HOTĂRÂREA NR. 239 DIN 10.11.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 572663/03.11.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.571449/28.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571451/1/28.10.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău înregistrat cu nr. 571451/2/28.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1145/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1146/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1147/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1148/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1149/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Ghidului general și specific pentru Prioritatea de Investiții nr. 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

  • - Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art. 154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit. “a”, ale art.197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si “b” din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor 129 alin. 2 lit „b” si alin. 4 lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351, în cuantum de 8,827,136.01 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 8,226,406.56 lei, inclusiv TVA și valoare totală neeligibilă de 600,729.45, inclusiv TVA lei.

ART. 3. Se aprobă contribuția Municipiului Bacău în cadrul proiectului de modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 164,528.12 lei reprezentând cofinanțarea proiectului de modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351.

ART. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5. Se împuternicește domnul Primar, Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACÂU.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legai Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE ana-maNue^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVIC

N.O.P.. A.A./O.R. A./EX. 1 /DS. I-A-2

i amanta

HO1AKAKEA JNK. 239 D1JN 1U.11.2U2U

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 572663/03.11.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.571449/28.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571451/1/28.10.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău înregistrat cu nr. 571451/2/28.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1145/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1146/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1147/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1148/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1149/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidului general și specific pentru Prioritatea de Investiții nr. 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art. 154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit. “a”, ale art.197 alin. 1 și ale art.

243 alin. 1 lit. “a” si “b” din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor 129 alin. 2 lit „b” si alin. 4 lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă proiectul: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351, în cuantum de 8,827,136.01 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 8,226,406.56 lei, inclusiv TVA și valoare totală neeligibilă de 600,729.45, inclusiv TVA lei.

ART. 3. Se aprobă contribuția Municipiului Bacău în cadrul proiectului de modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 164,528.12 lei reprezentând cofinanțarea proiectului de modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351.

ART. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5. Se împuternicește domnul Primar, Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., A.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2