Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2020, înregistrata cu nr. 570618 din 26.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571789/1/29.10.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 571789/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1140/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1141/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1142/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1143/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1144/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b” si alin. 4 litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2020, al Municipiului Bacău, conform Anexelor 1,2, 3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU P


N.O.P., Z.M , T.A. O.R.A /EX.I/DS.I-A-2

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-SEP-20                                 Page 1 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

incasari/Plati

Veniturile bugetelor locale

286,851,320.16

Impozit pe venit

030000

314,774.50

Impozitul pe veniturile din tr

031600

314.774.50

Cote si sume defalcate din imp

040000

124.743,864.12

Cote defalcate din impozitul p

040100

124.680,167.12

Sume aieeate din cotele defalc

040400

63.697.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

31.631,973.62

Impozit si laxa pe clădiri

OTOIOO

23,924,296.73

Impozit pe clădiri de la perso

070101

10,609,667.04

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

13,314,629.69

impozit Si taxa pe teren

070200

4.601,508.17

Impozit pe terenuri de la pers

070201

1,634,154.53

Impozit si taxa pe teren de la

070202

2.964.492.64

Impozit pe terenul din extravi

070203

2,861.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

1,502,512.08

Alte impozite si taxe pe prop

075000

1,603,656.64

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

57,334,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

27,833.000.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

27,877,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

1.624.000.00

Alte impozite si taxe generale

120000

26.00

Taxe hoteliere

120700

26.00

Taxe pe servicii specrilce

150000

115,340.26

Impozit pe spectacole

150100

55,298.26

Alte taxe pe servicii specific

155000

60,042.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

11,037,523.14

Impozit pe mijloacele de tran

160200

9,758,654.64

Impozit pe mijloacele de trans

160201

5.860,080.26

impozit pe mijloacele de trans

160202

3,898,574.38

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

1,278,868.50

Alte impozite sl taxe fiscale

180000

1,796,242.81

Alte impozite sl taxe

185000

1.796.242.81

Venituri din proprietate

300000

7,180.348.42

Varsaminte din profitul net al

300100

57,321.95

Venituri din concesiuni si inc

300500

7,123,026.47

Alte venituri din concesiuni s

300530

7,123,026.47

Venituri din prestări de servi

330000

5,921.413.46

Venituri din prestări de servi

330800

5,632.498.32

Contribuția părinților sau su

331000

126,796.00

Venituri din recuperarea cheii

332800

8,390.05

Alte venituri din prestări de

335000

153.729.09

Venituri din taxe administrați

340000

133,871.13

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

133,871.13

Amenzi, penafitati si confisca

350000

4,680,092 86

la data de: 30-SEP-20


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bac au


Venituri/Cheituieli


Cod


Incasari/Piati


Venituri din amenzi si alte sa Venituri din amenzi si alte sa Alte amenzi, penalitati si con Diverse venituri

Taxe speciale

Alt» venituri

Transferuri voluntare, altele Donatii si sponsorizări Varsaminte din secțiunea de fu Varsaminte din secțiunea de tu Alte transferuri voluntara Venituri din valorificarea uno Venituri din vanzarea locuințe Depozite speciale pentru const Incasari din rambursarea impru Sume din excedentul bugetului Subvenții de la bugetul de sta Programul Temnoficare Sume alocate de la bugetul de Subvenții de ta bugetul de sta Subvenții pentru acordarea aju Finanțarea Programului Nationa Subvenții de la bugetul de sta Subvenții de la bugetul de sta Sume alocate pentru stimulentu Subvenții de la atte acfinlnistr Sume alocate pentru cheltuieli Sume primite de la UEfalti don Fondul European de Dezvoltare Sume primite in contul platilo Sume primite de ta UE/alti don Fondul European de Dezvoltare Sume pornite in contul platilo Sume primite in contul platiio Fondul Social European (FSE) Sume primite in contul platilo Sume primite in contul platiio Cheltuielile bugetelor local» Autoritatl publice sl acțiuni TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI Sl SERVICII TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR


350100

350102

355000

360000

380600

365000

370000

370100

370300

370400

375000

390000

390300

391000

400000

401400

420000

420100

420101

422000

423400

426500

426900

428000

428200

430000

434100

450000

450100

450102

480000

480100

480101

480102

480200

480201

480202

510000

510000100000

510000200000

510000580000

510000590000

510000710000


1.309.673.24

1.309.673.24

3,370,419.62

16.984,110.32

14,481,529.04

2 50? 581 ?8

5,504.093.68

5,084.00

17.278,009.68

17.278,009.68

5.499,009.68

298,090.15

662.00

297.428.15

2,161,194.88

2,161,194.88

15,403,578.73

4,652.755.22

4,652,755.22

158,008.70

1.192.00

7,720.075.93

120,387.55

2.431,159.33

320,000.00

72.044.00

72,044.00

702.069.97

702,069.97

702.069.97

835,718.11

637.196.93

3,392.35

633,804.58

198,521.18

156,233.55

42,287.63

268,371,606.20

34,685,246.46

12.716,533.00

3,223,437.71

174,569.46

117,112.00

2,107,539.31


la data de: 30-SEP-20

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Chettuiell

Cod

IncasarV Plati

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

16,453,603.98

Titlul XIX Plati efectuate In

510000850000

107,549.00

Alte servidi publice generale

540000

4,732,922.67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

2,506,473.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,228,209.80

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

954,801.70

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

36,471.18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

22,101.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

19,873.00

Titlul XIX Plati efectuate In

540000850000

35,007.01

Tranzacții privind datoria pub

550000

5,902,014.77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

89,249.98

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

5,812.764.79

Ordine publica si siguranța na

610000

16,327,631.23

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

134,337.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

5,491.344.12

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

9,382.945.49

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

1,951.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

1,370,563.62

Titlu! XIX Plati efectuate in

610000850000

53,300.00

invatamant

650000

22,688.777.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

17,355.186.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1.589,500.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

722.668.20

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

54.449 46

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,550,556.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,419,493.27

Titlul XIX Plati efectuate in

650000850000

3.076 92

Sanatate

660000

11,971,025.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

7,640.967.20

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

660000580000

.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

4.334,253.81

Titlul XIX Plăti efectuate in

660000850000

4,196.00

Cultura, recreere si religie

670000

19,099,911.91

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

3,447,348.00

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

670000200000

5,330,385.24

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

9.128,555.65

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

6.214.33

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

400,461.45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

802,523.66

Titlul XIX Plati efectuate in

670000850000

15.576.42

Asigurări si asistenta sociala

680000

44,467.158,87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

23,467,583.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

4,790.154 19

la dat a de: 30-SEP-20


Surea de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuiell


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectu ate in

Locuințe, servicii si dezvolta

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

TITLUL II BUNURI Si SERVICII TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in Proiecția mediului

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLULXI ALTE CHELTU.ELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in

Combustibili si energie

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIAR

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

Titlul XIX Plati efectuate in

Transporturi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

EXCEDENT/DEFICIT


Cod

660000550000 680000570000 680000580000 680000550000

680000710000 680000850000 700000

700000100000 700000200000 700000590000 700000710000

700000850000

740000

740000100000 740000200000 740000550000 740000590000

740000710000 740000850000 810000

810000400000 810000550000 810000560000 810000710000 810000810000 81C000850000 840000 840000100000 840000200000 840000580000 840000590000 840000710000


Incasan/Plati

41.599 60

15,686.447.65

4,818,54

505,878.00

107.196.99

136.519.80

9,398,388.92

2,796,847.00

6,323.978 47

41,370.00

330.376.73

94,183.28

42,684,520.32

6,412.694.00

18.488,892.70

8,532.181,56

124,748 00

9 565.636.49

439,632.43

41,939,089.72

31,571,952.60

288.398.01

3,783,281.82

4.328.589.41

1,968,414.42

1,546 54

14.474.719.32

431,736.00

11,012,587.00

7,469.93

6.287.00

3,016,639.31

18,479,713.96
la data de; 30-SEP-20

Page 1 of 3

Sursa de finanțare Integra! de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieil

Cod

Incasari/Pfati

Veniturile bugetelor locale

252,925,009.97

Impozit pe venit

030000

314,774.50

Impozitul pe veniturile din tr

031800

314,774.50

Cote si sume defalcate din imp

040000

124,743,864.12

Cote defalcate din impozitul p

040100

124.680,167.12

Sume alocate din cotele defalc

040400

63,697.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

31,631,973.62

Impozit si taxa pe clădiri

070100

23,924,296.73

impozit pe clădiri de la pers©

070101

10,609,667.04

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

13,314,629.69

Impozit si taxa pe teren

070200

4,601.508.17

Impozit pe terenuri de la pers

070201

1,634,154.53

impozit si taxa pe teren de la

070202

2.964.492.64

impozit pe terenul din extravi

070203

2,861.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

1,502,512.08

Alte impozite si taxe peprop

075000

1,603,656.64

Sume defalcate cSn TVA (se sc

110000

57,334,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

27.833,000.00

Sume defalcate din taxa pe vai

110600

27,877,950.00

Sume defalcate din taxa pe va)

110900

1,624,000.00

Alte impozite si taxe generale

120000

26.00

Taxe hoteliere

120700

26.00

Taxe pe servicii specifice

150000

115,340.26

Impozit pe spectacole

150100

55,298.26

Alte taxe pe servicii specific

155000

60,042.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

11,037.523.14

Impozit pe mijloacele de tren

160200

9,758,654.64

impozit pe mijloacele de trans

160201

5,860,080,26

impozit pe mijloacele de trans

160202

3,898.574.38

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

1.278,868.50

Alte Impozite si taxe fiscale

180000

1,796,242.81

Alte Impozite si taxe

185000

1,796,242.81

Venituri din proprietate

300000

7,180,348.42

Varsaminte din profitul net al

300100

57,321.95

Venituri din concesiuni st inc

300500

7.123.026.47

Alte venituri din concesiuni $

300530

7.123.026.47

Venituri din prestări de servi

330000

5,921,413.46

Venituri cfin prestări de servi

330800

5,632.498.32

Contribuția părinților sau su

331000

126,796.00

Venituri cfin recuperarea chelt

332800

8,390 05

Alte venituri din prestări de

335000

153,729.09

Venituri din laxe administrati

340000

133,871.13

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

133,871.13

Amenzi, penalități si confisca

350000

4,680,092 86

la dala de: 30-SEP-20

Page 2 of 3

Sursa de finanțare Integral de la buget

4273337 Municipiul Bacau

Venituri/Chelluiell

Cod

Incasari/Plati

Venituri din amenzi si alte sa

350100

1,309.673.24

Venituri din amenzi st alte sa

350102

1.309.673.24

Alte amenzi, penatitati sl con

355000

3,370,419.62

Diverse venituri

360000

16,984,110.32

Taxe speciale

360600

14,481,529.04

Alte venituri

365000

2,502,581.28

Transferuri voluntare, altele

370000

11.773.916 00

Donații si sponsorizări

370100

5.084.00

Vărs aminte din secțiunea de fu

370300

17,278,009.68

Alte transferuri voluntare

375000

5,499,009.68

Subvenții de la bugetul de sta

420000

2,752,351.33

Subvenții pentru acordarea aju

423400

1.192.00

Subvenții de la bugetul de sta

423000

2.431,159.33

Sume alocate pentru stîmulentu

428200

320,000.00

Subvenții de la alte adrrdnlstr

430000

72,044.00

Sume alocate pentru cheltuieli

434100

72,044.00

Cheltuielile bugetelor locale

234,993,912.17

Autoritali publice si acțiuni

510000

32,403.137.69

TITLUL 1 CHELTUIELI DEPERSON

510000100000

12,716.533,00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

3,223,437.71

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

117,112.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

16,453.603.98

Titlul XIX Plăti efectuate in

510000850000

107,549.00

Alte servicii publice generale

540000

4,676,578.49

TITLUL 1 CHELTUIELI DEPERSON

540000100000

2,506,473.00

TITLUL It BUNURI Sl SERVICII

540000200000

1,228.209.80

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

954.801.70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

22,101.00

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

35.007.01

Tranzacții privind datoria pub

550000

5,902,014.77

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

550000200000

89.249.98

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

5.812,764.79

Ordine publica si siguranța na

610000

14.957,277.61

TITLUL! CHELTUIELI DEPERSON

610000100000

134,337.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

610000200000

5,491,344,12

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

9,382.945.49

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

1.951.00

Titlul XIX Plati efectuate in

610000850000

53,300 00

Invatamant

650000

21.214,834.27

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

65COO0200000

17,355,186.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1,589,500.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

722,668.20

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,550,556.00

Titlul XIX Plati efectuate in

650000850000

3,076.92

fa data de: 30-SEP-20


Sursa de finanțare Integral de fa buget


4278337 Municipiul Bacau


Venitun/Cheltuieli


Cod


Incasari/Plati


Sanatate


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN Titlul XIX Plati efectuate in Cultura, recreere si religie

TITLUL I CHELTUIELI DEPERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate in Asigurări si asistenta sociala TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate in Locuințe, servicii si dezvolta TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate in Protecția mediului

TITLUL I CHELTUIELI DEPERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate In Combustibili si energie TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED Transporturi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


660000

660000510000 660000650000 670000

670000100000 670000200000 670000510000 670000500000 670000850000

680000

680000100000 680000200000 680000550000 680000570000 680000590000 680000850000 700000

700000100000 700000200000 700000590000 700000850000 740000

740000100000 740000200000 740000550000 740000590000 740000850000 810000

810000400000 810000550000 810000810000 840000

840000100000 840000200000 8400005900006,564,530.98

6,568.726.98

4.196.00

18.291,173.92

3,447,348.00

5,330.385.24

9.128.555.65

400,461.45

15,576 42

44,355,143.34

23,467,583.70

4.790.154.19

41,599.60

15,686,447.85

505.878.00

136.519.80

9.085,819.59

2,796,847.00

6,323,978.47

41,370.00

76.375.88

32,515,957.41

6,412,694.00

18,488,892.70

7,929,255.14

124.748.00

439.632.43

33,576.834.02

31,571,952.60

36.467.00

1,968,414.42

11.450,610.08

431,738.00

11.012,587.08

6,287 00

17,931,097.80Contul de execuție ai bugetului local-dezvoitare

la data de: 30-SEP-20

Page 1 of 2


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuleli

Cod

Incasari/Piati

Veniturile bugetelor locale

Transferuri voluntare, altele

370000

33,926,310.19

17,278,009.68

Varsamlnte din secțiunea de fu

370400

17,278.009.68

Venituri din valorificarea uno

390000

298.090.15

Venituri din vanzarea locuințe

390300

662.00

Depozite speciale pentru const

391000

297.428.15

Irtcasaii din rambursarea linptu

400000

2,161,194.88

Sume din excedentul bucetului

401400

2,161.194.88

Subvenții de la bugetul de sta

420000

12,651,227.40

Programul Termoficare

420100

4,552.755.22

Sume alocate de la bugetul de

420101

4,652,755.22

Subvenții de la bugetul de sta

422000

158,008.70

Finanțarea Programului Naticna

426500

7,720,075.93

Subvenții da la bugetul de sta

426900

120,387.55

Sume primite de la UE/alti don

450000

702.069.97

Fondul European de Dezvoltare

450100

702,069.97

Sume primite In contul platilo

450102

702,069.97

Sume primite de la UE/atti don

480000

835,718.11

Fondul European de Dezvoltare

480100

637,196.93

Sume primite in contul platilo

480101

3,392.35

Sume primite in contul platilo

480102

633.804.58

Fondul Social European (FSE)

480200

198.521.18

Sume primite in contul platilo

480201

156,233.55

Sume primite in contul platilo

480202

42.287.53

Cheltuielile bugetelor locale

Autoritari publice si acțiuni

510000

33,377,694.03

2.282.108.77

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

174,569.46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,107,539.31

Alte servicii publice generale

540000

56,344.18

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

36,471.18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

19,873.00

Ordine publica si siguranța na

610000

1,370,553.62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

1.370.553.62

tnvatamant

650000

1.473.942.73

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

54,449.46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,419,493.27

Sanatate

660000

5,406,494.03

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1,072,240.22

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

660000580000

.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

4,334.253.81

Cultura, recreere si religie

670000

808,737.99

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

6,214.33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

802,523.68

Asigurări si asistenta sociala

680000

112,015.53

Contul de execuție al bugetului local*dezvoltare

la data da: 30-SEP-20


Sursa de finanțare Integral de ta buget

4278337 Municipiul Bacau


Incasari/Plati


Venituri/Chelluieli

Cod

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

680000580000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

Titlul XIX Plati efectuate in

700000850000

Protecția mediului

740000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

Combustibili si energie

810000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

TITLUL XIII ACTiVE NEFINANCIAR

810000710000

Titlul XIX Plati efectuate in

810000850000

Transporturi

840000

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

840000580000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

EXCEDENT/OEFICIT


4,818 54

107,196 99

312.569.33

330.376,73

17,807.40

10,168,562.91

602,926.42

9,565,636.49

8 362,255.70

251.931.01

3 783,281 82

4 328.569.41

1 546 54

3 024,109 24

7,469 93

3,016,639 31

548,616.16

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2020, înregistrata cu nr. 570618 din 26.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571789/1/29.10.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 571789/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1140/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1141/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1142/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1143/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1144/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b” si alin. 4 litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2020, al Municipiului Bacău, conform Anexelor 1, 2, 3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., Z.M., T.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

la data de: 30-SEP-20


Page 1 of 4


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

lncasari/Plali

Veniturile bugetelor locale

286,851,320.16

Impozit pe venit

030000

314,774.50

Impozitul pe veniturile din tr

031800

314,774.50

Cote si sume defalcate din imp

040000

124,743,864.12

Cote defalcate din impozitul p

040100

124,680,167.12

Sume alocate din cotele defalc

040400

63,697.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

31,631,973.62

lmpozit si taxa pe cladiri

070100

23,924,296.73

lmpozil pe cladiri de la perso

070101

10,609,667.04

lmpozit si taxa pe cladiri de

070102

13,314,629.69

lmpozit si taxa pe teren

070200

4,601,508.17

lmpozit pe terenuri de la pers

070201

1,634,154.53

lmpozit si taxa pe teren de la

070202

2,964,492.64

lmpozit pe terenul din extravi

070203

2,861.00

Taxe judiciare de limbru si al

070300

1,502,512.08

Alie impozite si taxe pe prop

075000

1,603,656.64

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

57,334,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

27,833,000.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

27,877,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

1,624,000.00

Alie impozite si taxe generale

120000

26.00

Taxe hoteliere

120700

26.00

Taxe pe servicii specifice

150000

115,340.26

lmpozit pe spectacole

150100

55,298.26

Alie taxe pe servicii specific

155000

60,042.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

11,037,523.14

lmpozit pe mijloacele de Iran

160200

9,758,654.64

lmpozit pe mijloacele de trans

160201

5,860,080.26

lmpozit pe mijloacele de trans

160202

3,898,574.38

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

1,278,868.50

Alie impozite si taxe fiscale

180000

1,796,242.81

Alie impozite si taxe

185000

1,796,242.81

Venituri din proprietate

300000

7,180,348.42

Varsaminte din profitul net al

300100

57,321.95

Venituri din con cesiuni si inc

300500

7,123,026.47

Alie venituri din concesiuni s

300530

7,123,026.47

Venituri din prestari de servi

330000

5,921,413.46

Venituri din prestari de servi

330800

5,632,498.32

Contributia parintilor sau su

331000

126,796.00

Venituri din recuperarea chelt

332800

8,390.05

Alie venituri din prestari de

335000

153,729.09

Venituri din taxe administrali

340000

133,871.13

Taxe extrajudiciare de limbru

340200

133,871.13

Amenzi, penalitati si confisca

350000

4,680,092.86

4278337 Municipiul Bacau


Venituri/Cheltuieli


Venituri din amenzi si alte sa Venituri din amenzi si alte sa Alte amenzi, penalitati si con Diverse venituri Taxe speciale Alte venituri

Transferuri voluntare, altele Donatii si sponsorizări Varsaminte din secțiunea de fu Varsaminte din secțiunea de fu Alte transferuri voluntare Venituri din valorificarea uno Venituri din vanzarea locuințe Depozite speciale pentru const Incasari din rambursarea impru Sume din excedentul bugetului Subvenții de la bugetul de sta Programul Termoficare Sume alocate de la bugetul de Subvenții de la bugetul de sta Subvenții pentru acordarea aju Finanțarea Programului Nationa Subvenții de la bugetul de sta Subvenții de la bugetul de sta Sume alocate pentru stimulentu Subvenții de la alte administr Sume alocate pentru cheltuieli Sume primite de la UE/alti don Fondul European de Dezvoltare Sume primite in contul platilo Sume primite de la UE/alti don Fondul European de Dezvoltare Sume primite in contul platilo Sume primite in contul platilo Fondul Social European (FSE) Sume primite in contul platilo Sume primite in contul platilo Cheltuielile bugetelor locale Autoritati publice si acțiuni

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR


ia data de: 30-SEP-20


Cod


350100

350102

355000

360000

360600

365000

370000

370100

370300

370400

375000

390000

390300

391000

400000

401400

420000

420100

420101

422000

423400

426500

426900

428000

428200

430000

434100

450000

450100

450102

480000

480100

480101

480102

480200

480201

480202

510000

510000100000

510000200000

510000580000

510000590000

510000710000


Incasari/Plati

1,309,673.24

1,309,673.24

3,370,419.62

16,984,110.32

14,481,529.04

2,502,581.28

5,504,093.68

5,084.00

17,278,009.68

17,278,009.68

5,499,009.68

298,090.15

662.00

297,428.15

2,161,194.88

2,161,194.88

15,403,578.73

4,652,755.22

4,652,755.22

158,008.70

1,192.00

7,720,075.93

120,387.55

2,431,159.33

320,000.00

72,044.00

72,044.00

702,069.97

702,069.97

702,069.97

835,718.11

637,196.93

3,392.35

633,804.58

198,521.18

156,233.55

42,287.63

268,371,606.20

34,685,246.46

12,716,533.00

3,223,437.71

174,569.46

117,112.00

2,107,539.31


Contul de execuție al bugetului local

ia data de: 30-SEP-20


4278337 Municipiul Bacau


Venituri/Cheltuieli


Cod


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED Titlul XIX Plati efectuate in Alte servicii publice generale

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR Titlul XIX Plati efectuate in Tranzacții privind datoria pub TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI

Ordine publica si siguranța na

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR Titlul XIX Plati efectuate in Invatamant

TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR Titlul XIX Plati efectuate in Sanatate

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR Titlul XIX Plati efectuate in Cultura, re ere ere si religie

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR Titlul XIX Plati efectuate in Asigurări si asistenta sociala

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII


510000810000

510000850000

540000

540000100000

540000200000

540000550000

540000580000

540000590000

540000710000

540000850000

550000

550000200000

550000300000

610000

610000100000

610000200000

610000510000

610000590000

610000710000

610000850000

650000

650000200000

650000550000

650000570000

650000580000

650000590000

650000710000

650000850000

660000

660000510000

660000580000

660000710000

660000850000

670000

670000100000

670000200000

670000510000

670000580000

670000590000

670000710000

670000850000

680000

680000100000

680000200000


Incasari/Plati

16,453,603.98

107,549.00

4,732,922.67

2,506,473.00

1,228,209.80

954,801.70

36,471.18

22,101.00

19,873.00

35,007.01

5,902,014.77

89,249.98

5,812,764.79

16,327,831.23

134,337.00

5,491,344.12

9,382,945.49

1,951.00

1,370,553.62

53,300.00

22,688,777.00

17,355,186.99

1,589,500.00

722,668.20

54,449.46

1,550,556.00

1,419,493.27

3,076.92

11,971,025.01

7,640,967.20 .00

4,334,253.81

4,196.00

19,099,911.91

3,447,348.00

5,330,385.24

9,128,555.65

6,214.33

400,461.45

802,523.66

15,576.42

44,467,158.87

23,467,583.70

4,790,154.19


la data de: 30-SEP-20


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in

Locuințe, servicii si dezvolta

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in

Protectia mediului

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in

Combuslibili si energie

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED

Titlul XIX Plali efectuate in

Transporturi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

EXCEDENT/DEFICIT


Cod

680000550000

680000570000

680000580000

680000590000

680000710000

680000850000

700000

700000100000

700000200000

700000590000

700000710000

700000850000

740000

740000100000

740000200000

740000550000

740000590000

740000710000

740000850000

810000

810000400000

810000550000

810000560000

810000710000

810000810000

810000850000

840000

840000100000

840000200000

840000580000

840000590000

840000710000


lncasari/Plali

41,599.60

15,686,447.65

4,818.54

505,878.00

107,196.99

136,519.80

9,398,388.92

2,796,847.00

6,323,978.47

41,370.00

330,376.73

94,183.28

42,684,520.32

6,412,694.00

18,488,892.70

8,532,181.56

124,748.00

9,565,636.49

439,632.43

41,939,089.72

31,571,952.60

288,398.01

3,783,281.82

4,328,589.41

1,968,414.42

1,546.54

14,474,719.32

431,736.00

11,012,587.08

7,469.93

6,287.00

3,016,639.31

18,479,713.96


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ANA-MANUELA GOZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


la data de: 30-SEP-20


Page 1 of 3


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

lncasari/Plali

Veniturile bugetelor locale

252,925,009.97

Impozit pe venit

030000

314,774.50

Impozitul pe veniturile din tr

031800

314,774.50

Cote si sume defalcate din imp

040000

124,743,864.12

Cote defalcate din impozitul p

040100

124,680,167.12

Sume alocate din cotele defalc

040400

63,697.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

31,631,973.62

lmpozit si taxa pe cladiri

070100

23,924,296.73

lmpozil pe cladiri de la perso

070101

10,609,667.04

lmpozit si taxa pe cladiri de

070102

13,314,629.69

lmpozit si taxa pe teren

070200

4,601,508.17

lmpozit pe terenuri de la pers

070201

1,634,154.53

lmpozit si taxa pe teren de la

070202

2,964,492.64

lmpozit pe terenul din extravi

070203

2,861.00

Taxe judiciare de limbru si al

070300

1,502,512.08

Alie impozite si taxe pe prop

075000

1,603,656.64

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

57,334,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

27,833,000.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

27,877,950.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

1,624,000.00

Alie impozite si taxe generale

120000

26.00

Taxe hoteliere

120700

26.00

Taxe pe servicii specifice

150000

115,340.26

lmpozit pe spectacole

150100

55,298.26

Alie taxe pe servicii specific

155000

60,042.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

11,037,523.14

lmpozit pe mijloacele de Iran

160200

9,758,654.64

lmpozit pe mijloacele de trans

160201

5,860,080.26

lmpozit pe mijloacele de trans

160202

3,898,574.38

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

1,278,868.50

Alie impozite si taxe fiscale

180000

1,796,242.81

Alie impozite si taxe

185000

1,796,242.81

Venituri din proprietate

300000

7,180,348.42

Varsaminte din profitul net al

300100

57,321.95

Venituri din con cesiuni si inc

300500

7,123,026.47

Alie venituri din concesiuni s

300530

7,123,026.47

Venituri din prestari de servi

330000

5,921,413.46

Venituri din prestari de servi

330800

5,632,498.32

Contributia parintilor sau su

331000

126,796.00

Venituri din recuperarea chelt

332800

8,390.05

Alie venituri din prestari de

335000

153,729.09

Venituri din taxe administrali

340000

133,871.13

Taxe extrajudiciare de limbru

340200

133,871.13

Amenzi, penalitati si confisca

350000

4,680,092.86

ia data de: 30-SEP-20


4278337 Municipiul Bacau


Venituri/Cheltuieli


Cod


Venituri din amenzi si alte sa Venituri din amenzi si alte sa Alte amenzi, penalitati si con Diverse venituri Taxe speciale Alte venituri

Transferuri voluntare, altele Donatii si sponsorizări Varsaminte din secțiunea de fu Alte transferuri voluntare Subvenții de la bugetul de sta Subvenții pentru acordarea aju Subvenții de la bugetul de sta Sume alocate pentru stimulentu Subvenții de la alte administr Sume alocate pentru cheltuieli Cheltuielile bugetelor locale Autoritati publice si acțiuni TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED Titlul XIX Plati efectuate in Alte servicii publice generale TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate in Tranzacții privind datoria pub TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI

Ordine publica si siguranța na TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate in Invatamant

TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Titlul XIX Plati efectuate in


350100

350102

355000

360000

360600

365000

370000

370100

370300

375000

420000

423400

428000

428200

430000

434100

510000

510000100000

510000200000

510000590000

510000810000

510000850000

540000

540000100000

540000200000

540000550000

540000590000

540000850000

550000

550000200000

550000300000

610000

610000100000

610000200000

610000510000

610000590000

610000850000

650000

650000200000

650000550000

650000570000

650000590000

650000850000


Incasari/Plati

1,309,673.24

1,309,673.24

3,370,419.62

16,984,110.32

14,481,529.04

2,502,581.28

11,773,916.00

5,084.00

17,278,009.68

5,499,009.68

2,752,351.33

1,192.00

2,431,159.33

320,000.00

72,044.00

72,044.00

234,993,912.17

32,403,137.69

12,716,533.00

3,223,437.71

117,112.00

16,453,603.98

107,549.00

4,676,578.49

2,506,473.00

1,228,209.80

954,801.70

22,101.00

35,007.01

5,902,014.77

89,249.98

5,812,764.79

14,957,277.61

134,337.00

5,491,344.12

9,382,945.49

1,951.00

53,300.00

21,214,834.27

17,355,186.99

1,589,500.00

722,668.20

1,550,556.00

3,076.92


la data de: 30-SEP-20


4278337 Municipiul Bacau


Venituri/Cheltuieli

Cod

Sanatate

660000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

Titlul XIX Plati efectuate in

660000850000

Cultura, recreere si religie

670000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

Titlul XIX Plati efectuate in

670000850000

Asigurari si asistenta sociala

680000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680000550000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

Titlul XIX Plati efectuate in

680000850000

Locuinte, servicii si dezvolla

700000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

Titlul XIX Plati efectuate in

700000850000

Protectia mediului

740000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

Titlul XIX Plati efectuate in

740000850000

Combustibili si energie

810000

TITLUL IV SUBVENTII

810000400000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED

810000810000

Transporturi

840000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

EXCEDENT/DEFICIT


lncasari/Plali

6,564,530.98

6,568,726.98

4,196.00

18,291,173.92

3,447,348.00

5,330,385.24

9,128,555.65

400,461.45

15,576.42

44,355,143.34

23,467,583.70

4,790,154.19

41,599.60

15,686,447.65

505,878.00

136,519.80

9,085,819.59

2,796,847.00

6,323,978.47

41,370.00

76,375.88

32,515,957.41

6,412,694.00

18,488,892.70

7,929,255.14

124,748.00

439,632.43

33,576,834.02

31,571,952.60

36,467.00

1,968,414.42

11,450,610.08

431,736.00

11,012,587.08

6,287.00

17,931,097.80


PREȘEDINTE DE SEDINTA ANA-MNANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


la data de: 30-SEP-20


Page 1 of 2


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

lncasari/Plali

Veniturile bugetelor locale

33,926,310.19

Transferuri voluntare, allele

370000

17,278,009.68

Varsaminte din sectiunea de fu

370400

17,278,009.68

Venituri din valorificarea uno

390000

298,090.15

Venituri din vanzarea locuinte

390300

662.00

Depozite speciale pentru cons!

391000

297,428.15

lncasari din rambursarea impru

400000

2,161,194.88

Sume din excedentul bugetului

401400

2,161,194.88

Subvenlii de la bugetul de sla

420000

12,651,227.40

Programul Termoficare

420100

4,652,755.22

Sume alocate de la bugetul de

420101

4,652,755.22

Subvenții de la bugetul de sta

422000

158,008.70

Finanțarea Programului Nationa

426500

7,720,075.93

Subventii de la bugetul de sta

426900

120,387.55

Sume primite de la UE/alti don

450000

702,069.97

Fondul European de Dezvoltare

450100

702,069.97

Sume primite in contul plalilo

450102

702,069.97

Sume primite de la UE/alti don

480000

835,718.11

Fondul European de Dezvoltare

480100

637,196.93

Sume primite in contul platilo

480101

3,392.35

Sume primite in contul platilo

480102

633,804.58

Fondul Social European (FSE)

480200

198,521.18

Sume primite in contul platilo

480201

156,233.55

Sume primite in contul platilo

480202

42,287.63

Cheltuielile bugetelor locale

33,377,694.03

Autoritati publice si actiuni

510000

2,282,108.77

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

174,569.46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,107,539.31

Alie servicii publice generale

540000

56,344.18

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

540000580000

36,471.18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

19,873.00

Ordine publica si siguranta na

610000

1,370,553.62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

1,370,553.62

lnvatamant

650000

1,473,942.73

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

650000580000

54,449.46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,419,493.27

Sanatate

660000

5,406,494.03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1,072,240.22

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

660000580000

.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

4,334,253.81

Cultura, recreere si religie

670000

808,737.99

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

670000580000

6,214.33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

802,523.66

Asigurari si asistenta sociala

680000

112,015.53

la data de: 30-SEP-20


Sursa de finanțare   Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Locuințe, servicii si dezvoRa

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in

Protecția mediului

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Combustibili si energie

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Titlul XIX Plati efectuate in

Transporturi

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

EXCEDENT/DEFICIT


Cod

680000580000

680000710000

700000

700000710000

700000850000

740000

740000550000

740000710000

810000

810000550000

810000560000

810000710000

810000850000

840000

840000580000

840000710000


lncasari/Plali

4,818.54

107,196.99

312,569.33

330,376.73

17,807.40

10,168,562.91

602,926.42

9,565,636.49

8,362,255.70

251,931.01

3,783,281.82

4,328,589.41

1,546.54

3,024,109.24

7,469.93

3,016,639.31

548,616.16


PREȘEDINTE DE SEDINTA ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI