HOTĂRÂREA NR. 240 DIN 10.11.2020

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 572904/04.11.2020 al Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate prin care propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573793/06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573797/1/06.11.2020;

-Raportul Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 573797/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1150/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1151/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1152/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1153/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1154/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. 2 și alin.6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. 1 și ale art. 8 alin. 1 lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, modificat și completat;.

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de domnul Viceprimar Cristian Ghingheș, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și alin. 7 lit. ”a” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021 , conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


SECRETARUL GENERAL AL MU NICOLAE - OVIDIU

N.O.P., F.C../O.R.A./EX.1.DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 240 DIN 10.11.2020


LISTA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU IN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACAU, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Nr.crt.

UNITATEA DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

CONSILIER LOCAL

1

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA" BACĂU C.A. - 13 membri

Cretu Cătălin Bogdan Manolache Cristinel

2

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU C.A. - 13 membri

Urban Violeta Candet Gigi Nucu Ștefan Daniel Dragos

3

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU C.A. - 13 membri

Groza Ana-Manuela

Botoi Romica

4

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU C.A. - 13 membri

Urban Violeta

Chirilescu Dorin

5

COLEGIUL NAȚIONAL "FERDINAND I" BACĂU C.A. - 13 membri

Urban Violeta

Dinu loana-Raluca

Cernic Sebastian

6

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU" BACĂU

C.A. - 13 membri

Dinu Cătălin-Mihail Chiciu Laurentiu Nicolae Lupu Gabriel Stanica

7

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACAU

C.A. - 13 membri

Botoi Romica Groza Ana-Manuela Stîngaciu Dumitru

8

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC "SF.IOSIF" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastian

Munteanu Mihai Cătălin

9

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU" BACĂU

C.A. - 13 membri

Chiciu Laurentiu Nicolae Cretu Cătălin Bogdan Lazar Teodor

10

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL

MARE" BACĂU

C.A. - 13 membri

Breahna-Pravat lonela-Cristina

Urban Violeta

Lazar Teodor

11

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BACĂU C.A. - 13 membri

Dinu Cătălin Mihail

Lazar Teodor

Bitire Dan-Gabriel

12

LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON" BACĂU

C.A. - 13 membri

Cretu Cătălin Bogdan Huluta Ghiorghe Mocanu Adrian

13

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "N.V.KARPEN" BACĂU

C.A. - 13 membri

Urban Violeta Candet Gigi-Nucu Bitire Dan-Gabriel

14

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU C.A. - 9 membri

Dinu Catalin-Mihail Manolache Cristinel

15

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ" BACĂU C.A. - 9 membri

Huluta Ghiorghe

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" BACĂU C.A. - 7 membri

Manolache Cristinel

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN" BACĂU C.A. - 9 membri

Groza Ana Manuela

Breahna-Pravat lonela-Cristina

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACĂU C.A. - i 3 membri

Chiciu Laurentiu Nicolae Dinu Cataiin-Mihial Lazar Teodor

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON" BACĂU C.A. - 13 membri

Candet Gigi Nucu Chirilescu Dorin Lazar Teodor

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARIA" BACĂU

C.A. — 9 membri

Ștefan Daniel-Dragos

Stîngaciu Dumitru

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.ALEXANDRU ȘAFRAN" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastioan Diaconu Eusebiu-Iancu Munteanu Mihai-Cataiin

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA" BACĂU C A — 9 membri

Lupu Gabriel Stanica Huluta Ghiorghe

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastian Cretu Cătălin Bogdan Diaconu Eusebiu lancu

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DRĂGAN" BACĂU C.A. — 13 membri

Botoi Romica Chirilescu Dorin Lupu Gabriel Stanica

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU C.A. — 13 membri

Ștefan Daniel Dragos Huluta Ghiorghe

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COST1N" BACĂU C.A. - 13 membri

Dinu Ioana Raluca Chirilescu Dorin Lazar Teodor

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastian Mocanii Adrian

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU ENEA" BACĂU C.A. - 7 membri

Ștefan Daniel Dragos

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" BACĂU C.A. 13 membri

Cretu Cătălin Bogdan Lazar Teodor

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 BACĂU

C.A. - 13 membri

Breahna-Pravat lonela-Cristina

Lupu Gabriel Stanica

Ștefan Daniel Dragos

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU C.A. — 13 membri

Dinu loana-Raluca

Munteanu Mihai-Catalin

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "AGRICOLA" BACĂU

Mocanii Adrian

33

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BACĂU C.A. - 9 membri

Breahna-Pravat lonela-Cristina

Diaconu Eusebiu-Iancu

34

PALATUL COPIILOR BACĂU

Groza Ana-Manuela

35

ȘCOALA SANITARA POSTLICEALA “SANITY”

Dinu loana-Raluca

Groza Ana-Manuela

Compartiment Invatamaqj Cultura Sanatate insp. de spec. CALE LORINANA-MApUEjLA G
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 572904/04.11.2020 al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate prin care propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573793/06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573797/1/06.11.2020;

-Raportul Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 573797/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1150/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1151/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1152/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1153/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1154/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. 2 și alin.6 din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. 1 și ale art. 8 alin. 1 lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, modificat și completat;.

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de domnul Viceprimar Cristian Ghingheș, amendament ce a fost adoptat;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și alin. 7 lit. ”a” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 20202021 , conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 240 DIN 10.11.2020

LISTA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU IN CONSILIILE DE

ADMINISTRATIE ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACAU, PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

Nr.crt.

UNITATEA DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

CONSILIER LOCAL

1

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA" BACĂU C.A. - 13 membri

Cretu Catalin Bogdan Manolache Cristinel

2

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU C.A. - 13 membri

Urban Violeta Candet Gigi Nucu Stefan Daniel Dragos

3

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU C.A. - 13 membri

Groza Ana-Manuela

Botoi Romica

4

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU C.A. - 13 membri

Urban Violeta

Chirilescu Dorin

5

COLEGIUL NAȚIONAL "FERDINAND I" BACĂU C.A. - 13 membri

Urban Violeta Dinu Ioana-Raluca Cernic Sebastian

6

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU" BACĂU

C.A. - 13 membri

Dinu Cătălin-Mihail Chiciu Laurentiu Nicolae Lupu Gabriel Stanica

7

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI"

BACAU

C.A. - 13 membri

Botoi Romica Groza Ana-Manuela Stîngaciu Dumitru

8

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC "SF.IOSIF" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastian

Munteanu Mihai Catalin

9

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU" BACĂU

C.A. - 13 membri

Chiciu Laurentiu Nicolae Cretu Catalin Bogdan Lazar Teodor

10

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL

MARE" BACĂU

C.A. - 13 membri

Breahna-Pravat Ionela-Cristina

Urban Violeta

Lazar Teodor

11

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BACĂU C.A. - 13 membri

Dinu Catalin Mihail

Lazar Teodor

Bitire Dan-Gabriel

12

LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON"

BACĂU

C.A. - 13 membri

Cretu Catalin Bogdan Huluta Ghiorghe Mocanu Adrian

13

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "N.V.KARPEN" BACĂU

C.A. - 13 membri

Urban Violeta Candet Gigi-Nucu Bitire Dan-Gabriel

14

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU C.A. - 9 membri

Dinu Catalin-Mihail Manolache Cristinel

15

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ" BACĂU C.A. - 9 membri

Huluta Ghiorghe

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" BACĂU C.A. - 7 membri

Manolache Cristinel

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN" BACĂU C.A. - 9 membri

Groza Ana Manuela

Breahna-Pravat Ionela-Cristina

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACĂU C.A. - 13 membri

Chiciu Laurentiu Nicolae

Dinu Catalin-Mihial

Lazar Teodor

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON" BACĂU C.A. - 13 membri

Candet Gigi Nucu Chirilescu Dorin Lazar Teodor

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARIA" BACĂU C.A. - 9 membri

Stefan Daniel-Dragos Stîngaciu Dumitru

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.ALEXANDRU ȘAFRAN" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastioan Diaconu Eusebiu-Iancu Munteanu Mihai-Catalin

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA" BACĂU C.A. - 9 membri

Lupu Gabriel Stanica Huluta Ghiorghe

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastian Cretu Catalin Bogdan Diaconu Eusebiu Iancu

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DRĂGAN" BACĂU C.A. - 13 membri

Botoi Romica Chirilescu Dorin Lupu Gabriel Stanica

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU C.A. - 13 membri

Stefan Daniel Dragos Huluta Ghiorghe

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" BACĂU C.A. - 13 membri

Dinu Ioana Raluca Chirilescu Dorin Lazar Teodor

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU C.A. - 13 membri

Cernic Sebastian

Mocanu Adrian

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU ENEA" BACĂU C.A. - 7 membri

Stefan Daniel Dragos

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" BACĂU C.A. - 13 membri

Cretu Catalin Bogdan

Lazar Teodor

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 BACĂU

C.A. - 13 membri

Breahna-Pravat Ionela-Cristina

Lupu Gabriel Stanica Stefan Daniel Dragos

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU C.A. - 13 membri

Dinu Ioana-Raluca

Munteanu Mihai-Catalin

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "AGRICOLA" BACĂU

Mocanu Adrian

33

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BACĂU C.A. - 9 membri

Breahna-Pravat Ionela-Cristina

Diaconu Eusebiu-Iancu

34

PALATUL COPIILOR BACĂU

Groza Ana-Manuela

35

ȘCOALA SANITARA POSTLICEALA “SANITY”

Dinu Ioana-Raluca

Groza Ana-Manuela

Compartiment Invatamant Cultura Sanatate insp. de spec. CALEAP FLORIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI