Hotărârea nr. 225/2020

HCL NR.225 DIN 27.10.2020 EDITABIL

HOTĂRÂREA NR. 225 DIN 27.10.2020

privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art.133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

  • - Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Propunerea formulată de domnul consilier Cristian Ghingheș;

În baza dispozițiilor art. 196 alin.1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2020 desfășurate de consiliul local, în persoana domnișoarei consilier ANA- MANUELA GROZA.

Art.2. Președintele de ședință exercită atribuțiile prevăzute în OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanei nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIHOTĂRÂREA NR. 225 DIN 27.10.2020

privind alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și

DECEMBRIE 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 27.10.2020, potrivit art. 133 alin.2 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

  • - Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 365/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Propunerea formulată de domnul consilier Cristian Ghingheș;

în baza dispozițiilor art. 196 alin.l lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2020 desfășurate de consiliul local, în persoana domnișoarei consilier ANA- MANUELA GROZA.

Art,2. Președintele de ședință exercită atribuțiile prevăzute în OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul ĂgricoL

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanei nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/ȘEDINȚĂ

» AJW$fevEI.AlGROZĂ

... NjjAV

5 t V-

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVlClZ7

N.O.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2