Hotărârea nr. 229/2020

HCL NR.229 DIN 27.10.2020 EDITABIL

privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 228/27.10.2020 privind alegerea viceprimarilor Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 152 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

-Propunerea domnului Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin.3 lit.”i” și alin. 5 și art 196 alin. 1 lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se desemnează domnul viceprimar MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Bacău.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Bacău și viceprimarii municipiului Bacău.

Art.3 -Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului municipiului Bacău și viceprimarilor municipiului Bacău.

Art.4- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIHOTĂRÂREA NR, 229 DIN 27.10.2020

privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art. 133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 228/27.10.2020 privind alegerea viceprimarilor Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 152 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

-Propunerea domnului Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin.3 lit.”i” și alin. 5 și art 196 alin. 1 lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează domnul viceprimar MIROȘEANU LIV IU-ALEXANDRU care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Bacău.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Bacău și viceprimarii municipiului Bacău.

Art.3 -Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului municipiului Bacău și viceprimarilor municipiului Bacău.

Art.4- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI