privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9„ Cod SMIS 128049

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2020, potrivit art.133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 568629/ 15.10.2020 al Unității de Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9„ Cod SMIS 128049;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 568708/15.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locală înregistrat cu nr. 568709/1/15.10.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 568709/2/15.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1095/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1096/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1097/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1098/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1099/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin, (iii) si art. 12 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9„ Cod SMIS 128049, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, conform Devizului General, parte integrantă a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitare Creșa nr.9”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea de Implementare Proiecte.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată către Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice și responsabil tehnic, Direcției Tehnice și către manager proiect.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.I/DS.I-/fc2CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEX 1 NR. 1 LA HCL NR. 222 DIN 19.10.2020


ROMÂNIA

JUDEȚULBACĂU

CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE și REABILITARE CRESA nr. 9” Cod SMIS128049CameliaXot

S.. •: 1 J'''\

PREȘEDINTE W- M. DINI A.”        \

IONEL VCRISTINA                   \

(ife             1 * 1

* ■’ ’JL, k. ■ Wrtf/   /"X }

tu Colombo

CONTRASEMNEAZĂ PENIRb LEGALIT\TE SI CRETARIJI. GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - O ' UJțli POPOVICI

v/

3

Proiectant: SC GENIUS COMPANY SRL

Pr. nr. 216/2020


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții “Modernizare si reabilitare cresa nr. 9, str. Ozanei nr. 9, Municipiul Bacau, jud. Bacau” Beneficiar: Municipiul Bacau

în prețuri la data de: 03.08.2020                    1 euro =        4,8361 lei

Nr.

ctr.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

___lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

38.243,29

7.266,23

45.509,52

1.2.1 Amenajări exterioare

38.243,29

7.266,23

45.509,52

1 3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 1

38.243,29

7.266,23

45.509,52

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii

2.150,00

408,50

2.558,50

3.1.1. Studii deîeren

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice - actualizare documentație cadastrală

1.150,00

218,50

1.368,50

3.2

□ocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

190,00

1,190,00

3.3

Expertizare tehnică

9.950,00

1.890,50

11.840,50

3.4

Certificarea performanței energetice și audituî energetic al clădirilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5

Proiectare

53.519,19

10.168,65

63.687,84

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0.00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avize lor/acordurilor/autorizațiilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

8.519,19

1.618,65

10.137,84

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

34.000.00

6.460,00

40.460,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000.00

950,00

5.950,00

3.7

Consultanță

30.640,00

5.821,60

36.461,60

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

25.000,00

4.750,00

29.750,00

3.7.2..AudituLfinanciar

5.640,00

1.071,60

6.711,60

3.8

Asistență tehnică

14.300,00

2.717,00

17.017,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8 1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

11.300,00

2.147,00

13.447,00

Total Capitolul 3

121.559,19

23.096,25

144.655,44

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

1.101.405,22

209.267,00

1.310.672,22

4.1.1. Desfaceri

110.787,38

21.049,60

131.836,98

4.1.1.1 Desfaceri arhitectura

103.276,63

19.622,56

122.899,19

4.11.1.2 Desfaceri instalatii sanitare

4.674,17

888,09

5.562,26

4.1.1.3 Desfaceri instalatii termice

1.827,34

347,19

2.174,53

4.1.1.4 Desfaceri instalatii electrice

1.009,24

191,76

1.201,00

4.1.2. Arhitectura

700.729,85

133.138,67

833.868,52

4.1.3. Rezistenta

30.707,66

5.834,46

36.542,12

4.1.4. instalații

259.180.33

49.244,27

308.424,60

4.1.4.1 Instalații sanitare

28.128,43

5.344,4C

33.472,83

1

2

3

4

5

4.1.4.2 Instalații termice

83.028,68

15.775,45

98.804,13

4.1.4.3 Instalații termoenergetice in CT

13.304,04

2.527,77

15.831,81

4.1.4.4 Instalații electrice

115.157,62

21.879,95

137.037,57

4.1.4.5 Instalat» semnalizare incendiu

19.561,56

3.716,70

23.278,26

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologic și funcționale care necesită montaj

47.950.00

9.110,50

57.060,50

4.3.1. Instalații termoenergetice in CT

39.150,00

7.438,50

46.588,50

4.3.2. Instalații electrice

4.800,00

912,00

5.712,00

4.3.3. Instalații semnalizare incendiu

4.000,00

760,00

4.760,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Supraveghere video

9.350,00

1.776,50

11.126,50

4.5

Dotări

222.953,46

42.361,16

265.314,62

4.6

Active ne corporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 4

1.381.658,68

262.515,16

1,644.173,84

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10.342,59

1.965,09

12.307,63

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.342,59

1.965,09

12.307,68

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.604,91

36,10

13.641,01

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% C+M)

5.749,96

5.749,96

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% C+M)

1.149,99

1.149,99

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% C+M)

5.749,96

5.749,96

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfințare

955,00

36,10

991,10

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute max 10%/20%(cap.1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

299.612,75

56.926,42

356.539,17

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

13.215,00

2.510,85

15.725,85

Total Capitolul 5

336.775,25

61.438,46

398.213,71

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6 2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

Total Capitolul 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.878.236,41

354.316,10

2.232.552,51

din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1)

1.149.991,10

218.498,32

1.368.489,42

Data; 01.07.2020


Beneficiar/lnvestitor,


ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 222 LA lQ.lfl.2020

ROMÂNIA

■JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL \L MUNICIPILLI I BACAtl

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIPREVÂZUȚI ÎN DEVIZUL GENERAL - faza PROIECT TEHNIC Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

„MODERNIZARE și REABILITARE CREȘA nr.9”, cod SMIS128049

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: Municipiul BACĂU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • • Valoare totală: 2.232.552,51 lei cu TVA

Din care:

  • • C+M; 1.368.489,42 tei cu TVA,

conform Devizului General, parte integrantă a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic nr. 216/2020, întocmit de S.C. GENIUS COMPANY S.R.L. Piatra Neamț pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitare Creșa nr.9”.