HOTĂRÂREA NR. 224 DIN 19.10.2020

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr. 777/110/2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 543738/ 15.10.2020 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care se propune însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr. 777/110/2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 568884/15.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 568872/1/15.10.2020;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 568872/2/15.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1105/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1106/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1107/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 1108/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1109/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 109, ale art. 128, ale art. 133, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău recursul formulat în dosarul nr. 777/110/2019, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în dosarul nr. 777/110/2019.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMANȚA

ANEXĂ LA HCL NR. 224 DIN 19.10.2020


JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

CUI: 4278337

Sediu: Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau

TELEFON: 0234/581650

FAX: 0234/588757

TRIBUNALUL BACAU- Secția a - II - a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal

Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, județul Bacau

DOSAR NR. 777/110/2019

Consiliul Local al municipiului Bacau, in calitate de parat in Dosarul nr. 777/110/2019, formulează, in temeiul art. 488, alin. (1), pct. 8 din Noul Cod de Procedura Civila,

RECURS

împotriva Sentinței Civile nr. 618/28.10.2019, pronunțata de Tribunalul Bacau, Secția a -Il-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 777/110/2019, pentru următoarele:

MOTIVE SI CONSIDERENTE

IN FAPT:

Prin Sentința civila nr. 618/28.10.2019, instanța de fond a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta RADEF RomaniaFilm in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al municipiului Bacau si, pe cale de consecința, a anulat in parte Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 487/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a jmpozitului pentru terenuri si clădiri neîngrijite situate in intravilanul municipiului Bacau, respectiv art. 1 si art. 3 din aceasta si in totalitate Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 69/28.02.2019 prin care a fost respinsa plângerea prealabila formulata de RADEF RomaniaFilm.

A retinut, astfel, prima instanța faptul ca H.C.L. nr. 487/21.12.2018 nu a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 si a prevederilor pct. 168 al Titlului IX din H.G. nr. 1/2016, dispoziții legale invocate in partea introductiva a acestui act normativ.

In consecința, a apreciat instanța de fond faptul ca, nefiind respectata procedura prevăzută de dispozițiile legale in materie, reclamanta RADEF RomaniaFilm nu poate fi obligata la plata cotei majorate de impozit.

Fata de cele reținute in sentința civila atacata, solicitam admiterea prezentului recurs, casarea hotărârii atacate si, pe fondul cauzei, respingerea acțiunii formulata de reclamanta RADEF RomaniaFilm in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al municipiului Bacau, avand in vedere următoarele aspecte:

In primul rând, înțelegem sa criticam reținerea de către instanța de fond a faptului ca paratii nu au depus la dosar dovada comunicării către reclamanta a Notei de constatare nr. 9267/1 din 03.07.2018 si a Notei de constatare nr. 8834/2 din 26.06.2018 si aratam faptul ca, potrivit prevederilor pct. 168, lit. e) din H.G. nr. 1/2016, nu aveam obligația comunicării către reclamanta a celor doua note de constatare.

In acest sens, învederam faptul ca lit. e) a pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 stipulează foarte clar faptul ca ‘‘după identificarea si evaluarea clădirii neingrijite (...) proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii sa efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare pana la sfârșitul anului respectiv si sa mențină in continuare clădirea in stare de intretinere/ingrijire”.

Rezulta, așadar, ca, potrivit textului de lege mai sus aratat (invocat chiar si de instanța de fond), compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului avea obligația de a comunica proprietarului clădirii numai somația întocmită in acest sens, , - nu si nota de constatare, r j

In aceste condiții, consideram ca instituția noastra si-a îndeplinit întocmai obligațiile legale stabilite in sarcina sa, sens in care a comunicat reclamantei somațiile întocmite pentru cele doua imobile, respectiv Somația nr. 9267/2 din 03.07.2018 si Somația nr. 8834/1 din 26.06.2018.

Referitor la reținerea de către instanța de fond a faptului ca nu s-au depus dovezile de comunicare a celor doua somatii, aratam faptul ca, asa cum rezulta din înscrisurile aflate la dosarul cauzei (si pe care le atașam si prezentei), Somația nr. 9267/2 din 03.07.2018 a fost comunicata reclamantei cu confirmare de primire, la adresa din București, Șoseaua Straulesti, nr. 3-5, Sector 1, București, fiind primita de un reprezentant al reclamantei la data de 09.07.2018 (asa cum rezulta de pe confirmarea de primire).

In ceea ce privește Somația nr. 8834/1 din 26.06.2018, învederam instanței de judecata faptul ca, aceasta a fost comunicata reclamantei prin posta, cu confirmare de primire, insa avand in vedere faptul ca plicul s-a întors, comunicarea s-a făcut prin e-mail fasa cum rezulta din înscrisurile depuse la dosarul cauzei si pe care le atașam si prezentei).

In consecința, asa cum am aratat si in rândurile de mai sus, înstitutia noastra si -a îndeplinit aceasta obligație, comunicând reclamantei somațiile întocmite pentru cele doua imobile, respectiv Cinematograful Forul si Cinematograful Central.

Cu privire la reținerea de către instanța de fond a faptului ca nici in notele de constatare si nici in somațiile întocmite nu se menționează sancțiunea la care era expusa reclamanta pentru neluarea masurilor stabilite, aratam faptul ca in somațiile întocmite se arata in mod clar ca „nerespectarea termenului si a masurilor dispuse prin prezenta somație atrage după sine aplicarea prevederilor legislației fiscale, respectiv majorarea impozitului pe teren/cladii cu 500%”.

In atare situație, criticam sentința pronunțata de instanța de fond si sub acest aspect si apreciem faptul ca reținerea instanței este total eronata, in condițiile in care din Somațiile întocmite si transmise reclamantei reiese, in mod clar, sancțiunea la care era expusa pentru neluarea masurilor stabilite, si anume, majorarea impozitului pe clădiri.

Totodată, contrar celor reținute de prima instanța, precizam faptul ca si pentru imobilul din str. Nîcolae Balcescu, nr.12 a fost întocmită nota de constatare a neindeplinirii masurilor dispuse anterior, respectiv Nota de constatare nr. 9267/3 din 03.12.2018, pe care o atașam in copie.

Referitor la faptul ca, prin cele doua note de constatare si somatii i s-a acordat reclamantei un termen pentru efectuarea lucrărilor de intretinere sau îngrijire de 6 luni, respectiv pana la data de 01.12.2018, sens in care nu au fost respectate prevederile pct. 168, lit e) din H.G. nr. 1/2016, apreciem faptul ca apare ca fiind excesiva desființarea actului administrativ (H.C.L. nr. 487/2018) doar pentru ca, strict teoretic, nu a fost respectat termenul impus de legislația in materie, respectiv „pana la sfârșitul anului respectiv”.

In acest sens, aratam, pe de o parte, ca personalul împuternicit in acest sens a făcut aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 368/29.12.2016, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile si terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacau, in care se arata foarte clar, in Anexa la hotarare, art. 11, lit. c) ca, „proprietarul va fi somat ca in termen de 6 luni sa efectueze lucrările de intretinere ecesare si sa mențină in continuare clădirea in stare de îngrijire”.

Pe de alta parte, asa cum rezulta din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, si cum a retinut si instanța de fond, reclamanta a mai fost notificata despre starea clădirilor prin adresa nr. 5594/27.04.2018 si nr. 6180/09.05.2018, comunicate cu confirmare de primire, sens in care apreciem ca acesteia i-au fost aduse la cunoștința obligațiile sale in repetate rânduri, neputand, astfel, invoca faptul ca i-au fost incalcate drepturile.

Nu in ultimul rând, asa cum am aratat si in rândurile de mai sus, consideram ca este excesiva desființarea actului administrativ pentru acest motiv, in condițiile in care prevederea legala invocata de instanța stipulează ca termen de efectuare a lucrărilor „pana la sfârșitul anului respectiv”, iar personalul insarcinat din cadrul instituției a stabilit ca termen „data de 01.12.2018”.

Asta cu atat mai mult cu cat, asa cum am aratat si la fondul cauzei, cele doua imobile nu prezintă uzuri minore, ce puteau fi remediate in 30 de zile (cat mai era pana la sfârșitul anului), ci sunt intr-o stare avansata de degradare, fiind necesara efectuarea ;nei expertize tehnice pentru a fi constatata starea tehnica a acestora.

Precizam ca acest aspect este recunoscut chiar de către intimata-reclamanta care, prin Adresa nr. 2836/29.05.2018, informează Politia Locala a municipiului Bacau ca s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice a imobilului situat in Bacau, Calea Marasesti, nr. 4.

Aceleași concluzii le punem si cu referire la faptul ca nu a fost întocmită fisa de evaluare prevăzută de pct. 168, lit. d) din H.G. nr. 1/2016, asta in condițiile in care din notele de constatare întocmite reiese in mod clar starea imobilelor.

Mai mult decât atat, pentru cele doua imobile au fost realizate si planșe foto (depuse la dosarul cauzei) din care se poate observa clar starea avansata de degradare a acestora, care poate pune in pericol viata sau sanatatea persoanelor, a mediului înconjurător si a valorilor materiale.

Referitor la faptul ca notele de constatare si somațiile întocmite nu au fost comunicate reclamantei la sediul acesteia din București, Șoseaua Straulesti, nr. 3-5, Sector 1, București aratam faptul ca, asa cum rezulta din întreaga documentație depusa la dosarul cauzei, Ia momentul la care somațiile au fost comunicate, sediul reclamantei nu era in nici un caz in Șoseaua Straulesti, ci era in B-dul Magheru, nr. 12-14, Sector 1, București.

In susținerea celor mai sus aratate, depunem si o copie după Adresa comunicata de reclamanta in alt dosar in care am fost parte (Dosarul nr. 886/110/2019) prin care aceasta atesta faptul ca si-a schimbat sediul social incepand cu data de 13.03.2019, deci după data comunicării somațiilor întocmite.

Totodată, după cum bine se poate observa, inclusiv reclamanta arata in corespondenta purtata cu instituția noastra ca sediul acesteia este in B-dul Magheru, uneori menționând ca adresa de corespondenta, adresa din Șoseaua Straulesti.

In aceste condiții, apreciem ca nu ni se poate imputa faptul ca nu am comunicat înscrisurile la sediul corect al reclamantei, in condițiile in care, asa cum am aratat si in rândurile de mai sus, la momentul comunicării somațiilor, sediul acesteia era in B-dul Magheru, nr. 12-14, Sector 1, București si nu in Șoseaua Straulesti, nr. 3-5, Sector 1, București, asa cum in mod eronat a retinut prima instanța.

Concluzionând, fata de toate considerentele mai sus expuse, apreciem ca, in mod eronat, a retinut instanța de fond faptul ca nu a fost respectata procedura prevăzută de dispozițiile legale in materie, sens in care solicitam admiterea prezentului recurs, casarea hotărârii atacate si, pe fondul cauzei, respingerea acțiunii formulata de reclamanta RADEF RomaniaFilm in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al municipiului Bacau si, pe cale de consecința, menținerea, ca temeinice si legale, aH.C.L. nr. 487/21.12.2018 (art. 1 si art. 3) si a H.C.L. nr. 69/28.02.2019.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem prezentul recurs pe prevederile art. 488, alin. (1), pct. 8 din Noul Cod de Procedura Civila.

înțelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, respectiv Înscrisurile depuse la instanța de fond, precum si cele atașate prezentei cereri de recurs.

Precizam ca suntem scutiti de plata taxelor de timbru si a timbrului judiciar, potrivit prevederilor art. 30, alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit prevederilor art. 411, alin. (1), pct.2 din Noul Cod de procedura civila.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate SECRET ARUL GENERAL AL MUN. BACĂC NfCOLAE - OV lOlC POPOVICT