actM

'"'(fc Jt.it/fff/ ^O<‘(f/Cf/   /{f.fJifCf/tfft/ftf acaf/

HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 19.02.2020 privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa Asociației Municipiilor din România nr. 16313' 10.01.2020 prin care ne transmit cuantumul cotizației pentru anul 2020;

-Referatul nr. 16313 din 11.02.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune plata cotizației către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 1158/ 11.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 1159/1/11.02.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 1159/2/11.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 154/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 155/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 156/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 157/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 158/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin.(14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă plata sumei de 98.577,50 lei, reprezentând cotizația de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2020.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 3 Hotărârea va fi transmisă Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice, precum și Asociației Municipiilor din România.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI