Hotărârea nr. 228/2020

HCL NR.228 DIN 27.10.2020 EDITABIL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

  • - Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 148 alin.1 și art.152 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

  • - Propunerile formulate în cadrul ședinței;

  • - Rezultatul votului secret exprimat de către consilierii locali și prezentat de către Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024;

În temeiul art. 129 alin.3 lit. ”b” și art. 196 alin.1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l -Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Bacău domnul MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU ’                                        ’

Art.2 -Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Bacău domnul GHINGHEȘ CRISTIAN.                                                               ’

Art.3 -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Bacău și viceprimarii municipiului Bacău.

Art.4 -Prezenta hotărâre va fi comunicată, primarului municipiului Bacău și viceprimarilor municipiului Bacău.

Art.5 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2HOTĂRÂREA NR. 228 DIN 27.10.2020 privind alegerea vicepr ini arilor municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art. 133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 148 alin.l și art. 152 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-Propunerile formulate în cadrul ședinței;

-Rezultatul votului secret exprimat de către consilierii locali și prezentat de către Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024;

în temeiul art. 129 alin.3 lit. ”b” și art. 196 alin.l lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Bacău domnul MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU.

Art.2 -Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Bacău domnul GHINGHEȘ CRISTIAN.

Art3 -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Bacău și viceprimarii municipiului Bacău.

Art.4 -Prezenta hotărâre va fi comunicată, primarului municipiului Bacău și viceprimarilor municipiului Bacău.

Art.5 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP