privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul comun nr.573575/6.11.2020 înaintat de către Direcția Economica si Direcția Tehnica care propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573576/ 06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573809/1/06.11.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 573809/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1121/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1122/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1123/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1124/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1125/09.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 alin. 1 lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendament formulat de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.2 lit. “b“, alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1 A2,1B,1B1,1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica în termen  legal Instituției PrefectuTîri^Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE 1)1' ȘEDINȚĂ GR0ZA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


SECRETARUL GENERAL AL

NICOLAE - OVIDILLP0i


tĂUROM AM A

JUDEȚLLBACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA I A

LA HOTĂRÂREA NR. 233 DIN 10.11.2020


BUGETUL LOCAL PE ANUL 202» SJ ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

Dau: 10/11/2020 Tit:         pag: I -miiki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

T rim.ll

Trim.ll]

Trim.1V

A

fi

t-3+4t-5t6

2

3

4

5

6

7

8

*

000102

TOTAL VENITURi-BUGET LOCAL

•«9.166,76

126105,13

97 716.71

120.144.13

75.130,09

428 161,31

421.621.32

374 1 ltl.%

000’02

1 VENITURI CURENTE

378036.70

97.232,23

16,411.74

119.192.64

75.130.09

340 022,66

349.3)3.06

362492.39

000302

A VENITURI FISCALE

K2AW.2O

77 806,37

66.216,00

1195.6)1.29

55.256,54

284.625.1»

290.776,00

Î02.9Î9.W

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159.00

4l.IVt.D0

40 895.00

41.101,00

41 048.00

176 596.00

JW 741,00

193.840,00

030092

A1 2 Impozit pc ucnit, profit si ctutigur» din capilai dc 1* persoane fiare

kia 159,00

4LI0M.00

40,195.00

4L 101.00

41 041.00

176 596,00

114 741.00

t«>l 14 0.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,W

155.00

155.00

155,00

97,00

590.00

6’0,00

651,00

030211

Importul pe ' cnaarik din transferul proprietăților «nobiliare din patrimoniul personal

562.00

155.00

155.00

155.00

97,00

590.0»

620.00

6$l.fl0

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

b63 597.00

40.953.00

40 740,1»

40 953.00

40 951.00

176 006.04

114.121.00

193 119.00

04O2OI

Cote defalcate din impozitul pc

>cmt

163.443.0fi

40.953.00

40 516.011

40.953,00

40951.00

172 000.0»

110.600.110

189630.00

940’04

Sume aloctic din oxrk 4cfa1citc dm

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154.00

154,00

4 006.0»

3.52l.f»

3.559.00

07UOO2

A3 Impozite n laxe pe proprietate

50.715,25

20432,37

IU 275,00

15.815.34

4.1*2.54

35.994.0»

31.479,1»

4(1.541.OU

«702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

35,994,0»

31.479.I»

40.541.00

«70201

Impozit si laxa pc clădiri

34.542.53

13 056.00

7 711,00

11.507.99

2.267.54

23.810,0»

27.295.1»

W.357.00

070’02

Impozit»taxa pc teten

12.192.7’

6.036,37

1 559.00

3.432.35

1.165.00

6.200,0»

6.350.00

& J50.V0

070’03

Taxe judiciare de timbra t> alte taxe

dțltrnboj

2.245,00

140.00

505,00

450.00

450.(10

3.100.0»

3.200.00

3 2410.00

070250

Aht impozite st laxe pe proprietate

1.735,00

soo.oo

500,00

425.00

3IU.00

884,0»

i.634.00

1634,00

100002

A4 Impozite ti tise pe bunun st servicii

15 6’2,95

15.416.00

14.146.00

46 403.95

9.657,00

72.033,4*

67,556,09

(41 558.00

H02

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.911.95

9 796,00

9.997,00

31.042.95

*012.00

57,122.0»

51.199.W

$2.1)8.00

110202

Sume dcfaicsie drn laxa pc i doare» adattgeU pentru (mootatea chekincblor descentralizate la meciul comunelor, orașelor, municipiilor ti sectoarelor Municipiului București

35.429.00

9.303.0B

8 705.00

9.825.00

7.596.00

44 377.00

44 7tUM

1102CK1

Sume defalcate din laxa pe laloaica adaujsts pentru echilibrare» bugetelor locale

27.177.05

27.071,95

II2O2.O»

5.577.00

$ 315.00

i 1021)9

Sume defalcate din taxa pe valoare «daugaia pentru finanțarea invaumuuolm particular *i a celui confesional

2.605.00

417.00

416.00

I (46.00

416,00

1.945.0»

l.94S.(»

1 945.1»

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6.1MJ

Data: 10/11/2020_______Tit; pag; 2 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

311,00

327,00

343,00

150201

Impozit pe spectacole

63,00

52,00

50,00

31,00

30,00

170,00

175,00

176,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

33,00

40,00

40.00

30,00

23,00

141.00

152,00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19.-00,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

14.600,00

15.330,00

16.097,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17. ”87,00

5.000,00

3.500,00

7.900.00

1.387.00

12.987,00

13.717,00

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

La 13,00

525,00

553,00

400,00

135.00

1.613,00

1.613,00

1.613,00

I8OOO2

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2-00,00

850.00

900.00

291.00

359.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.-00,00

850.00

900.00

291.00

359.00

180250

Alte impozite si taxe

2-00.00

850.00

900.00

291.00

359.00

290002

C Venituri ncfiscalc

75. 39,50

19.425.86

20.265.74

15.574.35

19.873,55

55.399.69

58.537.06

59553,39

300002

C1. Venituri din proprietate

14-96.04

3.401.47

3 050.00

6.852.57

1.192.00

12.097.00

12.705.00

13 340,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14-96.04

3.401.47

3.050.00

6.852,57

1.192,00

12.097.00

12.705.00

13.340.00

300201

Varsamintc din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15,00

42.32

300205

Venituri din concesiuni si Închirieri

14.331,04

3.286,47

3.000.00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705.00

13.340.00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

ricri de către instituțiile publice

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705.00

13.340.00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100.00

7,68

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

60.643.46

16.024,39

17.215,74

8.721,78

18.681,55

43.302,69

45.832.06

46.213.39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Sl

ACTIVITATI

9.205.02

2.455.00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

9.647,00

10.130,00

10637,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2 017,00

1.642,00

9.647,00

10.130,00

10637,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru Întreținerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100,00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

63,00

33.00

10.00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din presuri de servicii

si alte activilali

555,00

200.00

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70.00

65.00

45.00

35,00

340202

T axe extrajudiciare dc timbra

215.00

70.00

65.00

45.00

35,00

3502

AMENZI. PENALITATI Sl CONFISCĂRI

8.468.00

2.6110.00

2.200,00

2.000.00

1.668.00

9.118.00

9.574,00

10.053.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700.00

500.00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

9.118,00

9.574,00

10.053,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 3 -mialei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

34.651,44

7.500,00

7.531,11

4.444,78

15,175,55

24.537.69

26.128,06

25.523.39

360206

Taxe speciale

17.762.00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

24.087,91

25.629,80

25.514.01

360230

Alte venituri

16.889,44

1.500,00

1.531,11

1.444,78

12.413,55

449,78

498.26

9,38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.104.00

3.399,39

4.704.61

370203

Vorsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-47.380,16

-32.292,91

-5.47539

-4.283,97

-5.327,89

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

47.380,16

32.292,91

5.475,39

4.283,97

5.327.89

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV. Subvenții

26.121,43

18.556,59

6.613.35

951.49

11.308,00

10.168.96

2.239.33

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

26.121.43

18.556.59

6 613,35

951.49

11.308.00

10.168.96

2.239,33

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

26.IM6.69

18 556.59

6577.88

912,22

11.308.00

10.168.96

2.239.33

420201

Programul Tcrmoficare

4 652.76

4.652,76

42020101

Sume alocate de la bugetul de stal pentru

Programul Termolicare

4.662,76

4.652,76

420214

Finanțarea unor cheltuieli de capital

ale unităților de invatamant

preuniversitar

41,00

41.00

420220

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțele din

fonduri externe ncrambursabile(FEN)

postaderare

151,69

151,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalrirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

42026$

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018,36

17.018,36

•842,24

842,24

420269

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambursabile (FEN) postaderare. aferente

perioadei de programare 2014-2020

1.380.53

1.538,23

684,54

•842.24

11.308.00

10.168.96

2.239.33

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542.22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370.00

370.00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

74.74

35.47

39.27

43024)

Sume alocate pentru cheltuielile cu

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 4 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

alocația de hrana si cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la tocul de munca

74.74

35.47

39,27

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTt DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREF1NANTARH

*90.55

690,55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

*90,55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UEZALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE St

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

14.;18.08

10.317.01

4.001.07

76.830.62

62.139.30

9.379.24

4X0201

Fondul European de Dezvoltare RcgionalalFEDR)

11.-62.98

8.064.48

3.398.50

76.787.12

62.139.30

9.379.24

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

11 259.45

8.064.48

3 194.97

76.787.12

62.139.30

9 379.24

48020102

Sume primite in contul plăților efectuate

în anii anteriori

203.53

203.53

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.155.10

2.252.53

602.57

43.50

48020201

Sume primite in contul pielilor efectuate

m anul curent

2.157,37

2.252,53

304,84

43,50

48020203

Prcfinantare

297,73

297,73

4990

VENITURI PROPRII

3O4.«O,75

84.042,84

71.780,13

81.149.69

67.048,09

282.900,69

297.414,06

310.374.39

5002

TOTAL CHELTUIELI

429.W2.98

194.763,59

96.014,81

99.856.13

38.428,45

428 161,31

421.621,32

374.110.96

01

CHELTUIELI CURENTE

343.*42,62

138.761,61

80.101,34

9l.492.t8

33.287,49

396.839,31

385.032.32

337.521.96

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

71.002,32

24.394,44

21.141,48

19.263,70

6.202,70

61.646,00

62.355,00

62.171.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

109224,08

50.979,0$

31.522,69

17.323,28

9.499,06

109.465,00

120 361,00

135.252,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8"44.60

2.358,00

2.560,60

2,319,70

1.506,30

8.685,00

7.141,00

5.807,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31,571,95

5.500,00

26.071.95

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

00,00

100,00

500,00

500,00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI A LI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37*75.94

12.327.22

10.681,00

11.398,50

3.569.22

30.856,00

30 300,00

31 100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

25. 66.91

10.983.31

4.345.68

6.749,92

3.088.00

15.600.00

16.200.00

16.800,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

8*25.91

1.515.55

2.674.05

4.736.31

44.248.24

50 098,88

51078,26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24.824.20

12 433.00

4 180.30

5.082,90

3.128.00

20.312.00

18.000.00

18 000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19.017.63

13.684.94

5 332.69

102.550.07

76.086.44

12.823.70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6*89.08

4.486,10

336.90

608.18

1.557,90

2.977.00

3.990.00

3.990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.067.31

48.594,76

9.522,07

1.784,92

165,56

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 5 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll I

Trim. IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

60.667,31

48.594,76

9.522.07

1 784.92

165,56

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26 225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975.40

31 322,00

36.589,00

36.589.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

•871,95

•248.38

•405,60

-217,97

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•871,95

-248.38

•405,60

-217,97

510002

Partea 1 -a Servicii publice generale

67.201,76

25.148,01

17.275,42

14.519,88

10.258,45

64.603,29

62.215,00

61.087,00

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.370,31

19.451,72

13.052,52

11.326,67

7.539,40

49.016,29

48.000,00

48200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.265,91

9.626,96

7.363,07

5.712,88

3.563,00

21.894,29

16 411,00

16 611,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17,105.00

4.745.00

4.455,00

4,435.00

3.470.00

16335.00

13 411,00

13 611,00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

16*85.00

4.365,00

4.355,00

4.345.00

3.420,00

17.230.00

17.230.00

17.230.00

100101

Salarii de baza

15.641.00

3.940.00

3.940.00

3.940.00

3 221.00

15.676.00

15.676.00

15 676.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uniUlit

*14,00

115.00

115,00

115.00

69,00

414.00

414.1»

414,00

100113

Drepturi de delegare

30.00

10.00

10,00

10.00

30.00

30.<»

30.00

100117

Indemnizații de hrana

£70,00

188,00

212,1»

190,00

80,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330.00

112.00

78.00

90.00

50.00

330.00

330.00

330.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

280,1»

280,00

280.00

100206

Voucherc de vacanta

280,00

280,00

280,1»

280.00

280,00

1003

Contribuții

340,00

100,00

100,1»

90,00

50,00

380.1»

380,00

380,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

340,00

100,00

100,00

90,00

50,00

20

TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII

5.566,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

64,00

5.500,00

3.000.00

3.000,00

2001

Bunuri si servicii

3.583.02

i.242,00

1.267,86

800,16

273,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

2OOIO2

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2OOIO3

încălzit, iluminat si furia metrica

314,19

130,00

134,19

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21.00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

828,00

315.00

315.00

65.00

133.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 849.42

581.00

578.67

609,75

80.00

2002

Reparații curente

50.00

100.00

-50.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

13.80

83.80

•70.00

200404

De zinfcc tanti

13.80

83.80

-70.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35.40

30.00

5.40

200530

Alte obiecte de inventar

35.40

30,00

5.40

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

25,00

1,00

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 6 -inii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tritn I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Câni, publicatii si matenalc

documentare

10,00

15,00

15.00

-20.00

2012

Consultanta si expertiza

480.00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1.322,52

700.00

445,00

296.52

-119,00

203001

Reclama si publicitate

307,00

160,00

200,00

160,00

-213,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

-40,00

203004

Chirii

S04.00

150.00

110.00

110.00

134,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

*11.52

350.00

135.00

26.52

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 439,86

2482.96

956,90

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.439,86

2.482.96

956.90

59.29

580201

Finanțarea naționala

303.84

360,31

143,53

8.89

580202

Finanțarea externa norambursabila

2.855.10

2.041.73

813.37

50.40

580203

Cheltuieli nectigibitc

80,92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42,00

42.00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

155,00

42,00

42.00

42.00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.986,95

3.169,16

-183,21

1,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFlNANCiARE

2.986,95

3.169,16

-183.21

1,00

7101

Active fixe

2,986.95

3.169,16

-183,21

1,00

710101

Construcții

600,00

627,00

-27.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

80,50

10,00

10,00

60,50

710130

Alte active fixe

2.306,45

2.532,16

-166,21

-59,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.225,00

6.655,60

5.797,00

5.797.00

3.975,40

27 122,00

31 589,00

31589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.225.00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.975.40

27 122.00

31 589.00

31 589.00

8102

Rambursări de credite interne

22 225,00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.975,40

27 122.00

31 589.00

31 589.00

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

publice interne locale

22.225,00

6.655,60

5.797.00

5.797.00

3975.40

27 122.00

31 589.00

31 589.00

84

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-607,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

• 107.55

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

•107,55

-107,55

Data: 10/11/2020 Tit: ______pag: 7 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim l

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

«50101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

510201

Autoritari executive si legislative

51.370,31

19451,72

13.052,52

11 326.67

7.539,40

49.016,29

48.000.00

48.200,00

51020103

Autoritari executive

51.370,31

19.451,72

13.052,52

11 326,67

7.539,40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.777,65

3,077.29

1.642,10

870,51

1.187,75

6.702,00

6.874,00

6.880,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.786,30

3,056.01

1.672,03

870,51

1.187,75

6.702,00

6.874,00

6.880,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.-65,20

966,30

798,50

8)7,70

882,70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

3.322,30

877,60

779,40

800,10

865,20

100101

Salarii de baza

3.673,10

798,00

726,00

754,25

794,85

100113

Drepturi de delegare

5.80

4.00

0.80

•0.80

1.80

100117

Indemnizații de hrana

184,40

52.60

52.60

18.70

60.50

100130

Alte drepturi salariile in bani

59.00

23.00

27.95

8.05

1002

Cheltuieli sal ari ale in natura

69.60

69,60

I00206

Vouchcre de vacanta

69.60

69.60

1003

Contribuții

73.30

19.10

19,10

17,60

17.50

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

73.30

19.10

19.10

17,60

17.50

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.873.10

1.262.71

344.53

163.81

102.05

1.600.00

1.800.00

1.800,00

2001

Bunuri si servicii

588,76

277,01

156.53

102,17

53,05

200101

Furnituri de birou

64,46

22,41

11,00

17.00

14,05

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2.00

200103

încălzit. iluminat si forța rnotnca

175.53

94,50

78,03

3,00

200104

Apa, canal si salubritate

31.20

10,60

8.60

5.00

7,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

7.50

15,00

-5.00

-2.50

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

43,10

16.00

16,00

8.10

3,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21.00

7.00

7.00

4,00

3.00

200130

Alte bunuri si servicii pentnr

imretincrc si funcționare

240,47

108,00

38,90

70.57

23,00

2002

Reparatii curente

13.00

13.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15.00

15,00

200404

Dezinfectant!

15,00

15.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7,00

4,50

33.00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4.50

33.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

4.00

6,50

-1.50

-1.00

20060!

Deplasări interne, delasan. transferata

4.00

5.50

•0.50

-1.00

200602

Deplasări in străinătate

1.00

-1.00

2011

Carii, publicatii st materiale

Data: 10/11/2020_______Tit:         pag; 8 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Ill

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Proiecția muncit

3,60

3.20

0.40

2030

Alte cheltuieli

l 97,74

947,50

186,60

13,64

50.00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4.50

3,10

•5,60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 92,24

941,50

181,50

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

00,00

100,00

500,00

500,00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autodLililor locale

00,00

100.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.200.00

600.00

520.00

-120.00

200.00

1.200.00

1.200.00

1 200.00

5501

A. Transferuri interne

1.200.00

600.00

520.00

•120.00

200.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.200.00

600.00

520.00

•120,00

200.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

18.00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

18,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

00,30

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9,00

3,00

30.UO

30.00

30,00

$940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26,19

71

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCtARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•34.84

-1.91

-29.93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34.84

•4.91

-29.93

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4.91

-29.93

850101

Plati efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29.93

540205

Fond de rezon a bugetara la dispoziția

Pata: 10/11/2020_______Tit:         pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.H

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

«

7

8

9

autoritarilor locale

00.00

100,00

500.00

500,00

500,00

$40210

Sco icii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3. 18,33

1.077,39

724.80

619,89

696,25

3.060,00

3.374,00

3.380,00

$40250

Alte servicii publice generale

3.559,32

1.899,90

917.30

250,62

491,50

3.142,00

3.000,00

3.000,00

$502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9*53,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.653,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

509,20

261,00

20,20

3,00

25,00

200,00

200,00

200,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

267.20

255.00

17.20

-5.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

42.00

6.00

3.00

3,00

30.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8*44,60

2.358.00

2.560,60

2.319.70

1.506.30

8.685,00

7.141.00

5 807.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358.00

2.383.60

2.319.70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.588.60

2.358,00

2.383,60

2 319.70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179.00

3OO2OI

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179.00

61)0002

Partea 11 -a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

21.593,74

8.356,90

6.595.72

6.211,82

229.30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

21.393,74

8.356,90

6.595,72

6.211,82

229.30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.928,34

6.971,90

6.462,02

6.265,12

229,30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

200,00

200,00

200.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61,00

59,00

60.00

61,00

100101

Salarii de baza

224.00

$6,00

56,00

56.00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4.00

$.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

5.00

$.00

100206

Vouchere de vacanta

5.00

5.00

1003

Contribuții

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

8.00

2,00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.434.34

3.479,00

2.790.12

164.22

1.00

210.00

212,00

220.0(1

2001

Bunuri si servicii

573.99

56,90

515,09

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

Încălzit iluminat si forța metrica

40.00

30,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 10 -mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tritn [

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

?

8

9

2(10105

Carburanți si lubrifiant:

5,00

2,00

1,00

1.00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincie si funcționare

17,99

13.90

$04,09

2002

Reparații curente

53.30

53,30

2003

Hrana

*81,03

1.035,00

-253,97

200301

Hrana pentru oameni

'81,03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87.60

87,60

2014

Protecția muncii

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

4 «36,32

2.297,40

2.529.00

109.92

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4*36.32

2.297,40

2.529,00

109.92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237,00

3.424.00

3.610.00

6.038.00

165.00

13.515.00

11.600.00

12.340.00

5101

Transferuri curente

13.237.00

3.424,00

3.610.00

6.038.00

165,00

510101

Transferuri către instituirile publice

13.237,00

3.424,00

3.610.00

6.038.00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0,90

0.90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.518,70

1.385,00

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.518,70

1.385.00

133,70

7101

Active fixe

1.518,70

1.385,00

133,70

71010)

Construcții

50,00

50,00

710130

Alte active fixe

1.*68.70

1.335,00

133,70

84

Plati efectuate in anii prccedenli si

recuperate in anul curent

-53,30

-53.30

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-53.30

-53,30

8501

Plati efeetuate in anii prccedenli si

recuperate in anul curent

-53,30

-53.30

850101

Plati efectuate in anii prccedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-53.30

-53.30

610203

Ordine publica

13.237.00

3.424.00

3.610,00

6.038.00

165.00

13.515.00

11.600.00

12.340.00

61020304

Politic locala

13.237,00

3.424.00

3.610,00

6.038.00

165.00

13.515.00

11.600.00

12.340.00

610205

Protecție civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

Data: 10/11/2020       Tit:         pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

nonmilitara)

8. 56.74

4,932,90

2.985,72

173,82

64,30

410,00

412.00

420.00

650002

Partea ttl-a Cheltuielisocial-culturale

167.+1I.87

81.070,28

40.060,04

34.227,31

11.654,24

144.524,79

139.944.44

152.597,93

6502

INVATAMANT

37,544.64

17.432,57

5.792,67

11.001,59

3.317,81

38.468,00

48.660,00

60.792.00

01

CHELTUIELI CURENTE

34.S33.01

15.337,07

5.751,67

9.481,47

4.262.80

38.468,00

48.660.00

60.792.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26*47.00

12.159,07

4.854,70

7.656.43

2.276,80

35.918,00

45.767,00

60.792.00

2001

Bunuri si servicii

19.241,66

9.656,50

3.596,65

4.171,49

1.817,02

200101

Furnituri de birou

95,00

52.00

28,00

3,00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

856,53

351,00

76,00

415,73

13,80

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

12.243,65

7.791,50

2.411,25

725,50

1.315,40

200104

Apa. canal si salubritate

1.275,07

577,00

420,50

184,17

193,40

200107

Transport

92,00

37.00

33,00

10.00

12.00

200I0H

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

395.50

143.00

117.90

88.10

46.50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

-20,54

95.00

53,00

257.23

15.31

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3/63,37

610.00

457.00

2.487,76

208.6!

2002

Reparatii curente

2. 32.31

427,00

80.00

1.589.70

35,61

2004

Medicamente si materiale sanitare

• 59.63

3,00

64.20

591,15

1,28

200402

Materiale sanitare

520.75

62.20

458,55

200403

Reactivi

3,48

3,00

2,00

-1,52

200404

Dezinfectând

.35,40

132,60

2,80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2..47,68

985,57

292,10

774.42

95,59

200501

Uniforme si echipament

4,00

10,00

-6,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

3,65

5.00

-1,35

200530

Alte obiecte de inventar

2/40,03

985,57

277,10

774,42

102,94

2006

Deplasări, delăsări, transferări

25,00

16,00

9,00

-1,00

1,00

200601

Deplasați interne, delăsări, transferări

25,00

16,00

9,00

-1,00

1.00

2011

Carii, publicatii si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

108.18

40.00

63.05

0,03

5,10

2014

Proiecția muncii

9.00

5.00

4,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2.-24 70

1.028,00

737,70

338,80

320,20

2030

Alte cheltuieli

96,84

2.00

7,00

186.84

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

.96.84

2.00

7.00

186.84

1.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.CI9 54

587.00

486.00

1.060.54

486.00

5501

A Transferuri inteme

2.(19,54

587.00

486,00

1.060.54

486,00

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

550118

Alic transferuri curente interne

14,54

100.00

-85,46

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.005,00

487,00

486,00

1 146,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.308.00

582,00

14,00

712,00

5702

Ajutoare sociale

1.308,00

582,00

14,00

712,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.294,00

582,00

712,00

570203

Ticheie de cresa si tichcte sociale

pentru grădiniță

14.00

14,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605.77

210.80

394.97

2.550.00

2.893.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394.97

394.97

2.550.00

2,893.00

580101

Finanțarea naționala

59.25

59.25

382.50

433.95

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

235,72

335,72

2.167.50

2.459.05

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31.70

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

179.10

179,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.252,70

1.798,20

2.00

52,50

1.500,00

5901

Burse

3,(778,80

1.578,80

1.500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sockxutlural

773,90

219,40

2,00

52.50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.714.71

2.095,78

41,00

1.522,92

•944,99

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.714.71

2.095,78

41,00

1.522,92

-944,99

7101

Active fixe

2.714,71

2.095,78

41,00

1.522,92

-944,99

710101

Construcții

1 703,50

1.752.50

41.00

-90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

203,49

1.603,49

-1.400,00

710130

Alte active fixe

807,72

343,28

9,43

455,01

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3,08

■0.28

-2,80

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3.08

•0.28

-2.80

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3.08

■0.28

-2.80

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-3.08

•0.28

-2.80

650203

Invatamanl preșcolar si primar

12.908,65

5.437.14

1.796,68

4.692,33

982.50

65020301

Invatamant preșcolar

6.539,13

2.754.01

1.015,20

2.097,92

672.00

Data: 10/11/2020 Tit: ______pag: 13 - roii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

65020302

Invalamant primar

6.369,52

2.683,13

781,48

2.594,41

310,50

650204

Invalamant secundar

24.428,70

11.815,43

3.937,99

6.354,97

2.320,31

38.468.00

48.660,00

60.792.00

6502040)

Invalamant secundar inferior

5.820,27

2.467,23

730,32

2.994,82

-372,10

35.918,00

45.767,00

641.792,00

65020402

Invalamant secundar superior

17. tl 2,09

9.046,05

3.020.25

3.201.08

2.644.71

2.550.00

2.893,00

65020403

Invalamant profesional

696,34

302,15

187,42

159,07

47,70

65O2OS

Invalamant poslliccal

177,75

79,00

44,00

39,75

15,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

29,54

101,00

14,00

-85,46

6602

SANATATE

26.178,43

12,757,65

7.699,06

2.534,00

3.187,72

11.220,04

14.279,22

14.954,93

01

CHELTUIELI CURENTE

11.836,59

4.377,22

3.008,65

2.563,00

1.887,72

11.220,04

14.279,22

14.954,93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.433,94

4.377,22

2.606.00

2.563.00

1.887.72

8.841.00

10.200.00

10.250.00

5101

Transferuri curente

9.292.00

2.566.30

2.606.00

2.658.00

1.461,70

5IOIO3

Acțiuni de sanatatc

9.292.00

2.566.30

2.606.00

2.658.00

1.461,70

5102

Transferuri de capital

2.141.94

1.810.92

-95.00

426.02

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

2.141.94

1.810.92

-95.00

426.02

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.20

4.20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4,20

5501JS

Alte transferuri curente interne

4,20

4,20

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398,45

398,45

2.379,114

4.079,22

4.704.93

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

398,45

398,4$

2.379,04

4.079,22

4.704,93

580101

Finanțarea naționala

2,78

2,78

668,63

1.146,21

1 392,53

580102

Finanțarea externa nerambursabila

6,48

6,48

1.560,12

2.674,49

3.249,23

580103

Cheltuieli nceligibile

389,19

389,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.346,04

8.380,43

4.694,61

-29,00

1.300,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.346.04

8.380,43

4.694,61

-29,00

1.300,00

7101

Active fixe

14.346.04

8.380.43

4.694,61

-29,00

1.300,00

710101

Construcții

14.207.04

8.202,43

4.694.61

10.00

1.300.00

710130

Alte active fixe

139.00

178,00

-39.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.20

-4.20

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1.20

-4,20

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

•4,20

850101

Plăti efectuate in anii precedcmi si

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 14 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-1.20

•4,20

660206

Servicii medicale tn unitari sanitare

cu paturi

26.039,43

12.579,65

7.699.06

2 573.00

3.187,72

11.220,04

14.279.22

14.954,93

66020601

Spitale generale

26.039,43

12.579,65

7.699,06

2.573,00

3.187,72

11.220,04

14.279,22

14.954.93

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

139,00

178.00

-39.00

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

09,00

178,00

-39,00

6702

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

36 098.68

19 299,49

7.985,10

5.539,59

3.274.50

41.759,60

25.005,22

24.851,00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.X23.68

15.228,99

7.993,31

4 726,88

3.274,50

41.759,60

25.005,22

24.851,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.663,00

1.772,00

1 451,00

1 175,00

265,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

4 358,00

1.532,00

1.421.00

l 145.00

260,00

100101

Salarii tk ba?j

3.871.00

1.351,00

1.270.00

1000.00

250,00

100106

Alte sporuri

30.00

10,00

10.00

5.00

5.00

100111

Drepturi de delegare

2,00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

375,00

140,00

120,00

120,00

-5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

80.00

30.00

20.00

20.00

10.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190.00

190.00

100206

Voucherc de vacanta

190,00

190.00

1003

Contribuții

115,00

50,00

30,00

30,00

5,00

100307

Contribuția asiguraloric pentru munca

115,00

50,00

30.00

30,00

5,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.446,80

4.400,49

2.047,31

521,60

1.477,40

7.500,18)

7.500,00

7.500,00

2001

Bunuri si servicii

5.438,90

2.465.00

1.472,50

154,00

1.347,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70.00

12.00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța momea

998,00

747,00

171,00

-100,00

180.00

200104

Apa, canal si salubritate

580,00

240,00

120,00

70,00

150.00

20010$

Carburanți si lubrifiant!

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

168,00

85,00

45,00

-10,00

48,00

200107

Transport

1,00

1,00

20010»

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10.50

4.00

3.50

2.00

1.00

200)30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3 570.40

1.300.00

1 115.00

188.00

967.40

2002

Reparatii curente

888.21

935.29

35.00

62.92

-145.00

2004

Medicamente st materiale sanitare

188.60

136.60

52,00

200401

Medicamente

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0.60

0.60

200403

Reactivi

7.00

5.00

2,00

200404

Dezinfectând

180.00

130,00

50.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

342,00

247,00

20.00

75,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

332,00

247,00

10,00

75,00

2006

Deplasați, delăsări. transferări

1,00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31.00

1,00

2014

Protecția muncii

30,20

24,60

8,60

-3,00

2030

Alte cheltuieli

1.525,89

560,00

458,21

307,68

200,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.525,89

560,00

458,21

307,68

200,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.305,00

4.526,00

4.465.00

2.797,50

1.516.50

8.500,00

8.500,00

8 510,09

5101

Transferuri curente

13 305,00

4.526.00

4.465.00

2.797,50

1.516.50

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.305,00

4.526,00

4.465.00

2.797,50

1.516.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350.50

2.350,50

18.072.60

305.22

141.00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350.50

2.350,50

580101

Finanțarea naționala

1.128.65

t.028,65

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli nceligibile

426,71

426,71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.458,38

2.180,00

30.00

232,78

15,60

1.687,00

2.700.00

2.700,00

5911

Asociații si fundații

1.852,78

1.650,00

202,78

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

30,00

30,00

30,00

15,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.889,20

4.070,79

818,41

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.889,20

4.070,79

818,41

7101

Active fixe

4.889,20

4.070,79

818,41

710101

Construcții

4.248,19

3.564,19

684,00

710130

Alte active fixe

641,01

506.60

134.41

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

■14.20

-0.29

•8.21

-5.70

X5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

■ 14.20

-0.29

■8.21

-5,70

8501

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

• 14,20

•0.29

-8.21

-5,70

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•14,20

•0,29

•8.21

-5,70

670203

Servicii culturale

7.116,56

2.402,46

1.967,(Ml

1.404,70

1.242,40

6.900,(HI

6.900,00

6.900,00

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 16 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+C

2

3

4

5

6

7

8

9

67020304

Instilutii publice de spectacole si

concerte

6.450,00

2.145,00

1.895,00

1.212,00

1.198,00

6.500.00

6.500.00

6.500,00

67020330

Alic servicii culturale

566,56

257,46

72,00

192,70

44,40

400,00

400,00

400,00

670205

Servicii recreative si sportive

27743.12

15.562,03

6.018.10

4.134,89

2.028,10

33.859,60

17.105,22

16.951,00

67020501

Spori

7.655,00

2.981,00

2.570.00

1.785,50

318,50

3.000,00

3.000,00

3.000.00

67020502

Tinerel

550,00

550,00

500,00

500,00

500,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19.538,12

12.031,03

3.448,10

2.349,39

1.709.60

30,359,60

13.605,22

13.451,00

670206

Servicii religioase

500,00

500.00

500,00

500,00

500,00

670250

Alte servicii in domenilc culturii,

recreări si religiei

139.00

835.00

4.00

500.00

500.00

500.00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

67. 90.12

31.580.57

18.583.21

15.152.13

1.874.2)

53.077.15

52.000,00

52.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

66'31,34

31.169.34

18 622.75

15.265.04

1.874.2!

53.077.15

52.000.00

52 000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

32.488,12

12.119.14

11 069.98

9.496,00

-197,00

21.454.00

25.000.00

2$ 000.00

1001

Cheltuieli sal an ale in bani

30.539,47

10.725.49

10 814,98

9.246,00

-247.00

10010)

Salarii de baza

26.362.97

9.307,49

9.526.98

8.338.50

•810,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575.00

150,00

150.00

140.00

135.00

100106

Alic sporuri

72.00

18,00

18.00

18.00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

-1,00

1OUI17

Indemnizații de hrana

2.964,00

949,00

1.040,00

582,00

393,00

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariate in bani

-78,00

300,00

80.00

80.00

18,00

1002

Cheltuieli salariate in nalura

1..43,65

1.163,65

-20,00

100206

Vouchere de vacanta

I.. 43,65

1.163.65

-20.00

1003

Contribuții

805,00

230.00

255,00

250,00

70,00

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

805,00

230,00

255,00

250,00

70,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.258,66

4.015,13

3.168,99

1.184,33

-1.009,79

9.000,00

8.000,00

8.000,00

2001

Bunuri si servicii

2.340,58

1.741,91

1.087,79

•631,12

142,00

200101

Furnituri de birou

114,08

104,29

108,79

51,00

-50,00

200102

Materiale pentru curățenie

90,00

28,00

23.00

12,00

27,00

2OOIO3

încălzit, iluminat si foita moine a

126,93

4X6,00

135.00

80,93

25,00

200104

Apa. canal si salubritate

169.62

223,62

14.00

15.00

17.00

2OOIO5

Carburanți si lubrifianli

14.40

10.00

6.00

-1,60

200106

Piese de schimb

16,00

11.00

10.00

10.00

-15.00

200107

Transport

10.00

30.00

10.00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv

internet

-98.60

191,00

136.00

62.00

109.60

200109

Materiale si prestări de semen cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30.00

5.00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data: 10/11/2020


Tit:          pag: 17 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll l

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

întreținere si funcționare

“>26,95

624,00

615.00

-867.05

55,00

2002

Reparații curente

105,00

40,00

15,00

303,00

-253,00

2003

Hrana

353,50

202,00

147,42

94,08

-90,00

200301

Hrana pentru oameni

353.50

202,00

147,42

94,08

-90.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

178,110

62,22

60,58

5,00

51.00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

99.58

31,00

28.58

40.00

200404

Dezinfectant)

73,22

28.22

30,00

4,00

11.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150,58

$6,00

53,00

408,37

-366.79

200501

Uniforme si echipament

4,00

1,00

3,00

2OOS3O

Alte obiccle dc inventar

146,58

55.00

50,00

408,37

-366.79

2006

Depinsuri, delăsări, Lransfcran

13.00

2.00

1.00

-16.00

200601

Deplasări interne, detasari. transferat)

13.00

2,00

1.00

-16.00

2011

Carii, publicatii si materiale

documentare

3.00

10.00

10,00

1.00

-18.00

2012

Consultanta si expertiza

3.00

3.00

2013

Pregătire profesionala

$4,00

14.00

48.00

2.00

-10.00

2014

Proiecția muncii

80.00

45.00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

4 660,00

1.800,00

1 700,00

1.000,00

•440,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

30,20

30,00

10.20

-2.00

-8,00

203003

Prime de asigurare non-viaia

5,00

8.00

3,00

•6.00

203004

Chirii

2.00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

23,20

22,00

7,20

-2.00

•4,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

44.29

35.48

8,81

$501

A. Transferuri interne

44.29

35.48

8.81

550118

Alte transferuri curente interne

44.29

44.29

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul dc munca

35.48

•35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.516.20

II 851.00

4.166.30

4.370.90

3.128.00

20.312.00

18.000.00

18.000.00

5702

Ajutoare sociale

23.516.20

II 851,00

4.166.30

4.370.90

3.128.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.516,20

8.851,00

4.166.30

4.370,90

128,00


Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l"3+4+5+fi

2

3

4

5

6

7

8

9

$70204

Tkhctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

6.600,00

3 000,60

3.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

2.793,07

1.311,15

5801

Programe din Fondul European do Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.393,07

2.793,07

580101

Finanțarea naționala

417,46

417.46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.365,61

2.365,61

580103

Cheltuieli neeligibile

10,00

10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

231,00

391.00

182,00

205,00

•47,00

1.000.60

1.600,00

1.600.00

5911

Asociații si fundații

70,00

200.00

-130.00

5940

Sume aferente pctsoanelorcu handicap

Reîncadrate

661.00

191.00

182,00

205.00

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395,30

449.50

-54,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395.30

449.50

-54,20

7101

Active fixe

395.30

449.50

-54.20

710101

Construcții

321.00

221.00

710130

Alte active fixe

174,30

228,50

-54,20

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-136.52

-38.27

-39,54

•58,71

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-B6.52

-38,27

-39,54

-58,71

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-B6.52

-38,27

-39,54

-58,71

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,52

-38,27

-39,54

-58,71

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6 131,00

2.505,00

1.597,00

1.312,00

717.00

5.100,00

5.100,00

5.100,00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

32965,00

11.060.00

9.980,00

10.441.00

1.484.00

30.000.00

30.000,00

30.000.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32.965.00

11.060.00

9.980,00

10.441.00

1.484.00

30.000.00

30.000.00

30.000,00

680211

Cresc

8 654.64

4.786.57

2.033.02

2.199,84

-354.79

6.311.15

5.000.00

5 000,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

6.505,19

3.251.00

116.30

9,89

3.128.00

2.500.00

2.500.00

2 500.00

68021501

Ajutor social

6505,19

3.251.00

116,30

9,89

3.128.00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asiguranlor

si asistentei sociale

I2.S24.29

9.978.00

4.856,89

1.189,40

-3.100,00

9.166.00

9.400.00

9.400,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

12.924,29

9.978.00

4.856,89

1.189.40

-3.100.00

9.166.00

9.400,00

9.400,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 19 -mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.I]

Trim.lll

Triro.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

publica, locuințe, mediu si ape

88.702,53

50.406,77

17.125,50

10.875,53

10.294,73

61.697.00

66.742,00

66.8UD.OV

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

15.(33,66

5.799,57

3.203,50

4.052,99

1.977,60

12.945.00

15.552.00

15.600,00

01

CHELTUIELI CURENTE

14.136,74

5,329,15

3.207,00

4.052,99

1.547,60

12.945.00

15.552,00

15.600,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.830.00

1.145.00

1012,00

1.000.00

673.00

4.000,00

4.100.00

4.200,00

1001

Cheltuieli salariak in bani

3.642,00

1.017,00

987,00

977,00

661.00

10010!

Salarii de baza

3.282,00

926,00

890,00

881,00

585,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

88,00

20,00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103.00

103.00

1003

Contribuții

85.00

25.00

25,00

23.00

12.00

100307

Contribuția asiguralone pentru munca

85.00

25.00

25.00

23.00

12.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10 246.74

4 168.15

2.179.00

3.037.99

861.60

8.885.00

11 392.00

11.34O.OO

2001

Bunuri si servicii

7 419,60

2.532,30

2.146,60

2.115.10

625.60

200101

Furnituri de birou

101.00

86.00

7,00

8.00

200102

Materiale pentru curățenie

44.00

20.00

14.00

10.00

200t03

încălzit, iluminat si forța motrice

5.900,20

2.013.90

1.732.30

1.624.00

530.00

200104

Apa, canal si salubritate

226,00

61,00

50,00

115,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

9,00

14,00

3.00

-8,00

200106

Piese de schimb

99,00

41,00

28,00

30.00

200107

Transport

9,50

4,00

3.50

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

9,30

3.40

2,30

3,60

200130

Alic bunuri si servicii pentru

intrelinerc si funcționare

1.021,60

289,00

306,50

330,50

95,60

2002

Reparatii curente

1.449,65

1011.95

-392,60

594,30

236,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1.50

1.50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

33,00

32,00

25.00

-24.00

200530

Alte obiecte de inventar

33.00

32.00

25.00

-24.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

7.50

4.20

4.00

-0.70

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

7.50

4.20

4.00

-0.70

2012

Consultant» si expertiza

60.00

55.00

5.00

2013

Pregătire profesionala

0.10

0,10

2014

Proiecția muncii

4,60

2.10

1,00

1.50

2030

Alte cheltuieli

1.259.79

528.00

390,00

351.79

203001

Reclama si publicitate

0,70

1,00

1.00

-1,30

203003

Prunc de asigurare non-vtaia

120.60

73,00

27.00

20.60

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 20 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203030

Alte cheltuieli cu bunun si semen

1.148,49

454,00

362,00

332.49

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16,00

16,00

15,00

13,00

60,00

60.00

60,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

16.00

16,00

15.00

13,00

70

CHELTUI EU DE CAPITAL

974,00

544,00

430,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

974.00

544,00

430,00

7101

Active fixe

974,00

544,00

430,00

710101

Construcții

216,00

16,00

200,00

710130

Alte active fixe

758,00

528,00

230,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77,08

-73,58

-3.50

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL

-77.OX

-73.58

-3.50

K50I

Plăti efectuate in anii preeedenti si

recuperate in anul curent

-77.08

•73.58

•3.50

*50101

Plati efectuate in anii preeedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-75.35

-71.85

-3.50

850102

Plăti efectuate in anii preeedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-L73

-1,73

700203

Locuințe

1.929,62

757,62

523,70

385,30

263,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1.929,62

757,62

523,70

385,30

263,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

700206

Iluminat public 5i electrificări

6 638.00

2.522,00

1.250,00

2.100,00

766,00

5.500.00

5.600,00

5.700,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

6.466.04

2.519,95

1 429.80

1.567,69

948,60

5.445.00

7.952,00

7.900,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

73.(568,87

44.607,20

13.922,00

6.822,54

8.317,13

48.752,00

51.190,00

51.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

52.567,52

22.856,83

14.134.67

6.987,02

8.589,00

48.752,00

51.190,00

51.200,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8.603,00

3.345,00

2.140,00

2 122,00

996,00

9.500,00

9.500,00

9.000,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.108,00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.016.00

100101

Salarii de baza

7.199.00

2.639.00

1.800,00

1.800,00

960.00

100106

Alte sporuri

65.00

34.00

24.00

12.00

-5.00

100113

Drepturi de delegare

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

740.00

230.00

230.00

220.00

60.00

100130

Alte dreptun salanalc in bani

100.00

36.00

30.00

34.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

310.00

340.00

-30.00

100206

Vouchcre de vacanta

310.00

340.00

•30.00

1003

Contribuții

185.00

65.00

55.00

55.00

10.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

185,00

65.00

55.00

55.00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27.264,19

10673,50

8.646,67

3.293,02

5.151,00

24.652,00

26.490.00

26.400,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 21 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Triro.ll

Triro.Ill

Triro.lV

A

B

1=3+4+5 +£

2

3

4

5

6

7

8

9

2001

Bunuri si servicii

22.354,71

8.000,30

7.775,95

2.098,06

4.480,40

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10.00

10,00

200103

Încălzit, iluminai si forța metrica

'84,25

495,50

142.75

96,00

50,00

200104

Apa. canal si salubritate

2.186,00

1.010,00

956,00

-533,40

753,40

200105

Carburinli si lubrifiant!

1.135,00

400,00

400,00

185,00

150,00

200106

Piese de schimb

90,00

64,00

36,00

-35,00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

3,00

2,00

2,00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

«00,00

300.00

200.00

50,00

50.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17.501.46

5.702.80

6024.20

2.323,46

3.451.00

2002

Reparatii curente

1..00.00

850.00

200.00

48.40

1.60

2003

Hrana

30.00

7,50

7,50

7.50

7.50

200302

Hrana pentru animate

30,00

7.50

7,50

7.50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55.00

25.00

10.00

10.00

10.00

200401

Medicamente

25.00

10.00

5,00

5.00

5,00

200404

Dezinfectând

30,00

15,00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2,00

8.00

2014

Proiecția muncii

30,00

7,50

7.50

7.50

7,50

2030

Alte cheltuieli

3 "55,48

1.402,20

587,72

1 121,56

644,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

9,00

26.00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.685,48

1.393,20

561,72

1 106,56

624,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.026.33

8.796,33

3.300,00

1 528.00

2,402,00

14.400,00

15.000,00

15.600,00

5501

A. Transferuri interne

16.026,33

8.796,33

3.300,00

1 528.00

2.402.00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stal

4x96,33

4.496,33

550118

Alte transferuri curente interne

11.530,00

4.300,00

3.300,00

1 528.00

2.402.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

74,00

42,00

48,00

44.00

40.00

200.00

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

74,00

42.00

48,00

44.00

40.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.540.98

21.879.87

-67.02

■271,87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.540.98

21.879.87

-67.02

-271,87

7101

Active fixe

21.540.98

21.879.87

-67.02

-271.87

710101

Construcții

21.225.30

20.522,17

100,00

603.13

710130

Alte active fixe

315,68

1.357.70

-167,02

-875,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

Data: 10/11/2020 Til:          pag: 22 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim l

Triro.ll

Trim.HI

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

recuperate in anul curent

-39,63

-129,50

-212.67

-97,46

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-39,63

-129,50

-212,67

-97,46

8501

Plati efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-*39.63

-129,50

-212,67

-97.46

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-39,63

-129,50

-212,67

-97,46

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

46.550,25

18.276,69

12.972,00

7,462,56

7.839,00

44.952,00

47.190,00

46.700,00

74020501

Salubritate

14.626,64

6.742.00

5.084,00

637,64

2.163,00

20.000,00

21.000,00

22.000,00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

31.923.61

11.534.69

7.888,00

6.824.92

5.676.00

24.952.00

26.190,00

24.700.00

740206

Canalizarea si tratarea apelor rendualc

27,118.62

26.330,51

950,00

■640.02

478.13

3.800.00

4.000.00

4 500.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

84.753.08

29.781.63

14.958.13

34.021.59

5,991.73

143.411.23

140.707,88

80 866.03

8102

COMBUSTIBILI St ENERGIE

54.700.50

9 641.44

5.652.76

34.0)8.57

5.387.73

48.448.24

55.098.88

56078.26

01

CHELTUIELI CURENTE

45.770.41

8.015.53

33.018,57

4.736.31

44248,24

50.098,88

51.078.26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571.95

5.500.00

26.071.95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.526,20

5.5OO.OO

15.026,20

4030

Alte subvenții

11.(-45,75

11.045,75

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.272,55

999,98

4.272,57

5501

A Transferuri interne

5.272,55

999,98

4.272,57

550112

Investirii ale agentilor economici cu

capital de stal

883.51

963,51

•80,00

550118

Alte transferuri curente interne

4.389.04

36.47

4.352,57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

8.925.91

1.515,55

2 674,05

4.736,31

44.248.24

50.098,88

51.078.26

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

8.925,91

1.515,55

2674,05

4.736,31

560303

Cheltuieli neeligibile

8.925.91

1.515,55

2.674,05

4.736,31

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 931.64

627.46

4.652.76

-348.58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCJARE

4.931.64

627.46

4.652.76

-348.58

7101

Active fixe

4 931.64

627.46

4 652.76

-348.58

710101

Construcții

4 931.64

627,46

4 652.76

-348,58

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.600.00

1.000.00

1.000.00

1000.00

1.000.00

4.200.00

5.000.00

5 000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4(>00.00

1.000,00

1.000.00

1.000,00

1.000.00

4.200.00

5.000.00

5.000.00

8102

Rambursări de credite interne

4 000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

84

Plăti efectuate in anii prccedcnri si

Data: 10/11/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II)

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

recuperate in anul curent

-1.55

-1,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

-1.55

•1,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.55

-1,55

850102

Pilii cfcclualc in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1.55

810206

Energie termica

39.960,99

6.536,47

1.000,00

31.424,52

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

14.739.51

3.104,97

4.652.76

2.594,05

4.387,73

44.248.24

50.098.88

51.078.26

8402

TRANSPORTURI

30062,58

20.140.19

9.305.37

3.02

604,00

94.962.99

85.609.00

24 787.77

01

CHELTUIELI CURENTE

24.308,98

14.173.61

9.305.37

226.00

604.00

94.962.99

85.609.00

24 787.77

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

534,00

234.00

154.00

156.00

50,00

785.00

800.00

810.00

1001

Cheltuieli silimlc in bani

555,50

214.50

150.00

152.00

49.00

100101

Salarii de baza

512.50

190,50

131.00

136.00

55.00

100106

Alte sporuri

7.00

4,00

3.00

100113

Drepturi de delegare

4.00

5.00

5.00

5.00

-11.00

100117

Indemnizații dc hrana

38,00

11,00

11,00

11.00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

14,00

5.00

4.00

4,00

1,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

14,00

5,00

4.00

4,00

1,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14 378,00

8.203,00

5.562,00

63.00

550,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

200)

Bunuri si servicii

1.095,00

802,00

255,00

-12.00

50,00

2OO1O3

încălzit, iluminat st forța metrica

29.00

15,00

14.00

200104

Apa, cana) si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

50,00

250,00

-150,00

-100.00

50,00

200106

Piese de schimb

6.00

6,00

-12,00

200108

PosU. telecomunicații, radio, tv.

internet

2,00

1.00

1.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

249,00

200.00

50.00

-1.00

2OOI3O

Alte bunuri si scrvtcit pentru

întreținere si funcționare

7 >4.00

329.00

335,00

100.00

2002

Reparații curente

13 212.00

6.750.00

5.392,00

570.00

500.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

40.00

30,00

10.00

200530

Alte obiecte dc inventar

40,00

30.00

10,00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

1,00

1.00

BUCETUt LOCAL re A NUL Si ESTIMĂRI PENTRU A NH M2I-2WJ

Ou»; 1WIUM20 Tir.        pag: 24 - mii Iti-Ceil

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimrstriile buget 2020

Eshnuri 2021

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTaL

din c*rt credite bugetare d«nn»te iriagerii platilor restante

Trim 1

Trim.n

Iria.lll

Trim.1V

i        A

B

!

3

4

5

6

7

s

$

2WIWI

Dcplx;*ri interne, dțtKțvt. intru fe<*ri

i.ov

i.00

2014

ftqțcctia muncii

2,0®

2,00

2IHU

Alic chdluidi

21,00

611.00

•85,LtJ

-505,00

20)003

fsrrWC dc MIHUWC TKXfVUli

21.00

i                    11.00

2D3O3U

Alw cheli aici t cu bunuri si «»*»■■

590,00

.505,00

SI

TITLUL X PKOIECTH CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERaMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR MI4-W2O

9.311,91

$.729,6»

3.512,3)

71.177.9*

liiuow

7 977.77

mi

Projpamf din Feudul Europe** do LkzYutULx

RcjicaJi (FEDR)

9JH.9*

5729.61

J.512^7

72.407,2*

63.505,52

7510.55

SWIQ!

Finantatts nofiomli

1 641,36

1,11X07

5)6.20

11.596,4*

IO17V7

5MIW

Finalitatea externa AsrandMHwbila

7 656.59

4617.54

ÎJWL96

60.660.*

$2.591.21

5 642.68

5IOIDJ

Chekdtcb ncctigfalc

7.12

7.12

ISO. M

I3S.47

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7,00

7.00

7.00

4,00

5940

Sure «/crCnR pcaoinek» cu hmdicap

«cwicidrMc

25.00

7.00

7.00

7.W

4,00

7D

CHELTUIRI J DC CAPITAL

5.74J.60

5.966^1

-22X91

7!

TITLUL XUI ACTIVE NEHNANCIARE

5.74J.6O

5.966.51

-222.91

71111

Aetna fixe

3.743.60

5.966.51

-122,91

7ium

CcmXrucIn

4 7IH.M

4.7IM.M

?I0130

Alk active fixe

1031,76

1.261.74

-222,91

14(1303

Trwport nilicr

2MS7^1

W.I3M9

1.97437

-147.91

5OT,6U

94. %>2.9?

15 609.00

24.717.77

I4U2MID

Svui

21457.51

191)1.19

1974.37

-147,91

WU,(W

94.962.V*

15 LW.IMI

24 717,77

*40250

A Re cbclluicii in domeniul tramportunlw

1.595,(10

I.009.W

331.00

151,90

IW.CHJ

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-9.196.22

•61.657.76

1 771.90

20.2*8.00

36 761,64

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE-OVIDIU POPOVIC1

ROMAN IA

ANEXAIA1

LA HOTĂRÂREA NR. 233 DIN 10.11.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data; 10/11/2020________Titr__________pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trlml

Trim.il

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

333.533,63

64.939,32

82.931,95

115.860,16

69.802,20

000202

1. VENITURI CURENTE

330.656,54

64.939,32

81.006,35

114.908.67

69.802,20

000302

A. VENITURI FISCALE

302.89720

77.806,37

66.216,00

103.618,29

55.256.54

000402

AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108,00

40.895.»

41.108,00

41.048,00

030002

A1,2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164 .159,00

41,108.00

40.895.00

41 108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

562.00

155,00

155,0

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163,597,00

40.953,00

40.740,C 3

40 953.00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443,00

40.953,00

40 586,0

40953.00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715.25

20.432.37

10.275.00

15.815,34

4.192,54

070201

Impozit si laxa pe clădiri

34.542,53

13.056,00

7.711.00

11.507,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

1.559,00

3.432.35

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte tasc

de timbru

2.245,00

840,(X)

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

3)0,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 2 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

85.622,95

15.416,00

14.146,00

46.403,95

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.911,95

9.790,00

9.997,00

38.042,95

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429,00

9.303,00

8.705,00

9.825,00

7 596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

27.877,95

806,00

27.071,95

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea mvatamantului particular

si a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTIVITATI

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 3 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

180250

Alte impozite si taxe

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

290002

C. Venituri nefiscale

27.759,34

-12.867,05

14.790,35

11.290,38

14.545,66

300002

CL Venituri din proprietate

14.496.04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2. Vanzan de bunuri si servicii

13.263,30

-16.268,52

11.740,35

4 437,81

13.353,66

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITAT1

9.205.02

2.455,00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136.02

2.072,00

2.405,02

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatn si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 4 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

34.651,44

7.500,00

7.531,11

4.444,78

15.175,55

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

16.889,44

1.500,00

1.531,11

1.444,78

12.413,55

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-39.276,16

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

-5.327,89

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-47.380,16

-32.292,91

-5.475,39

-4.283,97

-5.327,89

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV. Subvenții

2.877,09

1.925,60

951,49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2.877,09

1.925,60

951,49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.802,35

1.890,13

912,22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 5 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la locul de munca

74,74

35,47

39,27

5002

TOTAL CHELTUIELI

333.533,63

123.700,86

81.160,05

95.572,16

33.100,56

01

CHELTUIELI CURENTE

308.177,30

116.290,36

74.768,65

88.993,13

28.125,16

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

71.002,32

24.394,44

21.141,48

19.263,70

6.202,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

67.261,27

21.732,59

20.651,38

18.792,10

6.085,20

100101

Salarii de baza

59.565,57

19.207,99

18 339,98

16.905,75

5.111,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

174,00

66,00

55,00

35,00

18,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

48,80

24,00

18,80

15,20

-9,20

100117

Indemnizații de hrana

5.256,40

1.643,60

1.736,60

1.213,70

662,50

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.140,00

526,00

236,00

279,95

98,05

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.115,75

2.165,75

-50,00

100206

Vouchere de vacanta

2.115,75

2.165,75

-50,00

1003

Contribuții

1.625,30

496,10

490,10

471,60

167,50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.625,30

496,10

490,10

471,60

167,50

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

109.324,08

50.979,05

31.522,69

17.323,28

9.499,06

2001

Bunuri si servicii

62.636,22

26.773,92

18.273,97

8.798,86

8.789,47

200101

Furnituri de birou

757,54

355,70

294,79

130,00

-22,95

200102

Materiale pentru curățenie

1.163,53

505,00

147,00

460,73

50,80

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

21.211,75

11.803,40

4.828,52

2.426,43

2.153,40

Data: 10/11/2020 Tit:_________pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

4.709,89

2.139,22

1.584,10

-134,23

1.120,80

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.223,90

694,00

255,00

75,50

199,40

200106

Piese de schimb

609,50

308,50

205,00

38,00

58,00

200107

Transport

138,91

92,00

52,50

12,41

-18,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.801,00

682,40

592,70

230,80

295,10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.364,54

636,00

340,00

316,23

72,31

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

29.655,66

9.557,70

9.974,36

5.242,99

4.880,61

2002

Reparatii curente

19.003,47

10 127,24

5.279,40

3.221.62

375,21

2003

Hrana

1.164,53

1.244,50

-99,05

101,58

-82,50

200301

Hrana pentru oameni

1.134.53

1.237,00

-106,55

94,08

-90,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.113,43

229,42

186,78

704,95

-7,72

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6.00

5,00

200402

Materiale sanitare

621,93

32,60

90,78

458,55

40,00

200403

Reactivi

10,48

8,00

4,00

-1,52

200404

Dezinfectant!

447,42

173,22

85,00

240,40

-51,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.309,76

1.854,17

444,60

1 207,19

-196,20

200501

Uniforme si echipament

18,00

1,00

23,00

-6,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

3,65

5,00

-1,35

200530

Alte obiecte de inventar

3.288,11

1.853,17

416,60

1.207,19

-188,85

2006

Deplasări, detasari, transferări

64,50

66,70

14.50

-0,70

-16,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

62,50

64,70

14,50

-0,70

-16,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 7 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2,00

2011

Cârti, publicatii st materiale

documentare

15,50

26,50

25,00

2,00

-38,00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53,00

2013

Pregătire profesionala

226,28

100,10

129,05

2,03

-4,90

2014

Protecția muncii

186,71

91,40

77,81

10,00

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.484,70

2.828,00

2.437,70

1.338,80

-119,80

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

267,20

255,00

17,20

-5,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

42,00

6,00

3,00

3,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

14.262,78

7.085,10

4.528,73

1.880,95

768,00

203001

Reclama si publicitate

309,70

165,50

204,10

153,10

-213,00

203002

Protocol si reprezentare

0,50

40,50

-40,00

203003

Prime de asigurare non-viata

226,60

119,00

58,00

35,60

14,00

203004

Chirii

506,00

150,00

110,00

110,00

136,00

Data: 10/11/2020 Tit:         pag: 8 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

13.219,98

6.610,10

4.156,63

1.582,25

871,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571,95

5.500,00

26.071,95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.526,20

5.500,00

15.026,20

4030

Alte subvenții

11.045,75

11.045,75

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UMTATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.834,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.143,20

5101

Transferuri curente

35.834,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.143,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.542,00

7.950,00

8.075,00

8.835,50

1.681,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2 658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

19.787,07

5.523,47

4.345,68

6 829,92

3.088,00

5501

A. Transferuri interne

19.787,07

5.523,47

4.345,68

6 829,92

3.088,00

550118

Alte transferuri curente interne

17.182,07

5.036,47

3.824,20

5 719,40

2.602,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sai

Data: 10/11/2020_______Tit:_________pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1 146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24.824,20

12.433,00

4.180,30

5 082,90

3.128,00

5702

Ajutoare sociale

24.824,20

12.433,00

4.180,30

5 082,90

3.128.00

570201

Ajutoare sociale m numerar

18.810,20

9.433,00

4.166,30

5.082,90

128,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

6.000,00

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.989,08

4.486,10

336,90

608,18

1.557,90

5901

Burse

3.078,80

1.578,80

1.500,00

5911

Asociatii si fundatii

1.922,78

1.850,00

202,78

-130,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.213,60

337,90

334,90

352,90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

8102

Rambursați de credite interne

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

26.225,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975,40

Data: 10/11/2020_______Tit:_________pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

510002

Partea l-a Servicii publice generale

60.630,76

19.351,70

16.318,52

14.703,09

10.257,45

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

44.943,50

13.799,60

12.095,62

11.509,88

7.538,40

01

CHELTUIELI CURENTE

22.826,05

7.144,00

6.406,17

5.712,88

3.563,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.105,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

3.470,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

16.485,00

4.365,00

4.355,00

4.345.00

3.420,00

100101

Salarii de baza

15.041,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.221,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

670,00

188,00

212,00

190,00

80,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

340,00

100,00

100,00

90,00

50,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

340,00

100,00

100,00

90,00

50,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.566,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

64,00

Data : 10/11/2020 Tit:_________pag; 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3.583,02

1.242,00

1.267,86

800,16

273,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10.00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

314,19

130,00

134,19

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

828,00

315,00

315,00

65,00

133,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

intretinere si funcționare

1 849,42

581,00

578,67

609,75

80,00

2002

Reparatii curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

13,80

83,80

-70,00

200404

Dezinfectant!

13,80

83,80