Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1860 din 3.11.2020 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 572829 din 3.11.2020;

-Referatul nr. 573424 din 05.11.2020 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573429/ 05.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573694/1/06.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 573694/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1135/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1136/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1137/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1138/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1139/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 8 alin.2 lit. "a" din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006, actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Dispozițiile art. 121 și ale art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.8 pct.ll, ale art. 9.9 și ale art. 9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit.”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” și ale alin. 7 lit.”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale necesare funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) din Municipiul Bacău, potrivit contractelor încheiate în acest sens intre operator și S.C.TIMAR ENERGY S.A.

Art. 2. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.l. O.R.A./EX.l/DS.I-A-2

HOTĂRÂREA NR. 237 DIN 10.11.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 1860 din 3.11.2020 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 572829 din 3.11.2020;

-Referatul nr. 573424 din 05.11.2020 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573429/ 05.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573694/1/06.11.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 573694/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1135/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1136/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1137/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1138/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1139/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 8 alin.2 lit. "a" din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006, actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Dispozițiile art. 121 și ale art.125 alin. l din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.8 pct.11, ale art. 9.9 și ale art. 9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. l și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit.”a”, ale art. 197 alin. l și ale art. 243 alin. l lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art.129 alin. 2 lit. ”d” și ale alin. 7 lit.”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale necesare funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) din Municipiul Bacău, potrivit contractelor încheiate în acest sens intre operator și S.C.TIMAR ENERGY S.A.

Art. 2. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2