Hotărârea nr. 232/2020

HCL NR.232 DIN 02.11.2020 EDITABIL

HO ! ARAREA INK. 232 PUN 02.11.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară convocată la data de 02.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere:

-Referatul nr. 3218 /30.10.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 571925/30.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571928/1/30.10.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală înregistrat cu nr. 571928/2/30.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1116/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1117/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1118/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1119/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1120/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 -Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 -îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECȚIUNEA E -EDUCAȚIE;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art.154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit. “a”, ale art.197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si “b” din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu -Viziteu, amendament ce a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 129 alin 2 lit. „b” si alin 4 lit. „d” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă proiectul “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 -îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură- SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, în cuantum de 20.965.267,50 lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” în cuantum de 419.305,35 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului.

ART. 4. Asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” se vor asigura din Bugetul Local al Municipiului Bacău, pentru a asigura implementarea în condiții optime a proiectului.

ART. 5. Se împuternicește domnul Primar, Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., A.A. /O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară convocată la data de 02.11.2020, potrivit art 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere:

-Referatul nr. 3218 /30.10.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 571925/30.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571928/1/30.10.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală înregistrat cu nr. 571928/2/30.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1116/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1117/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1118/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1119/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1120/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvemare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 -Creșterea gradului de utilizare a Intemetului, Acțiunea 2.3.3 -îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECȚIUNEA E -EDUCAȚIE;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art.154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit. “a”, ale art.197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” si “b” din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu -Viziteu, amendament ce a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 129 alin 2 lit. „b” si alin 4 lit. „d” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvemare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Intemetului, Acțiunea 2.3.3 -îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură- SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, în cuantum de 20.965.267,50 lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” în cuantum de 419.305,35 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului.

ART. 4. Asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” se vor asigura din Bugetul Local al Municipiului Bacău, pentru a asigura implementarea în condiții optime a proiectului.

ART. 5. Se împuternicește domnul Primar, Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINțEW ANA-MANJJElS


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., A.A, /0.R.A./EX.I/DS.I-A-2