privind aprobarea organizării evenimentului „Gala învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 1275/ 13.02.2020 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 226.296 lei pentru organizarea evenimentului „Gala învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020;

-Referatul nr. 1412/18.02.2020 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 1283/13.02.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrației Locale înregistrat cu nr. 1284/1/13.02.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 1284/2/13.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 137/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 138/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 139/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 140/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată; -Prevederile art. 20 (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit. ”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- Amendamentul formulat de domnul Primar Cosmin Necula;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă organizarea evenimentului „Gala învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local, în cadrul căruia se vor premia elevii care au obtinut performante deosebite la olimpiadele internaționale si concursurile Internationale si naționale pe discipline de învățământ si profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

Art. 2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 228.096 lei, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului „Gala învățământului Băcăuan” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

Art. 4.  - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice,

Serviciului CabinetPidinar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

' ii General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la


cunoștința publiC^r ^’V^o^nunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


PRf/bE^NTEI              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

) A              SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIUL^UTACĂU

,         7                     NICOLAE-OVIDIUPOPavaCp^A