Hotărârea nr. 231/2020

HCL NR.231 DIN 02.11.2020 EDITABIL

HQ1AKAKEA JNK. 231 PUN 02.11.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară convocată la data de 02.11.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

  • - Referatul nr.572004/30.10.2020 înaintat de Direcția Tehnica care propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.572007/ 30.10.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 571995/1/30.10.2020;

  • - Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 571995/2/30.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1111/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1112/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1113/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr.

  • 3, nr. 1114/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1115/02.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

  • - Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

  • - Prevederile art.140 alin. l si alin.3, art.154 alin. 1, art.196 alin. l lit. ”a”, art.197 alin.1, art.243 alin. l lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Amendamentul formulat de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 litera “b“ și alin. 4 litera ”a” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. 1A, 1A1, 1A2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4 - Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice. Art. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., Z.M., C.R./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNEA

JUDECOLBUCĂC

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1A LA HOTARAREA NR.231 DIN 2.11.2020


Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

406.791,21

126.105,83

97.786,71

120.144,13

62.754,54

428.161,31

421.621,32

374.110,96

000202

I. VENITURI CURENTE

365.661,15

97.232,23

86.481,74

119.192,64

62.754,54

340.022,69

349.313,06

362.492,39

000302

A. VENITURI FISCALE

302.897,20

77.806,37

66.216,00

103.618,29

55.256,54

284.623,00

290.776,00

302.939,00

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108,00

40.895,00

41.108,00

41.048,00

176.596,00

184.741,00

193.840,00

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

din capital de la persoane fizice

164.159,00

41.108,00

40.895,00

41.108,00

41.048,00

176.596,00

184.741,00

193.840,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

590,00

620,00

651,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

590,00

620,00

651,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40.953,00

40.740,00

40.953,00

40.951,00

176.006,00

184.121,00

193.189,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443,00

40.953,00

40.586,00

40.953,00

40.951,00

172.000,00

180.600,00

189.630,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154,00

4.006,00

3.521,00

3.559,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

35.994,00

38.479,00

40.541,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

35.994,00

38.479,00

40.541,00

070201

Impozit si taxa pe cladiri

34.542,53

13.056,00

7.711,00

11.507,99

2.267,54

25.810,00

27.295,00

29.357,00

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

1.559,00

3.432,35

1.165,00

6.200,00

6.350,00

6.350,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450,00

3.100,00

3.200,00

3.200,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310,00

884,00

1.634,00

1.634,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

85.622,95

15.416,00

14.146,00

46.403,95

9.657,00

72.033,00

67.556,00

68.558,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.911,95

9.790,00

9.997,00

38.042,95

8.082,00

57.122,00

51.899,00

52.118,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

35.429,00

9.303,00

8.705,00

9.825,00

7.596,00

43.975,00

44.377,00

44.788,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

27.877,95

806,00

27.071,95

11.202,00

5.577,00

5.385,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finantarea invatamantului particular

si a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

1.945,00

1.945,00

1.945,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

311,00

327,00

343,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30,00

170,00

175,00

176,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

141,00

152,00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

utilizării BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITĂȚI

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

14.600,00

15.330,00

16.097,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

12.987,00

13.717,00

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

1.613,00

1.613,00

1.613,00

180002

Ă6.ĂLTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

180250

Alte impozite si taxe

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

290002

C. Venituri nefiscale

62.763,95

19.425,86

20.265,74

15.574,35

7.498,00

55.399,69

58.537,06

59.553,39

300002

C1. Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705,00

13.340,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705,00

13.340,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705,00

13.340,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705,00

13.340,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

48.267,91

16.024,39

17.215,74

8.721,78

6.306,00

43.302,69

45.832,06

46.213,39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.205,02

2.455,00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

9.647,00

10.130,00

10.637,00

330208

Venituri din prestari de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2.017,00

1.642,00

9.647,00

10.130,00

10.637,00

330210

Contributia parintilor sau sustinatorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despagubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

9.118,00

9.574,00

10.053,00

350201

Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscari

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

9.118,00

9.574,00

10.053,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800,00

24.537,69

26.128,06

25.523,39

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

24.087,91

25.629,80

25.514,01

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1.531,11

1.444,78

38,00

449,78

498,26

9,38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

subvențiile

8.104,00

3.399,39

4.704,61

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-42.052,27

-32.292,91

-5.475,39

-4.283,97

370204

Varsaminte din sectiunea de functionare

42.052,27

32.292,91

5.475,39

4.283,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV. Subventii

26.121,43

18.556,59

6.613,35

951,49

11.308,00

10.168,96

2.239,33

420002

Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice

26.121,43

18.556,59

6.613,35

951,49

11.308,00

10.168,96

2.239,33

4202

subvenții de la bugetul de stat

26.046,69

18.556,59

6.577,88

912,22

11.308,00

10.168,96

2.239,33

420201

Programul Termoficare

4.652,76

4.652,76

42020101

Sume alocate de la bugetul de stat pentru

Programul Termoficare

4.652,76

4.652,76

420214

Finantarea unor cheltuieli de capital

ale unitatilor de invatamant

preuniversitar

41,00

41,00

420220

Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din

fonduri externe nerambursabile(FEN)

postaderare

151,69

151,69

420234

Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420265

Finantarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018,36

17.018,36

-842,24

842,24

420269

Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

1.380,53

1.538,23

684,54

-842,24

11.308,00

10.168,96

2.239,33

420280

Subventii de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

subvenții de la alte administratii

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

alocația de hrana si cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la locul de munca

74,74

35,47

39,27

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARII

690,55

690,55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690,55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

14.318,08

10.317,01

4.001,07

76.830,62

62.139,30

9.379,24

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

11.462,98

8.064,48

3.398,50

76.787,12

62.139,30

9.379,24

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent

11.259,45

8.064,48

3.194,97

76.787,12

62.139,30

9.379,24

48020102

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

203,53

203,53

480202

Fondul Social European(FSE)

2.855,10

2.252,53

602,57

43,50

48020201

Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent

2.557,37

2.252,53

304,84

43,50

48020203

Prefinantare

297,73

297,73

4990

VENITURI PROPRII

291.645,20

84.042,84

71.780,13

81.149,69

54.672,54

282.900,69

297.414,06

310.374,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

416.687,43

194.763,59

96.014,81

99.856,13

26.052,90

428.161,31

421.621,32

374.110,96

01

CHELTUIELI CURENTE

332.915,70

138.761,61

80.101,34

91.492,18

22.560,57

396.839,31

385.032,32

337.521,96

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952,32

24.394,44

21.141,48

19.263,70

11.152,70

61.646,00

62.355,00

62.171,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

103.676,43

50.979,05

31.522,69

17.323,29

3.851,40

109.465,00

120.361,00

135.252,00

30

TITLUL III DOBANZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

8.685,00

7.141,00

5.807,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

31.571,95

5.500,00

26.071,95

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE

37.419,92

12.327,22

10.681,00

11.398,50

3.013,20

30.856,00

30.300,00

31.100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.766,90

10.983,31

4.345,68

6.749,91

688,00

15.600,00

16.200,00

16.800,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

5.422,67

1.515,55

2.674,05

1.233,07

44.248,24

50.098,88

51.078,26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

20.312,00

18.000,00

18.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19.017,63

13.684,94

5.332,69

102.550,07

76.086,44

12.823,70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.519,08

4.486,10

336,90

608,18

1.087,90

2.977,00

3.990,00

3.990,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

58.668,68

48.594,76

9.522,07

1.784,92

-1.233,07

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

58.668,68

48.594,76

9.522,07

1.784,92

-1.233,07

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-871,95

-248,38

-405,60

-217,97

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-871,95

-248,38

-405,60

-217,97

510002

Partea I-a Servicii publice generale

67.647,21

25.148,01

17.275,42

14.519,88

10.703,90

64.603,29

62.215,00

61.087,00

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.972,81

19.451,72

13.052,52

11.326,67

8.141,90

49.016,29

48.000,00

48.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.058,91

9.626,96

7.363,07

5.712,88

4.356,00

21.894,29

16.411,00

16.611,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

16.335,00

13.411,00

13.611,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.230,00

4.365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

17.230,00

17.230,00

17.230,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

15.676,00

15.676,00

15.676,00

100112

Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

414,00

414,00

414,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

30,00

100117

Indemnizatii de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

330,00

330,00

330,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

1003

Contributii

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

380,00

380,00

380,00

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.574,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

72,00

5.500,00

3.000,00

3.000,00

2001

Bunuri si servicii

3.360,02

1.242,00

1.267,86

800,16

50,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curatenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

735,00

315,00

315,00

65,00

40,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

1.769,42

581,00

578,67

609,75

2002

Reparatii curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,80

83,80

200404

Dezinfectanti

83,80

83,80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5,40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30,00

5,40

2006

Deplasari, detasari, transferari

26,00

25,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in strainatate

2,00

1,00

1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregatire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protectia muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1.463,52

700,00

445,00

296,52

22,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

-40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

511,52

350,00

135,00

26,52

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.439,86

2.482,96

956,90

59,29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.439,86

2.482,96

956,90

59,29

580201

Finantarea nationala

503,84

360,31

143,53

8,89

580202

Finantarea externa nerambursabila

2.855,10

2.041,73

813,37

50,40

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.046,45

3.169,16

-183,21

60,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.046,45

3.169,16

-183,21

60,50

7101

Active fixe

3.046,45

3.169,16

-183,21

60,50

710101

Constructii

600,00

627,00

-27,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

80,50

10,00

10,00

60,50

710130

Alte active fixe

2.365,95

2.532,16

-166,21

79

OPERATIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589,00

8102

Rambursari de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589,00

810205

Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-107,55

-107,55

510201

Autoritati executive si legislative

51.972,81

19.451,72

13.052,52

11.326,67

8.141,90

49.016,29

48.000,00

48.200,00

51020103

Autoritati executive

51.972,81

19.451,72

13.052,52

11.326,67

8.141,90

49.016,29

48.000,00

48.200,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.620,60

3.077,29

1.642,10

870,51

1.030,70

6.702,00

6.874,00

6.880,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.629,25

3.056,01

1.672,03

870,51

1.030,70

6.702,00

6.874,00

6.880,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

817,70

757,70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.197,30

877,60

779,40

800,10

740,20

100101

Salarii de baza

2.948,10

798,00

726,00

754,25

669,85

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

-0,80

1,80

100117

Indemnizatii de hrana

184,40

52,60

52,60

18,70

60,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

59,00

23,00

27,95

8,05

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contributii

73,30

19,10

19,10

17,60

17,50

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

73,30

19,10

19,10

17,60

17,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.841,05

1.262,71

344,53

163,81

70,00

1.600,00

1.800,00

1.800,00

2001

Bunuri si servicii

555,71

277,01

156,53

102,17

20,00

200101

Furnituri de birou

55,41

22,41

11,00

17,00

5,00

200102

Materiale pentru curatenie

4,00

2,00

2,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

172,53

94,50

78,03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanti si lubrifianti

7,50

15,00

-5,00

-2,50

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

40,10

16,00

16,00

8,10

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

18,00

7,00

7,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

227,47

108,00

38,90

70,57

10,00

2002

Reparatii curente

13,00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15,00

200404

Dezinfectanti

15,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasari in strainatate

1,00

-1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protectia muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.197,74

947,50

186,60

13,64

50,00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.192,24

941,50

181,50

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

5501

A. Transferuri interne

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finantarea nationala

17,70

17,70

580102

Finantarea externa nerambursabila

100,30

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

30,00

30,00

30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19

710101

Constructii

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29,93

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29,93

540205

Fond de rezerva bugetara la dispozitia

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

autoritatilor locale

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.980,33

1.077,39

724,80

619,89

558,25

3.060,00

3.374,00

3.380,00

540250

Alte servicii publice generale

3.540,27

1.899,90

917,30

250,62

472,45

3.142,00

3.000,00

3.000,00

5502

tranzacții privind datoria PUBLICA SI

împrumuturi

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

200,00

200,00

200,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

8.685,00

7.141,00

5.807,00

3001

Dobanzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobanzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobanzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranta nationala

21.393,74

8.356,90

6.595,72

6.211,82

229,30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAȚIONALA

.            21.393,74

8.356,90

6.595,72

6.211,82

229,30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.928,34

6.971,90

6.462,02

6.265,12

229,30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

200,00

200,00

200,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizatii de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contributii

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.434,34

3.479,00

2.790,12

164,22

1,00

210,00

212,00

220,00

2001

Bunuri si servicii

573,99

56,90

515,09

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curatenie

4,00

4,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

517,99

13,90

504,09

2002

Reparatii curente

53,30

53,30

2003

Hrana

781,03

1.035,00

-253,97

200301

Hrana pentru oameni

781,03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protectia muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

4.936,32

2.297,40

2.529,00

109,92

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.936,32

2.297,40

2.529,00

109,92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL]

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

13.515,00

11.600,00

12.340,00

5101

Transferuri curente

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

510101

Transferuri catre institutiile publice

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.518,70

1.385,00

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.518,70

1.385,00

133,70

7101

Active fixe

1.518,70

1.385,00

133,70

710101

Constructii

50,00

50,00

710130

Alte active fixe

1.468,70

1.335,00

133,70

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-53,30

-53,30

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-53,30

-53,30

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-53,30

-53,30

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-53,30

-53,30

610203

Ordine publica

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

13.515,00

11.600,00

12.340,00

61020304

Politie locala

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

13.515,00

11.600,00

12.340,00

610205

Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

nonmilitara)

8.156,74

4.932,90

2.985,72

173,82

64,30

410,00

412,00

420,00

650002

Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale

164.138,84

81.070,28

40.060,04

34.227,31

8.781,21

144.524,79

139.944,44

152.597,93

6502

INVATAMANT

35.477,84

17.432,57

5.792,67

11.001,59

1.251,01

38.468,00

48.660,00

60.792,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.766,21

15.337,07

5.751,67

9.481,47

2.196,00

38.468,00

48.660,00

60.792,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25.480,21

12.159,07

4.854,70

7.656,44

810,00

35.918,00

45.767,00

60.792,00

2001

Bunuri si servicii

18.138,64

9.656,50

3.596,65

4.171,49

714,00

200101

Furnituri de birou

95,00

52,00

28,00

3,00

12,00

200102

Materiale pentru curatenie

866,73

351,00

76,00

415,73

24,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

11.271,25

7.791,50

2.411,25

725,50

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.295,67

577,00

420,50

184,17

114,00

200107

Transport

91,00

37,00

33,00

10,00

11,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

379,00

143,00

117,90

88,10

30,00

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

423,23

95,00

53,00

257,23

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

3.716,76

610,00

457,00

2.487,76

162,00

2002

Reparatii curente

2.097,71

427,00

80,00

1.589,71

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

658,35

3,00

64,20

591,15

200402

Materiale sanitare

520,75

62,20

458,55

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

200404

Dezinfectanti

132,60

132,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.106,09

985,57

292,10

774,42

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.091,09

985,57

277,10

774,42

54,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

25,00

16,00

9,00

-1,00

1,00

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

25,00

16,00

9,00

-1,00

1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2013

Pregatire profesionala

106,08

40,00

63,05

0,03

3,00

2014

Protectia muncii

9,00

5,00

4,00

2019

Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere

2.140,50

1.028,00

737,70

338,80

36,00

2030

Alte cheltuieli

196,84

2,00

7,00

186,84

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

196,84

2,00

7,00

186,84

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.619,53

587,00

486,00

1.060,53

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.619,53

587,00

486,00

1.060,53

486,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

550118

Alte transferuri curente interne

14,53

100,00

-85,47

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.308,00

582,00

14,00

712,00

5702

Ajutoare sociale

1.308,00

582,00

14,00

712,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.294,00

582,00

712,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradinita

14,00

14,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605,77

210,80

394,97

2.550,00

2.893,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394,97

394,97

2.550,00

2.893,00

580101

Finantarea nationala

59,25

59,25

382,50

433,95

580102

Finantarea externa nerambursabila

335,72

335,72

2.167,50

2.459,05

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finantarea nationala

31,70

31,70

580202

Finantarea externa nerambursabila

179,10

179,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752,70

1.798,20

2,00

52,50

900,00

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5922

Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural

273,90

219,40

2,00

52,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.714,71

2.095,78

41,00

1.522,92

-944,99

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.714,71

2.095,78

41,00

1.522,92

-944,99

7101

Active fixe

2.714,71

2.095,78

41,00

1.522,92

-944,99

710101

Constructii

1.703,50

1.752,50

41,00

-90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

203,49

1.603,49

-1.400,00

710130

Alte active fixe

807,72

343,28

9,43

455,01

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3,08

-0,28

-2,80

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-3,08

-0,28

-2,80

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3,08

-0,28

-2,80

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-3,08

-0,28

-2,80

650203

Invatamant prescolar si primar

12.784,95

5.437,14

1.796,68

4.703,33

847,80

65020301

Invatamant prescolar

6.414,93

2.754,01

1.015,20

2.101,92

543,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

65020302

Invatamant primar

6.370,02

2.683,13

781,48

2.601,41

304,00

650204

Invatamant secundar

22.485,60

11.815,43

3.937,99

6.343,97

388,21

38.468,00

48.660,00

60.792,00

65020401

Invatamant secundar inferior

5.590,47

2.467,23

730,32

2.998,51

-605,59

35.918,00

45.767,00

60.792,00

65020402

Invatamant secundar superior

16.192,49

9.046,05

3.020,25

3.169,39

956,80

2.550,00

2.893,00

65020403

Invatamant profesional

702,64

302,15

187,42

176,07

37,00

650205

Invatamant postliceal

177,75

79,00

44,00

39,75

15,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

29,54

101,00

14,00

-85,46

6602

SANATATE

24.452,41

12.757,65

7.699,06

2.534,00

1.461,70

11.220,04

14.279,22

14.954,93

01

CHELTUIELI CURENTE

11.410,57

4.377,22

3.008,65

2.563,00

1.461,70

11.220,04

14.279,22

14.954,93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL]

administrației PUBLICE

11.007,92

4.377,22

2.606,00

2.563,00

1.461,70

8.841,00

10.200,00

10.250,00

5101

Transferuri curente

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

510103

Actiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

5102

Transferuri de capital

1.715,92

1.810,92

-95,00

510212

Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale

1.715,92

1.810,92

-95,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4,20

4,20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4,20

550118

Alte transferuri curente interne

4,20

4,20

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398,45

398,45

2.379,04

4.079,22

4.704,93

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

398,45

398,45

2.379,04

4.079,22

4.704,93

580101

Finantarea nationala

2,78

2,78

668,63

1.146,21

1.392,53

580102

Finantarea externa nerambursabila

6,48

6,48

1.560,12

2.674,49

3.249,23

580103

Cheltuieli neeligibile

389,19

389,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.046,04

8.380,43

4.694,61

-29,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13.046,04

8.380,43

4.694,61

-29,00

7101

Active fixe

13.046,04

8.380,43

4.694,61

-29,00

710101

Constructii

12.907,04

8.202,43

4.694,61

10,00

710130

Alte active fixe

139,00

178,00

-39,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,20

-4,20

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,20

-4,20

660206

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

24.313,41

12.579,65

7.699,06

2.573,00

1.461,70

11.220,04

14.279,22

14.954,93

66020601

Spitale generale

24.313,41

12.579,65

7.699,06

2.573,00

1.461,70

11.220,04

14.279,22

14.954,93

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

139,00

178,00

-39,00

66025050

Alte institutii si actiuni sanitare

139,00

178,00

-39,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

36.251,68

19.299,49

7.985,10

5.539,59

3.427,50

41.759,60

25.005,22

24.851,00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.376,68

15.228,99

7.993,31

4.726,88

3.427,50

41.759,60

25.005,22

24.851,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizatii de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contributii

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.829,80

4.400,49

2.047,31

521,60

860,40

7.500,00

7.500,00

7.500,00

2001

Bunuri si servicii

4.821,90

2.465,00

1.472,50

154,00

730,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curatenie

85,00

70,00

12,00

3,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

868,00

747,00

171,00

-100,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

450,00

240,00

120,00

70,00

20,00

200105

Carburanti si lubrifianti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

123,00

85,00

45,00

-10,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

3.258,40

1.300,00

1.115,00

188,00

655,40

2002

Reparatii curente

1.033,21

935,29

35,00

62,92

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectanti

180,00

130,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

1,00

1,00

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

1,00

1,00

2013

Pregatire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protectia muncii

30,20

24,60

8,60

-3,00

2030

Alte cheltuieli

1.455,89

560,00

458,21

307,68

130,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.455,89

560,00

458,21

307,68

130,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL]

administrației PUBLICE

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

8.500,00

8.500,00

8.510,00

5101

Transferuri curente

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

510101

Transferuri catre institutiile publice

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350,50

2.350,50

18.072,60

305,22

141,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350,50

580101

Finantarea nationala

1.028,65

1.028,65

580102

Finantarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.458,38

2.180,00

30,00

232,78

15,60

1.687,00

2.700,00

2.700,00

5911

Asociatii si fundatii

1.852,78

1.650,00

202,78

5912

Sustinerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

30,00

30,00

30,00

15,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.889,20

4.070,79

818,41

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.889,20

4.070,79

818,41

7101

Active fixe

4.889,20

4.070,79

818,41

710101

Constructii

4.248,19

3.564,19

684,00

710130

Alte active fixe

641,01

506,60

134,41

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-14,20

-0,29

-8,21

-5,70

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-14,20

-0,29

-8,21

-5,70

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-14,20

-0,29

-8,21

-5,70

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-14,20

-0,29

-8,21

-5,70

670203

Servicii culturale

7.045,56

2.402,46

1.967,00

1.404,70

1.271,40

6.900,00

6.900,00

6.900,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

67020304

Institutii publice de spectacole si

concerte

6.500,00

2.145,00

1.895,00

1.212,00

1.248,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

67020330

Alte servicii culturale

545,56

257,46

72,00

192,70

23,40

400,00

400,00

400,00

670205

Servicii recreative si sportive

27.871,12

15.562,03

6.018,10

4.134,89

2.156,10

33.859,60

17.105,22

16.951,00

67020501

Sport

7.475,00

2.981,00

2.570,00

1.785,50

138,50

3.000,00

3.000,00

3.000,00

67020502

Tineret

550,00

550,00

500,00

500,00

500,00

67020503

Intretinere gradini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19.846,12

12.031,03

3.448,10

2.349,39

2.017,60

30.359,60

13.605,22

13.451,00

670206

Servicii religioase

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

670250

Alte servicii in domenile culturii,

recreeri si religiei

835,00

835,00

500,00

500,00

500,00

6802

asigurări si asistenta sociala

67.956,91

31.580,57

18.583,21

15.152,13

2.641,00

53.077,15

52.000,00

52.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

67.698,13

31.169,34

18.622,75

15.265,04

2.641,00

53.077,15

52.000,00

52.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.038,12

12.119,14

11.069,98

9.496,00

2.353,00

21.454,00

25.000,00

25.000,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

33.047,47

10.725,49

10.814,98

9.246,00

2.261,00

100101

Salarii de baza

28.792,97

9.307,49

9.526,98

8.338,50

1.620,00

100105

Sporuri pentru conditii de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizatii de hrana

3.034,00

949,00

1.040,00

582,00

463,00

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

485,00

300,00

80,00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.163,65

1.163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1.163,65

1003

Contributii

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.545,45

4.015,13

3.168,99

1.184,33

177,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

2001

Bunuri si servicii

2.259,58

1.741,91

1.087,79

-646,12

76,00

200101

Furnituri de birou

264,08

104,29

108,79

51,00

200102

Materiale pentru curatenie

64,00

28,00

23,00

12,00

1,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

691,93

486,00

135,00

65,93

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14,00

15,00

4,00

200105

Carburanti si lubrifianti

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

intretinere si funcționare

426,95

624,00

615,00

-867,05

55,00

2002

Reparatii curente

360,00

40,00

15,00

303,00

2,00

2003

Hrana

551,50

202,00

147,42

109,08

93,00

200301

Hrana pentru oameni

551,50

202,00

147,42

109,08

93,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

128,80

62,22

60,58

5,00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

59,58

31,00

28,58

200404

Dezinfectanti

63,22

28,22

30,00

4,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

520,37

56,00

53,00

408,37

3,00

200501

Uniforme si echipament

4,00

1,00

3,00

200530

Alte obiecte de inventar

516,37

55,00

50,00

408,37

3,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

16,00

13,00

2,00

1,00

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

16,00

13,00

2,00

1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

3,00

3,00

2013

Pregatire profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

2,00

2014

Protectia muncii

80,00

45,00

35,00

2019

Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

1.700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

38,20

30,00

10,20

-2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

27,20

22,00

7,20

-2,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

44,29

35,48

8,81

5501

A. Transferuri interne

44,29

35,48

8,81

550118

Alte transferuri curente interne

44,29

44,29

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocatia de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.416,20

11.851,00

4.166,30

4.370,90

28,00

20.312,00

18.000,00

18.000,00

5702

Ajutoare sociale

20.416,20

11.851,00

4.166,30

4.370,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.416,20

8.851,00

4.166,30

4.370,90

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

2.793,07

1.311,15

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793,07

580101

Finanțarea naționala

417,46

417,46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.365,61

2.365,61

580103

Cheltuieli neeligibile

10,00

10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

861,00

391,00

182,00

205,00

83,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5911

Asociatii si fundatii

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

661,00

191,00

182,00

205,00

83,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395,30

449,50

-54,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395,30

449,50

-54,20

7101

Active fixe

395,30

449,50

-54,20

710101

Constructii

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

174,30

228,50

-54,20

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-136,52

-38,27

-39,54

-58,71

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-136,52

-38,27

-39,54

-58,71

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-136,52

-38,27

-39,54

-58,71

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-136,52

-38,27

-39,54

-58,71

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.131,00

2.505,00

1.597,00

1.312,00

717,00

5.100,00

5.100,00

5.100,00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati

32.965,00

11.060,00

9.980,00

10.441,00

1.484,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32.965,00

11.060,00

9.980,00

10.441,00

1.484,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

680211

Crese

9.431,43

4.786,57

2.033,02

2.199,84

412,00

6.311,15

5.000,00

5.000,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

3.405,19

3.251,00

116,30

9,89

28,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

68021501

Ajutor social

3.405,19

3.251,00

116,30

9,89

28,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale

16.024,29

9.978,00

4.856,89

1.189,40

9.166,00

9.400,00

9.400,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

16.024,29

9.978,00

4.856,89

1.189,40

9.166,00

9.400,00

9.400,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuinte, mediu si ape

82.667,80

50.406,77

17.125,50

10.875,53

4.260,00

61.697,00

66.742,00

66.800,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

13.892,06

5.799,57

3.203,50

4.052,99

836,00

12.945,00

15.552,00

15.600,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.425,14

5.329,15

3.207,00

4.052,99

836,00

12.945,00

15.552,00

15.600,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1.012,00

1.000,00

823,00

4.000,00

4.100,00

4.200,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977,00

811,00

100101

Salarii de baza

3.432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

88,00

20,00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contributii

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.385,14

4.168,15

2.179,00

3.037,99

8.885,00

11.392,00

11.340,00

2001

Bunuri si servicii

6.794,00

2.532,30

2.146,60

2.115,10

200101

Furnituri de birou

101,00

86,00

7,00

8,00

200102

Materiale pentru curatenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

5.370,20

2.013,90

1.732,30

1.624,00

200104

Apa, canal si salubritate

226,00

61,00

50,00

115,00

200105

Carburanti si lubrifianti

9,00

14,00

3,00

-8,00

200106

Piese de schimb

99,00

41,00

28,00

30,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

9,30

3,40

2,30

3,60

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

926,00

289,00

306,50

330,50

2002

Reparatii curente

1.213,65

1.011,95

-392,60

594,30

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

33,00

32,00

25,00

-24,00

200530

Alte obiecte de inventar

33,00

32,00

25,00

-24,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

7,50

4,20

4,00

-0,70

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

7,50

4,20

4,00

-0,70

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregatire profesionala

0,10

0,10

2014

Protectia muncii

4,60

2,10

1,00

1,50

2030

Alte cheltuieli

1.269,79

528,00

390,00

351,79

203001

Reclama si publicitate

0,70

1,00

1,00

-1,30

203003

Prime de asigurare non-viata

120,60

73,00

27,00

20,60

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.148,49

454,00

362,00

332,49

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

60,00

60,00

60,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544,00

544,00

7101

Active fixe

544,00

544,00

710101

Constructii

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

528,00

528,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77,08

-73,58

-3,50

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-77,08

-73,58

-3,50

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77,08

-73,58

-3,50

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-75,35

-71,85

-3,50

850102

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,73

-1,73

700203

Locuinte

1.929,62

757,62

523,70

385,30

263,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

1.929,62

757,62

523,70

385,30

263,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

700206

Iluminat public si electrificari

5.872,00

2.522,00

1.250,00

2.100,00

5.500,00

5.600,00

5.700,00

700250

Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale

6.090,44

2.519,95

1.429,80

1.567,69

573,00

5.445,00

7.952,00

7.900,00

7402

PROTECTIA MEDIULUI

68.775,74

44.607,20

13.922,00

6.822,54

3.424,00

48.752,00

51.190,00

51.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

47.402,52

22.856,83

14.134,67

6.987,02

3.424,00

48.752,00

51.190,00

51.200,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2.122,00

1.596,00

9.500,00

9.500,00

9.000,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

8.638,00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1.800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

Indemnizatii de hrana

910,00

230,00

230,00

220,00

230,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

100,00

36,00

30,00

34,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

340,00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340,00

1003

Contributii

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.399,19

10.673,50

8.646,67

3.293,02

1.786,00

24.652,00

26.490,00

26.400,00

2001

Bunuri si servicii

19.553,71

8.000,30

7.775,95

2.098,06

1.679,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

734,25

495,50

142,75

96,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.036,00

1.010,00

956,00

-533,40

603,40

200105

Carburanti si lubrifianti

1.135,00

400,00

400,00

185,00

150,00

200106

Piese de schimb

90,00

64,00

36,00

-35,00

25,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

8,00

3,00

2,00

2,00

1,00

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

14.900,46

5.702,80

6.024,20

2.323,46

850,00

2002

Reparatii curente

1.150,00

850,00

200,00

48,40

51,60

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10,00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectanti

30,00

15,00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50,00

2013

Pregatire profesionala

10,00

2,00

8,00

2014

Protectia muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2030

Alte cheltuieli

3.141,48

1.402,20

587,72

1.121,56

30,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

9,00

26,00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.071,48

1.393,20

561,72

1.106,56

10,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

13.626,33

8.796,33

3.300,00

1.528,00

2,00

14.400,00

15.000,00

15.600,00

5501

A. Transferuri interne

13.626,33

8.796,33

3.300,00

1.528,00

2,00

550112

Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat

4.496,33

4.496,33

550118

Alte transferuri curente interne

9.130,00

4.300,00

3.300,00

1.528,00

2,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174,00

42,00

48,00

44,00

40,00

200,00

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

174,00

42,00

48,00

44,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.812,85

21.879,87

-67,02

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.812,85

21.879,87

-67,02

7101

Active fixe

21.812,85

21.879,87

-67,02

710101

Constructii

20.622,17

20.522,17

100,00

710130

Alte active fixe

1.190,68

1.357,70

-167,02

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-439,63

-129,50

-212,67

-97,46

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-439,63

-129,50

-212,67

-97,46

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-439,63

-129,50

-212,67

-97,46

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local

-439,63

-129,50

-212,67

-97,46

740205

Salubritate si gestiunea deseurilor

41.535,25

18.276,69

12.972,00

7.462,56

2.824,00

44.952,00

47.190,00

46.700,00

74020501

Salubritate

15.225,64

6.742,00

5.084,00

637,64

2.762,00

20.000,00

21.000,00

22.000,00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deseurilor

26.309,61

11.534,69

7.888,00

6.824,92

62,00

24.952,00

26.190,00

24.700,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

27.240,49

26.330,51

950,00

-640,02

600,00

3.800,00

4.000,00

4.500,00

800002

Partea V-a Actiuni economice

80.839,84

29.781,63

14.958,13

34.021,59

2.078,49

143.411,23

140.707,88

80.866,03

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

51.197,26

9.641,44

5.652,76

34.018,57

1.884,49

48.448,24

55.098,88

56.078,26

01

CHELTUIELI CURENTE

42.267,17

8.015,53

33.018,57

1.233,07

44.248,24

50.098,88

51.078,26

40

TITLUL IV SUBVENTII

31.571,95

5.500,00

26.071,95

4003

Subventii pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif

20.526,20

5.500,00

15.026,20

4030

Alte subventii

11.045,75

11.045,75

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.272,55

999,98

4.272,57

5501

A. Transferuri interne

5.272,55

999,98

4.272,57

550112

Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat

883,51

963,51

-80,00

550118

Alte transferuri curente interne

4.389,04

36,47

4.352,57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

5.422,67

1.515,55

2.674,05

1.233,07

44.248,24

50.098,88

51.078,26

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

5.422,67

1.515,55

2.674,05

1.233,07

560303

Cheltuieli neeligibile

5.422,67

1.515,55

2.674,05

1.233,07

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.931,64

627,46

4.652,76

-348,58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.931,64

627,46

4.652,76

-348,58

7101

Active fixe

4.931,64

627,46

4.652,76

-348,58

710101

Constructii

4.931,64

627,46

4.652,76

-348,58

79

operațiuni financiare

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

8102

Rambursari de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1,55

-1,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

850102

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1,55

810206

Energie termica

39.960,99

6.536,47

1.000,00

31.424,52

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

11.236,27

3.104,97

4.652,76

2.594,05

884,49

44.248,24

50.098,88

51.078,26

8402

TRANSPORTURI

29.642,58

20.140,19

9.305,37

3,02

194,00

94.962,99

85.609,00

24.787,77

01

CHELTUIELI CURENTE

23.898,98

14.173,61

9.305,37

226,00

194,00

94.962,99

85.609,00

24.787,77

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156,00

140,00

785,00

800,00

810,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

652,50

214,50

150,00

152,00

136,00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,00

5,00

100117

Indemnizatii de hrana

44,00

11,00

11,00

11,00

11,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contributii

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

100308

Contributii platite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.878,00

8.203,00

5.562,00

63,00

50,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

2001

Bunuri si servicii

1.095,00

802,00

255,00

-12,00

50,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

29,00

15,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanti si lubrifianti

50,00

250,00

-150,00

-100,00

50,00

200106

Piese de schimb

6,00

6,00

-12,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

2,00

1,00

1,00

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

249,00

200,00

50,00

-1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

764,00

329,00

335,00

100,00

2002

Reparatii curente

12.712,00

6.750,00

5.392,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

30,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

40,00

30,00

10,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

28,00

618,00

-85,00

-505,00

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590,00

-85,00

-505,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9.311,98

5.729,61

3.582,37

78.177,99

68.809,00

7.977,77

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.311,98

5.729,61

3.582,37

72.407,29

63.505,52

7.510,55

580101

Finantarea nationala

1.648,36

1.112,07

536,29

11.596,49

10.778,77

580102

Finantarea externa nerambursabila

7.656,50

4.617,54

3.038,96

60.660,81

52.591,28

5.642,68

580103

Cheltuieli neeligibile

7,12

7,12

150,00

135,47

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.743,60

5.966,58

-222,98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.743,60

5.966,58

-222,98

7101

Active fixe

5.743,60

5.966,58

-222,98

710101

Constructii

4.704,84

4.704,84

710130

Alte active fixe

1.038,76

1.261,74

-222,98

840203

Transport rutier

27.957,58

19.131,19

8.974,37

-147,98

94.962,99

85.609,00

24.787,77

84020303

Strazi

27.957,58

19.131,19

8.974,37

-147,98

94.962,99

85.609,00

24.787,77

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

1.685,00

1.009,00

331,00

151,00

194,00

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-9.896,22

-68.657,76

1.771,90

20.288,00

36.701,64

PREȘEDINTE DE SEDINTA

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE -OVIDIU POPOVICI

ROXJUDIA

ANEXA 1A1 LA HOTARAREA NR. 231 DIN 2.11.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

326.485,97

64.939,32

82.931,95

115.860,16

62.754,54

000202

I. VENITURI CURENTE

323.608,88

64.939,32

81.006,35

114.908,67

62.754,54

000302

A. VENITURI FISCALE

302.897,20

77.806,37

66.216,00

103.618,29

55.256,54

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108,00

40.895,00

41.108,00

41.048,00

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

din capital de la persoane fizice

164.159,00

41.108,00

40.895,00

41.108,00

41.048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40.953,00

40.740,00

40.953,00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443,00

40.953,00

40.586,00

40.953,00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

070201

Impozit si taxa pe cladiri

34.542,53

13.056,00

7.711,00

11.507,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

1.559,00

3.432,35

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

85.622,95

15.416,00

14.146,00

46.403,95

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.911,95

9.790,00

9.997,00

38.042,95

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

35.429,00

9.303,00

8.705,00

9.825,00

7.596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

27.877,95

806,00

27.071,95

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finantarea invatamantului particular

si a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

utilizării BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de functionare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

180250

Alte impozite si taxe

2.400,00

850,00

900,00

291,00

359,00

290002

C. Venituri nefiscale

20.711,68

-12.867,05

14.790,35

11.290,38

7.498,00

300002

C1. Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

6.215,64

-16.268,52

11.740,35

4.437,81

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.205,02

2.455,00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestari de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția parintilor sau sustinatorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despagubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

eliberări PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscari

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1.531,11

1.444,78

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

subvențiile

-33.948,27

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

370203

Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local

-42.052,27

-32.292,91

-5.475,39

-4.283,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV. Subventii

2.877,09

1.925,60

951,49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administratiei publice

2.877,09

1.925,60

951,49

4202

subvenții de la bugetul de stat

2.802,35

1.890,13

912,22

420234

Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

carbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subventii de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

subvenții de la alte administratii

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocatia de hrana si cu indemnizatia de

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la locul de munca

74,74

35,47

39,27

5002

TOTAL CHELTUIELI

326.485,97

123.700,86

81.160,05

95.572,16

26.052,90

01

CHELTUIELI CURENTE

301.379,64

116.290,36

74.768,65

88.993,13

21.327,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952,32

24.394,44

21.141,48

19.263,70

11.152,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

72.031,27

21.732,59

20.651,38

18.792,10

10.855,20

100101

Salarii de baza

63.815,57

19.207,99

18.339,98

16.905,75

9.361,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

15,20

2,80

100117

Indemnizatii de hrana

5.737,40

1.643,60

1.736,60

1.213,70

1.143,50

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.147,00

526,00

236,00

279,95

105,05

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2.165,75

1003

Contributii

1.755,30

496,10

490,10

471,60

297,50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.738,30

491,10

486,10

467,60

293,50

100308

Contribuții platite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

103.676,43

50.979,05

31.522,69

17.323,29

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

57.152,55

26.773,92

18.273,97

8.783,86

3.320,80

200101

Furnituri de birou

798,49

355,70

294,79

130,00

18,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

1.147,73

505,00

147,00

460,73

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

19.441,35

11.803,40

4.828,52

2.411,43

398,00

200104

Apa, canal si salubritate

4.335,49

2.139,22

1.584,10

-134,23

746,40

200105

Carburanți si lubrifianti

1.225,50

694,00

255,00

75,50

201,00

200106

Piese de schimb

579,50

308,50

205,00

38,00

28,00

200107

Transport

167,91

92,00

52,50

12,41

11,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

1.584,90

682,40

592,70

230,80

79,00

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

1.364,23

636,00

340,00

316,23

72,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

26.507,45

9.557,70

9.974,36

5.242,99

1.732,40

2002

Reparatii curente

18.682,87

10.127,24

5.279,40

3.221,63

54,60

2003

Hrana

1.362,53

1.244,50

-99,05

116,58

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-106,55

109,08

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.132,15

229,42

186,78

704,95

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

581,93

32,60

90,78

458,55

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectanti

504,62

173,22

85,00

240,40

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.562,96

1.854,17

444,60

1.207,19

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.533,96

1.853,17

416,60

1.207,19

57,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

81,50

66,70

14,50

-0,70

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferari

79,50

64,70

14,50

-0,70

1,00

200602

Deplasari in strainatate

2,00

2,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

53,50

26,50

25,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53,00

2013

Pregatire profesionala

236,18

100,10

129,05

2,03

5,00

2014

Protectia muncii

186,71

91,40

77,81

10,00

7,50

2019

Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.640,50

2.828,00

2.437,70

1.338,80

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13.727,78

7.085,10

4.528,73

1.880,95

233,00

203001

Reclama si publicitate

522,70

165,50

204,10

153,10

203002

Protocol si reprezentare

0,50

40,50

-40,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

232,60

119,00

58,00

35,60

20,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.539,98

6.610,10

4.156,63

1.582,25

191,00

30

TITLUL III DOBANZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobanzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobanzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobanzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

31.571,95

5.500,00

26.071,95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif

20.526,20

5.500,00

15.026,20

4030

Alte subventii

11.045,75

11.045,75

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

administrației PUBLICE

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

5101

Transferuri curente

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

510101

Transferuri catre instituțiile publice

26.412,00

7.950,00

8.075,00

8.835,50

1.551,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

17.387,06

5.523,47

4.345,68

6.829,91

688,00

5501

A. Transferuri interne

17.387,06

5.523,47

4.345,68

6.829,91

688,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

14.782,06

5.036,47

3.824,20

5.719,39

202,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocatia de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

5702

Ajutoare sociale

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.710,20

9.433,00

4.166,30

5.082,90

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradinita

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.519,08

4.486,10

336,90

608,18

1.087,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociatii si fundatii

2.052,78

1.850,00

202,78

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.213,60

337,90

334,90

352,90

187,90

79

OPERATIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursari de credite interne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

510002

Partea I-a Servicii publice generale

61.016,71

19.351,70

16.318,52

14.703,09

10.643,40

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

45.486,50

13.799,60

12.095,62

11.509,88

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.619,05

7.144,00

6.406,17

5.712,88

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.230,00

4.365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizatii de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contributii

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.574,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

72,00

2001

Bunuri si servicii

3.360,02

1.242,00

1.267,86

800,16

50,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curatenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

735,00

315,00

315,00

65,00

40,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

1.769,42

581,00

578,67

609,75

2002

Reparatii curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,80

83,80

200404

Dezinfectanti

83,80

83,80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5,40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30,00

5,40

2006

Deplasari, detasari, transferari

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

24,00

24,00

200602

Deplasari in strainatate

2,00

1,00

1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregatire profesionala

20,00

10,00

10,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1.463,52

700,00

445,00

296,52

22,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

-40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

511,52

350,00

135,00

26,52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERATIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursari de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.476,41

2.933,10

1.642,10

870,51

1.030,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.511,25

2.938,01

1.672,03

870,51

1.030,70

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

817,70

757,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.197,30

877,60

779,40

800,10

740,20

100101

Salarii de baza

2.948,10

798,00

726,00

754,25

669,85

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

-0,80

1,80

100117

Indemnizatii de hrana

184,40

52,60

52,60

18,70

60,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

59,00

23,00

27,95

8,05

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contributii

73,30

19,10

19,10

17,60

17,50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

73,30

19,10

19,10

17,60

17,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.841,05

1.262,71

344,53

163,81

70,00

2001

Bunuri si servicii

555,71

277,01

156,53

102,17

20,00

200101

Furnituri de birou

55,41

22,41

11,00

17,00

5,00

200102

Materiale pentru curatenie

4,00

2,00

2,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

172,53

94,50

78,03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanti si lubrifianti

7,50

15,00

-5,00

-2,50

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

40,10

16,00

16,00

8,10

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

18,00

7,00

7,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

227,47

108,00

38,90

70,57

10,00

2002

Reparatii curente

13,00

13,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15,00

200404

Dezinfectanti

15,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasari in strainatate

1,00

-1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregatire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protectia muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.197,74

947,50

186,60

13,64

50,00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.192,24

941,50

181,50

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

5501

A. Transferuri interne

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29,93

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29,93

5502

tranzacții privind datoria PUBLICA SI

împrumuturi

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobanzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobanzi aferente datoriei publice

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 16 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea II-a Aparare, ordine publica si

siguranta nationala

19.875,04

6.971,90

6.462,02

6.211,82

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

19.875,04

6.971,90

6.462,02

6.211,82

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

19.928,34

6.971,90

6.462,02

6.265,12

229,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizatii de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contributii

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.434,34

3.479,00

2.790,12

164,22

1,00

2001

Bunuri si servicii

573,99

56,90

515,09

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curatenie

4,00

4,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanti si lubrifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 17 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

517,99

13,90

504,09

2002

Reparatii curente

53,30

53,30

2003

Hrana

781,03

1.035,00

-253,97

200301

Hrana pentru oameni

781,03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protectia muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

4.936,32

2.297,40

2.529,00

109,92

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.936,32

2.297,40

2.529,00

109,92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

5101

Transferuri curente

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

510101

Transferuri catre instituțiile publice

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-53,30

-53,30

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-53,30

-53,30

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-53,30

-53,30

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 18 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-53,30

-53,30

650002

Partea III-a Cheltuieli social-culturale

135.229,88

58.908,49

34.531,01

32.064,18

9.726,20

6502

INVATAMANT

32.157,36

15.125,99

5.356,70

9.478,67

2.196,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.160,44

15.126,27

5.356,70

9.481,47

2.196,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25.480,21

12.159,07

4.854,70

7.656,44

810,00

2001

Bunuri si servicii

18.138,64

9.656,50

3.596,65

4.171,49

714,00

200101

Furnituri de birou

95,00

52,00

28,00

3,00

12,00

200102

Materiale pentru curatenie

866,73

351,00

76,00

415,73

24,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

11.271,25

7.791,50

2.411,25

725,50

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.295,67

577,00

420,50

184,17

114,00

200107

Transport

91,00

37,00

33,00

10,00

11,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

379,00

143,00

117,90

88,10

30,00

200109

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

423,23

95,00

53,00

257,23

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

3.716,76

610,00

457,00

2.487,76

162,00

2002

Reparatii curente

2.097,71

427,00

80,00

1.589,71

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

658,35

3,00

64,20

591,15

200402

Materiale sanitare

520,75

62,20

458,55

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

200404

Dezinfectanti

132,60

132,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.106,09

985,57

292,10

774,42

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.091,09

985,57

277,10

774,42

54,00

2006

Deplasari, detasari, transferari

25,00

16,00

9,00

-1,00

1,00

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

25,00

16,00

9,00

-1,00

1,00

2011

Carti, publicatii si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2013

Pregatire profesionala

106,08

40,00

63,05

0,03

3,00

2014

Protectia muncii

9,00

5,00

4,00

2019

Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.140,50

1.028,00

737,70

338,80

36,00

2030

Alte cheltuieli

196,84

2,00

7,00

186,84

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

196,84

2,00

7,00

186,84

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.619,53

587,00

486,00

1.060,53

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.619,53

587,00

486,00

1.060,53

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

14,53

100,00

-85,47

550163

Finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.308,00

582,00

14,00

712,00

5702

Ajutoare sociale

1.308,00

582,00

14,00

712,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.294,00

582,00

712,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradinita

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752,70

1.798,20

2,00

52,50

900,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural

273,90

219,40

2,00

52,50

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3,08

-0,28

-2,80

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-3,08

-0,28

-2,80

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3,08

-0,28

-2,80

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-3,08

-0,28

-2,80

6602

SANATATE

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

9.296,20

2.566,30

2.610,20

2.658,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4,20

4,20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4,20

550118

Alte transferuri curente interne

4,20

4,20

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,20

-4,20

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,20

-4,20

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

29.011,98

12.878,20

7.985,10

4.721,18

3.427,50

01

CHELTUIELI CURENTE

29.026,18

12.878,49

7.993,31

4.726,88

3.427,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizatii de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contributii

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.829,80

4.400,49

2.047,31

521,60

860,40

2001

Bunuri si servicii

4.821,90

2.465,00

1.472,50

154,00

730,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curatenie

85,00

70,00

12,00

3,00

200103

Incalzit, iluminat si forta motrica

868,00

747,00

171,00

-100,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

450,00

240,00

120,00

70,00

20,00

200105

Carburanti si lubrifianti

3,00

3,00

Data : 03/11/2020 Tit:          pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

123,00

85,00

45,00

-10,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

3.258,40

1.300,00

1.115,00

188,00

655,40

2002

Reparatii curente

1.033,21

935,29

35,00

62,92

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare