10

Cornisa(BL 33, 34)

43

11

Panselelor (BL 12)

70

12

Republicii (BL 50)

13

13

Violetelor 3-6

109

14

Violetelor3-6

99

15

H. Coanda 7 (13)

17

16

H. Coanda colector

376

17

Bicaz(BL 136,Sc.F)

14

18

Metalurgiei 12

42

19

Bicaz(BL 13)

45

20

Milcov 114-116

91

21

Al. Russo 51-53

62

22

Aviatori (BL 31)

71

23

Al. Russo(BL 57)

68

24

Milcov(BL 112)

113

25

Garofîtei (Bl. 15-17)

91

26

Șoimului colector

307

27

9 Mat (Bl. 3)

98

28

Marasesti (Bl. 1)

60

29

M. Viteazul (BL 1)

64

30

N. Balcescu (BL 5)

30

31

N. Balcescu (BL 1)

19

32

AL Parcului (BL 4)

56

33

AL Parcului (BL 8)

35

34

AL Parcului (BL 42)

48

35

AL Parcului (BL 48)

28

36

Marasesti (BL 9)

107

37

M. Viteazul (BL 4C)

33

38

Milcov (BL 6)

52

39

Progresului (BL 12)

70

40

Vișinului (BL 11)

56

41

Vișinului (BL 2)

33

42

Lalelelor (BL 5)

28

43

M. Costin (BL 33)

81

44

Ghioceilor (BL 29)

40

45

Stadionului (BL 5, BL 3)

60

46

1 Mai colector

167

47

9 Mai (BL 60)

113

48

V. Alba colector

74

49

B-dul Unirii (BL 32)

88

50

9 Mai (BL 78-80)

128

51

N. Balcescu (BL 12)

52

52

G. Apostu (BL 6)

36

53

Luminii (BL 3A)

57

54

L. Tautu (BL 8)

21

55

Bradului (BL 13)

91

56

Bradului (BL 56)

85

57

Energiei (BL 25)

19

58

N. Vodă (BL 29-31)

37

59

G. Bacovia (BL 67)

60

60

Nordului (BL 15)

56

61

Mioriței (BL 88)

24

62

H. Berescu (BL 6)

19

63

Ghioceilor (BL 19-21)

135

64

Plaiului

673

65

Prelungirea Bradului

759

66

Stadionului (peluza sud)

253

67

Stadionului (BL9)

81

68

Armoniei (nr. 8)

101

69

Titulescu

27

Total

7694

Conducte de refula re-ex tind ere

1

SPAU I -Str.Sperantei

248

2

SPAU 2 -Str.Costache Radu

442

3

SPAU 3 -Str. Grigore Tabacaru

7

4

SPAU 4 - Str.Nordului

515

Total

1212

Conducte de refula re-reabilitare

1

SPAUexl - str.Arcadie Septîlici

27

Total

27

Conducta de aductiune Bacau Sud - reabilitare

1

Arcadie Septîlici

____________1200___________

2

DNII*

1925

Total

3125

Conducta de aductiune Bacau Sud - traseu nou

1

DJ 119

1667

Total

1667

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE ISABELA PINTILIE


PRESE p ANA ĂlCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ^SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂL' NICOLAE//OVIDIU POPOV1C1

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/4.11.2020 înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/ 04.11.2020;

-Referatul nr. 573801 din 06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573803/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574116/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574116/2/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1165/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1166/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1167/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1168/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1169/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. l și alin. 3, ale art. 154 alin. l, ale art. 196 alin. l lit.”a”, ale art. 197 alin. l și ale art. 243 alin. l lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l. Se aprobă lista investițiilor prioritare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020, și valoarea investițiilor aferente Municipiului Bacău cu o valoare totală de 339.357.455,60 lei, fără TVA (preț curent), conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020, cu suma totală de 6.379.920,17 lei, fără TVA (preț curent) - reprezentând contribuția proprie de 1,88 % din valoarea eligibilă a investițiilor aferente Municipiului Bacău.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze în conformitate cu dispozițiile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTARARE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTARAREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL