HOTARAREA NR. 241 DIN 10.11.2020

privind aprobarea unor măsuri de modificarea Anexei nr.2 la H.C.L nr. 29/2014 și

H.C.L. 263/2010 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 568392/14.10.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău si pentru Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului care îndeplinește condițiile legale;

-Referatul nr. 568423/14.10.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare în clasă a personalului care îndeplinește condițiile legale;

-Referatul nr. 568367/14.10.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare în treaptă profesională/grad imediat superior celui deținut a personalului care îndeplinește condițiile legale;

-Referatul nr. 572028/30.10.2020 întocmit de Viceprimarul Municipiului Bacău, domnul Ghinghes Cristian, privind aprobarea a 2 posturi de consilieri in cadrul Structurii Cabinetului Primarului, respectiv al viceprimarului, in vederea sprijinirii activității;

-Referatul nr. 572029/30.10.2020 întocmit de Viceprimarul Municipiului Bacău, domnul Miroseanu Liviu, privind aprobarea a 2 posturi de consilieri in cadrul Structurii Cabinetului Primarului, respectiv al viceprimarului, in vederea sprijinirii activității;

-Referatul nr.568435/05.11.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual si funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573549/06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573661/1.06.11.2020;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 573549/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1155/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1156/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1157,09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1158/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1159,09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 263/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău;

-Prevederile din Legea nr. 53 / 2003, republicată si completată (Codul Muncii);

-Prevederile art.3, art. 11 alin.5 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza dispozițiilor art. 140 alin. 1 si alin. 3, ale art. 154 alin. 1, art 196 alin. 1 lit. ”a”, art 197 alin. 1, alin. 5 si ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” si ”b”, art. 476-478, ale art. 554 alin. 1-5 din Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”a” și alin. 3 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2- „Statul de funcții” la HCL nr. 29U0.02.2014, după cum urmează:

 • 1) Transformarea următoarelor funcții publice de execuție si funcții contractuale de execuție ca urmare a promovării după cum urmează:

 • - Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății - Direcția Juridică și Administrație Locală, funcția publica de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se transforma in Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;

 • - Biroul Evidență și Cheltuieli Bugetare- Direcția Economică, funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă in Consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - Compartimentul Stabilire Impunere -Direcția Economică, funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă in Consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - Compartimentul Protecție Civilă, postul de Muncitor calificat- electrician, treaptă profesională II M, se transformă in Muncitor calificat- electrician, treaptă profesională IM;

 • - Secția Salubrizare și Igienă Publică- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, postul de Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională III M, se transformă in Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională IIM;

 • - Secția Salubrizare și Igienă Publică- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, postul de Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională II M, se transformă in Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională I M;

 • - Compartimentul Evidență Contracte - Direcția Arhitect Șef, postul de Referent, funcție publică de execuție, clasa III, grad profesional superior, se transformă in funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

 • 2) Transformarea unor posturi ca urmare a necesităților intervenite pe parcursul activităților desfășurate in cadrul Cabinetului Primarului după cum urmează:

 • - Secția Intervenții si Administrare Cimitire din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive, 3 posturi vacante de muncitori necalificat treapta profesionala I, M, si 1 post vacant de Inspector, treapta profesionala IA - M se muta la Serviciul Cabinet Primar si se transformă in 4 posturi vacante de Inspector de Specialitate;

 • - Stuctura Cabinet Primar, postul de Inspector de Specialitate, se transformă in Referent, funcție contractuala de execuție;

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2- „Statul de funcții” la HCL nr. 263/2010, după cum urmează:

 • - 1 post, funcție publica de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, la Biroul Regim Evidenta din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, se transforma in funcție publica de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior;

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 și HCL nr. 263/2010 rămân in vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și tuturor direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate precum și Direcției de Evidență a Persoanelor Bacău.

Art. 6. Prin grija.Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției^-prefeitufei' Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU P

N O P.. B.IVO.R.A/EX.1DS l-A-2

privind aprobarea unor măsuri de modificarea Anexei nr.2 la H.C.L nr. 29/2014 și

H.C.L. 263/2010 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Referatul nr. 568392/14.10.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău si pentru Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului care îndeplinește condițiile legale;

 • - Referatul nr. 568423/14.10.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare în clasă a personalului care îndeplinește condițiile legale;

 • - Referatul nr. 568367/14.10.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare în treaptă profesională/grad imediat superior celui deținut a personalului care îndeplinește condițiile legale;

 • - Referatul nr. 572028/30.10.2020 întocmit de Viceprimarul Municipiului Bacău, domnul Ghinghes Cristian, privind aprobarea a 2 posturi de consilieri in cadrul Structurii Cabinetului Primarului, respectiv al viceprimarului, in vederea sprijinirii activității;

 • - Referatul nr. 572029/30.10.2020 întocmit de Viceprimarul Municipiului Bacău, domnul Miroseanu Liviu, privind aprobarea a 2 posturi de consilieri in cadrul Structurii Cabinetului Primarului, respectiv al viceprimarului, in vederea sprijinirii activității;

 • - Referatul nr.568435/05.11.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual si funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573549/06.11.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573661/1/06.11.2020;

 • - Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 573549/06.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1155/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1156/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1157/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1158/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1159/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile HCL nr. 263/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău;

 • - Prevederile din Legea nr. 53 / 2003, republicată si completată (Codul Muncii );

 • -Prevederile art.3, art. 11 alin.5 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -În baza dispozițiilor art. 140 alin. 1 si alin. 3, ale art. 154 alin. 1, art 196 alin. 1 lit. ”a”, art 197 alin. 1, alin. 5 si ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” si ”b”, art. 476-478, ale art. 554 alin. 1-5 din Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”a” și alin. 3 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2- „Statul de funcții” la HCL nr. 29/10.02.2014, după cum urmează:

 • 1) Transformarea următoarelor funcții publice de execuție si funcții contractuale de execuție ca urmare a promovării după cum urmează:

 • - Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății - Direcția Juridică și Administrație Locală, funcția publica de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se transforma in Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;

 • - Biroul Evidență și Cheltuieli Bugetare- Direcția Economică, funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă in Consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - Compartimentul Stabilire Impunere -Direcția Economică, funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă in Consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - Compartimentul Protecție Civilă, postul de Muncitor calificat- electrician, treaptă profesională II M, se transformă in Muncitor calificat- electrician, treaptă profesională I M;

 • - Secția Salubrizare și Igienă Publică- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, postul de Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională III M, se transformă in Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională II M; -Secția Salubrizare și Igienă Publică- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, postul de Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională II M, se transformă in Controlor Prestări Servicii, treaptă profesională I M;

 • - Compartimentul Evidență Contracte - Direcția Arhitect Șef, postul de Referent, funcție publică de execuție, clasa III, grad profesional superior, se transformă in funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

 • 2) Transformarea unor posturi ca urmare a necesităților intervenite pe parcursul activităților desfășurate in cadrul Cabinetului Primarului după cum urmează:

 • -Secția Intervenții si Administrare Cimitire din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive, 3 posturi vacante de muncitori necalificat treapta profesionala I, M, si 1 post vacant de Inspector, treapta profesionala IA - M se muta la Serviciul Cabinet Primar si se transformă in 4 posturi vacante de Inspector de Specialitate;

 • -Stuctura Cabinet Primar, postul de Inspector de Specialitate, se transformă in Referent, funcție contractuala de execuție;

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2- „Statul de funcții” la HCL nr. 263/2010, după cum urmează: -1 post, funcție publica de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, la Biroul Regim Evidenta din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, se transforma in funcție publica de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior;

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 și HCL nr. 263/2010 rămân in vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și tuturor direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate precum și Direcției de Evidență a Persoanelor Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2