fa/

a/ o                d(3 cfcfif/


HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 19.02.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din str. Lunca Bistriței, nr. 15, cu nr. cadastral 85358 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINA, CENTRU AGREMENT SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. LUNCA BISTRIȚEI, NR. 15 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea nr. 18648/10.02.2020 a S.C. NEVCO INVEST S.R.L. prin care solicita reanalizarea in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau a documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 846/24.10.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 4706/06.05.2019 al Arhitectului- Șef al Municipiului Bacau;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 20.06.2019;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 6678/25.06.2019 ;

-Adeverința poștala nr. 27678/79 din 22.05.2019 eliberata de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 345/12.06.2019 ; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002539049/19.09.2019 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. Divizia Exploatare Mentenanta Rețea El - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211642893/16.05.2019;

-Adresele nr. 1837033 si 1837034/29.05.2019 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgenta ”Mr. Constantin Ene ” al Județului Bacau ;

-Avizul nr. 245/24.06.2019 al Companiei Naționale de Cai Ferate ”C.F.R.” S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iași;

-Avizul nr. 6/5/2203/18.10.2019 al Companiei Naționale de Cai Ferate ”C.F.R. ” S.A ;

-Acordul A.N.I.F. cu nr. 81/09.05.2019;

-Avizul nr. 210/16.05.2019 emis de Ministerul Turismului;

-Adresa nr. 1135/10.05.2019 a Direcției Județene pentru Cultura Bacau;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 69532/07.06.2019 ;

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 106/29.10.2019 emis de Administrația Bazinala de Apa Șiret -Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 16589/12.09.2019 ;

-Decizia Etapei de încadrare nr. 18/30.07.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Memoriul geotehnic întocmit de S.C. ARGINIP S.R.L. - Proiect nr. 14/2019 ;

-Adresa nr. 30804/02.07.2019 a Primăriei Municipiului Bacau;

-Adresa LIBRA INTERNET BANK S.A. cu nr. 313/31.07.2019 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 24/05.12.2019;

-Procesul-Verbal de Recepție nr. 2171/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul Arhitectului-Șef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 13101 din 13.12.2019;

-Referatul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.1267 din 13.02.2020;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 1269/13.02.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 1297/1/14.02.2020 ;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 1297/2/14.02.2020 ;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 1297/3/14.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 135/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 136/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 31A3, art. 32 alin. (1) lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2). alin. (3) lit. “f” si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 124 alin. (1) si alin. (3), ale art. 125, ale art. 139 alin. (3) lit. ” e ” si alin. (6), ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ” a ”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1) lit. ” a ” si lit. ” b ” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din str. Lunca Bistriței, nr. 15, cu nr. cadastral 85358 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINA, CENTRU AGREMENT SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. LUNCA BISTRIȚEI, NR. 15, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr. 1 Planșa U 2 si nr. 2 -Planșa U 2.1. care fac parte integranta din prezenta hotărâre. BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L., din Municipiul Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. R.L.U. :

 • - funcțiunea propusa: zona mixta de instituții publice si servicii de interes general si agrement;

 • - regim de construire:

 • - Hotel regim de inaltime S + P + 2; H max. = 16,00 m;

 • - Sala evenimente regim de inaltime P;

 • - Piscina;

 • - Centru de agrement (terenuri de sport si loc de joaca pentru copii);

 • - POT max - 50%;

-CUT = 1,2;

 • - retragere minima fata de aliniament = 4,00 m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei: in partea de Nord = 10,00 ml, in partea de Sud = 10,00 ml, in partea de vest = 4,00 m.l. in punctul cel mai apropiat (spre Nord);

 • - circulații și accese: accesul auto si pietonal in/din incinta se va realiza din str. Lunca Bistriței, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulație; parcările se vor realiza in incinta amplasamentului conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.;

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul-Șef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) în vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului- Șef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA


JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. BACAUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL

NICOLAE- OVIDIU PQEAK


JPNIC. BACAU

CIUNITE

LIM.TA TERITORIU ADMINISTRATIV

LIMITA INTRAVILAN

AMPLASAMENT STUDIAT

ZONIFICÂRE FUNCȚIONALA

ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE

SI FUNCTIUNICOMPLEMENTARE

 • - menținută

ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA t   ZONA CAI DE COMUNICAȚIE FEROVIARA

SI AMENAJARI AFERENTE ZONA MIXTA PROPUSA

 • - INSTITUT» PUBLICE Șt SERVICII DE INTERES GENERAL (SUBZONA TURISM) SI AGREMENT

DRUMURI

HSTR. LUNCA BISTRIȚEI (ASFALT) DRUM DE SERVITUTE (PAMAWT)

4—


<Vz


P+1+M


Ir


-'wrfr


ACCES CAROSABIL PROPUS ACCES PIETONAL PROPUS 1~EDIFICABIL MAXIM PROPUS (SUPRAFAȚA PE CARE SE POATE CONSTRUI CU RESPECTAREA P.O.T. St A CODULUI CIVIL

2 REGIM DE ALINIERE PROPUS PRIN P.U.G. __ ZONA DE PROTECȚIE CALE FERATA

_ CONSTRUCȚII EXISTENTE


BILANȚ TERITORIAL PROPRIETATE BENEFICIAR

ZONE

FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

Smp

% din total propr.

Smp

% dhtetaf, prepr.

ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE " SI PUNCT. COMP.

10044

100

-

ZQJ(A MIXTA INSTITUȚII PUBLICE SI SERVICII SI AGREMENT

10044

100

- construcții sl amensjârt

•5022

-50

- spatii verzi amenajate

-2SÎ1

-25

- calde acces, circulații, plotonal, pa'rcari

•2511

-25

iTqtal

10044

100

10044

100


pfluircT

\r moiRT

■4!i nMTKim. (HHFUMM tiTJinitxîT.rtMixLit-vnu «ixviuat; wiMtniimn

4 2019

AMHASAMENT

Kt-GLESIEMARI l RBW1M K fc * 2

Z.OMHCAKI         /"
y /

Nr.CtdIMt


NrCadUW


Nr.Ctd.ai2i»


NrCodtMn


Nr.Ctd93i9


INTA


l> JTEMO‘7»

XuundtrdmaU t X) * Von A^nt". 197!


E3ZONA DE PROTECȚIE CALE FERATA r~~i CONSTRUCȚII PROPUSE □ZJFARCARI PROPUSE

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE g CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE r~~1 SPAȚIU VERDE AMSNÂJAT PROPUS g LOC DE JOACA PENTRU COPII PROPUS F lAMENAJARIAG "*
Acte. Ofcdm Lrftșr yy *(p    /)

racncus1

Arh-Catrtnd Lefter/ / jf.

wjtkat      / Ai/

Arte. Crfeta Lefter //VI

FAZA P.L'J. DATA 03.M19 SCAgAJiSOO*     6'?5

UET-

Qxmss