Hotărârea nr. 226/2020

HCL NR.226 DIN 27.10.2020 EDITABIL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 127 alin.1 și art.139 alin.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-Propunerile liderilor de grup ai grupurilor de consilieri: USR-PLUS, PNL-PMP, ASU, PRO ROMÂNIA și PER privind desemnarea reprezentanților și supleanților în Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024;

În baza dispozițiilor art. 129, art. 139 alin.3 lit.”i” și alin. 5 și 196 alin. 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l. - Se alege Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024, în următoarea componență:

 • 1. URBAN VIOLETA - Președinte;

 • 2. CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Secretar;

 • 3. CERNIC SEBASTIAN - Membru;

 • 4. BOTOI ROMICĂ - Membru;

 • 5. STÎNGACIU DUMITRU - Membru;

Art. 2.- Pentru această comisie se desemnează următorii supleanți:

 • 1. DINU IOANA- RALUCA;

 • 2. DIACONU EUSEBIU-IANCU;

 • 3. MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN;

 • 4. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN;

 • 5. DINU CĂTĂLIN-MIHAIL;

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. -Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MARIA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2


HOTĂRÂREA NR. 226 DIN 27.10.2020

privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art. 133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 127 alin.l și art. 139 alin.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-Propunerile liderilor de grup ai grupurilor de consilieri: USR-PLUS, PNL-PMP, ASU, PRO ROMANIA și PER privind desemnarea reprezentanților și supleanților în Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024;

în baza dispozițiilor art. 129, art. 139 alin.3 lit.”i” și alin. 5 și 196 alin. 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. I. - Se alege Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024, în următoarea componență:

 • 1. URBAN VIOLETA - Președinte;

 • 2. CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE- Secretar;

 • 3. CERNIC SEBASTIAN - Membru;

 • 4. BOTOI ROMICĂ - Membru;

 • 5. STÎNGACIU DUMITRU - Membru;


Art. 2.- Pentru această comisie sc desemnează următorii supleanți:

 • 1. DINU IOANA-RALUCA;

 • 2. DIACONU EUSEBIU-IANCU;

 • 3. MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN;

 • 4. CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN;

 • 5. DINU CĂTĂLIN-MIHAIL;


Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.


Art.4. -Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în al Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității._ EhlNTE DE ȘEDINȚĂ GRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - OVIDIU


<?EX,l/DS.I.A-2