HOTĂRÂREA NR. 236 DIN 10.11.2020

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 15981/09.10.2020 înaintată de doamna Dumitrașcu Georgina prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Adresa nr. 227493/27.10.2020 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 16873/27.10.2020 prin care ni se transmite că numita Dumitrașcu Georgina figurează cu aceleași date și este în viată;

-Referatul nr. 16886/27.10.2020 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 16888/ 27.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571475/1 .29.10.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 571475/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1132/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1133/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1134/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Prevederile OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările și completările aduse de OUG nr. 90 din 27 mai 2020; -Prevederile art. 140 alin. 1 și alin.3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 07.09.2020.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău a Municipiului Bacău și doamnei DumitrașetjXjeoțgina.

ART. 5. Prin gpja ^er^tș^lîh. General Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției PreJeâtȚgiui -’j^lețul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-M*^^’   ----CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG


SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU

TATE ACĂU


IIQI\K\KI\\K. 236 Pl\ 10.H.2Q2Q

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 15981/09.10.2020 înaintată de doamna Dumitrașcu Georgina prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Adresa nr. 227493/27.10.2020 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 16873/27.10.2020 prin care ni se transmite că numita Dumitrașcu Georgina figurează cu aceleași date și este în viată;

-Referatul nr. 16886/27.10.2020 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 16888/ 27.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571475/1/29.10.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 571475/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1132/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1133/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1134/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Prevederile OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările și completările aduse de OUG nr. 90 din 27 mai 2020; -Prevederile art. 140 alin. 1 și alin.3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 07.09.2020.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău a Municipiului Bacău și doamnei Dumitrașcu Georgina.

ART. 5. Prin grija Secretarului General Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ANA-MANUELA GROZA        SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2