HOTĂRÂREA NR. 234 DIN 10.11.2020

privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 16921 din 27.10.2020 a d-nei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1 , prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 16921 din 27.10.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 16968 din 28.10.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 17044 din 29.10.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 17046/ 29.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571520/1/29.10.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 571520/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1126/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1127/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1128/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalității de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 . (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6.000 lei d-nei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1, întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind analizele, investigațiile, tratamentele medicale și intervenția chirurgicală la ambii ochi.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU


N.O.P., I.A.,,,O.R.A./EX.l/DS.I-A-2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 16921 din 27.10.2020 a d-nei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str.

Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1 , prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 16921 din 27.10.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 16968 din 28.10.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 17044 din 29.10.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 17046/ 29.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571520/1/29.10.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 571520/2/29.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1126/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1127/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1128/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalității de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile  Legii  nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și  completările

ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și  art.  44 din  Hotărârea de Guvern  nr.  50/2011 pentru aprobarea

Normelor Metodologice  de  aplicare  a prevederilor Legii  nr.  416/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 . (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6.000 lei d-nei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1, întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind analizele, investigațiile, tratamentele medicale și intervenția chirurgicală la ambii ochi.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2