Hotărârea nr. 230/2020

HCL NR.230 DIN 27.10.2020 EDITABIL

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ion Melinte înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

 • - Demisia domnului Ion Melinte înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.570338/22.10.2020;

 • - Referatul constatator înregistrat cu nr. 570869/26.10.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău înregistrată cu nr.570933/27.10.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 570935/1/27.10.2020;

 • - Raportul Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol înregistrat cu nr. 570935/2/27.10.2020;

 • -Avizul nr. 1110/27.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 140 alin.1 și 3, ale art.154 alin.1, ale art.196 alin.1 lit.”a”, ale art.197 alin.1, ale art.204 alin.2 lit.”a” și alin.6 și ale art.243 alin.1 lit.”a” și ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 129 alin.1 și alin.14 și art.139 alin.3 lit.”i” și alin.5 din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ArtL- Se ia act de încetarea funcției de consilier local a domnului Ion Melinte, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, precum și de vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Art.2.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Judecătoriei Bacău și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


HOTĂRÂREA NR. 230 DIN 27.10.2020

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ion Melinte înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

 • - Demisia domnului Ion Melinte înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.570338/22.10.2020;

 • - Referatul constatator înregistrat cu nr. 570869/26.10.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău înregistrată cu nr. 570933/27.10.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 570935/1/27.10.2020;

 • - Raportul Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol înregistrat cu nr. 570935/2/27.10.2020;

 • -Avizul nr. 1110/27.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și 3, ale art.154 alin.l, ale art.196 alin.l lit.”a”, ale art.197 alin.l, ale art.204 alin.2 lit.”a” și alin.6 și ale art.243 alin.l lit.”a” și ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 129 alin.l și alin.14 și art.139 alin.3 lit.”i” și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se ia act de încetarea funcției de consilier local a domnului Ion Melinte, înainte de expirarea duratei nomiale a mandatului, ca urmare a demisiei, precum și de vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Art.2.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Judecătoriei Bacău și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se ^comu^ică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificareaCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT SECRETARUL GENERAL AL MU

NICOLAE - OVIDIU P