HOTĂRÂREA NR. 242 DIN 10.11.2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 - 2020”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/04.11.2020 înaintată de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/ 04.11.2020;

-Referatul nr. 573769/06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573772/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574114/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574114/2/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1160/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1161/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1162/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1163/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1164/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.9O alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

 • (2) Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

 • (3) Se aprobă Capacități pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze în conformitate cu dispozițiile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

președinte De ședința ANA-Mf CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE# OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.l..rO.R.A,-'EX.l/DS.l-A-2

ROMÂNIA

JUDF.JUL BACĂU

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI BACĂU

STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014 - 2020”

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE ISABELA P1NTILIE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT ATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

A1DIU POPOVICI

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020"

A. Valoarea totala a investiției

A. 1.1 Valoarea totala in mii lei, inclusiv TVA, în preturi constante:

Total INV: 2.126.304,08 Mii lei

din care, C+M = 1.533.131,34 Mii Lei

 • A. 1.2 Valoarea totala, in mii EURO, exclusiv TVA, în preturi constante, la cursul BNR

I Euro =4.8435 Lei, din data de 30.06.2020

Total INV: 369.614,466 Mii EURO

din care, C+M = 265.994,770 Mii Euro

A.2.1. Valoarea totala in mii lei, inclusiv TVA, în preturi curente (inclusiv inflația pe durata de realizare a investiției):

Total INV: 2.284.742,20 Mii lei;

din care, C+M = 1.647.370,16 Mii lei.

A.2. Valoarea totala in mii EURO, exclusiv TVA, în preturi curente (inclusiv inflația pe durata de realizare a investiției):

Total INV: 397.155,692 Mii EURO;

din care, C+M = 285.814,941 Mii EURO.

 • B. Durata de realizare a investiției: 42 luni, în perioada 2020 - 2023

 • C. Eșalonarea investiției:

  ANUL

  PRETURI CURENTE, fara TVA

  Anul I

  Total INV:

  39.715,57 Mii Euro

  din care C+M:

  28.581,49. Mii Euro

  Anul II

  Total INV:

  139.004,49 Mii Euro

  din care C+M:

  100.035,23 Mii Euro

  Anul HI

  Total ÎNV:

  139.004,49 Mii Euro

  din care C+M:

  100.035,23 Mii Euro

  Anul III

  Total INV:

  79.431,14 Mii Euro

  din care C+M:

  57.162,99 Mii Euro

 • D. Finanțarea proiectului:proiectul va fi finanțat din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, fonduri ale Bugetului de Stat, fonduri ale bugetelor locale si fonduri proprii ale Operatorului Regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE Isabela Pintilie

PREȘF.l


CONTRASEMNEAZÂțl'ENTRU LEGALITATE ț secretarul general al mun. bacău

N1COLAE - OV'MjIU POPOVICI

CAPACITĂȚI

PENTRU „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020"

INDICATORI FIZICI APA POTABILA

Nr.

Cit.

Indicatori fblcl

UM

Cantitatea totala pe proiect

din care:

1. CONSI UUL JUDEȚ EAN BACAU

2. UAT BACAU

3. UAT MOINE STI

4. UAT 8UHU5 1

5.UAT DARM ANEST1

6. UAT TG.

OCNA

X UAT HALCA NI

8. UAT BARSA NEST1

9. UAT BBtES T1-TA2LA U

10. UAT BLAGE STI

11. UAT CASIN

u. UAT CLEIA

S3.

UAT DOFTE ANA

14.

UAT FARAO

ANI

15.

UAT HUPES

TI

16. UAT GÂRLE NI

17, UAT GIOSE NI

18. UAT HEMEI US

Reabilitare

J

1

Reabilitarea/ectiiparea fronturilor de captare subterana

unitati

98

2

93

3

2

Reabilitarea/construirea/ec hiparea captărilor din surse de suprafața

unitati

0

43,75

5,83

-

5,20

3

Reabilitare» conductelor de aduni une

km

79,86

21,45

3,21

0,42

4

■ -

5

Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei

unitati

0

Reabilitarea si extinderea de statii de dorinare

unitati

4

2

—1" '-----

----——-

8

-------L------

1

1 —

1

6

7

Reabilitare rezervoare de înmagazinate apa potabila

unitati

13

Reabilitare» statii de pompare apa

unitati

10

2

1

1

8

9

Reabilitarea, construirea de statii de hidrelor

unitati

0

10,39

-L—

A---|

Reabilitarea rețelei de distribuție aoa

km

112,79

5X75

-- _ I

i

27,94    2,92

7,96

1

10

11

Reabilitare branșamente

unitati

6.099

2.954

1.353

200

922

304

Reabilitare cămine de vane

unitati

4 79

241

199

10

18

8

Extindere

12

Captare noua-foraje

unitati

49

11

10

3

8

2

I

13

Extinderea conductelor de aductiune

km

114,86 ____________________________________ I

43,52

1

4,70

9,30    2,32

2,87

3,22

0,90

0,30

0,98

3,59

Nr.

Crt.

indicatori fltfcl

. 1

UM

Cantitatea . totala pe proiect

din care:

1. CONSI UUL JUDEȚ EAN BACAU

2. UAT BACAU

3. UAT MOINE STI

4. UAT 8UHU5 ij'l

5. UAT OARM ANEST1

6. UAT TG.

OCNA

7. UAT BALCA NI

B. UAT BARSA NESTI

9. UAT BERE5 TI-TAZLA U

10. UAT BLAGE sn

11. UAT CASIN

12. JAT CLEJA

13. UAT DOFTE ANA

14. UAT FARAO ANI

15.

UAT FILIPES TI

16. UAT GÂRLE NI

17.

UAT GIOSE

NI

18. UAT hemei us

14

Cămine de vane pe conducte de aductiune

unitati

49

27

20

15

Statii noi de tratare a apei

unitari

12

2

1

1

1

1

1

1

15

Statii noi de clorinare

unitati

30

2

3

1

1

1

2

2

1

i

17

Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila

unitati

31

4

2

1

1

2

1

1

1

2

18

Statii noi de pompare apa

unitati

81

6

11

1

3

1

1

6

1

2

1

1

4

1

2

19

Extinderea rețelei de distribuție apa

km

377,00

20,19

21,14

1,63

4,96

29,91

12,68

11,79

42,04

13,08

4.60

1,67

33,44

3,31

27,62

20

Branșamente noi

unitati

18.442

708

799

64

166

1.792

3.012

431

2.423

742

208

48

1.546

98

718

21

Branșamente pe rețea existenta

unitati

0

22

Cămine de vane noi pe rețea existenta

unitati

193

190

3

23

Cămine de vane pe rețea propusa

unitati

1.106

173

68

171

9

3

18

39

30

70

15

26

17

10

15

13

26

Sistem SCADA

unitati

3

2

INDICATORI FIZICI APA POTABILA

*--—

din care:

--"—

Nr.

Crt.

Indicatori fizici

UM

Cantitatea totala pe proiect

19.

UAT LIVEZI

20, UAT MAGtR EȘTI

21.

UAT MAGU

RA

22. UAT

MANA ȘTIREA CASIN

21 UAT MARGI NENi

24.

UAT HiCOL

AE BAICE seu

25. UAT ORBEN

1

26. UAT PARJO L

27, UAT POOU Rl

28.

UAT RACAC IUN!

29.

UAT

RACOV A

30.

UAT SARAT

A

3L UAT SAUCE

STI

32.

UAT SECUIE NI

33. UAT

TAMA SI

34. UAT TRAiA N

35. UAT TG. TROTU

S

36. ।

UAT 1 2EMES

Reabilitare

1

Reabilitarea/echlparea fronturilor de captare Subterana

unitati

98

--

---------1

——

2

Reabiiltarea/const ruirea/ec hiparea captărilor din surse de suprafața

unitati

0

3

Reabilitarea conductelor de aductlune

km

79.86

—1

din care:

Nr.

Crt

Indicatori fizici

UM

Cantitatea totala pe proiect

19. UAT UVE2I

20.

UAT MAGIR

EȘTI

21.

UAT MAGII RA

22.

UAT MANA ȘTIREA CASIN

23.

UAT MARGI NENI

4

Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei

unita ti

0

5

Reabilitarea si extinderea de statii de dorinare

unita ti

4

6

Reabilitare rezervoare de înmagazinate apa potabila

unitati

13

F“ “ '

2

7

Reabilitarea statii de pompare apa

unitati

10

2

1

a

Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor

unitati

0

9

Reabilitarea rețelei de distribuție apa

km

112,79

1,19

5

10

Reabilitare branșamente

unitati

6.099

1OS

11

Reabilitare cămine de vane

unitati

479

2

Extindere

12

Captare noua-foraje

unitati

49

4

13

Extinderea conductelor de aductiune

km

114,86

4,08

6,75

5,98

14

Cămine de vane pe conducte de aductiune

unitati

49

-

15

Statii noi de tratare a apei

unitati

12

1

16

Statii noi de clorinare

unitati

30

1

2

1

2

17

Rezervoare noi de inmagazinareapa potabila

unitati

31

1

3

1

1

18

Statii noi de pompare apa

unitati

81

3

3

4

2

3

19

Extinderea rețelei de distribuție apa

km

377,00

13,07

3,35

<37

20

Branșamente noi

unitati

18.442

427

577

1.272

126

21

Branșamente pe rețea existenta

unitati

0

22

Cămine de vane noi pe rețea existenta

unitati

193

23

Cămine de vane pe rețea propusa

unitati

1.106

13

53

4

9

26

Sistem SCADA

unitati

3

-

1

24. UAT NKOL

AE BALCE seu

25. UAT ORBEN 1

26.

UAT PARJO 1

27. UAT POOU Rl

28. UAT RACAC iUNI

29-UAT RACOV A

30.

UAT SARAT A

31. UAT SAUCE STI

32. UAT SECUIE NI

33.

UAT TAMA $1

34.

UAT TRAIA N

35. UAT TG. TROTU

S

36.

UAT ZEMES

1

1

1

1

1

1

1

5,21

3,43

261

1

3

4

2

3,67

3,28

4,32

1,50

0,74

1,52

0,52

10,82

2

1

1

1

L

2

1

2

2

1

1

1

I

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

7

4

1

1

1

2

2

2

1

19,30

8,31

15,97

9,82

7,86

19,65

5,07

8,27

14,82

2,31

8,85

2,13

0,35

612

296

1.040

340

364

917

99

312

540

63

597

71

34

47

40

25

74

13

34

14

18

39

15

24

6

1

1

Nr.

Crt.

indicatori fald

UM

Cantitatea totala pe proiect

din care:

a Bacau

2-UAT BACAU

3.UAT BUHUS i

4. UAT MOINE STI

S. UAT TG.

OCNA

6. UAT DARM AN EȘTI

7. UAT BALCA NI

8. UAT BLAGES

TI

9. UAT CASIN

10. UAT OEJA

11.

UAT COTOF ANESTI

12 UAT DOFTE ANA

13.

UAT FARAO ANI

14.

UAT FILIPES TI

15.

UAT GÂRLE

NI

16.

UAT GIOSEN

1

17.

UAT HEMEI

US

Reabilitare

1

Reabilitarea rețelei de canalizare

km

8,485

7,694

0,791

1

Reabilitare racorduri de canalizare

unitari

633

533

100

3

Reabilitarea stațiilor de pompare apa uzata

unitatl

8

1

1

4

Reabilitarea stațiilor de epurare apa uzata

unitati

1

1

Extindere

5

Extinderea sta (iei de epurare

unirăți

0

1" ' ’

0

6

Colectoare noi de canalizare

km

8,750

4,011

7

Extinderea rețelei de canalizare

km

581,282

11,117

0,730

17,944

9,041

5,109

20,018

38,294

18,063

22,301

14,213

22.332

4,229

20,931

24,760

9,089

30,156

8

Conducte de refulare

km

161,236

1,239

0,753

3,590

0,445

4,600

12,370

2,618

6,197

3,634

13,367

7,849

7,695

6,556

11,510

1,946

9

Racorduri noi de canalizare

unitati

28.973

437

90

946

341

158

1.482

2.340

903

1.276

525

1.485

127

611

1.308

396 _

1.105

10

11

Racorduri noi pe canalizare existenta

unitatl

0

Statii noi de pompare apa uzata

unitati

360

4

4

18

4

11

21

12

11

IA

22

5

15

10

13

14

12

Statii no> de epurare

unitati

9

4 _

1

____

_ ------

1

Nr.

Crt.’

Indicatori fliici

UM

Cantitatea totala p proiect

din care:

ia.

UAT LETEA VECHE

19.

UAT luih CALUG

ARA

20.

UAT

MAGIR EȘTI

21.

UAT MAGU

RA

22.

UAT MANA ȘTIREA CASIN

23.

UAT MARGI NENI

24.

UAT NKOLA E BALCES CU

25.

UAT ORBEN l

26.

UAT PÂRJOL

27.

UAT PODUR

1

28. UAT RACAC1 UNI

29. UAT RACOV A

30.

UAT ȘTEFAN

CEL MARE

31.

UAT TAMA5

32. UATTG TROTU s

..

UAT

VALEA

SEACA

34.

UAT 2EMES

Reabilitare

1

2

Reabilitarea rețelei de canalizare

km

8,485

-

Reabilitare racorduri de canalizare

unitati

633

3

4

Reabilitarea stațiilor de pompare apa urata

unitati

8

3

1

1

1

Reabilitarea stațiilor de epurare apa uzata

unilati

1

_

_

5

Extindere

Extinderea statiet de epurare

unitati

0

6

Colectoare noi de canalizare

km

8,750

4,739

__

_____________________________________1

7

Extinderea rețelei de canalizare

km

581,282

6,348

22,989

19,361

20,703

21,708

29,486

10,660

19,720

16,177

18,979

34,06

17,796 _

27,190

7,170

17,877

6,801

15.931

8

9

Conducte de refulare

km

161,236

3,110

2,165

0,929

5,64

4,555

7,081

3,178

3,657

2,250

8,415

5,859

7,276

$.771

5,260

8,863

1.917

0,946

Racorduri noi de canalizare

unita ti

28.923

225

1.346

864

929

1.269

1.866

371

891

1.009

894

1,719

917

884

247

776

350

886

_

10

Racorduri noi pe canalizare existenta

unitati

11

Statii noi de pompare apa uzata

unitati

-

360

6

5

3

10

19

20

12

5

14

14

1?

13

20

9

12

2 —

s

12

StatH noi de epurare

unitati

9

1

,_______

_

1

1

___L

___

PR|/șEDINW|>EȘEDINȚĂ AN'Z - MANUEUA GRQZA


UNITATEA MUNKTpXI.A PENTRU MONITORIZARE

Isabela Pintilie

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARULGENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -dOVlDIU POPOVICI

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 4140/04.11.2020 înaintată de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/ 04.11.2020;

-Referatul nr. 573769/06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573772/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574114/1/09.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 574114/2/09.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1160/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1161/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1162/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1163/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1164/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. l și alin. 3, ale art. 154 alin. l, ale art. 196 alin. l lit. ”a”, ale art. 197 alin. l și ale art. 243 alin. l lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

 • (2) Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

 • (3) Se aprobă Capacități pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze în conformitate cu dispozițiile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTARARE POT FI CONSULTATE LA HOTARAREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL