Hotărârea nr. 227/2020

HCL NR.227 DIN 27.10.2020 EDITABIL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

 • - Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Propunerile liderilor de grup ai grupurilor de consilieri: USR-PLUS, PNL-PMP, ASU, PRO ROMÂNIA și PER și a consilierului independent privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;

 • - Prevederile art. 124, 125, 126, 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 139 alin.3 lit.”i” și alin.5 și art.196 alin.1 lit.”a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 • A rt.l - Se aprobă organizarea unui număr de 5 comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, după cum urmează: -Comisia de specialitate nr. 1- COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET ȘI INVESTIȚII, cu următoarea componență:

 • 1) ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ- Președinte;

 • 2) STÎNGACIU DUMITRU- Secretar;

 • 3) DIACONU EUSEBIU-IANCU- Membru;

 • 4) CANDET GICI-NUCU- Membru;

 • 5) LAZĂR TEODOR- Membru.

-Comisia de specialitate nr. 2- COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI OCROTIREA MONUMENTELOR ISTORICE, AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE, cu următoarea componență:

 • 1) CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN- Președinte;

 • 2) URBAN VIOLETA- Secretar;

 • 3) CERNIC SEBASTIAN - Membru;

 • 4) BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA- Membru;

 • 5) MANOLACHE CRISTINEL- Membru;

 • 6) CHIRILESCU DORIN- Membru;

 • 7) HULUȚĂ GHIORGHE- Membru.

-Comisia de specialitate nr. 3- COMISIA PENTRU COMERȚ, TURISM, SERVICII PUBLICE ȘI TRANSPORT URBAN, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ENERGIE TERMICĂ, cu următoarea componență:

 • 1) MUNTEANU MIHAI- CĂTĂLIN- Președinte;

 • 2) CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Secretar;

 • 3) MIROȘEANU LIVIU- ALEXANDRU- Membru;

 • 4) DINU CĂTĂLIN-MIHAIL- Membru;

 • 5) BOTOI ROMICĂ- Membru.

-Comisia de specialitate nr. 4- COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII ȘI SPORT, cu următoarea componență:

 • 1) DINU IOANA-RALUCA- Președinte;

 • 2) GROZA ANA-MANUELA- Secretar;

 • 3) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Membru;

 • 4) CHIRILESCU DORIN- Membru;

 • 5) HULUȚĂ GHIORGHE- Membru.

 • -Comisia de specialitate nr. 5- COMISIA PENTRU ACTIVITATE JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, cu următoarea componență:

 • 1) CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Președinte;

 • 2) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Secretar;

 • 3) GHINGHEȘ CRISTIAN- Membru;

 • 4) DIACONU EUSEBIU-IANCU- Membru;

 • 5) URBAN VIOLETA- Membru.

Art. 2- Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute de OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin cele 5 Comisii de specialitate și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară Ia data de 27.10.2020, potrivit art. 133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Propunerile liderilor de grup ai grupurilor de consilieri: USR-PLUS, PNL-PMP, ASU, PRO ROMÂNIA și PER și a consilierului independent privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;

-Prevederile art. 124, 125, 126,129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 139 alin.3 lit.”i” și alin.5 și art. 196 alin.l lit.”a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea unui număr de 5 comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, după cum urmează:

-Comisia de specialitate nr. 1- COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET ȘI INVESTIȚII, cu următoarea componență:

 • 1) ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ- Președinte;

 • 2) STÎNGACIU DUMITRU- Secretar;

 • 3) DIACONU EUSEBIU-IANCU- Membru;

 • 4) CANDET GICI-NUCU- Membru;

 • 5) LAZĂR TEODOR- Membru.

 • -Comisia de specialitate nr. 2- COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI OCROTIREA MONUMENTELOR ISTORICE, AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE, cu următoarea componență:

 • 1) CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN- Președinte;

 • 2) URBAN VIOLETA- Secretar;

 • 3) CERNIC SEBASTIAN Membru;

 • 4) BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA- Membru;

 • 5) MANOLACHE CRISTINEL- Membru;

 • 6) CHIRILESCU DORIN- Membru;

 • 7) HULUȚĂ GHIORGHE- Membru.

-Comisia de specialitate nr. 3- COMISIA PENTRU COMERȚ, TURISM, SERVICII PUBLICE ȘI TRANSPORT URBAN, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ENERGIE TERMICĂ, cu următoarea componență:

 • 1) MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN-Președinte;

 • 2) CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Secretar;

 • 3) MIROȘEANU LI VIU- ALEXANDRU- Membru;

 • 4) DINU CĂTĂLIN-MIHAIL- Membru;

 • 5) BOTOI ROMICĂ- Membru.

 • -Comisia de specialitate nr. 4- COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII ȘI SPORT, cu următoarea componență:

 • 1) DINU IOANA-RALUCA- Președinte;

 • 2) GROZA ANA-MANUELA- Secretar;

 • 3) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Membru;

 • 4) CHIRILESCU DORIN-Membru;

 • 5) HULUȚĂ GH1ORGHE-Membru.

 • -Comisia de specialitate nr. 5- COMISIA PENTRU ACTIVITATE JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, cu următoarea componență:

 • 1) CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Președinte;

 • 2) LUPU GABRIEL-STĂNICĂ- Secretar;

 • 3) GHINGHEȘ CRISTIAN- Membru;

 • 4) DIACONU EUSEBIU-IANCU- Membru;

 • 5) URBAN VIOLETA- Membru.

Art. 2- Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute de OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin cele 5 Comisii de specialitate și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI