Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 568644 din 15.10.2020 al Unității de Implementare a Proiectului, prin care se propune aprobarea bugetului proiectului conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 568736/15.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locală înregistrat cu nr. 568738/1/15.10.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 568738/2/15.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1100/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1101/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1102/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1103/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1104/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Contractul de finanțare nr. 4861/23.10.2019;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art. 154 (1), art. 196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) si ale art.243 (1) lit “a” si “b” din OUG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit. „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139 alin. (3) lit. "a” și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9” conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic, în cuantum de 2.232.552,51 lei (inclusiv TVA), din care: valoare totală eligibilă 1.751.932,71 lei și valoarea totală neeligibilă în cuantum de 480.619,80 lei (fiind compusă din : 91.302,37 lei conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4861/ 23.10.2019 și 389.317,43 lei - reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare realizării obiectivului la faza Proiect Tehnic fața de D.A.L.I.);

ART 2.- Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 515.658,50 lei (contribuția de 2% : 35.038,70 lei conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4861/23.10.2019 și 480.619,80 lei valoarea totală neeligibilă), reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare și reabilitare Creșa nr.9”.

ART 3.- Sumele reprezintă cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Modernizare și reabilitare Creșa nr.9", iar pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local.

ART 4.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea de Implementare Proiecte.

ART. 6. - Hotărârea va fi comunicată către Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice și către manager proiect.

ART 7.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI