HOTĂRÂREA NR. 221 DIN 19.10.2020

privind aprobarea bugetului proiectului și a cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2020, potrivit art. 133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 567198/ 08.10.2020 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement” în conformitate cu ultima forma a bugetului;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 568475/14.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locală înregistrat cu nr. 568476/1/14.10.2020;

-Raportul Serviciului Implementare Proiecte înregistrat cu nr. 567201/08.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1090/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1091/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1092/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1093/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1094/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) șî (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Amendament formulat de domnul consilier Cristian Ghingheș, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin.

(5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă bugetul proiectului și cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement” , cod SMIS 128425 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

ART. 2.- Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 4,405,092.55 lei (inclusiv TVA) conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Se aprobă contribuția totală a Municipiului Bacău în valoare de 88,101.86 lei (inclusiv TVA), reprezentând 2% din valoarea eligibilă, pentru proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement” cod SMIS 128425.

ART. 4.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5.- Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Bacău.

ART. 6. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte.

ART. 7. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Agenției de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău,

ART. 8.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


Ă-PRAVĂȚ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.I/DS.1-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL Ntt.221 DIN 19.10.202»


BUGETUL PROIECTULUI EXTRAS DIN CEREREA DE FINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement”

CodSMIS 12845

MANAGER PROIECT

ALEXANDRA PÂNCESCUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVID1U POPOVICI


BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare. documentate tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactlvitatea: 2.1. Elaborarea documentației tehnicoeconomice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

Subcatagorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de elaborare a studiilor de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)

Achiziție:Achiziție servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1 «e, _>             - SMIS 128425

ID dosar achiziție: ^975201454

Tip cheltuială: Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) (LEI) Valoare TVA (LEI)

Cheltuială directă

8,000.00

8,000.00

1,520.00

8,000.00

1,520.00

0.00

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

9.520.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9.520.00

Valoare totală neeligibiiâ [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [L El]

190.40

Public [LEI]

9.520.00

Nerambursabil [LEI]

9,329.60


Eligibil (LEI) TVA eligibil [LEI] Neeligibil (LEI) TVA Neeligibil (LEI) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat: Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren necesare realizării investiției

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentate tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactlvitatea: 2.1. Elaborarea documentației tehnicoeconomice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcatagorie cheltuială ellglbllă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii                    _       '           . ___

Plata serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice

Achiziție: Achiziție servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1 in             SMIS 128425

10 dosar achiziție. 1078201454

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

60,625.00

Valoare totală (LEI)

72,143.75

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

60,625.00

Valoare totală eligibilă (LEI)

72,143.75

Valoare TVA (LEI)

11,518.75

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

60.625.00

Contribuita proprie eligibilă [LEI]

1,442.87

TVA eligibil [LEI]

11.518.75

Public [LEI]

72,143.75

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

70,700.88

TVA Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru piața serviciilor de elaborare a documentației iehntco-economica, faza SF. obligatorii in vederea reataarii investiției si a expertizei tehnice aferente

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare. documentai© tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2. Elaborarea cererii de finanare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare in vederea depunerii proiectului

Achiziție:

IO dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI|

19.693.50

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19.693.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435.27

Valoare TVA [LEI]

3,741.77

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

19.693.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

468.71

TVA eligibil [LEI]

3,741.77

Public [LEI]

23,435.27

Neeiigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,966.56

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat;

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta in elaborarea cererii de finanțare si a anexelor, necesare depunerii spre finanțare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor ia eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Subactivitatea: 3.2. Pregătirea documentelor in vederea contractării

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eliglbllă:44 ~ proiectare șl inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea plătii documentațiilor tehnice in vederea obținerii avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism

Achizlțle:Achizitie servciii de elaborare documentarii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investirii 4.1

. ui-ui -SMIS 128425

ID dosar achlzlți©.107a2Q1454

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

2.000.00

2.000.00

380.00

2,000.00

380.00

0.00

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

2,380.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,380.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEi]

47.60

Public [LEI]

2,380.00

Nerambursabil [LEI]

2,332.40


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) (LEI]

Valoare TVA [LEI]

Eligibil [LEI]

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEi]

TVA Neeiigibil [LEI] Ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea plătii proiectantului pentru docuemntatiile tehnice elaborate in vederea obținerii acordurilor/avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat si obținerea avizelor necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 ♦ proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic in vederea realizării investitei prevăzută prin proiect

Achiziție:Achizltie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128425 ID dosar achiziție:964978045

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

93,095.96

Valoare totală [LEI]

110.784.19

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

93.095.96

Valoare totală eligibilă [LEI]

110,784.19

Valoare TVA (LEI)

17,688.23

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

eligibil (LEI)

93,095.96

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,215.68

TVA eligibil (LEI)

17,688.23

Public [LEI]

110,784.19

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI)

108,568.51

TVA Neeligibil [LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza carora se vor executa lucrările de construcție

Documente Justificative

.tivitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor pentru verificarea PT-ului de către un verificator independent, autorizat.

Achiziție:Achizilie servicii de verificare proiect tehnic - SMIS 128425

ID dosar achlzlție:2l 8837991

Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Cheltuială directă

4.654.80

Cantitate:

Valoare totală [LEI]

1 buc

5.539.21

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,654.80

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,539.21

Valoare TVA [LEI[

884.41

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,654.80

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

110.78

TVA eligibil [LEI]

884.41

Public [LEI]

5,539.21

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,428.43

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactlvltatea: 6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială e!lgfbllă:46 - cheltuieli pentru asistentă tehnică

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Achiziție:Achizitie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128425 ID dosar achlziție:964978045

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) {LEI)

13,299.43

Valoare totală (LEI]

15,826.32

Valoare totală (fără TVA) (LEIJ

13,29943

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,826.32

Valoare TVA {LEI}

2,526.89

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil [LEI|

13,299.43

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

316.54

TVA eligibil (LEI)

2.526.89

Public (LEIJ

15,826.32

Neeligibil [LEIJ

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,509.78

TVA Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stai:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 6.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (diligent» de șantier)'

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Rata serviciilor de dirigentie de șantier

Achizîție:Achizitie servicii de dirigentie de șantier - SMIS 128425

ID dosar achizlțle:2915027917

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

36,573.41

Valoare totală [LEI]

43,52236

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

36.573.41

Valoare totală eligibilă (LEI)

43,522.36

Valoare TVA [LEIJ

6.948.95

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil (LEI)

36.573.41

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

870.45

TVA eligibil [LEI]

6.948.95

Public [LEI]

43.522.36

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI)

42,651.91

TVA Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactlvitatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorle cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Amenajarea zonei unde va fi stabilit șantierul aferent lucrărilor

AchlzițîeiAchizitie execuție lucrări - SMIS 128425

IO dosar achiziție:424S84305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

27.859.65

Valoare totală (LEI]

33.152.98

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

27,859.65

Valoare totală eligibilă (LEI]

33.152.98

Valoare TVA (LEI)

5,293.33

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

27,859,65

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

663.06

TVA eligibil (LEI]

5,293.33

Public (LEIJ

33.152.98

Neeligibil (LEI)

0.00

Nerambursabil [LEI]

32,489.92

TVA Neeligibil (LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru amenajării si dotării zonei aferente șantierului cu facilitățile necesare executării in condiții optime a lucrarilorcheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier

Documente justificative

Activitatea; Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactlvitatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategoria cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizarea șantierului in vederea execuției lucrări- cheltuieli conexe

Achixiție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128425

IO dosar achlzlțl»:424584305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

3,095.52

Valoare totală [LEI]

3.683.67

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

3.095.52

Valoare totală eligibilă [LEI)

3,683.67

Valoare TVA [LEI]

588.15

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI]

3,095.52

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

73.67

TVA eligibil [LEI]

588.15

Public [LEI]

3,683.67

Neeligibil [LEI]

0,00

Nerainbursabii [LEI]

3,610.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat;

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier- cheltuieli conexe

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorte cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea utilităților aferente obiectivului de investiției

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128425

ID dosar achiziți«:424584305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

35.700.00

Valoare totală [LEI]

42.483.00

Valoare totală (fără TVA) (LEij

35,700.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

42.483.00

Valoare TVA [LEI|

6,783.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

EligibH [LEI}

35.700.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

849.66

TVA eligibil (LEI)

6,783.00

Public [LEI]

42,483.00

Neeiigibil [LEI]

0,00

Neratnbursabil [LEI]

41,633.34

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor da stat;

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea asigurării utilităților necesara obiectivului de investiția

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorte cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate necesare realizării obiectivului de investiție asa cum a fost prevăzut in Proiectul tehnic pentru coridorul destinat deplasărlor nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128425

ID dosar achtelțle:424584305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

95,291.95

Valoare totală [LEI]

113.397.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

95,291.95

Valoare totală eligibilă [LEI]

113.397.42

Valoare TVA [LEI]

18,105.47

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

95,291.95

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,267.95

TVA eligibil [LEI]

18.105.47

Public [LEI]

113.397.42

Neeiigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

111.129.47

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea asigurării utilitarilor necesare obiectivului de investiție asa cum a fost prevăzut in Proiectul tehnic pentru coridorul destinat deplasărilor nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 1 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea; 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații aferente obiectivului de investiție asa cum au fost prevăzute in Proiectul tehnic pentru coridorul destinat deplasărilor nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Achtadție:Achizitie execuție lucrări-SMIS 128425

ID dosar achlz»țle:424584305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1,122.826.85

Valoare totală [LEI]

1,336.163.95

Valoare totală (fără TVA) {LEI]

1.122,826.85

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,336.163.95

Valoare TVA |LEI]

213.337.10

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,122.826.85

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

26,723.28

TVA eligibil [LEI]

213.337.10

Public [LEI]

1,336.163.95

Neellgibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,309,440.67

TVA Neellgibil [LEI]

Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de investiție asa cum au fost prevăzute in Proiectul tehnic pentru coridorul destinat deplasărilor nemotorizate pentru agrement: Centru - insula de Agrement

Documente justificative

'.tivitataa: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială ellgibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj aferente obiectivului de investiție

AchizițIe:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128425

ID dosar achizlți»:424584305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1.831,100.26

Valoare totală [LEI]

2,179.009.31

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1.831.100.26

Valoare totală eligibilă [LEI]

2.179,009.31

Valoare TVA [LEI]

347,909.05

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,831,100.26

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

43,580.19

TVA eligibil (LEI)

347.909.05

Public [LEI]

2,179.009.31

Neetigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,135.429.12

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata utilajelor, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj aferente obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactlvitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuiala eligibilă: 17 ■ cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului Subcategorle cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea taxelor pentru obținerea avizalor/acordurilor conform AC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

23.273.99

Valoare totală [LEI]

27.696.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI|

23.273.99

Valoare totală eligibilă [LEI]

27.696.05

Valoare TVA [LEI)

4.422.06

Valoare totală neeilgibtlă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI)

23.273.99

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

553.92

TVA eligibil [LEI]

4,422.06

Public [LEI]

27,696.05

Neeiigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

27,142.13

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize si autorizația de construire,

Documente justificativa

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategoria cheltuială sligîbilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor ISC si CSC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Cheltuială directă

14.098.46

Cantitate:

Valoare totală [LEI]

1 buc

14,098.46

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,098.46

Valoare totală eligibilă [LEI]

14.098.46

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI)

0.00

Eligibil [LEI]

14.098.46

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

281.97

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,098.46

Neeligibil (LEI)

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,816.49

Ajutor de stat;

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata cotei ISC> CSC

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactlvrtatea: 7.2 Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 1B- cheltuieli diverse ți neprevăzute

Subcategoria cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea cu diversele si neprevăzutele (lucrări is servicii care pot aparea in mod neprevăzut pe parcursul desfășurării lucrărilor)

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMiS 128425

!D dosar achlziție:424584305

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

123,820.68

Valoare totală [LEI]

147,346.61

Valoare totală (fără TVA) [LEI)

123,820.68

Valoare totală eligibilă [LEI]

147,346.61

Valoare TVA [LEII

23,525.93

Valoare totala neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil [LEI]

123,820.68

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,946.93

TVA eligibil (LEI]

23,525.93

Public [LEI]

147,346.61

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

144,399.68

TVA Neeligibil (LEI]

0.00

Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

ctivltatea: Activitatea 8: Managementul proiectului (intern sl extern)

Subactivitatea: 8.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă; 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială oligibilă:45 - cheltuieli penlru consultantă

Descrierea cheltuielii

Contravaloare serviciilor de management de proiect in vederea implementării cu succes a proiectului

Achizitle:Achziitie servicii de consultanta in managementul proiectului - SMIS 128425

ID dosar achlziție:3091167836

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

75,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

75,600.00

Valoare TVA [LEI]

14.364.00

Eligibil [LEI]

75,600.00

TVA eligibil (LEII

14,364,00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală (LEI)

89.964.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

89,964.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,799 28

Public [LEI]

89.964.00

Nerambursabil [LEI]

88,164.72


Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de management de proiect externai izat, in vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investitii

Subactivitatea: 9.1 Realizarea masurilor de informare si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Categorie cheltuială eligibilă:B - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul solicitantului, respectiv- -1 anunut de presa si unul de final; 1 set etichete autocolante/placute pentru echipamente; min 1 panou temporar; min. 1 placa permanenta

Achiziția:Achlzitie servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de Investiție - SMIS 128425

ID dosar achîzlți®:4112920716

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar {fără TVA) [LEI]

12.600.00

Valoare totală [LEI]

14.994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

299.88

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public [LEI]

14,994.00

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14.694.12

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investitii

Subactivitatea: 9.2. Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de investiție

Categorie cheltuială eliglblIăiB - cheltuieli de Informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/servidului finanțat

Descrierea cheltuielii

Realizarea campaniilor informative pentru promovarea modurilor nemotorizate de transport si a traseelor acestora (pietonal/velo)

Achiziție: Achiziție servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128425

ID dosar achiziție;4112920716

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală [LEI]

99.960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99,960.00

Valoare TVA [LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1.999.20

TVA eligibil [LEI]

15,960.00

Public [LEI]

99.960.00

Neeligibii (LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

97,960.80

TVA Neeligibil (LEIJ

0.00

Ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru promovarea activitatilor proiectului si conștientizarea populației cu privire ta avantajele/beneficiile utilizării modurilor nemotorizate de transport

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Subactlvitatea: 10.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:? ‘Cheltuieli cu audilul achiziționat de beneficiar pentru proiect Subcategorle cheltuială eligibilă: 15 • cheltuieli cu audilul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (min. 3- max. 6 rapoarte financiare)

Achiziție:Achizitie servicii de audltare financiara - SMIS 128425

ID dosar achiztție:3513866556

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

16.800.00

Valoare totală [LEI]

19,992.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

16,800.00

Valoare totală eligibilă (LEI]

19,992.00

Valoare TVA [LEI]

3,192.00

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil (LEI]

16,800.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

399.84

TVA eligibil (LEI]

3,192.00

Public (LEI]

19.992.00

Neeiigibii (LEI] TVA Neeiigibii (LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabil (LEI]

19,592.16

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru verificarea eligibilității si conformității cheltuielilor din proiect

Documente justificative

Componente |

Cheltuieli totale pro ied

Cheltuiei totale cllgfcBe aetuakzat* prored

CheftuM total* eikjibHe neeclu «taste proiect

Public

ChelluleH totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligi^e proiect

Intensitatea intervenției

1

4.405.09255

4,405.002.56

4,405,092.55

4,405,092.55

4.316.990.69

0.00

06.101.86

0.00

98.0000

H

i,4fi9,W2M

4.4M.08245

4,405,092.55

4.405.092.55

4316^80.69

0.00

M.101,88

0.00

99.0000

UAT MUNICIPIUL BACĂU

4.405.092.55

4.405.092.55

4.405,092.55

4.405.092.5:

4,316.990.60

o.oc

86.101.86

0.00

98.OCOC

Parteneri

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actuai'xate proiect

Cheltuieli totale elig&te neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambvrsabile

Cheltuieli totale ajutor de stei

Cheltuieli totale contribuție proprie

Chetluiek total* neeltgiMe proiect

Intensitatea intervenției

Runaf . Dior» anual Ha z»h«»tfiiioli