HOTĂRÂREA NR. 235 DIN 10.11.2020

privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.1 L2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 16824 din 26.10.2020 a d-nei Budău-Petrea Veronica, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 16824 din 26.10.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 16902 din 27.10.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Adresa nr. 8228 din 27.10.2020 a Căminului pentru Persoane Vârstnice înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 16947 din 27.10.2020;

-Referatul nr. 16955 din 28.10.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Budău-Petrea Veronica din Bacău, persoană fără adăpost;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 16956/ 28.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571532/1/29.10.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 571532/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1129/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1130/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1131/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalității de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin . 7 lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6.000 lei, d-nei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost, întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind îngrijirea (cazare + masă), recuperarea și asistența medicală recomandată într-o unitate specializată. Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A./O.R.A./EX.l/DS.I-A-2

privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Cererea înregistrată sub nr. 16824 din 26.10.2020 a d-nei Budău-Petrea Veronica, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

 • - Ancheta socială nr. 16824 din 26.10.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • - Procesul-verbal de ședință nr. 16902 din 27.10.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

 • - Adresa nr. 8228 din 27.10.2020 a Căminului pentru Persoane Vârstnice înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 16947 din 27.10.2020;

 • - Referatul nr. 16955 din 28.10.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Budău-Petrea Veronica din Bacău, persoană fără adăpost ;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 16956/ 28.10.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571532/1/29.10.2020;

 • - Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 571532/2/29.10.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1129/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1130/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1131/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalității de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

 • - Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

 • - Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art.

243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin . 7 lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6.000 lei, d-nei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost, întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind îngrijirea (cazare + masă), recuperarea și asistența medicală recomandată într-o unitate specializată. Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2